Částečné obnovení kontaktní výuky na FF UPa od 11. 5. 2020

8. 5. 2020

Milé studentky, milí studenti, od pondělí 11. 5. 2020 se na FF UPa postupně vracíme k obnovení kontaktní výuky. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém Opatření č. 4/2020. Co se týče dokončení letního semestru v jednotlivých studijních předmětech: řiďte se pokyny dotyčných vyučujících (viz "Opatření" - čl. 1, bod 2).

 

Opatření č. 4

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření a na základě Opatření rektora č. 8/2020 vydává děkan Fakulty filozofické UPa s účinností od 11. května 2020 toto opatření.

Článek 1

Aktuální omezení

1) Osobní přítomnost studentů při studiu na fakultě je umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině.

2) V případě kurzů, na nichž je zapsáno více než 15 studentů, se studenti řídí pokyny příslušného vyučujícího. Další průběh výuky je v jeho kompetenci, ovšem výuka může probíhat pouze po vzájemné dohodě se studenty. U přednášek s vyšším počtem posluchačů lze tedy buď dokončit letní semestr v režimu distanční výuky, nebo zvolit jinou formu, tj. dělení do skupin do 15 osob.

3) Pro organizaci výuky podle odst. 1 a 2 platí harmonogram akademického roku, který byl změněn Pokynem děkana FF č. 5/2020

(https://zamestnanci.upce.cz/sites/default/files/public/dija3273/pokyn05_146427.pdf)

4) Studenti a akademičtí pracovníci se smí účastnit studia dle odst. 1 pouze při splnění podmínek, jež definuje Opatření rektora č. 8/2020, čl. 3, odst. 1. Jedná se o tyto podmínky:

  • jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • jsou povinni mít ochranu horních cest dýchacích,
  • nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • studenti poskytnou před prvním vstupem do vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je Přílohou č. 1 tohoto opatření.

Článek 2

Organizační opatření

1) O rozsahu osobní přítomnosti zaměstnanců a pracovním režimu na pracovišti rozhodne vedoucí zaměstnanec při dodržení těchto pravidel:

a) výkon práce z domova je v nezbytném rozsahu i nadále možný v souladu se Směrnicí UPa č. 3/2020. Konkrétní pracovní úkoly musí být dohodnuty s vedoucím pracovníkem. Vedení kateder a ústavu zajistí písemné záznamy o pracovním režimu zaměstnanců včetně záznamů o době přítomnosti zaměstnanců v prostorách fakulty,

b) u rizikových osob[1] vedoucí zaměstnanec povolí na žádost těchto osob výkon práce z domova ve zvýšeném rozsahu (jehož předpokladem je uzavření Dohody o výkonu práce z domova dle Směrnice UPa č. 3/2020). I tito zaměstnanci nadále plní své povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.

Na fakultě se mohou zaměstnanci zdržovat jen v případě, že splní podmínky v čl. 1, odst. 4.

2) Evidenci čestných prohlášení studentů dle č. 1, odst. 4 zajistí vedoucí kateder (resp. ústavu) ve spolupráci se sekretariáty.

3) Studenti a akademičtí pracovníci budou při výuce dodržovat dostatečné prostorové rozestupy (minimálně 2 m). Rozestupy je nutné dodržovat i ve společných prostorách fakulty, resp. univerzity.

4) Studenti se dostaví ke studiu ve stanovený čas tak, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce. Studenti se zdržují v prostorách fakult pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. při studiu, a poté prostory opustí.

5) S účinností od 11. května 2020 se zrušují Opatření děkana č. 1, 2 a 3/2020.

 

Pardubice, 8. května 2020                                                                                               děkan FF UPa

 


[1] Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo výčet rizikových osob, do nichž patří zaměstnanec, který naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).