Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

univerzita_pardubice_ziskala_oceneni_hr_award_autor_j._jambor_173346_179766.jpg

The applicant may prove his/her previous foreign education by submitting one of the following documents:

 1. Recognition of foreign secondary school or university education (Nostrification) – the applicant shall pay a fee of CZK 3,000
 2. Recognition of foreign education only for the purposes of the admission procedure (assessed at FF UPCE) – the applicant shall pay a fee of CZK 600

Documents required for assessment at the faculty

For bachelor’s degree applicants (Bc.):

 • Form for recognition of foreign education as part of the admission procedure
 • Officially certified copy of the leaving certificate and its supplement
 • Confirmation of valid accreditation from a secondary school (the school must be authorised to provide secondary education and the provided education must be comparable to secondary education according to the Education Act)
 • Confirmation from the relevant foreign secondary school that the graduate of the secondary education programme is entitled to apply for admission to study in a bachelor’s study programme in the said foreign country
 • Translations of all documents into Czech or English with the stamp of a court translator = everything bound together

The foreign education must be recognised by June 23, 2023 ( i.e., all the documents must be delivered to the FF UPCE study department by June 23, 2023)


For master’s degree applicants (Mgr.):

 • Form for recognition of foreign education as part of the admission procedure
 • Officially certified copy of Bachelor Diploma and Diploma Supplement
 • Confirmation of valid accreditation of the university (the institution is authorised to provide university education)
 • Translations of all documents into Czech or English with the stamp of a court translator = everything bound together

The foreign education must be recognised by August 31, 2023 ( i.e., all the documents must be delivered to the FF UPCE study department by August 31, 2023).


For master’s degree applicants (Mgr.) in an English study programme:

 • Form for recognition of foreign education as part of the admission procedure
 • Officially certified copy of Bachelor Diploma and Diploma Supplement
 • Confirmation of valid accreditation of the university (the institution is authorised to provide university education)
 • Translations of all documents into Czech or English with the stamp of a court translator = everything bound together

The foreign education must be recognised by August 31, 2023 ( i.e., all the documents must be delivered to the FF UPCE study department by August 31, 2023).

Uchazeč může prokázat předchozí zahraniční vzdělání doložením jedním ze dvou dokumentů

 1. Nostrifikace (uznání zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání) – uchazeč hradí sám poplatek 3 000 Kč
 2. Uznání zahraničního vzdělání pouze pro účely přijímacího řízení (posouzení na FF UPCE)  –  uchazeč hradí poplatek 600 Kč

Potřebné dokumenty k posouzení na fakultě

Pro uchazeče o bakalářské studium (Bc.):

 • Formulář k uznávání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení
 • úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení a dodatku
 • potvrzení SŠ o platné akreditaci (škola je oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání a je oprávněna poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona)
 • potvrzení příslušné zahraniční střední školy o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu, je v uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu
 • překlady všech dokumentů do českého nebo anglického jazyka s razítkem soudního tlumočníka = vše svázané dohromady

Zahraniční vzdělání musí být uznáno do 23. 6. 2023 (tzn. veškeré dokumenty musí být dodány na studijní oddělení FF UPCE do 23. 6. 2023)


Pro uchazeče o navazující magisterské studium (Mgr.):

Zahraniční vzdělání musí být uznáno do 31. 8. 2023 (tzn. veškeré dokumenty musí být dodány na studijní oddělení FF UPCE do 31. 8. 2023)


Pro uchazeče o navazující magisterské studium (Mgr.) v anglickém studijním programu:

Zahraniční vzdělání musí být uznáno do 31. 8. 2023 (tzn. veškeré dokumenty musí být dodány na studijní oddělení FF UPCE do 31. 8. 2023)