Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Linguistics,Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání

 

Cíl a obsah

Uplatnění v profesním i soukromém životě v současném světě vyžaduje úspěšnou komunikaci mezi účastníky blízkých i vzdálených kultur. Nejedná se pouze o dorozumění jazykové, ale i o pochopení více či méně odlišných vzorců chování a komunikace, přičemž předpokladem je také znalost kulturních a jazykových dějin. Kulturně historické podmínky do určité míry podmiňují i aktuální hodnoty a postoje uvnitř nejrůznějších skupin. Prvek interkulturní i transkulturní komunikace je přitom stále ještě velmi často opomíjen ve výuce cizích jazyků, literatury i dějin. Pravidelně vydávaný sborník Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Linguistics,Literature and Education má sloužit k reflexi této problematiky především v oblasti filologie (jazyk, literatura), didaktiky jazyků a kultury. Obsahem jsou recenzované příspěvky v němčině, angličtině, češtině a slovenštině vždy s anglickým resumé. Všechny příspěvky reflektují téma vzájemné komunikace mezi nejrůznějšími kulturními, národnostními či jazykovými celky v současnosti i historii.  Spojujícím tématem je reflexe „vlastního“ ve vztahu k „cizímu“, stejně jako vzájemné soužití i kontakty mezi nejrůznějšími jazykovými a kulturními skupinami. Autoři ve svých statích reflektují moderní vědecké poznatky v příslušné oblasti.

 

ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online)

Sborník vychází každý druhý rok v návaznosti na mezinárodní konferenci nazvanou Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu / Intercultural and Transcultural Dimensions in Linguistic, Cultural and Historical Context, která se koná v říjnu v Pardubicích. V průběhu následujícího roku vychází sborník.

 

První číslo

Knápek, Pavel (ed.)/ Beníšková, Bianca (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání 1/2014. Pardubice. ISBN 978-80-7395-752-0 (Print). ISBN 978-80-7395-753-7 (PDF). ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online).

https://eshop.upce.cz/fcgi/versot.fpl?fname=eo_vitejte&zobrazenastranka=eo_katalog_det%26_cenidno=9004598

 

Druhé číslo

Knápek, Pavel (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání 2/2016. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-019-6 (Print). ISBN 978-80-7560-020-2 (PDF). ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online).

https://eshop.upce.cz/fcgi/versot.fpl?fname=eo_vitejte&zobrazenastranka=eo_katalog_det%26_cenidno=9004952

 

Třetí číslo:

Beníšková, Bianca (ed.)/ Knápek, Pavel (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání 3/2018. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-130-8 (Print). ISBN 978-80-7560-131-5 (PDF). ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online).

https://eshop.upce.cz/fcgi/versot.fpl?fname=eo_vitejte&zobrazenastranka=eo_katalog_det%26_cenidno=9004598&_ga=2.60431592.415546983.1547630717-1427631291.1547630717

 

 

Redakční rada

 

Šéfredaktor

 

Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: pavel.knapek@upce.cz

 

 

Členové redakční rady

 

PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.
Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: bianca.beniskova@upce.cz

 

 

PhDr. Jan Čapek, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: jan.capek@upce.cz

 

 

Mgr. Hana Shánělová, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: hana.shanelova@upce.cz

 

 

Ao. Prof. Ulrike Zitzlsperger

Department of Modern Languages

College of Humanities

University of Exeter

U.C.Zitzlsperger@exeter.ac.uk

 

Dr. Tanja Žigon

Department of Translation
Faculty of Arts
University of Ljubljana
tanja.zigon@ff.uni-lj.si

 

 

Prof. dr. Balogh F. András

Katedra německého jazyka a literatury

Univerzita Babes-Bolyai

Cluj-Napoca

abalogh@ubbcluj.ro

balogh.f.andras@btk.elte.hu

 

 

Ao.Prof. Dr. Matjaž Birk

Ústav germanistiky

Filosofická fakulta

Univerzita Maribor

matjaz.birk@um.si

 

 

Prof. Dr. phil. Dali Bachtadze

Katedra cizích jazyků

Fakulta umění a vědy

Státní univerzita Tbilissi

 

 

Lector univ. Dr. Raluca Radulescu

Ústav germanistiky

Fakulta věd o jazyku a literatuře

Univerzita Bukurešť

 

 

Dr. Gerd-Ulrich Bauer

E-Mail: gerd.ulrich.bauer@uni-bayreuth.de

 

 

Dr. Sandra Vlasta

Ústav literárněvědné komparatistiky

Univerzita ve Vídni

E-Mail: sandra.vlasta@univie.ac.at

 

 

Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.

Katedra germanistiky

Filozofická fakulta

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

E-Mail: jhrdlickova@yahoo.de

 

 

Prof. Dr. habil. Ingrid Hudabiunigg

Katedra cizích jazyků

Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice
E-Mail: ingrid.hudabiunigg@upce.cz

 

 

Mgr. Jan Kubica, Ph.D.

Katedra německého jazyka

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

E-Mail: jan.kubica@upol.cz

 

 

doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.

Katedra německého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové

E-Mail: jana.ondrakova@uhk.cz

 

 

Kateřina Smejkalová

Katedra cizích jazyků

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

E-Mail: Katerina.Smejkalova@ujep.cz

 

 

PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.

Katedra německého jazyka

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

E-Mail: olga.vomackov@upol.cz

 

 

 

Podmínky přijetí příspěvku

 

Každý příspěvek ve sborníku prochází schvalovacím procesem ediční radou a jedním recenzentem.

 

Přijímáme příspěvky psané v angličtině, němčině, češtině nebo slovenštině. Účastníci konference mohou své příspěvky zasílat vždy nejpozději do dvou měsíců po skončení konference. Příspěvek je nutné naformátovat dle pravidel uvedených v sekci „Pokyny pro přispěvatele“. Doporučená délka jednotlivých příspěvků je 8 – 15 normostran.

 

Máme nulovou toleranci vůči plagiátorství a aktivně proti němu bojujeme. Jakýkoliv článek, který se takového jednání dopustí, bude vyloučen z evaluačního procesu. Autoři, kteří se tohoto jednání dopustí, ztratí možnost publikovat v našem sborníku do budoucna.

 

 

Proces přijetí příspěvku

 

Ediční rada si vyhrazuje právo předložený článek nezveřejnit. Postup při schvalování příspěvků je následující: Ediční rada posoudí, zda:

- téma článku souhlasí se zaměřením konference.

- se článek řídí pravidly pro formátování příspěvku.

- článek splňuje základní vědecké a etické standardy (původnost, odbornost, kvalita argumentace apod.).

- je článek napsán jazykově bezchybně. Důrazně doporučujeme korekturu rodilým mluvčím.

Přijímáme pouze dosud nezveřejněné články reflektující aktuální výsledky výzkumu v příslušné oblasti.

 

Bude-li předložený článek splňovat uvedená kritéria, bude odeslán k posouzení odborným recenzentem bez uvedení identity autora i recenzenta (Double Blind Peer Review). Recenzent vyhotoví posudky o odborné kvalitě příspěvku a doporučí/ nedoporučí článek k publikování, případně navrhne autorovi provedení dílčích změn.

 

 

 

 

Soubory ke staženíVelikost
Microsoft Office document icon Cz sablona44.38 KB
Microsoft Office document icon Pokyny pro autory60.5 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false