Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

fotoweb_182423.jpg

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 034

Telefon: +420 466 036 039

E-mail: Vitezslav.Prchal@upce.cz

Konzultační hodiny: v LS 2021-22

úterý 13:00 – 14:00

Výzkumné zaměření:

Specializuje se na dějiny habsburské monarchie v raném novověku:

  • dějiny vojenství 16.–18. století
  • kulturní dějiny šlechty 16.–18. století
  • sociální reprezentace elit
  • dějiny raně novověké diplomacie

2007 - 2012 externí doktorské studium českých dějin na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2004 - 2007 interní doktorské studium českých dějin na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

1998 - 2004 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie (Mgr.)

1998 - 2004 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor archivnictví (Bc.)

1993 – 1997 Gymnázium Dašická, Pardubice

2006 - dosud asistent (od 2012 odborný asistent) pro dějiny raného novověku na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice

od 2019 tajemník Ústavu historických věd FF UPa

2014 - 2016 předseda disciplinární komise Fakultuy filozofické

1997 - 1998 Východočeské muzeum v Pardubicích

září - prosinec 2020: hostující pracovník na Instutut für Erforschung der Haburgermonarchie und des Balkanraumes, Österreichische Akademie für Wissenschaften, Wien, Rakousko

leden - únor, červen - červenec 2009: výzkumný stipendijní pobyt (Günther Findel Stiftung) při Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu, Německo

červen 2005, červenec 2006: přednášková činnost (české dějiny) na FH St. Pölten a OeSB Consulting GmbH Wien, Rakousko

duben-květen, prosinec 2003: badatelská stáž v Rakousku (Vídeň, Graz) v rámci plnění projektu FRVŠ č. 129/2003

říjen-listopad 2002: stipendijní pobyt na Instytutu historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej v Lublinu, Polsko

2014 - 2016: postdoktorský grant GA ČR, č. 14-03517P Aristokracie z českých zemí a její služba v císařské armádě, 1650 - 1750

2013 - 2017: standardní grant GAČR, č. 13-12939S Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků, 1640-1750 (člen řešitelského týmu)

2009 - 2011: grant GA AV ČR, č. j. KJB808160903 Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747: komentář a vědecká edice

2006 - 2009: grant GA ČR č. 408/07/0848 Olomouc a barokní kultura na Moravě“ (člen řešitelského týmu)

2003 - 2004: grant FRVŠ, č. 129/2003 Prameny a dokumenty k hmotné kultuře šlechtických sídel v raném novověku; (spoluřešitel)

2003 - 2004: grant Novicius; Vzdělávací nadace Jana Husa (stipendista)

od 2021: člen redakční rady časopisu Theatrum historiae, ISSN 1802-2502

od 2019: místopředseda Společnosti pro výzkum dějin vojenství, z. s. (www.dejinyvojenstvi.cz)

2016 - 2021: výkonný redaktor časopisu Theatrum historiae, ISSN 1802-2502 (do r. 2019 spolu s Jiřím Kubešem)

Monografie a kvalifikační práce:

(člen autorského kolektivu) V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018. ISBN 978-80-7422-574-1.

Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550 - 1750. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015; vítězná kniha ankety časopisu Dějiny a Současnost O historickou knihu roku 2015; vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace ohodnotila v roce 2017 knihu jako excelentní výsledek vědy

(s kolektivem) Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století, Pardubice 2011. ISBN 978-80-7415-047-0.

Válka, zbraně a zbroj v reprezentečních strategiích české a moravské aristokracie v letech 1550-1750, disertační práce na ÚČD FF UK, školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Praha 2012. (obhájeno 13. září 2012)

Pevnost i rezidence. Obranyschopnost aristokratického sídla na prahu novověku (osudy zámecké zbrojnice Pernštejnů na Pardubicích v polovině 16. století), diplomová práce FF UP, Olomouc 2004. (obhájeno květen 2004)

Odborné studie (výběr):

Generace roku 1618. Formování císařské armády a habsburský důstojnický sbor na počátku třicetileté války, in: Pavel Marek – Anna Nováková (edd.), Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba, České Budějovice: Veduta 2022, s. 54-74. ISBN 978-80-88030-68-3.

