Základní informace

2-letý navazující magisterský studijní program Specializace v pedagogice

Resocializační pedagogika

Cílem studijního oboru je vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a případně v institucích mimoškolní péče. Smyslem je poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech ve smyslu praktického uplatnění ve specifických pedagogických profesích. Dalším cílem je rozvinout schopnost flexibilně přizpůsobovat své vlastní znalosti, zkušenosti a dovednosti stále se měnícím objektivním podmínkám a novým profesním požadavkům kladeným na pedagogické pracovníky. Absolvent je vybaven teoretickými vědomostmi a potřebnými aplikačními dovednostmi, které mu umožní resocializační pedagogické působení na osoby se sociálně patologickými projevy chování (závislost, kriminalita a jiné sociálně patologické projevy, výchova v podmínkách VTOS - výkonu trestu odnětí svobody) i resocializační pedagogické působení na osoby ze sociálně znevýhodněných prostředí (sociálně marginalizované skupiny lidí inklinující k sociálně patologickým projevům chování). Studium oboru Resocializační pedagogika připravuje odborníka na magisterské úrovni, s plnou kvalifikací pro přímou pedagogickou i řídící a manažerskou činnost v zařízeních zaměřených na resocializační činnost, např. ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízeních postpeniterciární péče, v nízkoprahových centrech apod. Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u nejlepších posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijního programu stejného či příbuzného zaměření.