Opatření k zabránění šíření koronaviru a nemoci COVID-19 na FF

24. 3. 2020

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta filozofická

Opatření č. 1/2020

Věc:

Opatření k zabránění šíření koronaviru a nemoci COVID-19

Působnost pro:

pracovníky a studenty Fakulty filozofické UPa

Účinnost:

dnem vydání

Vypracoval:

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Schválil:

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. – děkan

Toto opatření je vydáváno v souvislosti s Usnesením vlády České republiky č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020, kterým byl pro území Česka z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru vyhlášen na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů nouzový stav, a také kvůli jeho zpřísnění, k němuž došlo od 16. března (viz https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-kor...). Toto opatření reaguje též na Opatření rektora č. 2, 3 a 4/2020 na naší univerzitě (viz https://zamestnanci.upce.cz/informace-k-prevenci-sireni-covid-19) a řeší konkrétní dopady této mimořádné situace na fungování naší fakulty.

 

Článek 1

Výuka na FF UPa

 

1) Výuka vyžadující osobní přítomnost studentů bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů je od středy 11. března 2020 až do odvolání zrušena. Jde o kontaktní výuku, konzultace, zkoušky a další výukové aktivity, jež přivádějí studenty na půdu UPa. Týká se to i slavnostních aktů sponzí a promocí.

 

2) Všichni akademičtí pracovníci stanoví ve svých probíhajících kurzech podmínky samostudia a zajistí případné distanční formy studia. Kontaktují e-mailem nebo přes stag všechny zapsané studenty a informují je o náhradním programu kurzů a případně o nutných úpravách požadavků stanovených na začátku letního semestru tak, aby tato mimořádná opatření nenarušila studentům možnost absolvovat kurzy zapsané v letním semestru akademického roku 2019/2020. Akademičtí pracovníci využijí možností, jež jim nabízí stag, powerpoint, moodle, skype, zoom či M Teams (viz https://zamestnanci.upce.cz/vzdalena-vyuka). Studenti jsou povinni postupovat podle informací vyučujících a plnit jejich pokyny.

 

3) Konzultace ke kvalifikačním pracím budou akademičtí pracovníci poskytovat pouze přes e-mail, telefon či skype. Studenti mají povinnost své vyučující kontaktovat také pouze těmito způsoby. Termíny odevzdání všech kvalifikačních prací se tímto posouvají z 31. března na 20. dubna 2020.

 

4) Univerzitní knihovna je uzavřena od 13. března, menza od 23. března. Kolejí však fungují.

 

Článek 2

Studenti FF UPa

 

1) Domácím i zahraničním studentům se obecně doporučuje, aby odjeli domů. Koleje se ale neuzavírají. Studenti, kteří se nevrátí domů, tam mohou zůstat.

 

2) Veškeré studentské výjezdy do zahraničí jsou zastaveny. Studenti UPa v zahraničí budou osloveni z rektorátu či děkanátu a dostanou příslušné pokyny.

 

3) Plánované pobyty zahraničních studentů na naší fakultě (pokud ještě nebyly zahájeny) se až do odvolání ruší. Zodpovědní pracovníci budou kontaktovat dotyčné partnerské zahraniční univerzity a budou je o vývoji na UPa informovat.

 

4) Žádáme všechny studenty, aby s ohledem na současnou situaci v ČR nechodili osobně na studijní oddělení, do informačního a poradenského centra ani na sekretariáty jednotlivých kateder FF UPa. Pro komunikaci s těmito odděleními a sekretariáty používejte e-mailový či telefonický kontakt. Přijít osobně je možné jen ve výjimečných případech, a to pouze po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.

 

Článek 3

Akademičtí, vědečtí a technickohospodářští pracovníci FF UPa

 

1) Zaměstnancům nejsou ze strany UPa kladeny překážky ve výkonu zaměstnání. Vědečtí pracovníci se nadále budou věnovat svým pracovním úkolům a akademičtí pracovníci se budou starat o zajištění náhrady kontaktní výuky (viz čl. 1, odst. 2) i o své vědecké úkoly.

 

2) Vzhledem k nouzovému stavu však byli všichni zaměstnanci dne 18. března 2020 děkanem vyzváni, aby až do odvolání využívali práci z domova a fakultu navštěvovali jen v nezbytných případech. V kancelářích se musejí zdržovat vždy jen po jednom a musejí používat ochranné prostředky k zakrytí dýchacích cest. Pouze na dálku pak musejí pracovat osoby starší 60 let, osoby se zhoršeným zdravotním stavem a těhotné. Děkan, proděkani i vedoucí kateder se dohodnou se svými podřízenými na konkrétních úkolech, jež budou podřízení během práce z domova řešit. Vedoucí pracovníci vyjdou také vstříc rodičům dětí do 10 let.

 

3) Služební cesty po Česku mohou být realizovány jen ve zcela výjimečných případech. Individuálně to posoudí a případně povolí vedoucí katedry. Veškeré zahraniční cesty jsou od 16. března podle nařízení vlády zakázány.

 

4) Akademičtí pracovníci, kteří právě pobývají v zahraničí, se rozhodnou podle situace v dotyčné zemi. Musí se však řídit aktuálními nařízeními Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a doporučujeme, aby další postup konzultovali s Mgr. Věrou Albrechtovou na rektorátu.

 

5) Menza je uzavřena od 23. března, ordinace České preventivní s. r. o. od 16. března.

 

Článek 4

Akce na FF UPa

 

Akce, konference a jakákoliv další shromáždění na půdě fakulty jsou až do odvolání zrušeny. Týká se to jak univerzity volného času, tak i doplňkového pedagogického studia.

 

Toto opatření může být až do odvolání průběžně doplňováno a aktualizováno.

 

V Pardubicích, 11. března 2020

(aktualizováno 13., 16. a 18. března)

 

                                                                                                               doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. děkan