Děkanské volno FF

7. 03. 2018

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta filozofická

Pokyn č. 2/2018

Věc:

Děkanské volno

Působnost pro:

Fakulta filozofická

Účinnost:

pro studenty FF

Vypracoval:

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan

Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje

na pondělí 12. března 2018 v čase 12 – 14 hodin

 pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

D Ě K A N S K É  V O L N O

Výuka je v tuto dobu zrušena z důvodu konání Akademické obce FF UPa.

                                                                                                                                                       prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                                                                                             děkan

Pardubice, 5. 3. 2018