Postup zadávání závěrečných prací

Informace ohledně postupu zadávání návrhů diplomových prací
pro studenty oboru Resocializační pedagogika

1. Studentům je k dispozici neformální NÁVRH zadání diplomové práce.
2. Student s vyplněným návrhem (téma práce, literatura, osnova práce) osloví vyučujícího v rámci konzultací. Na základě konzultace daný návrh upraví či opraví nedostatky atd.
3. Po konzultaci s vyučujícím vloží student tento návrh jako PODKLAD DIPLOMOVÉ PRÁCE do stagu.
4. Student vytiskne PODKLAD ze stagu a donese vyučujícímu - konzultantovi k podpisu (již závazné!!)
= 1. schválení konzultantem.
Podepsaný podklad ODEVZDÁ DO 31. března na sekretariát KVV paní Čihákové.

5. Podklad bude předán vedení KVV.
V průběhu schvalovacího řízení posoudí KVV návrhy, ohodnotí a doporučí studentovi případné změny či úpravy nebo podklad schválí bez výhrad. Vyhodnocení bude umístěno ve stanoveném termínu na nástěnce KVV v 9. patře budova KG
= 2. schválení KVV.
6. Student provede změny podkladu ve stagu dle doporučení, příp. konzultace.
7. Vytištěný, podepsaný a katedrou a konzultantem schválený PODKLAD předá student na sekretariát KVV paní Čihákové (termín bude upřesněn).
8. Paní Čiháková na sekretariátu založí oficiální ZADÁNÍ diplomové práce ve stagu.
ZADÁNÍ  je poté podepsáno vedoucím KVV a panem děkanem a student jej vkládá do své diplomové práce.
Toto zadání již nelze měnit.