Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt ff

Děkan

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Proděkani:

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost

 • Zastupuje děkana v plném rozsahu
 • Koordinace činností v oblasti vědy a tvůrčí činnosti
 • Koordinace prací v systému OBD, RUV
 • Implementace Metodiky M17+
 • Vedení referátu pro vědu a vzdělávání
 • Koordinace projektů zaměřených na podporu vědy a tvůrčí činnosti na FF UPa (především projekty GAČR, TAČR)
 • Řízení vnitřního hodnocení kvality včetně hodnocení akademických pracovníků

doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. proděkan pro zahraničí a doktorská studia

 • Koordinace spolupráce FF UPa se zahraničím v rámci bilaterálních smluv i mimo ně
 • Koordinace vzdělávacích činností doktorských programů
 • Koordinace rigorózního řízení, habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UPa
 • Koordinace projektů financovaných Interní grantovou agenturou
 • Koordinace mezinárodních projektů
 • Zodpovědnost za udělování nostrifikací na FF UPa
 • Koordinace celoživotního vzdělávání

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. proděkanka pro vzdělávání

 • Zodpovědnost za proces akreditace studijních programů FF UPa
 • Rada studijních programů
 • Koordinace činností bakalářských a magisterských studijních programů; systém STAG
 • Vedení studijního oddělení
 • Příprava vnitřní legislativy spojené se studiem
 • Stipendijní fond FF UPa
 • Koordinace hodnocení výuky studenty
 • Koordinace propagace výuky (Gaudeamus, Dny otevřených dveří)

PhDr. Ivo Říha, Ph.D. proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj

 • Zajišťování personálního rozvoje FF UPa
 • Koordinace rozvojových projektů v rámci institucionálního rozvojového plánu (IRS)
 • Koordinace projektů zaměřených na rozvoj FF UPa financovaných z OP VVV a dalších fondů EU i ČR
 • Příprava vnitřní legislativy FF UPa, dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
 • Zajišťování propagace FF UPa a styku s veřejností
 • Koordinace prací s absolventy
 • Vedení ediční rady a koordinace publikačních činností na FF UPa
 • Vedení Poradenského a propagačního centra (dříve Informační a poradenské centrum)

Ing. Veronika Kovářová tajemník


Děkanát fakulty tvoří tato oddělení:

Dita Jančaříková - sekretářka děkana
Barbora Krpatová - sekretářka proděkanů
Petra Růtová - sekretářka tajemnice

Ing. Iveta Němcová
Mgr. Lukáš Vavrečka
Martina Kleinová

Naděžda Tichá – vedoucí studijního oddělení

Studijní referentky
Michaela Fišerová
Bc. Jana Horáková

Podrobnější informace v sekci studijní oddělení.