s institucemi

Na vědecko-výzkumné činnosti, případně další tvůrčí činnosti fakulty se podílí řada specializovaných odborných organizací a institucí, které s fakultou spolupracují nebo v nichž jsou akademičtí pracovníci členy. Zejména se jedná o muzea, archivy, ústavy Akademie věd ČR.
Tato forma spolupráce přispívá také k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty i k výchově studentů a jejímu rozvoji fakulta věnuje trvalou pozornost.