Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc024483946.jpg

Nevíte si rady...?

 • studenti bakalářského studia, kteří chtějí jít ke SZZ, musí mít minimálně 180 kreditů
 • studenti navazujícího magisterského studia, kteří chtějí jít ke SZZ, musí mít minimálně 120 kreditů
 • v prvním semestru prvního roku bakalářského studia musí studenti získat minimálně 15 dosažených kreditů 
 • v prvním semestru prvního roku navazujícího studia musí studenti získat minimálně 10 kreditů (do celkového počtu kreditů se započítávají navíc kredity uznané z krátkodobých výjezdů, které byly delší než 30 dní, ostatní uznané kredity se do celkového počtu 10 kreditů nezapočítávají)
 • studenti jakéhokoliv ročníku musí v hodnoceném akademickém roce získat minimálně 40 kreditů, toto pravidlo se nevztahuje na poslední rok studia, pokud v něm student splní všechny požadavky celého studijního plánu 

… se studijními záležitostmi

 • pro uznání zkoušek a zápočtů je třeba si podat žádost, kterou naleznete na studentském Intranetu záložka STUDIUM -> FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI A POTVRZENÍ -> ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZKOUŠEK A ZÁPOČTU (vysoké školy v ČR) 
 • k žádosti přikládáte potvrzený výpis známek ze školy, ze které si předměty necháváte uznat 
 • jednotlivé předměty si necháte potvrdit (na základě předložených potvrzených sylabů, případně dalších dokumentů) garanty odpovídajících předmětů, kteří zároveň zodpovídají za správnost anglického překladu
 • všechny dokumenty pak odevzdáte na studijní oddělení
 • uznávání zkoušek a zápočtů upravuje směrnice č. 5/2023 Kritéria pro uznávání absolvovaných částí studia na FF FAKULTA FILOZOFICKÁ - UNIVERZITA PARDUBICE (upce.cz)
 • pro uznání zkoušek a zápočtů je třeba si podat žádost, kterou naleznete na studentském Intranetu záložka STUDIUM -> FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI A POTRVZENÍ -> ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZKOUŠEK A ZÁPOČTU (Erasmus/zahraniční stáž) k žádosti dále přikládáte: 
 • potvrzený Transcript of records od zahraniční univerzity
 • V žádosti může student požádat o: 

  a) uznání předmětu za předmět statutu A nebo B, který je součástí jeho studijního plánu. Míru shody obsahu obou předmětů posuzuje garant předmětu, který zároveň zodpovídá za správnost anglického překladu; 

  b) uznání předmětu, jehož obsah se neshoduje s žádným předmětem v jeho studijním plánu. Tento předmět mu bude uznán se statutem C. V příloze žádosti bude podepsaný vedoucí katedry/ústavu, který zároveň zodpovídá za správnost anglického překladu.

 • všechny dokumenty pak předložíte na studijním oddělení nejpozději do jednoho měsíce od svého příjezdu
 • Studijní povinnosti pro vyjíždějící studenty přes Erasmus+ a Ceepus upravuje směrnice č. 4/2023 FAKULTA FILOZOFICKÁ - UNIVERZITA PARDUBICE (upce.cz)
 • změnu základních osobních údajů (jméno, příjmení, trvalá adresa) své studijní referentce na studijním oddělení (10. patro – dveře 10034 a 10036)
 • změnu kontaktních osobních údajů (doručovací adresa, osobní e-mail, mobilní číslo, bankovní účet) si studenti provádí sami po přihlášení na portal.upce.cz (sekce MOJE STUDIUM -> záložka MOJE ÚDAJE)  
 • obraťte se na sekretariát příslušných kateder, bakalářské a diplomové práce neřeší studijní oddělení
 • stáhněte si z webu Prohlášení studenta o zanechání studia (záložka STUDIUM -> FF FORMULÁŘE, PŘIHLÁŠKY, ŠABLONY -> PŘOHLÁŠENÍ ZANECHÁNÍ STUDIA), prohlášení odevzdejte na studijním oddělení 
 • stáhněte si z webu všeobecnou žádost o… (záložka STUDIUM -> FF -> FORMULÁŘE, PŘIHLÁŠKY, ŠABLONY -> ŽÁDOST O …), do které napíšete od kdy do kdy chcete studium přerušit (neantidatovat!), podepište a odevzdejte na studijní oddělení
 • podmínky pro možnosti přerušení studia naleznete ve studijním a zkušebním řádě
 • studium je možné přerušit v celkové době studia nejvýše na dva roky 
 • Podrobné informace naleznete ve Směrnici č. 3/2013 Osobní studijní plán s odlišnými podmínkami pro úspěšné ukončení předmětu
 • žádost o osobní studijní plán s odlišnými podmínkami se podává z vážných důvodů - za kvalifikující důvody mohou být uznány – péče o dítě, závažné zdravotní důvody, za kvalifikující naopak nemohou být uznány důvody jako např. studium jiné vysoké školy, zaměstnání apod.

