Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny

Téměř po celé období lidských dějin společnost určovala hranice „přirozenému“ sexuálnímu pudu a definovala kontury pohlavního života člověka. Církevní učení, světské právo či lékařská věda, přímo i nepřímo utvářely podobu normativní sexuality a vymezovaly, který z jejich projevů je nepřijatelný a který naopak žádoucí, co je dovoleno a co je zakázáno. Takto definované mantinely přijatelného sexuálního chování pak ovlivňovaly, jak hranice své intimity vnímali sami historičtí aktéři, jež nastavené normy internalizovali nebo se vůči nim různými způsoby vymezovali.

XI. adventní kulatý stůl pořádaný Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se zaměří na problematiku zakázané sexuality, která patří mezi etablovaná témata historického bádání, jež i v českém prostředí již dávno našla svůj ohlas. Přesto doufáme, že se nám podaří najít nové úhly pohledu a diskutovat dosud nezodpovězené otázky.

Rádi bychom se soustředili nejen na konkrétní projevy zákazů a omezení v oblasti sexuality, ale také na to, jakou funkci toto vymezování hranic mezi žádoucí a nežádoucí sexualitou mělo v udržování společenského řadu. Zajímá nás především otázka intersekcionality, tedy do jaké míry byly zákazy v oblasti sexuality propojeny s různými mechanismy sociální hierarchizace (např. na základě etnicity, třídy, rasy, pohlaví apod.) a jak odlišně mohla represe v sexuální oblasti dopadat na různé společenské skupiny a vrstvy. V neposlední řadě bychom rádi diskutovali, jak vnímali omezení a zákazy ve sféře sexuality konkrétní jedinci, na něž restrikce dopadaly a jaké možnosti mohli lidé v minulosti mít pro vytvoření své osobní „komfortní zóny“ ve vztahu k sexualitě a intimitě.

 

Jako možné (nikoliv výlučné) tematické okruhy navrhujeme:

❖ Ideové základy normativní sexuality a jejich genderové, rasové, etnické konotace.

❖ Utváření a vyjednávání hranic mezi různými formami sexuality (např. tzv. normální a perverzní, chtěnou a nechtěnou, zdravou a patologickou aj.).

❖ Sexuální násilí a jeho tematizace/tabuizace.

❖ Zakázána sexualita jako distinktivní znak sociální skupiny.

❖ Příklady překračování hranic heteronormativity, neheterosexuální projevy a důvody jejich zákazu/marginalizace.

❖ Metafory zakázané sexuality v literatuře a umění.


Akce se uskuteční 8. prosince 2022 v Pardubicích (v místnosti EA 13022).

Vítáme zájemkyně a zájemce z řad etablovaných badatelů, začínajících výzkumníků i studujících doktorského studia. Návrhy příspěvků s krátkou anotací zasílejte nejpozději do 31. srpna 2022 na adresu veronika.najmanova@email.cz. Písemné verze vybraných konferenčních příspěvků budou po recenzním řízení publikovány v časopise Theatrum Historiae.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Program konference283.05 KB
false
Rozšířit fotografii: 
true