Vyjádření děkana Fakulty filozofické k situaci na Ukrajině

25. 2. 2022

Vyjádření děkana Fakulty filozofické k situaci na Ukrajině

Vážené studentky, vážení studenti,

jako děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice chci Vás všechny ujistit, že v této nesmírně těžké dějinné chvíli jsme já a můj tým připraveni vyvinout maximální úsilí o zajištění bezpečí všech studentů, ať pocházejí z jakékoli země. Kategoricky odsuzujeme agresi páchanou současnou politickou reprezentací Ruské federace na území Ukrajiny.

Naši podporu má každý, kdo sdílí hodnoty demokratického světa. Věříme, že naši zahraniční studenti se přijeli na Univerzitu Pardubice vzdělávat mimo jiné právě proto, aby o tyto hodnoty v sobě i kolem sebe pečovali a aby je rozvíjeli. V tomto jsme a neustále budeme Vám všem v plné míře nápomocni; v tomto jsme a neustále budeme všichni spolu.

Proto nás všechny nyní prosím: ať pocházíme z Ukrajiny, z Ruska, z Česka nebo odkudkoli, držme pohromadě s pevnou vírou v ušlechtilé humanitní ideály, jež principiálně odmítají veškeré formy nesmyslného násilí. Nenechme se rozdělit laciným zjednodušováním a černobílým viděním nastalé situace. Vzdělávejme se, přemýšlejme. Všichni studenti – bez ohledu na to, z jaké země pocházejí – jsou na pardubické akademické půdě vítáni, všem zaručuji plnou podporu a zajištění podmínek pro kvalitní studium.


Váš
Jiří Kubeš


Dear students,

As Dean of the Faculty of Arts and Philosophy at the University of Pardubice, I would like to assure you that at this extremely difficult moment, my team and I are ready to make every effort to ensure the safety of all students, regardless of their country of origin. We strongly denounce the aggression perpetrated by the current political representation of the Russian Federation in the territory of Ukraine.

Our support is for everyone who shares these democratic values. We believe that our foreign students have come to the University of Pardubice to learn, among other things, to nurture and develop these values. In this, we will always offer every support and assistance to all of you.

This is why I am asking all of you: whether we come from Ukraine, Russia, the Czech Republic or wherever, let us stand together with a firm belief in noble human ideas that on principle reject all forms of purposeless violence. Let us not be divided by cheap simplifications and black and white views of the situation. Let us educate ourselves, let us think. All students - no matter what country they come from - are welcome on the Pardubice campus, and I guarantee full support and conditions for successful studies.


Your Dean,
Jiří Kubeš