… se státní závěrečnou zkouškou

 • Termíny naleznete v aktuálním harmonogramu akademického roku fakulty
 • nebo (záložka STUDIUM -> FF -> UKONČENÍ STUDIA, SZZ)
 • končící ročníky, které vědí, že půjdou v daném akademickém roce ke SZZ a nebudou se znovu zapisovat do dalšího ročníku, 40 kreditů mít nemusí. Ke SZZ musím mít 180 kreditů a splněné všechny povinné předměty a potřebné množství kreditů z povinně volitelných.
 • status studenta vám končí dnem, kdy složíte SZZ, je dobré si nechat vystavit potvrzení o studiu a jít tuto skutečnost co nejdříve oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, popř. úřadu práce a informovat se o tom, do kdy po vykonání SZZ jste chráněni před placením pojištění
 • SZZ musí být vykonána nejpozději do dvou let od ukončení akademického roku, ve kterém Vám vznikl nárok na její vykonání
 • SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát

… se stipendii

Stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na tuzemský bankovní účet, který je student povinen zadat do IS STAG.

Podrobné informace naleznete ve Stipendijním řádu UPCE ze dne 20. prosince 2022 

 • o ubytovací stipendium se nežádá
 • pokud na něj budete mít nárok, bude vám automaticky vypláceno (1. studium na VŠ; trvalé bydliště mimo okres působnosti fakulty a vyjmenovaných obcí podle přílohy č. 1 Stipendijního řádu) 
 • stáhnete si a vyplníte žádost (záložka STUDIUM -> FORMULÁŘE -> ŽÁDOSTI -> Žádost o přiznání sociálního stipendia), dále doložíte příslušným dokladem z úřadu práce „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ a čestné prohlášení, že nárok na stipendium neuplatňujete na jiné vysoké školy. Toto odevzdáte na studijní oddělení
 • o prospěchové stipendium se nežádá, pokud budete splňovat podmínky, které se vyhodnocují z výsledků studia v uplynulém akademickém roce, bude vám automaticky vypláceno 
 • Stipendium vyplácené v pravidelných splátkách je studentovi vypláceno zpravidla zpětně za uplynulý měsíc ve výplatním termínu k 12. nebo 25. dnu v měsíci. Pokud výplatní termín připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek je výplata zpravidla provedena nejbližší příští pracovní den. Vzhledem k nutnosti aktualizace dat v IS STAG může být začátkem akademického roku výplata stipendií opožděna o tři až čtyři měsíce
 • Pokud student u stipendií pravidelně měsíčně vyplácených zahájí studium v průběhu stipendijního období, přísluší mu stipendium od měsíce, ve kterém se stal studentem univerzity. Pokud student v průběhu stipendijního období ukončí nebo přeruší studium, přísluší mu stipendium do měsíce, který předchází měsíci, ve kterém přestal být studentem.

… s poplatky

Podrobné informace naleznete ve Statutu UPCE 

 • prodlouženou dobou studia se rozumí standardní doba studia + 1 rok
 • standartní doba studia v bakalářském studijním programu je 3 roky a v navazujícím magisterském programu 2 roky 
 • poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student za každých dalších započatých šest měsíců studia
 • POZOR! do doby studia se počítají i všechna časová období všech studentových předchozích nedokončených studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 resp. § 46 odst. 3 zákona, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu
 • výše poplatku za prodlouženou dobu studia od akademického roku 2023/2024 je odstupňována podle délky překročení:
  a) o méně než 6 měsíců, činí 15 000,- Kč za započatých šest měsíců studia,
  b) o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců, činí 20 000,- Kč za započatých šest měsíců studia,
  c) o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců, činí 25 000,- Kč za započatých šest měsíců studia,
  d) o 18 měsíců a více, činí 30 000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia.