Katedra cizích jazyků (KCJ) je součástí Fakulty filozofické (FF), která vznikla 1. ledna 2001 transformací Ústavu jazyků a humanitních studií. Stala se tak v pořadí čtvrtou fakultou Univerzity Pardubice.  Ústav cizích jazyků a humanitních studií vznikl při Vysoké škole chemicko-technologické v roce 1992 a jeho cílem bylo zabezpečit v krátké době dostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků pro základní školy. Postupně se studijní nabídka začala rozšiřovat o nové humanitní a interdisciplinární programy.
 
Kromě odborně zaměřené výuky ve vlastním studijním programu (NJOP - Německý jazyk pro odbornou praxi) katedra zajišťuje výuku cizích odborných jazyků pro bakalářské, magisterské i doktorské programy nefilologického i filologického zaměření na sesterských katedrách univerzity. V akademickém roce 2015/2016 otevře katedra dvouoborové bakalářské studium NJOP v kombinaci s historií. Katedra nabízí např. výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny nebo ruštiny. Vedoucí katedry je od 1. 2. 2011 PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.
 
Cílem a posláním katedry je rozvoj relevantních filologických disciplín, zabezpečení kvalitní výuky cizích jazyků a metodické vedení výuky odborných jazyků. Katedra svým působením přispívá k rozvoji interdisciplinárních dovedností, propojuje cizojazyčné komunikativní dovednosti s profesními.
 
KCJ pořádá každé dva roky mezinárodní konferenci s názvem "Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu" s následným vydáním konferenčního sborníku. Vytváří tak odbornou platformu pro výměnu aktuálních výsledků interkulturně či transkulturně pojatého bádání.