Management in the Time of the Crisis. The Aulic War Council as a Nodal Point of Communication, 1618 – 1620, in: Václav Bůžek (Hrsg.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Aschendorff: Münster 2021, s. 333-347. ISBN 978-3-402-24761-7.

(spoluautor Jiří KUBEŠ) Cesta za paměti: Český šlechtic Jindřich Hýzrle z Chodů (1575-1665) a jeho život očima dalších pramenů neliterární povahy, in: Zdeněk Mužík (red.), Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů, Studie, edice a překlad, Praha 2021, s. 11-42.

Bílá hora. Podivná bitva před branami města v obraze dobové (vojenské) kultury, in: Pavla Státníková, Olga Fejtová a kolektiv, Praha 1580 – 1680. Místo konfesijních střetů, Praha 2021, s. 157-174. ISBN 978-80-87828-60-1.

Císařský plukovník Johann Ulrich Pissinger a inspekční cesta po moravských pevnostech v letech 1648 – 1650, in: Jiří Hofman (ed.), Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, České Budějovice 2020, s. 33-50. ISBN 978-80-88030-48-5.

Mírovská zbrojnice Karla z Lichtensteinu-Castecorna jako místo biskupovy paměti, in: Rostislav ŠVÁCHA - Martina POTŮČKOVÁ - Jiří KROUPA (edd.), Karel z Lichtesteinu-Castelcorna (1624-1695) II: Místa biskupovy paměti, Olomouc 2019, s. 367-378.

Z rytíře důstojníkem aneb k proměnám militární maskulinity v raném novověku, in: Josef HRDLIČKA - Pavel KRÁL - Rostislav SMÍŠEK (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 183-197. ISBN 978-80-7422-666-3.

Kladruby nad Labem za časů pánů z Pernštejna (1491-1560), in: Ochrana kulturní krajiny. Organizace kulturní krajiny se zvláštním zřetelem k chovu koní / Cultural Landscape Conversation. The Organisation of Cultural Landscapes with Special Regard to Horse Breeding, Kladruby nad Labem 2018, s. 107-115, ISBN 978-80-907015-0-2.

Sázka na nejistou kartu. armádní služba a sociální úpadek Raduitů de Souches na přelomu 17. a 18. století, in: Theatrum historiae 18, 2016, s. 113-152.  ISSN 1802-2502.

(spoluautor Jiří KUBEŠ) Aristokratický sport v deníkových záznamech, in: Rostislav Švácha (ed.), START. Sport jako symbol ve výtvarném umění, Praha: Arbor Vitae 2016, s. 55-60. ISBN  978-80-7467-089-3 (také vyšlo v anglické verzi Sports of the Aristocracy as Recorded in Their Diary Entries).

Toto střelby v cejghauzu i jinde po zámku. Vývoj a zánik pernštejnského vojenského arzenálu v Pardubicích v 16. století, Východočeský sborník historický 26, 2014, s. 179-222.

Podřimující Goliáš. Pernštejnská zbrojnice na pardubickém zámku v 16. století, Dějiny a současnost 2012, č. 8, s. 39-41. ISSN 0418-5129.

Rüstkammern in Residenzen: Die Repräsentation der Aristokratie aus den böhmischen Ländern und Wandlungen der adeligen Militärtätigkeit in 16. und am anfang des 17. Jahrhundert, in: David SCHRIFFL - Niklas PERZI (Hg.), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den österreichisch-tschechischen Historikertagen 2006 und 2008. Wien - Berlin 2011, s. 53-62.

