prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů
Telefon +420 466 036 552,
Fax      +420 466 036 361
e-mail karel.rydl@upce.cz

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., se narodil v roce  1952. Vysokoškolské studium ukončil v roce  1979 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oborech germanistika – historie. V roce  1986 obhájil dizertační práci. V letech 1981-1998 působil jako asistent, odborný asistent  a posléze  docent  pro dějiny  školství a srovnávací pedagogiku na  Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce  1996 se habilitoval s prací na téma Činná škola  v české reformně pedagogické praxi. V letech 1998 – 2001 byl vedoucím Katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy  v Praze. Od  roku 1996 působil zpočátku externě a  od  roku 1998 interně  na Ústavu cizích jazyků a  humanitních věd Univerzity Pardubice. Profesorem  byl jmenován v roce  2003 obhajobou  vlastních prací na Filozofické fakultě  Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 2001-2009 byl vedoucím Katedry věd  o výchově  a  také proděkanem pro  vnější vztahy na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. V letech 2006-2009  pracoval jako vyžádaný poradce  ministra školství. V současné době je děkanem FF UPa.

Prof. Rýdl je  autorem více než 200 původních vědeckých  prací a více než 300 odborných statí doma i v zahraničí, kde často vystupuje na  konferencích. Absolvoval řadu dlouhodobých i krátkodobých studijních pobytů v zahraničí, např. v letech 1992-1994 pracoval na německých univerzitách jako stipendista Nadace Alexandra von Humboldt.

Odborným zájmem prof. Rýdla  jsou dějiny  výchovy a vzdělávání,  vývoj  školství v zahraničí, školský management, v němž  se soustředí na  problematiku pojetí kvality a jejího hodnocení.

Prof. Rýdl je členem řady  mezinárodních a národních vědeckých  a odborných  společností, aktivně působil v oblasti neziskového sektoru jako lektor v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů.

Od  1.  února  2010 zastává funkci prorektora Univerzity Pardubice.

Rozšířit fotografii: 
false