Změna organizace licenčního studia a podmínky pro vyučování:

Podle novely Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění Zákona č. 198/2012, platného od 1. 9. 2012, se zvyšuje rozsah studia DPS na 250 hodin v průběhu 4 semestrů. Vyučování probíhá denní formou v době řádného semestru. Výuka probíhá obvykle v pátek od 14 hod. Výjimečně se vyučuje i v sobotu. Řádná výuka podle níže uvedeného učebního plánu trvá tři semestry; čtvrtý semestr je věnován řízené praxi a přípravě závěrečné písemné práce, jejíž rozsah je určen na 50 NS s tématem didaktickým, pedagogickým či psychologickým. Při závěrečné zkoušce probíhá obhajoba práce. Originály závěrečných prací jsou umístěny v univerzitní knihovně a jsou prezenčně přístupné.

Studijní materiály:

Pro DPS byly vydány následující tituly skript, jejichž autory jsou učitelé této formy studia:

Tulka J.: Věda a vědecká metodologie I, Pardubice 2008 (čtvrté vydání)
Teplý J.: Stati k vyučování dějepisu, Pardubice 2009
Rýdl, K.: Řízení a organizace školství I., Pardubice 2011
Do tisku je připraveno: Moravcová, I.: Obecná a sociální psychologie.

Další skripta a elektronické opory budou postupně vytvářeny z pedagogiky, filozofie výchovy, organizace a legislativy školství a neuropedagogiky.

V sylabech jednotlivých předmětů je doporučena příslušná odborná literatura včetně oficiálních dokumentů.

Učební plán DPS platný od ZS 2013:

Název předmětu (semestr)

Garant  výuky

Rozsah

Certifik.

Obecná a sociální psychologie (2)

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko (Moravcová), Ph.D.

36 hodin

Zkouška

Obecná pedagogika a didaktika (1)

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

36 hodin

Zkouška

Sociálně pedagogická intervence (1)

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

12 hodin

Zápočet

Speciální pedagogika a sociální patologie (1)

PhDr. Marcela Ehlová

12 hodin

Zkouška

Neuropedagogika (3)

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

24 hodin

Zkouška

Metodologie (2)

PhDr. Marcela Ehlová

22 hodin

Zkouška

Didaktika oboru (3)

prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc.
doc. ing. Taťána Molková, CSc.

24 hodin

Zkouška

Pedagogicko-psychologická diagnostika (3)

PhDr. Jana Křišťálová

18 hodin

Zkouška

Statistika (2)

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.

  8 hodin

Zápočet

Filozofie  výchovy (1)

Mgr. Miloslav Průka, PhD.

  6 hodin

Zápočet

Organizace správy a řízení školství (2)

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

12 hodin

Zápočet

Pedagogická praxe (4)

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko (Moravcová), Ph.D.

20 hodin

Zápočet

Vedení závěr. práce (3, 4)

 

20 hodin

Obhajoba SZZk

 

Celkem

250 hodin

 

Organizace studia:

Garantem studia je prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. z KVV FF UPa, která je organizátorem studia. Administrativní a finanční záležitosti DPS má na starost sekretářka KVV ve spolupráci s tajemnicí FF.

FF náleží z poplatků za DPS 15% na režii fakultních nákladů, zbytek je určen na pokrytí nákladů příslušné katedry, v tomto případě  KVV.

Absolutorium studia:

Absolvent studia musí mít úspěšně složeny všechny zkoušky a zápočty, musí úspěšně projít závěrečnou zkouškou a obhájit závěrečnou písemnou práci.  Absolventům se vydává osvědčení o způsobilosti vyučovat odborné předměty na středních školách v České republice. Toto osvědčení signuje děkan FF je platné jen ve spojení s magisterským či inženýrským diplomem.

Nový učební plán DPS byl schválen Vědeckou radou FF UPa dne 24. 4. 2013.

Rozšířit fotografii: 
false