Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

univerzita_pardubice_ziskala_oceneni_hr_award_autor_j._jambor_173346_198104.jpg
31.7.2023
Podání přihlášek
31.7.2023
Zaplacení administrativního poplatku
1.9.2023
Termín přijímacích zkoušek
23.9.2023
Zahájení výuky


Učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) je určeno pro absolventy vysokých škol neučitelských oborů s dokončeným vysokoškolským vzděláním, zejména pak pro učitele anglického jazyka na základní a střední škole a pro další zájemce o práci učitele anglického jazyka na základní a střední škole, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace.

Kurzovné a jeho splatnost

 • Cena: 22 000 Kč za akademický rok 2023/24. Výši kurzovného určuje FF UPCE.
 • Cena za první rok studia je splatná ve dvou splátkách: 11 000 Kč do 19. 9. 2023 a 11 000 Kč do 31. 1. 2024.
 • Platební údaje budou uchazeči sděleny v případě přijetí ke studiu.
 1. Celoživotní studium učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy (dále jen „studium“) je určeno pro absolventy vysokých škol neučitelských oborů s dokončeným vysokoškolským vzděláním, zejména pak pro učitele anglického jazyka na základní a střední škole a pro další zájemce o práci učitele anglického jazyka na základní a střední škole, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace.
   
 2. Toto studium splňuje podmínky pro získání osvědčení dle § 8 odst. (1) písm. i) / § 9 odst. (1) písm. g) a podle nich § 12 písm. c) bod 2. a písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Absolvent tohoto studia získává odbornou kvalifikaci dle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zároveň splňuje další dva kvalifikační požadavky podle par. 12 zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., tedy úspěšně absolvoval jazykovou zkoušku z angličtiny minimálně na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a Doplňující didaktické studium anglického jazyka v rozsahu min. 60 hodin, získává kvalifikaci učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy a je způsobilý vyučovat anglický jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ.

 3. Dle Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Pardubice jde o tzv. licenční studium, které je určeno k získání specializovaných odborných znalostí požadovaných pro výkon určité činnosti. Jde o studium v oblasti pedagogických věd vedoucí ke splnění kvalifikačních předpokladů alternativní cestou, cílem je tedy získání učitelské kvalifikace.
   
 4. Cílem tohoto studia je rozvoj profesních kompetencí (soubor profesních znalostí, dovedností, postojů, hodnot a osobnostních vlastností v pedagogicko-psychologické oblasti, oborově didaktické oblasti a v oblasti řízené a reflektované praxe), které jsou klíčové pro kvalitní vykonávání profese v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání. Pojetí profesních kompetencí je vyjádřeno tzv. Kompetenčním profilem učitele anglického jazyka. Absolvent studia je tak připraven vést výuku anglického jazyka a podílet se na realizaci školního kurikula na primárním i sekundárním stupni vzdělávání.
   
 5. Garantem studia je prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
   
 6. Zahájení výukového období studia - 23. 9. 2023
   
 7. Organizace studia – studium je koncipováno jako kombinované (tj. prezenční a distanční formy výuky). Výuka je rozdělena do 4 semestrů s časovou dotací 104 hodin prezenční výuky, 106 hodin distanční výuky a 140 hodin řízené a reflektované praxe. Prezenční výuka probíhá v pátek odpoledne (2. ročník) a v sobotu (1. ročník), cca 1x za měsíc.  Distanční výuka je řízena prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams. Výuka probíhá v anglickém a českém jazyce.
   
 8. Předpokladem přijetí uchazeče do celoživotního studia učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy je dokončené VŠ vzdělání (Mgr., Ing.). K přihlášce je nezbytné doložit VŠ diplom, příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Přihláška do studia je elektronická a umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh vloží uchazeč formou vícestránkového souboru formátu PDF, a to ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí.

  Po vložení všech požadovaných dokumentů a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude ověřeno, zda přihláška obsahuje všechny náležitosti. Pokud přihláška nebude obsahovat všechny náležitosti, budou uchazeči vyzváni k doplnění. Pokud uchazeč nedoplní všech náležitosti přihlášky ve stanoveném termínu, nebude přihláška evidována.

Termín podání přihlášek (včetně požadované dokumentace uvedené výše)

do 31. 7. 2023

Termín pro zaplacení administrativního poplatku

do 31. 7.  2023

Termín přijímacích zkoušek

1. 9. 2023

Název účtu adresáta

Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická
Studentská 95
532 10 Pardubice

Název peněžního ústavu

Komerční banka a.s.

