Akadamický senát FF

15. 05. 2018

 

POZVÁNKA

 

na 61. řádné zasedání

Akademického senátu FF UPa,

 

které se koná v pondělí 21. května 2018 od 14:00 hodin

v učebně video místnosti 13 038 (13NP, budova EA).

 

 

 

 

Program:

 

1. Volba předsednictva AS FF UPa.

2. Zahájení a jmenování skrutátora.

3. Schválení programu jednání.

4. Návrh rozpočtu FF UPa na rok 2018.

5. Zpráva o hospodaření FF UPa za rok 2017.

6. Výroční zpráva FF UPa za rok 2017.

7. Různé.

 

 

 

 

 

                                                                      Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.

                                                                              předseda AS FF