Témata magisterských prací

Tématické okruhy pro diplomové práce KVV FF UPa
Resocializační pedagogika

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

 1. Vývoj vybrané resocializační instituce a organizace v Čechách a na Moravě (19. – 20. století).
 2. Využitelnost výsledků výzkumů F. Koukolíka v současné pedagogice.
 3. Zhodnocení života a díla významné osobnosti resocializační pedagogiky 19. a  20. století.
 4. Vývoj teorie a praxe v péči o hendikepované občany (zaměření práce dle předchozí dohody).
 5. Pojetí resocializační péče v zahraničí.

PhDr., Mgr. Ilona Ďatko (Moravcová), Ph.D.

 1. Srovnávací studie ČR a vybrané země  ve zvoleném tématu.
 2. Postavení pedagoga v  resocializačních zařízeních.
 3. Specifika práce vychovatele s marginalizovanými skupinami obyvatelstva.
 4. Preventivní programy pro děti, mladistvé a dospělé sociálně handicapované v ČR a EU.
 5. Specifika resocializačního procesu u mužů, žen, nebo dětí a mladistvých.
 6. Napojení žadatelů na komunity krajanů žijících v ČR.
 7. Mapa sociálních kontaktů klientu Správy uprchlických zařízení (SUZ) a zdrojů pomoci    klientů SUZ.
 8. Zkušenosti klientů SUZ s diskriminací (na území ČR).
 9. Sociální vyloučení a jeho pedagogické aspekty.
 10. Pojetí resocializační práce ve světě (obsah, formy, klientela).
 11. Výchova k občanství na příkladě azylantů a přistěhovalců (srovnávací studie).

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

 1. Podpora vzdělávání dětí z chudých rodin
 2. Chudoba rodin s nezletilými dětmi v ČR
 3. Vstup do manželství – možnosti příprav na životní změnu (situace u nás nebo v zahraničí)
 4. Ztráta životního partnera
 5. Komparace systému péče o ohrožené děti ve vybraných zemích Evropy
 6. Hranice a rizika profesionální pěstounské péče
 7. Vzdělávání dětí v náhradní péči (ústavní výchova, náhradní rodiny)
 8. Jsem z dětského domova (z náhradní rodiny) a mám maturitu (VŠ) – případové studie dospělých s historií ústavní péče, popř. dospělých, kteří ještě žijí v ústavním zařízení (osob z náhradních rodin)
 9. Osvojení (pěstounská péče) pohledem zpět – případové studie osob, které vyrostly v osvojení (PP)
 10. Životní situace nezletilé matky (v domácím prostředí, v ústavní výchově) - případové studie
 11. Strategie rozvoje spolupráce mezi rodinou a institucí ústavní péče o dítě v ČR (a na Slovensku)
 12. Životní podmínky mladých dospělých opouštějících ústavní péči
 13. Životní situace mladých dospělých v domě na půli cesty
 14. Nezaměstnanost ve vybraném regionu – analýza životních podmínek lidí v oblasti s vysokou nezaměstnaností (kvantitativní výzkum)
 15. Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti otce (matky) na fungování rodiny – biografický výzkum
 16. Trestání dětí v závislosti na sociálním postavení rodiny – kvantitativní šetření
 17. Dluhová past v rodinách a způsoby jejího řešení
 18. Komparace způsobů řešení bezdomovectví ve vybrané obci (ubytovny, azylové domy atd.)
 19. Probační činnosti v ČR (výběr zaměření podle zájmu)

PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

 1. Vzdělávání žáků se sociálním a kulturním znevýhodněním
 2. Mediální výchova jako prevence digitální závislosti
 3. Penitenciární a postpenitenciární poradenství jako předpoklad úspěšné resocializace
 4. Práce etopeda ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 5. Východiska, přístupy a možnosti zkoumání vybraných negativních jevů u adolescentů
 6. Možnosti a limity působení resocializačního pedagoga

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

 1. Univerzity třetího věku (U3V) v systému gerontagogiky.
 2. Dilemata společného vzdělávání (inkluze).
 3. Prorodinná politika státu (kraje, města).
 4. Dostupnost bydlení.
 5. Moderní technologie v oblasti speciální pedagogiky.

Další témata:

 1. Smysl a význam evaluačních technik v resocializační pedagogice.
 2. Efektivní management v teorii a praxi vedoucího výchovného zařízení.
 3. Využití „otevřenosti“ a „multikulturality“ v manažerské praxi.
 4. Potřeby efektivní legislativy v oblasti multikulturní orientace společnosti.
 5. Specifika resocializační výchovy ve vězeňských zařízeních.
 6. Fenomén jinakosti u člověka.
 7. Využití terapeutických technik v etopedické a resocializační praxi.
 8. Možnosti rozvoje komunit a interkulturní komunikace ve vybraném regionu.
 9. Vliv kvalitativních (kvantitativních) výzkumů na rozvoj resocializační pedagogiky.
 10. Institucionální podpora prevence patologických projevů chování.
 11. Potřeby nezletilých klientů azylových zařízení.
 12. Potřeby rodičů vzhledem k jejich plnění rodičovské odpovědnosti (informace, podpora, realitní služby, finance, výchovná pomoc…).
 13. Specifické potřeby žen – žadatelek o mezinárodní ochranu v ubytovacích zařízeních
 14. Kvalita života žadatele o azyl ubytovaného v pobytovém zařízení MV ČR.
 15. Subjektivní hodnocení životní situace žadatele o mezinárodní ochranu.
 16. „Druhý život“ v azylových zařízeních.
 17. Změny v životních návycích žadatele o mezinárodní ochranu po příchodu do pobytového střediska.

Oslovujte následující vedoucí diplomové práce na KVV:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.
PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.
Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.
PaeDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.

Rozšířit fotografii: 
false