Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc938686314.jpg
1.11.2023-21.4.2024
Přihlášky Bc. studium
1.11.2023-28.4.2024
Přihlášky Mgr. studium


Chcete studovat na Fakultě filozofické Univerzitě Pardubice? Správná volba. Máme výborné výsledky v oblasti historie a filosofie. Publikujeme skvělé knihy, jsme zapojeni v projektech a zveme zajímavé a slavné zahraniční hosty. Pohlídejte si termíny a informace, které se týkají přijímacího řízení.

Bakalářské studium

Termín podání přihlášek: do 21. 4. 2024
Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 21. 4. 2024
Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení: do 21. 6. 2024

Termín přijímacích zkoušek: 3. 6. – 4. 6. 2024

Elektronický zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 1. – 7. 7. 2024


Navazující magisterské studium

Termín podání přihlášek: do 28. 4. 2024
Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 28. 4. 2024
Úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu: do 21. 6. 2024

Termín přijímacích zkoušek: 5. 6. – 6. 6. 2024

Elektronický zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 1. – 7. 7. 2024
 

Den otevřených dveří 2024
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2024/2025 (Směrnice)
Nabízené studijní programy. Vše naleznete na portálu pro uchazeče STUDUJ.UPCE.CZ
Uznávání zahraničního vzdělání

Přihlášky ke studiu lze podat:

 • elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz
  Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče.
 • Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

Administrativní poplatek:

Poplatek ve výši 600,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný.

číslo účtu37030561/0100
variabilní symbol1920
konstantní symbol379 - platba složenkou
 308 - bezhotovostní převod
specifický symboloborové číslo uchazeče 
pro e-přihlášku

V přihlášce uchazeči uvedou přesný název studijního programu. Fakulta filozofická realizuje bakalářské a magisterské studijní programy pouze v prezenční formě studia.

Přihlášky musí být podány ve stanoveném termínu a formálně bezvadné.

Přihlášky musí být podány ve stanoveném termínu a formálně bezvadné.
Přihlášky s formálními nedostatky nebudou registrovány a uchazeči budou vyzváni k doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, přijímací řízení bude zastaveno.

V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku na Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací, případně ani nepřevádí na jiné školy.

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu

 • Předpokladem přijetí do bakalářského studia je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeč doloží v den přijímací zkoušky před jejím konáním nebo zašle poštou nejpozději do 21. 6. 2024 na adresu studijního oddělení Fakulty filozofické, Studentská 84, 532 10 Pardubice (nelze zasílat elektronicky).
 • Je-li součástí požadavku na přijímací řízení odevzdání dalších dokumentů uvedených u studijního programu, uchazeč je elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 
 • E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument.
   
 • Podrobnější informace ve směrnici - viz níže. 

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu

 • Předpokladem přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakalářského studijního programu, což je uchazeč povinen doložit ověřenou kopií diplomu a dodatku k diplomu, které uchazeč doloží v den přijímací zkoušky před jejím konáním nebo zašle poštou nejpozději do 21. 6. 2024 na adresu studijního oddělení Fakulty filozofické, Studentská 84, 532 10 Pardubice (nelze zasílat elektronicky).
 • Je-li součástí požadavku na přijímací řízení odevzdání dalších dokumentů uvedených u studijního programu, uchazeč je elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 
 • E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument.
   
 • Podrobnější informace ve směrnici - viz níže. 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2024/25 jsou uchazečům komunikovány prostřednictvím e-mailu a komunikačních platforem fakulty, resp. na webových stránkách Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Nejméně 10 dnů před konáním přijímací zkoušky je uchazeč e-mailem vyzván k účasti na této zkoušce. 

V zaslané pozvánce k účasti na přijímací zkoušce je uchazeč informován o přesném datu, čase a místě konání přijímací zkoušky.

Uchazeč je e-mailem též informován o prominutí přijímací zkoušky (je-li to stanoveno v pravidlech pro možné prominutí přijímacích zkoušek u jednotlivých studijních programů) a o nemožnosti konání přijímací zkoušky z důvodu epidemiologických opatření.


Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice může do 30. 6. 2024 vyhlásit další kolo přijímacího řízení v případě nenaplnění kapacity studijních programů z prvních kol přijímacího řízení. Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro případné další kolo přijímacího řízení pro rok 2024/2025 je do 9. 8. 2024. Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty filozofické. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu se shodují s pravidly a podmínkami kola prvního.

Děkan Fakulty filozofické si ponechává právo neotevřít první ročník studijního programu, či specializace, na které se přihlásí nízký počet uchazečů. Fakulta dotčeným uchazečům nabídne přijetí do jiné specializace/specializací v rámci daného studijního programu, resp. do jiného studijního programu.

Rozhodnutí o přijetí je uchazeči vydáno nejpozději do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Univerzita doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity v případě, že uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém informačním systému univerzity uchazeči (odst. 8 čl. 6 Statutu Univerzity Pardubice).

Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí, a to v předem domluveném termínu na studijním oddělení Fakulty filozofické.
Případné odvolání proti rozhodnutí děkana podává nepřijatý uchazeč do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává děkanovi fakulty písemně poštou na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice.

Přijatí uchazeči do bakalářského a magisterského studia budou mít na Portálu Univerzity Pardubice zveřejněné Rozhodnutí o přijetí a termíny zápisů do studia.

Vybraný studijní program je možné konzultovat před podáním přihlášky s paní Horákovou (jana.horakova@upce.cz). Pokud bude uchazeč se SVP požadovat zohlednění potřeb při přijímacím řízení, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce:

 • elektronická přihláška - v části Osobní údaje, v nabídce Zohlednění zdravotních  specifik  výběrem  záložky  ANO. V případě, že budou SVP uvedeny jen  v poznámce, budou považovány za sdělení, které nebude podnětem k řešení úpravy přijímacího řízení.

Dokumenty, dokládající specifické vzdělávací potřeby/zdravotní stav uchazeče (znevýhodnění tělesné, smyslové či psychické, specifické poruchy učení), je nutné doručit do Centra ALMA do 5 dnů po obdržení výzvy od Centra ALMA.

Chceš se na něco zeptat?


Neváhej se nám ozvat – na všechny Tvé dotazy rádi odpovíme.

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum FF

466 036 224
studuj.ff@upce.cz