Děkanské volno

21. 11. 2019

Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje

na pondělí 2. prosince 2019 od 12 do 15 hodin

pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

D Ě K A N S K É  V O L N O

Výuka je zrušena z důvodu konání Akademické obce FF, která se koná od 13 hodin.