Katedra filosofie a religionistiky vznikla v roce 2020 spojením dvou původně samostatných kateder (Katedra filosofie, Katedra religionistiky). Její činnost navazuje na aktivity v oblastech filosofie a religionistiky, jež jsou na fakultě rozvíjeny již od roku 2000.

Během studia filosofie se studenti seznámí s hlavními filosofickými problémy zejména v oblasti etiky, výchovy, politiky a vědy a s dějinami myšlení od antiky až po současnost. Důraz je kladen zejména na následující dějinné a tematické okruhy: antická filosofie, filosofie středověku, novověké myšlení, kontinentální a analytická filosofie 20. století, etika a filosofie výchovy, politické myšlení, logika a teorie argumentace. K hlavním metodologickým přístupům rozvíjeným na katedře náleží sokratická tradice, filosofická komeniologie, hermeneutika, fenomenologie a analytická filosofie.

Studenti jsou vedeni k soustavnému a pojmově přesnému promýšlení ústředních otázek lidského poznání, životního určení a směřování; k tomu je dodnes nejosvědčenější cestou důkladná práce s textem, zejména v seminářích. Vzhledem k tomu, že v mnohých oblastech společenského života se dnes stále intenzivněji prosazuje specializace, ukazuje se naléhavé a nezbytné rozvíjet schopnost hlubšího myšlenkového zakotvení se zřetelem k životnímu celku – to je tématem filosofie.

Cílem studia religionistiky je poskytnout studentovi orientaci v různých formách náboženského vnímání, které často bývá i hybnou silou celospolečenského, politického či kulturního uspořádání. V průběhu studia si student osvojí schopnost samostatně interpretovat náboženské a kulturní jevy, zejména mýty a rituály, rozpoznávat typy náboženských předporozumění a styly argumentace.

Studenti se seznámí s náboženskými systémy minulosti i se současným náboženským životem, včetně nových náboženských hnutí a západní spirituality. Za pomoci různých teoretických přístupů se zaměří především na ty náboženské a kulturní jevy, které jsou významné pro fungování moderní společnosti: iniciační rituály a veřejné slavnosti, mýty včetně fake news, lidová spiritualita nebo role násilí v náboženských systémech. Na základě těchto znalostí se budou zabývat možnostmi fungování mezináboženské a mezikulturní spolupráce.

true

Bakalářské studium

Filosofie (samostatné i sdružené studium)
Religionistika (samostatné i sdružené studium)

Navazující magisterské studium

Filosofie

Doktorské studium

Filosofie (prezenční i kombinované studium)
Philosophy (prezenční i kombinované studium)
true

Filosofie v horách

 

Filosofie v horách je pravidelný několikadenní workshop založený pedagogy pardubické katedry filosofie a otevřený všem zájemcům o dané téma.

Webové stránky workshopu

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka

Hlavním cílem Centra je vést základní výzkum, který bude prostřednictvím nových informací rozvíjet a oživovat diskuse o zásadních otázkách hodnoty, a to jak diskuse ve sféře akademické tak i veřejné. 

 

Webové stránky centra

Filosofický spolek Thema

Oficiální studentský filosofický spolek Thema vznikl za účelem rozšíření studentské iniciativy na katedře.

Studentská konference Think!

Každoroční konference si klade za cíl umožnit studentům bakalářského, magisterského a nově i doktorského stupně humanitních oborů prezentovat rozmanitá témata, a tím zprostředkovat interdisciplinární dialog a hlavně otevřít jejím účastníkům nové perspektivy.

Kavárna Universitas

Kavárna Universitas je místem pro setkávání lidí zajímajících se o nejrůznější oblasti vědy či vědění. Diskusní večery jsou zasvěcené přednášce a společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost v neformálním prostředí Klubu 29 zeptat se pozvaného hosta na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Soutěž o nejlepší esej pro SŠ

Niels Bohr

true

Autonomie a alterita. Kant v dialogu.  

Doba řešení:  1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešitel: Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D. 
Grant č. 19-17810S GAČR

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka
Doba řešení: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Řešitelka: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 OP VVV (Podpora excelentních výzkumných týmů)
true
Politická filosofie v českých zemích v 17. století
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešitelka: Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.
Grant č. 17-18261S GA ČR
Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii
Doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Řešitel: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Grant č. 13-14510S GA ČR
Idea univerzity
Doba řešení: 1. 1. 2012 –31. 12. 2014 
Řešitel: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270  OP VK
Bohrův komplementární přístup k fenoménu živého. Fenomenologická interpretace
Doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Řešitel: Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
Grant č. P401/12/P280 GA ČR
K Bohrovi: Niels Bohr - Vědec, filosof a občan  
Zavedení kurzu současná politická filosofie 
Doba řešení: a. r. 2010/2011
Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Grant Vzdělávací nadace Jana Husa, Cursus Innovati
Religionistické a filosofické vzdělávací centrum
(ve spolupráci s katedrou religionistiky)
Doba řešení: 1. 1. 2009 – 30. 6. 2011 
Řešitelka: Ing. Alena Brožková, Ph.D.
Koordinátor za katedru filosofie: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Grant č. CZ.1.07/1.3.12/01.0007 OP VK, č. PO2, OP 1.3
true
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!