Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání

 

Cíl a obsah

Uplatnění v profesním i soukromém životě v současném světě vyžaduje úspěšnou komunikaci mezi účastníky blízkých i vzdálených kultur. Nejedná se pouze o dorozumění jazykové, ale i o pochopení více či méně odlišných vzorců chování a komunikace, přičemž předpokladem je také znalost kulturních a jazykových dějin. Kulturně historické podmínky do určité míry podmiňují i aktuální hodnoty a postoje uvnitř nejrůznějších skupin. Prvek interkulturní a transkulturní komunikace je přitom stále ještě velmi často opomíjen ve výuce cizích jazyků, literatury i dějin. Pravidelně vydávaný sborník Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Linguistics,Literature and Education má sloužit k reflexi této problematiky především v oblasti filologie (jazyk, literatura), didaktiky jazyků a kultury. Obsahem jsou recenzované příspěvky v němčině a v angličtině, vždy s anglickým resumé. Všechny příspěvky reflektují téma vzájemné komunikace mezi nejrůznějšími kulturními, národnostními či jazykovými celky v současnosti i historii.  Spojujícím tématem je reflexe „vlastního“ ve vztahu k „cizímu“, stejně jako vzájemné soužití i kontakty mezi nejrůznějšími jazykovými a kulturními skupinami. Autoři ve svých statích reflektují moderní vědecké poznatky v příslušné oblasti.

 

ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online)

Sborník vychází každý druhý rok v návaznosti na mezinárodní konferenci nazvanou Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu / Intercultural and Transcultural Dimensions in Linguistic, Cultural and Historical Context, která se koná v říjnu v Pardubicích. V průběhu následujícího roku po konferenci vychází sborník. Předložením příspěvku v našem konferenčním sborníku autor souhlasí se zveřejněním svého článku na internetu v plném znění bez omezení a poplatků.

 

První číslo

Knápek, Pavel (ed.)/ Beníšková, Bianca (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání 1/2014. Pardubice. ISBN 978-80-7395-752-0 (Print). ISBN 978-80-7395-753-7 (PDF). ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online).

https://e-shop.upce.cz/epub/9004598/interkulturalitat-in-sprache-literatur-und-bildung-12014-interculturality-in-language-literature-and-education-12014

Druhé číslo

Knápek, Pavel (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání 2/2016. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-019-6 (Print). ISBN 978-80-7560-020-2 (PDF). ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online).

https://e-shop.upce.cz/epub/9004952/interkulturalitat-in-sprache-literatur-und-bildung-22016-interculturality-in-language-literature-and-education-22016

Třetí číslo:

Beníšková, Bianca (ed.)/ Knápek, Pavel (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání 3/2018. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-130-8 (Print). ISBN 978-80-7560-131-5 (PDF). ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online).

https://eshop.upce.cz/epub/9005334/interkulturalitat-in-sprache-literatur-und-bildung-32018-interculturality-in-language-literature-and-education-32018

 

Výkonný redaktor

 

Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: pavel.knapek@upce.cz

 

 

Redakční rada

 

PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.
Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: bianca.beniskova@upce.cz

 

 

PhDr. Jan Čapek, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: jan.capek@upce.cz

 

 

Mgr. Hana Shánělová, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: hana.shanelova@upce.cz

 

 

Ao. Prof. Ulrike Zitzlsperger

Department of Modern Languages

College of Humanities

University of Exeter

U.C.Zitzlsperger@exeter.ac.uk

 

Dr. Tanja Žigon

Department of Translation
Faculty of Arts
University of Ljubljana
tanja.zigon@ff.uni-lj.si

 

 

Prof. dr. Balogh F. András

Katedra německého jazyka a literatury

Univerzita Babes-Bolyai

Cluj-Napoca

balogh.f.andras@btk.elte.hu

 

 

Ao.Prof. Dr. Matjaž Birk

Ústav germanistiky

Filosofická fakulta

Univerzita Maribor

matjaz.birk@um.si

 

 

Lector univ. Dr. Raluca Radulescu

Ústav germanistiky

Fakulta věd o jazyku a literatuře

Univerzita Bukurešť

raluca.radulescu@lls.unibuc.ro

 

 

PD Dr. Gerd-Ulrich Bauer

Katedra interkulturní germanistiky

Fakulta jazykovědy a literárních věd

E-Mail: gerd.ulrich.bauer@uni-bayreuth.de

 

 

Dr. Sandra Vlasta

Ústav literárněvědné komparatistiky

Univerzita ve Vídni

E-Mail: sandra.vlasta@univie.ac.at

 

 

Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.

Katedra germanistiky

Filozofická fakulta

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

E-Mail: jhrdlickova@yahoo.de

 

 

Prof. Dr. habil. Ingrid Hudabiunigg

Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: ingrid.hudabiunigg@upce.cz

 

 

Mgr. Jan Kubica, Ph.D.

Katedra německého jazyka

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

E-Mail: jan.kubica@upol.cz

 

 

doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.

Katedra německého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové

E-Mail: jana.ondrakova@uhk.cz

 

 

Kateřina Smejkalová

Katedra cizích jazyků

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

E-Mail: Katerina.Smejkalova@ujep.cz

 

 

PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.

