Provozní informace - testování, vstup na fakultu od 15. 6. 2021

1. 6. 2021

Zaměstnanci

Osobně přítomni na pracovišti mohou být pouze ti zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních sedmi dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v souladu s požadavky uvedenými v opatřeních a výsledek tohoto testu je negativní.

Pravidelné testování každého zaměstnance probíhá s frekvencí nejvýše jedenkrát za sedm dní.

Testovat se nyní nemusí zaměstnanci, kteří:

 1. doloží laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (zároveň uplynula doba izolace a osoba nejeví příznaky onemocnění)
   
 2. byli očkování proti onemocnění COVID-19
  - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a toto náležitým způsobem doloží.

Studenti

Od 26. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost studentů na vzdělávání včetně zkoušek, příp. uchazečů o přijetí ke studiu na univerzitě, v souladu s platnými mimořádnými opatřeními, pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupili preventivní POC antigenní test prováděný poskytovatelem zdravotních služeb v areálu univerzity a výsledek tohoto testu je negativní.

Shora uvedení studenti/uchazeči o studium podstoupí testování v areálu univerzity s výjimkou těch, kteří:

a) absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto náležitým způsobem doloží,

b) absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto náležitým způsobem doloží,

c) absolvovali v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,

d) absolvovali na vysoké škole, nebo ve škole nebo školském zařízení podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského zařízení,

e) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření a od prvního pozitivního POC antigenního nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní a toto náležitě doloží,

f) byli očkováni proti onemocnění COVID-19

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a toto náležitě doloží, nebo

g) se účastní individuálních konzultací, individuální prezenční výuky nebo jiné individuální činnosti (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba).

Studenti mohou až do odvolání vstoupit na fakultu za podmínek, jež jsou specifikovány v aktuálním univerzitním opatření.


Uchazeči

Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice, resp. podporující osobě takového uchazeče či jiné osobě, bude umožněna osobní účast na přijímací zkoušce, pouze pokud:

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo
 2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření, od prvního pozitivního POC antigenního nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní a toto náležitým způsobem doloží, nebo
   
 3. byli očkování proti onemocnění COVID-19
  - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a toto náležitým způsobem doloží.

Společná hygienická opatření

Zaměstnanci a studenti musejí mít při pobytu na fakultě nasazený respirátor schválený MZ ČR a při pobytu na fakultě musejí dodržovat základní hygienická opatření zamezující šíření COVID-19 (pravidlo čtyř R: respirátor, rozestupy, ruce, rozum).

Při vzdělávání, zkouškách a přijímacích zkouškách musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.