Děkanské volno 29. října

26. 10. 2021

Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje

na pátek 29. října 2021

pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

D Ě K A N S K É  V O L N O

Výuka je zrušena.