Katedra německého jazyka

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

E-Mail: olga.vomackov@upol.cz

 

Podmínky přijetí příspěvku

Každý příspěvek ve sborníku prochází schvalovacím procesem ediční radou a dvěma recenzenty formou double-blind peer review.

Přijímáme příspěvky psané v němčině a v angličtině. Účastníci konference mohou své příspěvky zasílat vždy nejpozději do dvou měsíců po skončení konference. Příspěvek je nutné naformátovat dle pravidel uvedených v sekci „Pokyny pro přispěvatele“. Doporučená délka jednotlivých příspěvků je 8–15 normostran. Přijímáme pouze dosud nezveřejněné články reflektující aktuální výsledky výzkumu v příslušných oblastech.

Máme nulovou toleranci vůči plagiátorství a aktivně proti němu bojujeme. Plagiátorství chápeme v široké škále od doslovného citování, přes parafrází, po přejímání cizích myšlenek bez udání autorství. Autoři podezřelí z tohoto chování budou požádáni o vysvětlení. V případě prokázaného plagiátorství budou důrazně napomenuti a ve važných případech bude jejich chování nahlášeno příslušným domácím institucím či relevantním vědeckým výborům. Jak redakční rada sborníku, tak jednotliví recenzenti určují v konkrétních případech, zda došlo k pochybení a jakým způsobem je třeba dále postupovat.

 

Proces přijetí příspěvku

Ediční rada posoudí, zda:

- téma článku souhlasí se zaměřením konference.

- článek splňuje základní vědecké a etické standardy (původnost, odbornost, kvalita argumentace apod.).

- je článek napsán jazykově bezchybně. Důrazně doporučujeme korekturu rodilým mluvčím.

- se článek řídí pravidly pro formátování příspěvku.

Bude-li předložený článek splňovat uvedená kritéria, bude odeslán k posouzení odborným recenzentům bez uvedení identity autora i recenzenta (double-blind peer review). Recenzenti vyhotoví posudky o odborné kvalitě příspěvku a dalších uvedených kriteriích. Ve svých posudcích doporučí či nedoporučí článek k publikování, případně navrhnou autorovi provedení dílčích změn.

 

Publikační etika

Publikační etika konferenčního sborníku Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělávání je primárně založena na prohlášení Výboru pro publikační etiku (COPE) dostupném na www.publicationethics.org a souboru podkladů k publikační etice The Publishing Ethics Resource Kit  (PERK) vydané společností Elsevier. Tato pravidla definují povinnosti autorů, redaktorů, recenzentů a redakční rady.

Povinnosti autorů: prezentace původního dosud nezveřejněného výzkumu, poskytnutí úplných a správných informací o autorství a spoluautorství, dodržování vhodného a správného způsobu citace, dodržování pokynů pro autory, reakce na připomínky recenzentů a provádění úprav na základě těchto komentářů, úplné zveřejňování všech použitých zdrojů, bezodkladné upozornění editora v případě, že autor zjistí významnou chybu nebo nepřesnost ve svém vlastním publikovaném díle.

Odpovědnost vydavatelů: odpovědnost za obsah konferenčního sborníku, odpovědnost a pravomoc přijímat nebo odmítat články, odpovědnost za spravedlivý a korektní postup během procesu peer-review, odpovědnost za zachování anonymity recenzentů i autorů v rámci recenzního řízení, odpovědnost za transparentnost v přijímání konečných rozhodnutí – společné rozhodování v redakční radě zejména v případech možného odvolání autorů proti připomínkám recenzentů a dalším stížnostem, férovost – dodržování korektního přístupu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské přesvědčení, etnický původ, občanství nebo politickou filozofii autorů, odpovědnost za přijetí vhodných opatření v případech možného nebo prokázaného vědeckého pochybení, odpovědnost přiměřeným způsobem reagovat na eventuální upozornění oznamovatelů – důkladné a objektivní vyšetřování podezření, zachování anonymity oznamovatelů.

Povinnosti recenzentů: odpovědnost za objektivní hodnocení podložená jasnými argumenty, včetně zohlednění současného výzkumu, odpovědnost za dodržování obecných etických standardů - recenzenti jsou povinni odmítnout hodnocení předložených příspěvků, pokud se octnou v jakémkoliv konfliktu zájmů, odpovědnost za to, že žádné informace uvedené v předložených článcích nebudou použity pro osobní či jiné výhody, odpovědnost za spravedlivé hodnocení peer-review - dodržování korektního přístupu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské přesvědčení, etnický původ, občanství nebo politickou filozofii autorů, odpovědnost za nakládání s rukopisy jako s důvěrnými dokumenty - tj. jejich nezveřejňování jiným osobám než výkonným editorům, možnost pomoci autorům vylepšit jejich články prostřednictvím redakční komunikace.

Povinnosti redakční rady:  vykonávání dohledu nad výše uvedenými pravidly pro editory, recenzenty a autory, spolupráce s výkonnými editory při přijímání rozhodnutí - konečná rozhodnutí v přijetí, odmítnutí zejména ve sporných případech a také spoluúčast při posuzování případů pochybení.


 

 

 

 

Soubory ke staženíVelikost
Microsoft Office document icon Cz sablona44.38 KB
Microsoft Office document icon Pokyny pro autory60.5 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false