O fakultě

V roce 1992 vznikl na Vysoké škole chemicko- technologické v Pardubicích Ústav cizích jazyků, přejmenovaný v roce 1995 na Ústav jazyků a humanitních studií (ÚJHS). Původní hlavní zaměření ÚJHS na výchovu budoucích učitelů cizích jazyků pro základní školy a gymnázia se brzy začalo rozšiřovat o nové humanitní a interdisciplinární programy. Zavádění nových bakalářských oborů vyústilo v přeměnu ÚJHS na Fakultu humanitních studií v roce 2000 (oficiálně od 1. 1. 2001).
První děkankou nové fakulty se stala prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., historička a dosavadní ředitelka ÚJHS. Za jejího působení v letech 2001-2007 byla dotvořena organizační struktura fakulty a stabilizovány jednotlivé katedry: katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA), katedra cizích jazyků (KCJ), katedra historických věd (KHV), katedra religionistiky a filosofie (KRF), katedra sociálních věd (KSV) a katedra věd o výchově (KVV). Bakalářské studium bylo na většině kateder rozšířeno o navazující magisterské studium a v roce 2005 byl akreditován doktorský studijní program „Historické vědy“. Ve stejném roce byla fakulta přejmenována na Fakultu filozofickou.
V roce 2007 byl zvolen nový děkan prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., historik (podruhé zvolen v roce 2011). V následujících letech se podařilo dále posilovat pozici fakulty mez českými humanitními školami. Projevilo se to v zisku práv pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru „České a československé dějiny“. V roce 2010 byly akreditovány další dva doktorské studijní obory, „Filosofie“ a „Religionistika“. Ve stejném roce došlo k rozdělení KRF na dvě samostatná pracoviště.
V současnosti Fakulta filozofická Univerzity Pardubice úspěšně rozvíjí  vlastní specifickou  multioborovou orientaci v rámci všech tří stupňů strukturovaného studia. Na fakultě studuje přibližně 1500 studentů. Od 1. listopadu je novým děkanem fakulty prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., který byl v letech 2001 - 2009 vedoucím katedry věd o výchově a 2010 - 2015 zastával funkci prorektora pro vzdělávání a záležitosti studentů.