(spoluautor Jiří KUBEŠ) Tobiáš Anotnín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726-1747, in: Theatrum historiae 9, 2011, s. 7-21. ISSN 1802-2502. ;

Sídlo a jeho pán. Rezidenční strategie hraběte Františka Karla Swéerts-Sporcka ve 2. čtvrtině 18. století, in: Theatrum historiae 9, 2011, s. 43-76. ISSN 1802-2502.

(spoluautor Jan MUNZAR) Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících Tobiáše Antonína Seemana, in: Theatrum historiae 9, 2011, s. 159-172. ISSN 1802-2502.

Odtažitý glosátor. Slezské války v diariích Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Swéerts-Sporcka, in: Vítězslav PRCHAL a kol., Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století. Pardubice 2011, s. 75-92. ISBN 978-80-7415-047-0.

(spoluautor Radmila PAVLÍČKOVÁ) „Koluje tak mnoho lží, až z toho bolí uši.“ Dopisy Maxmiliána Hillebrandta hraběti Vratislavovi z Mitrovic z obsazené Prahy roku 1742, in: Theatrum historiae 8, 2011, s. 121-150. ISSN 1802-2502.

Vojáci Fortuny. Bitevní triumf a společenská legitimizace v 17. století, Dějiny a současnost 2010, č. 5, s. 28-31. ISSN 0418-5129.

Války s Pruskem a přeměna Olomouce na pevnost, in: Martin ELBEL- Ondřej JAKUBEC (edd.): Olomoucké baroko I. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc 2010, s. 285-292. ISBN 978-80-87149-38-6.

Velitel olomoucké pevnosti Karl Gustav svobodný pán Keuhl a druhá slezská válka, in:  Martin ELBEL- Ondřej JAKUBEC (edd.): Olomoucké baroko I. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc 2010, s. 301-306. ISBN 978-80-87149-38-6.

Městská zbrojnice a obranyschopnost města&lt, in: Dějiny Olomouce 1, Olomouc 2009, s. 302-303. ISBN 978-80-2369-2.

Palácová zbrojnice hrabat Černínů na Hradčanech jako typ „umělecké sbírky“, in: Olga FEJTOVÁ - Václav LEDVINKA - Jiří PEŠEK (red.), Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby, Praha 2009 (= Documenta Pragensia XXVIII), s. 301-326. ISBN 978-80-86852-30-0, ISSN 0231-7443.

Privátní zbrojnice a aristokratická sídla v českých zemích (1500-1750), in: Svorník 6, 2008, s. 141-148. ISBN 978-80-86562-11-7, ISSN 1802-8128.

Obraz křesťanského rytíře? Turcika ve šlechtických zbrojnicích raného novověku, in: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 2, Pardubice 2007, s. 123 – 136. ISBN 978-80-7395-027-9, ISSN 1802-2502.

Recepce myšlenek antických autorů v Machiavelliho díle „Dell‘ Arte della Guerra“, in: Inter arma silent musae. Zbrane v dejinách ľudstva. Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 11. november 2005 Trnava. Trnava 2006, s. 71 – 86. ISBN 8096957767.

Mezi vojenskou funkcí a symbolem. Militární atributy sídel nobility raného novověku, in: Martin ELBEL - Radmila PAVLÍČKOVÁ (edd.): Miscellanea ze semináře starších dějin. Olomouc 2005, s. 121 - 147. ISBN 80-244-1076-1.

Znamení moci. Opevňování sídel a měst pánů z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. (K vojensko-reprezentačním funkcím fortifikační architektury), Historie a vojenství LIII, 2004, č. 1, s. 34 - 43. ISSN 0018-2583.

Úřednický personál na pernštejnském panství Pardubice v letech 1491-1560, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 31, 2002, Olomouc 2003, s. 79-99. ISBN 80-244-0450-8.

(spoluautor Slavomír HORÁK) Život a odbojová činnost Arnošta Košťála, hoteliéra na Veselce (26. 6. 1904 – 2. 7. 1942), in: Východočeský sborník historický 8, 1999, s. 117–138. ISBN 80-86046-40-0.