UPCE

Pardubičtí historici na 12. sjezdu českých historiků

3. 10. 2022

Ve dnech 20. - 22. září 2022 se v Ústí nad Labem konal 12. sjezd českých historiků.

Profesní setkání členů české historické obce navázalo na přechozí jednání, které se konalo v roce 2017 v Olomouci. V Ústí nad Labem se sešlo téměř 600 historiků a historiček, kteří se zamýšleli nad stavem současné historické vědy v ČR a prezentovali výsledky svých výzkumů. Hlavní zasedání probíhalo ve třech panelech a šesti diskuzních fórech a doplňovalo ho 40 volných kongresových panelů, jejichž témata navrhovali sami badatelé.

Sjezdu se účastnili také historici z Pardubic, dva z nich garantovali dvě panelová jednání. Uspěli tak ve velmi silné konkurenci, neboť organizátoři vybírali z 80 návrhů volných panelů, z nichž byla do jednání nakonec vybrána pouze polovina. Člen Ústavu historických věd prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. garantoval společně s doc. PhDr. Lydií Petráňovou, CSc. jeden z panelů hlavního zasedání s názvem Tři desetiletí historického bádání v ČR a moderoval také kulatý stůl na téma Humanitní vědy v kontextu hodnocení výzkumných organizací a jejich financování.

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.  byla společně s PhDr. Ladislavem Nekvapilem, Ph.D. garantkou volného panelu s názvem Dětství versus stáří. Socializace a sociální zabezpečení v poddanském prostředí raného novověku. Na sjezdu aktivně vystoupilo 13 členů ÚHV, další se pak účastnili pasivně. Nechyběli ani studenti magisterského a doktorského studijního programu, aktivně vystoupili 2. Ústav historických věd tak měl na 12. sjezdu českých historiků silné zastoupení potvrzující, že pardubická historie drží krok s předními pracovišti v ČR.

Garantky jednoho z volných panelů Mgr. Šárky Nekvapil Jiráskové, Ph.D.  jsme se zeptali, jak hodnotí průběh svého panelového jednání:

„Téma dětství a stáří není ve světové ani české historiografii neprobádanou oblastí, přesto však existují otázky, které nebyly doposud dostatečně zodpovězeny. V rámci panelu jsme se zaměřili na osoby, které nedisponovaly disciplinární pravomocí vůči ostatním členům domácnosti a neúčastnily se hlavních ekonomických aktivit rodiny. Jsme rádi, že zde bylo předneseno sedm zajímavých příspěvků, které dokazují, že dané téma se stále těší zájmu badatelů, a to především z mladší generace. Diskuze, která se nesla v přátelském duchu, byla velmi přínosná a vzešly z ní zajímavé podněty k dalšímu výzkumu.“


Foto: Jana Laudová, archiv FF UJEP

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
Ústav historických věd FF UPCE