21.4. 2023
Deadline přihlášek Bc. studium
28.4.2023
Deadline přihlášek Mgr. studium


Chcete studovat na Fakultě filozofické Univerzitě Pardubice? Správná volba. Máme výborné výsledky v oblasti historie a filosofie. Publikujeme skvělé knihy, jsme zapojeni v projektech a zveme zajímavé a slavné zahraniční hosty. Pohlídejte si termíny a informace, které se týkají přijímacího řízení.

Nabízené studijní programy. Vše naleznete na portálu pro uchazeče STUDUJ.UPCE.CZ
Více informací
Uznávání zahraničního vzdělání
Více informací
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2023/2024 (Směrnice)
Více informací
Dny otevřených dveří 2023
Více informací

Bakalářské studium

Termín podání přihlášek: do 21. 4. 2023
Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 21. 4. 2023
Úředně oveřená kopie maturitního vysvědčení: do 23. 6. 2023

Termín přijímacích zkoušek: 5. 6. – 6. 6. 2023

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 11. - 12. 7. 2023 (termín zápisu bude upřesněn)

Navazující magisterské studium

Termín podání přihlášek: do 28. 4. 2023
Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 28. 4. 2023
Úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu: 31. 8. 2023

Termín přijímacích zkoušek: 7. 6. – 8. 6. 2023

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 1. – 8. 9. 2023 (termín zápisu bude upřesněn)

true

Přihlášky ke studiu lze podat:

 • elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz
  Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče.

 • Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný.

číslo účtu

37030561/0100

variabilní symbol

1920

konstantní symbol

379 - platba složenkou

 

308 - bezhotovostní převod

specifický symbol

oborové číslo uchazeče 
pro e-přihlášku

V přihlášce uchazeči zvolí přesný název studijního programu. Fakulta filozofická realizuje bakalářské a magisterské studijní programy pouze v prezenční formě studia.

Přihlášky musí být podány ve stanoveném termínu a formálně bezvadné.

V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku na Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací, případně ani nepřevádí na jiné školy.

true

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu

 • Předpokladem přijetí do bakalářského studia je úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeč doloží v den písemné přijímací zkoušky před jejím konáním nebo zašle poštou nejpozději do 23. 6. 2023 na adresu studijního oddělení Fakulty filozofické, Studentská 84, 532 10 Pardubice (nelze zasílat elektronicky).
 • E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.
 • Podrobnější informace ve směrnici - viz níže. 

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu

 • Předpokladem přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakalářského studijního programu, což je uchazeč povinen doložit ověřenou kopií diplomu a dodatku k diplomu.
 • Tyto dokumenty uchazeč doloží nejpozději v den konání zápisu do studia.
 • Je-li součástí požadavku na přijímací řízení odevzdání projektu diplomové práce, uchazeč jej elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 28. 4. 2023.
 • E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf.
 • Podrobnější informace ve směrnici - viz níže. 
true

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/24 jsou uchazečům komunikovány prostřednictvím e-mailu a komunikačních platforem fakulty, resp. na webových stránkách Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Nejméně 10 dnů před konáním přijímací zkoušky je uchazeč e-mailem vyzván k účasti na této zkoušce.

V zaslané pozvánce k účasti na přijímací zkoušce je uchazeč informován o přesném datu, čase a místě konání přijímací zkoušky.

Uchazeč je e-mailem též informován o prominutí přijímací zkoušky (je-li to stanoveno v pravidlech pro možné prominutí přijímacích zkoušek u jednotlivých studijních programů) a o nemožnosti konání přijímací zkoušky z důvodu epidemiologických opatření.

Náhradní termíny přijímací zkoušky se nevypisují.


Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice může do 30. 6. 2023 vyhlásit další kolo přijímacího řízení v případě nenaplnění kapacity studijních programů z prvních kol přijímacího řízení.

Děkan Fakulty filozofické si vyhrazuje právo neotevřít první ročník studijního programu, na který se nepřihlásil dostatečný počet uchazečů.

true

Vybraný studijní program je vhodné konzultovat před podáním přihlášky s paní Horákovou (jana.horakova@upce.cz). Pokud bude uchazeč se SVP požadovat zohlednění potřeb při přijímacím řízení, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce:

 • elektronická přihláška - v části Osobní údaje, v nabídce Zohlednění zdravotních  specifik  výběrem  záložky  ANO. V případě, že budou SVP uvedeny jen  v poznámce, budou považovány za sdělení, které nebude podnětem k řešení úpravy přijímacího řízení.

Dokumenty, dokládající specifické vzdělávací potřeby/zdravotní stav uchazeče (znevýhodnění tělesné, smyslové či psychické, specifické poruchy učení), je nutné doručit do Centra ALMA do 14 dnů po obdržení výzvy od Centra ALMA.

true

Chceš se na něco zeptat?

Neváhej se nám ozvat – na všechny Tvé dotazy rádi odpovíme.

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum FF

466 036 224
studuj.ff@upce.cz

Rozšířit fotografii: 
true

Chceš vědět víc?

Podívej se na portál pro uchazeče, kde najdeš úplně všechno