Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

Specializace v pedagogice
Resocializační pedagogika– navazující magisterský program

Požadavky přijímací zkoušky:
- absolvování minimálně bakalářského stupně VŠ studia  humanitního zaměření, s pedagogickou specializací
- pokud absolvovaný bakalářský obor humanitního zaměření nemá pedagogickou specializaci, student složí v prvním semestru studia Rozdílovou zkoušku

Charakter přijímací zkoušky:        ústní pohovor
Do celkového hodnocení přijímací zkoušky se započítávají následující součásti:
- motivace ke studiu
- orientace v problematice oboru
- diskuse nad bakalářskou prací
- znalost odborné literatury
- prospěch v Bc. studiu a prospěch u Bc. zkoušky
Celkem bodů - maximálně 100

U přijímací zkoušky je doporučeno předložit:
- bakalářskou práci (i s posudky)
- seznam prostudované literatury
- úředně ověřenou kopii diplomu a dodatek k diplomu (pokud nebyla přiložena již k přihlášce ke studiu)

Podrobnější informace zde.

Doporučená literatura:
BALCAR, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991.
DUNOVSKÝ, J. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada Publishing, 1995.
HAVLÍK, R.; KOŤA, J.Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002.
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999.
KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. aj. Člověk – prostředí – výchova. Brno: Paido, 2001.
MATOUŠEK, O. aj. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996.
MATOUŠEK, O. a KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003.
MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001.
MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha : SLON, 1999.
MOŽNÝ, J. Moderní rodina. Brno: Blok, 1990.
MÜHLPACHR, P. Sociopatologie. Brno: MU, 2008.
MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální práce jako životní pomoc. Brno: MSD, 2006.
MÜHLPACHR, P. Sociální práce. Brno: MU, 2004.
NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Akademia, 1998.
PÁVKOVÁ, J. aj. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2001.
PELIKÁN, J.Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995.
PEŠKOVÁ, J.Já, člověk. Praha: SPN, 1991.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002.
PYTKA, L. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa, 2005.
ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998.
ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Panorama, 1990.
SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000.
ŠATAVA, L. Národnostní menšiny v Evropě. Praha: Železný, 1994.
ŠIŠKOVÁ, T. (ed.) Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001.
ŠIŠKOVÁ, T. (ed.) Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998.
ŠVARCOVÁ, E. Úvod do etopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. 522 s.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. VOCILKA, M. Vybrané statě z etopedie. Most: Regionální středisko vých. a vzděl., 1994.
ZAPLETAL, J. Prevence kriminality. Praha: PAČR, 2000.
Listina základních práv a svobod
Úmluva o právech dítěte
+ další vybraná literatura (odborné časopisy, sborníky atd.) dle vlastního zájmu, včetně cizojazyčné