Aktuální informace pro uchazeče

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů do studijních programů je vyšší než počet přijímaných uchazečů, jsme nuceni podniknout takové kroky, které nám umožní stanovit pořadí. Pořadí bude stanoveno pomocí mechanismu, který pro jednotlivé studijní programy upřesníme po 17. 5. 2021.
Více informací
Příjem přihlášek do bakalářského studia byl k 20. dubnu 2021 ukončen. Veškeré přihlášky studijní oddělení postupně převádí. Pokud jste e-přihlášku podali, doložili potřebné dokumenty a máte potvrzení o platbě, mělo by být vše v pořádku. Buďte trpěliví.
Vzhledem k dlouhodobě nepříznivému vývoji epidemické situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19, Fakulta filozofická UPa upravuje vyhlášené podmínky přijetí ke studiu.
Více informací

Pohlídejte si termíny a informace, které se týkají přijímacího řízení.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Termín podání přihlášek: 20. 4. 2021
Termín přijímacích zkoušek: 1. – 2. 6. 2021
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
Termín podání přihlášek: 30. 4. 2021
Termín přijímacích zkoušek: 7. – 11. 6. 2021
DOKTORSKÉ STUDIUM
Termín podání přihlášek do anglických studijních programů: 30. 4. 2021
Termín podání přihlášek do českých studijních programů: 30. 6. 2021
Termín přijímacích zkoušek do anglickcýh studijních programů: 17. – 21. 5. 2021
Termín přijímacích zkoušek do českých studijních programů: 1. – 11. 9. 2021
false

Přihlášky ke studiu lze podat:

 • elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz
  Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče.

 • Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný.

číslo účtu

37030561/0100

variabilní symbol

1920

konstantní symbol

379 - platba složenkou

 

308 - platba převodem

specifický symbol

e-přihláška - oborové číslo uchazeče

V přihlášce uchazeči zvolí přesný název studijního programu. Fakulta filozofická realizuje bakalářské a magisterské studijní programy pouze v prezenční formě studia.

Přihlášky musí být formálně bezvadné a podány ve stanoveném termínu. 
V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku na Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací, případně ani nepřevádí na jiné školy.

true

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu

 • Předpokladem přijetí do bakalářského studia je úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeč doloží v den písemné přijímací zkoušky před jejím konáním nebo zašle poštou nejpozději do 18. 6. 2021 na adresu studijního oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky).
 • Počet dodaných úředně ověřených kopii závisí na počtu studijních programů, na které se uchazeč hlásí. 

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu

 • Předpokladem přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakalářského studijního programu, což je uchazeč povinen doložit ověřenou kopií diplomu a dodatku k diplomu.
 • Tyto dokumenty uchazeč doloží nejpozději v den konání zápisu do studia.
 • Je-li součástí požadavku na přijímací řízení odevzdání projektu diplomové práce, uchazeč jej elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2021.

Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu

 • úspěšné ukončení magisterského studia
 • dodání úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu, případně vysvědčení o SZZ, požadované dokumenty uchazeč předloží nejpozději v den konání zápisu do studia.

Pokud student ukončil požadované středoškolské/vysokoškolské studium v předchozích letech, zašle požadované dokumenty na studijní oddělení Fakulty filozofické do termínu podání přihlášky.

true

Přesné datum, čas a místo konání přijímací zkoušky bude uvedeno v pozvánce, která bude uchazečům o bakalářské a navazující magisterské studium zaslána písemnou nebo elektronickou formou nejpozději 15 dnů před datem konání zkoušky.

Před přijímací zkouškou a na požádání i v jejím průběhu musí uchazeč prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti.

Náhradní termíny přijímací zkoušky se nevypisují.

V případě nemožnosti konání přijímací zkoušky z důvodu epidemiologických opatření budou aktuální informace o způsobu absolvování přijímací zkoušky zveřejněny na komunikačních kanálech fakulty, resp. na webových stránkách Fakulty filozofické.


Druhá kola přijímacího řízení mohou být vypsána v případě nenaplnění kapacity studijních programů z prvních kol přijímacího řízení. V tomto případě jsou pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu shodné, data podání přihlášek a konání přijímacích zkoušek budou zveřejněna na webových stránkách Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po realizaci kola prvního.

Děkan Fakulty filozofické si vyhrazuje právo neotevřít první ročník studijního programu, na který se nepřihlásil dostatečný počet uchazečů, a prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu. V obou případech budou uchazeči informováni e-mailem.

true

Vybraný studijní program je vhodné konzultovat před podáním přihlášky s paní Kleinovou (martina.kleinova@upce.cz). Pokud bude uchazeč se SVP požadovat zohlednění potřeb při přijímacím řízení, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce:

 • elektronická přihláška - v části Osobní údaje, v nabídce Zohlednění zdravotních  specifik  výběrem  záložky  ANO. V případě, že budou SVP uvedeny jen  v poznámce, budou považovány za sdělení, které nebude podnětem k řešení úpravy přijímacího řízení.

Dokumenty, dokládající specifické vzdělávací potřeby/zdravotní stav uchazeče (znevýhodnění tělesné, smyslové či psychické, specifické poruchy učení), je nutné doručit do Centra ALMA do 14 dnů po obdržení výzvy od Centra ALMA, nejpozději však do 30. 4. 2021.

true

Chceš se na něco zeptat?

Neváhej se nám ozvat – na všechny Tvé dotazy rádi odpovíme.

false
Rozšířit fotografii: 
false

Chceš vědět víc?

Podívej se na portál pro uchazeče, kde najdeš úplně všechno