METODOLOGIE

PhDr. Marcela Ehlová

Rozsah: 22 hodin

Cíle: Cílem předmětu je zvládnutí základních metodologických přístupů k problematice vědeckého výzkumu, seznámit studenty se základy kvantitativního a kvalitativního výzkumu.

Témata:

  1. Věda a vědeckost.
  2. Vědecký výzkum v pedagogice.
  3. Typy a druhy výzkumů ve společenských vědách.
  4. Kvantitativně orientovaný pedagogický výzkum a jeho hlavní fáze.
  5. Měření v pedagogickém výzkumu.
  6. Metody sběru dat v pedagogických výzkumech.
  7. Metody kvalitativního výzkumu.
  8. Validita interpretace výsledků výzkumů.

Atestace: Zkouška

Literatura:
ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Jak napsat odborný text. Praha, 1999.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno, Paido, 1996.
HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha, Karolinum, 1997.
KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Praha: Academia, 1972.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu. Praha, Karolinum, 1998.
POPPER, K. Logika vědeckého zkoumání. Praha, Oikoymenh, 1997.
ŠANDEROVÁ, J. Jak psát a číst odborný text. Praha: Slon, 2005.
TULKA, J. Věda a vědecká metodologie I. Pardubice 2008 (čtvrté vydání).