Výsledky hodnocení návrhů vědeckých projektů

6. 12. 2022

V průběhu listopadu a na začátku prosince byly Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR zveřejněny výsledky hodnocení návrhů projektů.

Helena Dyndová z katedry filosofie a religionistiky FF UPCE se pro následující tři roky stává spoluřešitelkou meziuniverzitního projektu Klíčové kulturní zdroje, představy a praxe západní alternativní spirituality a medicíny, na němž se bude podílet společně Janem Kapustou ze ZČU a Zuzanou Kostićovou z HTF UK.

Klíčové kulturní zdroje, představy a praxe západní alternativní spirituality a medicíny

Projekt se zabývá historickými, kulturními a sociálními aspekty doktrinální báze a tělesné zkušenosti v současné západní (a především české) alternativní spiritualitě. Záměrem výzkumu je přispět k porozumění klíčového náboženského i sekulárního konceptu energie, jenž si dozajista zaslouží více odborné pozornosti, a vyplnit mezeru v poznání týkající se toho, jak česká alternativní spiritualita interaguje s latinsko-americkým indigenním kulturním materiálem, současným českým šamanismem a textuální a audiovizuální populární kulturou.

Cílem je obzvláště popsat a interpretovat, jak je alternativní spiritualita historicky a sociálně produkovaná a reprodukovaná a jak se konkrétní tělesné a vyprávěné zkušenosti protínají s danými kulturními normami a hodnotami.


František Válek z katedry filosofie a religionistiky FF UPCE se stává členem badatelského týmu projektu Archeologie textů. Tradice, transmise a transformace na starověkém Předním východě, který bude řešený na FF UK.