Spisová a archivní služba

Forma studia: prezenční

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Počet uchazečů 2018/2019: 17

Počet přijímaných 2019/2020: 15

Charakteristika oboru:

  • základní vědomosti z vedení spisové služby v současných kancelářských systémech a vědomostí o archivní službě
  • důraz na povědomí o propojení archivní služby a spisové služby a jejich vzájemnou bezprostřední návaznost v praxi

Profil a uplatnění absolventa:

  • orientace v moderních spisových systémech všech směrů i v registraturních systémech historicky vzniklých
  • spisová služba státní správy, samosprávy a podnikatelské i soukromé sféry
  • v komerčních spisovnách i v nejrůznějších soukromých archivech

Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

Písemný test, který má dvě bodované části:

a) obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu

b) základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a hloubku zájmu o obor

Písemný test je společný pro obory Kulturní dějiny i Spisová a archivní služba.

Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu:

Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek bodu a) nebo b) další v pořadí podle počtu získaných bodů dosažených u přijímacích zkoušek (maximálně 100) od nejlepšího do celkového počtu 15.

Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:

Uchazeč má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje alespoň jeden z těchto předpokladů:

a) Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, při maturitní zkoušce dosáhl studijního průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu klasifikován hůře než „dobře”. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledních čtyř ročníků středoškolského studia.

b) Je autorem soutěžní práce Studentské odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola této soutěže nebo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a jeden exemplář rukopisu soutěžní práce.

Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), zašle příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) na studijní oddělení FF UPa.

Rozšířit fotografii: 
false