Katedra anglistiky a amerikanistiky            

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky je dynamicky se rozvíjející katedra založená v 90. letech 20. století.

Katedra v současné době nabízí tyto studijní programy:

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

- Anglický jazyk pro odbornou praxi 

- Anglický jazyk pro vzdělávání

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM

- Učitelství anglického jazyka (dvouleté navazující studium)

- Anglická filologie (dvouleté navazující studium)

 

Všechny naše studijní programy jsou prezenční.
 
Anglický jazyk pro odbornou praxi je interdisciplinárním oborem filologického zaměření. Jádro tvoří praktické jazykové studium orientované na používání odborného jazyka v oblastech komerčních, administrativních a správních.  Studenti rozvíjejí svou komunikační kompetenci v anglickém (úroveň C1) i českém jazyce a získávají komplexní znalosti především v lingvisticky, literárně a kulturně orientovaných disciplínách. Dále se seznamují s problematikou překladatelství a tlumočnictví a osvojí si základní orientaci v ekonomických disciplínách, které si mohou prakticky ověřit v rámci měsíční praxe. Studium tak svým absolventům umožňuje nalézt široké uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích s podílem zahraničního kapitálu, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, v překladatelských agenturách apod. Tento obor lze studovat také jako dvouobor, a to v kombinaci s Filozofií, Religionistikou či Slavistickými studii zemí EU (polština, chorvatština, bulharština a slovinština).

Studenti oboru Anglický jazyk pro vzdělávání rozvíjejí svou komunikační kompetenci v anglickém jazyce na úroveň C1 a multikulturní sensitivitu, získávají poznatky z lingvistických a literárně-kulturních disciplín a procházejí rovněž základní profesní přípravou (tradičně tzv. pedagogicko-psychologickou). Absolventi se mohou uplatnit ve vzdělávacích institucích (např. jako asistenti) a ve veřejném sektoru. Získané vědomosti absolventa jsou však zejména východiskem pro navazující magisterské studium.
 
Navazující magisterský obor Učitelství anglického jazyka připravuje plně kvalifikované odborníky – učitele, jejichž profesní kompetence vychází z hlubokých znalostí v oblasti předmětové (lingvistika, literatura a kulturní studia) i profesní (pedagogika, psychologie, didaktika, oborová didaktika), z adekvátních didaktických dovedností (především dovednosti sociální a komunikativní), z osobnostní připravenosti i z obecného rozhledu.  Samozřejmostí je dosažení vysoké úrovně komunikační kompetence v anglickém jazyce (úroveň C2). Absolvent je rovněž plně vybaven pro případné další vzdělávání v doktorském stupni studia.

Navazující magisterský obor Anglická filologie připravuje plně kvalifikované odborníky – filology, jejichž profesní kompetence vychází z hlubokých znalostí oboru lingvistiky anglického jazyka, jeho struktury a historických proměn, a anglické a americké literatury chápané v širších kulturních a teoreticko-filozofických souvislostech. Samozřejmostí je dosažení vysoké úrovně komunikační kompetence v anglickém jazyce (úroveň C2). Absolvent je rovněž plně vybaven pro případné další vzdělávání v doktorském stupni studia.

Členové katedry jsou nejen kvalifikovanými vysokoškolskými pedagogy, ale rovněž odborníky se zaměřením na britská a americká kulturní studia a literaturu, na teorii a metodiku výuky anglického jazyka, lingvistiku a na odborný jazyk. Úspěšně se zapojují do vědeckovýzkumných projektů nejen domácích, ale i zahraničních a výsledky své práce pravidelně publikují. Pořádají také pravidelné konference a od roku 2008 vydávají American and British Studies Annual, recenzovaný odborný časopis zaměřený na široké spektrum témat z americké a britské literatury, výtvarného umění, hudby a dalších kulturních fenoménů včetně dějin kultury.

Katedra spolupracuje s univerzitami v České republice i v zahraničí a zapojuje se do různých programů jako například LPP Erasmus, CEEPUS a Visegradský fond. Studenti tak mají možnost využít těchto programů k zahraničním studijním pobytům.

 

 

Profesní specializace členů katedry:

Literárně-kulturní sekce:

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

americká kulturní studia, americká literatura, literární kánon, dětství v literatuře a kultuře, populární literatura

Mgr. Olga Roebuck, M.Litt., Ph.D.

skotská literatura, britská kulturní studia, environmentální literatura

Mgr. Petra Kalavská

současné britské drama, otázky genderu v britské literatuře 20. století

PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

poetika místa, místo a prostor v literatuře, Modernismus, zahradní architektura 18. století, cestopis

Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

teorie a praxe překladu umělecké literatury, americké drama, kulturní studia britská

 

Lingvistická sekce:

PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

sémantika, pragmatika, anglická stylistika, modalita v angličtině

PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

syntax anglického jazyka, analýza diskurzu, korpusová lingvistika a aspekty počítačové komunikace

PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.

analýza diskurzu, textová lingvistika, koheze, koherence, jazyk novinových článků, RST - přímá a nepřímá řeč

Mgr. Eva Nováková

lexikologie, morfologie

 

ELT Metodologie a didaktika:

doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

přípravné vzdělávání učitelů, vybrané aspekty TEFL, především předškolní jazykové vzdělávání

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

sociální a pedagogická komunikace, moderní technologie ve výuce, ESP, angličtina v obchodním styku, e-learning, projektové a studentské praxe

prof. PhDr. Vladimíra Spilková,CSc

obecná didaktika, přípravné vzdělávání učitelů

Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

pedagogické disciplíny, sociální a osobnostní rozvoj, přípravné vzdělávání učitelů

 

Praktický jazyk a ESP:

Mgr. Lukáš Hambálek

jazyková cvičení

Mgr. Marek Vít

jazyková cvičení, výukový software, CLIL

Mgr. Kateřina Keplová

jazyková cvičení, akademické psaní, obchodní anglický jazyk, fonetika a fonologie

Ian Young, B.A. (Hons.)

jazyková cvičení

 

 

Rozšířit fotografii: 
false