Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

univerzita_pardubice_ziskala_oceneni_hr_award_autor_j._jambor_173346_198137.jpg

Vzhledem k novele zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb., prochází nyní DPS reakreditačním procesem. Informace na těchto stránkách se týkají původní akreditace, která v roce 2025 pozbude platnosti, a do akademického roku 2024/2025 již proto do ní nebudeme přijímat uchazeče. Pokud budeme v reakreditačním řízení úspěšní, otevřeme opět přijímání přihlášek do akademického roku 2024/2025 – ovšem do výrazně proměněného Doplňkového pedagogického studia.

V případě zájmu o DPS sledujte, prosím, tyto stránky – jakmile budeme mít k dispozici výsledky reakreditačního řízení, budou zde zveřejněny spolu s dalšími informacemi o DPS.

Děkujeme za pochopení.

1. Charakteristika DPS:

Doplňující pedagogické studium (dále jen DPS) je licenční formou specializovaného studia (kdy  účastník  získává ve svém oboru další nebo vyšší kvalifikaci). Tato forma studia má absolventům úplného vysokoškolského vzdělání (minimálně Mgr. úrovně) poskytnout způsobilost k vyučování na 2. stupni základních škol a vybraných odborných předmětů na středních školách v České republice.

DPS  vhodně  reaguje  na  současnou neutěšenou situaci v kvalifikační a aprobační struktuře  učitelů odborných předmětů na středních školách všech typů, která činí ca. 14% nekvalifikovaných podle Zákona č. 563/2004 Sb.

2. Historie DPS na UPa:

Na Univerzitě Pardubice bylo  DPS zahájeno na FChT v roce 1994 z iniciativy prof. Ing. Josefa Tichého, DrSc., na žádost MŠMT. Prvotním záměrem studia bylo umožnit kvalifikovaným absolventům UPa učit na středních školách a zlepšit tak přípravu uchazečů k vysokoškolskému studiu chemie. S rostoucím počtem fakult UPa se ke studiu přihlašovali postupně i studenti nechemických oborů, zejména  ekonomických a v poslední době  i společenskovědních a humanitních.

Na přípravě učebního plánu DPS se v polovině  90. let podíleli zkušení pedagogové doc. PhDr. Milan Kratochvíl, CSc., doc. PhDr. Zdeněk Holubář, CSc. a RNDr. Jiří Tulka, CSc.

Výuku dále zajišťovali PhDr. Alena Kratochvílová, CSc., prof. PhDr. Josef Cach, CSc., prof. Ing. Karel Kolář, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Teplý,CSc., prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. RNDr. Jindřich Hellberg, DrS., Ing. Pavla Lejsková, Ph.D., doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D., v posledních letech také PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.,  prof.  PhDr. Karel Rýdl, CSc. a další vysokoškolští učitelé.

Od  roku 1. října 1994 do 16. května 2009 absolvovalo studium DPS celkem ve  13. bězích 247 studentů a 90 studentů nyní v různých semestrech studuje.

3. Současnost:

Na základě zvyšujícího se počtu uchazečů o DPS z řad studentů FF bylo v září 2009 vyvoláno jednání s dosavadními organizátory a garanty  DPS na FChT o možnosti vytvoření dalšího centra DPS na FF. Pracoviště FF, resp. KVV,  převezme od roku 2010 nové  povinnosti dosavadního centra  FChT.

Od akademického roku 2010/2011 organizuje  DPS  Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, pracoviště Katedry  věd  o výchově. Garantem DPS od  14. běhu je  prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Reakreditace DPS dle novely Zákona 563/2004 Sb. ve znění Zákona č. 198/2012 Sb. - viz zde.

4. Přijímání ke studiu:

Ke studiu jsou přijímáni absolventi vysokých škol a frekventanti vysokoškolského studia s alespoň ukončeným Bc. stupněm studia a pokračující v navazujících nebo specializačních formách magisterského studia. V přijímacím řízení je brán zřetel zejména na pedagogickou praxi uchazeče. Přijímací pohovory se nekonají, konečné rozhodnutí o přijetí je v pravomoci garanta DPS. Podmínkou přijetí je zaplacení vložného, jehož výši určuje FF UPa.

Studentům, doktorandům a zaměstnancům Univerzity Pardubice je  obvykle  poskytována nenároková sleva ze studijního poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Přihlášku ke studiu DPS je nutné vyplněnou a podepsanou zaslat na  sekretariát DPS, k rukám Ing. Jaroslava Myslivce, Ph.D., KVV FF UPa (adresa viz. níže), nejpozději do konce května.

5. Platební podmínky:

  1. Poplatek za studium DPS je pro následující běh stanoven v celkové výši 15.500,- Kč.
  2. Studenti, doktorandi a zaměstnanci UPa mohou uplatnit slevu ve výši 1.000,- Kč.
  3. Poplatek pokrývá náklady  na organizaci studia a jeho ukončování, odměny  lektorů a pronájmy výukových prostor a techniky.
  4. FF si vyhrazuje  právo na úpravu poplatku pro každý následující běh.

Poplatek za studium DPS:
nutné uhradit  do konce  června, po obdržení potvrzení o přijetí do studia
účet č. 37030561/0100 (Komerční banka Pardubice)
variabilní symbol:  bude sdělen v potvrzení o přijetí
specifický symbol: vaše rodné číslo.

Sekretariát DPS – studijní koordinátor
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Katedra věd  o výchově
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
Budova G - Studentská 97 (9.NP)
532 10 Pardubice
jaroslav.myslivec@upce.cz
tel.: 466 036 421

ZPŘESNĚNÍ INFORMACÍ O SOUBĚŽNÉM STUDIU DPS

Vzhledem k množícím se dezinterpretacím věnujte prosím pozornost následujícímu aktuálnímu zpřesnění informací k přijímacímu řízení na DPS/ FF/ UPa:

Ke studiu jsou přijímáni absolventi vysokých škol a frekventanti vysokoškolského studia na úrovni minimálně magisterského stupně.

Znamená to, že i student, který řádně studuje NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  může být souběžně studentem DPS na FF Upa.

Možnost souběžného studia DPS nemají pouze studenti,  kteří studují v bakalářském stupni studia.

Absolventům se vydává univerzitní osvědčení o způsobilosti vyučovat na 2. stupni ZŠ a odborné předměty na středních školách v České republice. Toto osvědčení je platné pouze ve spojení s magisterským či inženýrským diplomem oborového studia.