Resocializační pedagogika

Forma studia: prezenční

Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.

Počet přijímaných 2020/2021: 35

Charakteristika oboru:

 • vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech
 • studijní obor je zaměřen:

  • na osoby se sociálně patologickými projevy chování (závislosti, kriminalita a jiné sociálně patologické jevy)
  • na osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí (sociálně marginalizované skupiny lidí inklinující k sociálně patologickým projevům chování)

Profil a uplatnění absolventa:

 • odborníci v oboru resocializační pedagogika na magisterské úrovni
 • kvalifikace pro přímou pedagogickou a manažerskou činnost (vězeňská zařízení, detenční ústavy, zařízení postpenitenciární péče, nízkoprahová zařízení)

Požadavky a předměty přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/2021:

 • u studijního programu Resocializační pedagogika (prezenční forma studia) jsou přijímací zkoušky v tomto akademickém roce pro mimořádné okolnosti prominuty.
 • ukončené minimálně bakalářské vysokoškolské studium humanitního zaměření, s pedagogickou specializací
 • předpokládá se znalost základů humanitních věd (pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie, historie, právo a metodologie vědeckého výzkumu); odborné znalosti (sociální politika a práce, multikulturní výchova, školský management, vzdělávací politika, organizace neziskového sektoru, systém celoživotního vzdělávání, statistika a informační technologie)

Pozn. Pokud student absolvoval bakalářský obor humanitního zaměření, který nemá pedagogickou specializaci, složí v prvním semestru studia rozdílovou zkoušku.

Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 35 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.

Rozšířit fotografii: 
false