Číslo účtu

37030561/0100

Variabilní symbol

1930

Konstantní symbol

379 pro složenku
308 pro bezhotovostní převod

Specifický symbol

oborové číslo uchazeče
pro e-přihlášku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný)

200 Kč

Komunikace s uchazečem probíhá prostřednictvím e-mailu:

 • aktuální informace k přijímacímu řízení (např. harmonogram přijímací zkoušky);
 • oznámení o přijetí/ nepřijetí do kurzu;
 • informace k zápisu přijatých uchazečů do studia;
 • apod.

Anglický jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (ověřuje se přijímací zkouškou).

Přijímací zkoušku lze nahradit standardizovanou zkouškou na úrovni C1 (Cambridge C1 Advanced – CAE; IELTS stupeň 7–8; ELSA C1; JETSET ESOL International Qualifications C1; TOEFL iTP® Level 1: 627–677 (C1); Pearson Tests of English General (Level 4); LanguageCert SELT Listening, Reading, Writing & Speaking C1; a jejími ekvivalenty na úrovni C2). Doklad o vykonané zkoušce (certifikát, včetně bodového hodnocení) připojí uchazeč spolu s ostatním doklady k e-přihlášce.

Na základě výše uvedených podmínek je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 30 nejúspěšnějších bude přijato do programu celoživotního vzdělávání.

Děkan Fakulty filozofické si vyhrazuje právo prominout přijímací zkoušku v případě, kdy maximální počet přihlášek ke studiu nepřekročí maximální kapacitu. Děkan Fakulty filozofické si vyhrazuje právo neotevřít první ročník celoživotního studia Učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy, na který se nepřihlásil dostatečný počet uchazečů.


Minimální počet účastníků: 12, maximální počet účastníků: 30

Účastníci celoživotního vzdělávání nemají, podle zákona o vysokých školách, statut studenta. Veškeré výlohy spojené se vzděláváním si hradí sami.

Do kurzu není možné zapsat účastníka, který neuhradil kurzovné před zaháním výukového období studia. Pokud je studium ukončeno bez splnění atestací, zaplacená částka je nevratná.

Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která se skládá z prezentace, obhajoby závěrečné písemné práce – profesního portfolia a následné diskuse.

Obsah závěrečné písemné práce tvoří tyto povinné součásti: akční výzkum, (sebe)hodnocení prostřednictvím Kompetenčního profilu učitele anglického jazyka, seznam prostudované literatury. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

23. září 17. února
7. října 2. března
4. listopadu 23. března
25. listopadu 13. dubna
9. prosince 11. května
20. ledna (případný zápočtový den) 8. června (případný zápočtový den)

Ukončení každého předmětu zápočtem

předmět 

Počet hodin 

kontaktní 

distanční 

celkem 

1. semestr 

 

 

 

Učitel jako reflektivní praktik 1 

Vybrané kapitoly z pedagogiky 

14 

Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie 1 

13 

Dějiny a kultura anglicky mluvících zemí ve VAJ 

13 

Úvod do aplikované lingvistiky 

11 

Řízená a reflektovaná praxe 1 

14 

0

14 

2. semestr 

 

 

 

Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie 2 

12 

Vybrané kapitoly z obecné didaktiky 

Didaktika anglického jazyka 1 

18 

Literatura anglicky mluvících zemí ve VAJ1 

14 

Aplikovaná lingvistika 

11 

Řízená a reflektovaná praxe 2 

14 

14 

Učitel jako reflektivní praktik 2 

 0

12 

12 

3. semestr 

 

 

 

Sociální a pedagogická komunikace ve škole 

10 

0

10 

Didaktika anglického jazyka 2 

12 

19 

Literatura anglicky mluvících zemí ve VAJ2

14 

Řízená a reflektovaná praxe 3 

56 

56 

Učitel jako reflektivní praktik 3 

12 

4. semestr 

 

 

 

Učitel jako reflektivní praktik 4 

12 

Didaktika anglického jazyka 3 

12 

Řízená a reflektovaná praxe 4 

56 

56 

Ing. Michaela Valentová

tel.    +420 466 036 213
e-mail: michaela.valentova@upce.cz
budova EA,10. patro, místnost 10 036

Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

tel.    + 420 466 036 222
e-mail: helena.zitkova@upce.cz
budova EA,13. patro, místnost 13 032