Okruhy doktorského studijního programu

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
Doktorský studijního programu "Historie"
(studium prezenční, nebo kombinované)
 
Požadujeme:
Ukončené vzdělání v magisterském studijním programu "Historické vědy" nebo v programu příbuzném s ohledem na zvolenou specializaci (k datu konání přijímacího pohovoru); zájem o vědeckou práci; badatelskému tématu odpovídající jazykové znalosti.
 
Nabízíme:
Podíl na realizaci vědeckovýzkumných projektů; možnost získání zkušeností na partnerských zahraničních pracovištích; progresivně navyšované doktorské stipendium a možnost získání dalších stipendií; zapojení do vysokoškolské výuky (honorované zvlášť podle rozsahu). Ubytování v doktorandské části kolejí v rámci univerzitního kampusu.
Přihláška ke studiu musí obsahovat stručný projekt doktorské práce (v rozsahu do 5 normostran). Je třeba, aby projekt svým tématem odpovídal některému z tematických okruhů stanovených jednotlivými školiteli.
 
Tematické okruhy a jejich školitelé:
 
Kulturní dějiny dlouhého 19. století
Kategorie gender v historickém výzkumu
(školitel: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Kulturní a církevní dějiny střední Evropy v době barokní
(školitel: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.)
Dějiny vzdělání a školství.
Vztah státu a školství v 19. a 20. století
(školitel: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.)
 
Vývoj lidové architektury v 19. - 20. století
Vypovídací schopnost historických sídel a staveb
(školitel: prof. ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
Hospodářské dějiny a peněžní oběh ve středověké a raně novověké Evropě
(školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Politická komunikace v pozdně středověkých korunních zemích
(školitel doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.)
 
Hospodářské dějiny v 19. a v první polovině 20. století
Česko-německé vztahy v 19. a v první polovině 20. století
(školitel: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
Panovnický dvůr a šlechtická společnost v habsburské monarchii raného novověku
(školitel: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
Dějiny správy českého a středoevropského prostoru v 17. - 20. století
(školitel: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
Šlechta ve službách habsburské dynastie v 16. a 17. století. Vztahy mezi českými zeměmi a románským světem v raném novověku
(školitel: doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.)
 
Evropa za II. světové války a obnova československého státu
(školitel: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.)
Hmotné historické kulturní dědictví a jeho interpretace. Česká a středoevropská architektura v období 19. - 20. století a její kulturně historický kontext
(školitel: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.)
Historický kontext vývoje slovanských literatur a písemnictví
(školitel: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.)
Dějiny Ruska v 19. a 20. století
Antisemitismus v evropské společnosti 19. a 20. století
Evropská společnost v konfrontaci s totalitárními a autoritativními režimy
(školitel: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)