Pozvánka na zasedání AS FF UPCE

21. 6. 2022

POZVÁNKA

na

102. zasedání AS FF UPCE

 

které se koná v pondělí 27. června 2022 od 13:00 hodin

hybridně

v učebně EA 13022

a zde: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIgdM-ZMUPMAl_BZ6RExq2EmCKCSmNs-ZwFz6EqO9vGk1%40thread.tacv2/1655726747264?context=%7b%22Tid%22%3a%2249307c8d-b7bd-42d1-9570-63cbd63caf1b%22%2c%22Oid%22%3a%22984aaf83-bcae-42d3-9d66-6e1b35bbc4d9%22%7d

Program:

  1. Zahájení a jmenování skrutátora
  2. Schválení programu jednání
  3. Projednání návrhu na odvolání člena Vědecké rady FF Univerzity Pardubice
  4. Projednání návrhu děkana na jmenování člena Vědecké rady FF Univerzity Pardubice na zbytek funkčního období – předkládá děkan fakulty doc. Kubeš
  5. Projednání fakultního rozpočtu
  6. Různé

 

 

                                                         Marta Pató, předsedkyně AS FF UPCE