Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

univerzitapardubiceziskalaocenenihrawardautorjjambor17334619813797565.jpg

Studium pedagogiky pro učitele 2. stupně základní školy a učitele střední školy (dříve DPS: Doplňkové pedagogické studium) poskytuje absolventům způsobilost k vyučování na 2. stupni základních škol a na středních školách.

Program je akreditován dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (viz rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19. 3. 2024).

Garantem studijního programu je prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Absolventi

Absolventům se vydává univerzitní osvědčení o způsobilosti vyučovat na 2. stupni základních škol a na středních školách. Toto osvědčení je platné pouze ve spojení s magisterským či inženýrským diplomem oborového studia.

Toto osvědčení opravňuje absolventy k výuce na 2. stupni základních škola a na středních školách předměty ze společenskovědních oborů (základy společenských věd, dějepis), přírodovědných oborů (fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis, matematika, výchova k občanství), českého jazyka a cizích jazyků (anglický jazyk).

Podmínky pro přijetí ke studiu

Ke studiu jsou přijímáni absolventi vysokých škol a frekventanti vysokoškolského studia s alespoň ukončeným Bc. stupněm studia a pokračující v navazujících nebo specializačních formách magisterského studia.

Přijímáni jsou studenti, jejichž odborná kvalifikace z magisterského nebo inženýrského studia, které již ukončili nebo teprve studují, odpovídá nabídce oborových didaktik schválených v akreditaci rozhodnutím MŠMT. Jedná se o didaktiky společenskovědních oborů, přírodovědných oborů, českého jazyka a cizích jazyků. Uchazeč k přihlášce ke studiu připojí kopii diplomu a vysvědčení o vykonání státní zkoušky se seznamem zkušebních předmětů (není třeba notářského ověření) nebo doklad o probíhajícím magisterském nebo inženýrském studiu vyhotovený studijním oddělením příslušné fakulty vysoké školy.

V přijímacím řízení je brán zřetel zejména na pedagogickou praxi uchazeče. Přijímací pohovory se nekonají, konečné rozhodnutí o přijetí je v pravomoci garanta.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu a kopii diplomu a vysvědčení je třeba zaslat do 15. 6. na níže uvedenou adresu.

Platební podmínky

Poplatek za studium je pro následující běh stanoven v celkové výši 38 000,- Kč.

Poplatek pokrývá náklady na organizaci studia a jeho ukončování, odměny lektorům a uvádějícím učitelům a pronájmy výukových prostor a techniky.

FF si vyhrazuje právo na úpravu poplatku pro každý následující běh.

Poplatek za studium:
nutné uhradit do konce července, po obdržení potvrzení o přijetí do studia
účet č. 37030561/0100 (Komerční banka Pardubice)
variabilní symbol: bude sdělen v potvrzení o přijetí
specifický symbol: vaše rodné číslo

Sekretariát pro Studium pedagogiky pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Katedra věd o výchově
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
Studentská 97
532 10 Pardubice
tel.: 466 036 421
e-mail: jaroslav.myslivec@upce.cz