Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

snj_uhv_175527.jpg

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D.

E-mail: sarka.nekvapiljiraskova@upce.cz
Tel.: 466 036 210
Kancelář: EA 12038

Výzkumné zaměření:

  • Historická demografie
  • Sociální dějiny venkova od pol. 17. do pol. 19. století
  • Dějiny rodiny

2010–2017 doktorský studijní program Historie na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

2008–2010 magisterský obor Kulturní dějiny na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

2007–2011 doplňující pedagogické studium, licenční studium, způsobilost k výuce na střední škole, Univerzita Pardubice

2005–2008 bakalářský obor Kulturní dějiny na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

2001–2005 Gymnázium Přelouč

Od 2021 zástupce vedoucího Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Od 2018 odborný asistent na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

2013–2018 externí vyučující na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

2010–2015 externí spolupráce na projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů: NAKI, identifikační kód projektu: DF11P01OVV021 (2011–2015), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Mapová sbírka

Monografie:

Protoindustriální společnost: populační chování a životní strategie venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v 18. a 19. století, Pardubice 2019, 393 s.

Vědecké studie:

Členové růžencového bratrstva v Cholticích v 18. století, in: Milena Lenderová – Vítězslav Prchal (eds.), Aguila fecit. Kolegové, žáci a přátelé k životnímu jubileu Petra Vorla, Pardubice 2023, s. 423–438. (spolu s L. Nekvapil)

The proto-industrial family and the perspectives of its demographic research in the 18th and the first half of the 19th century (an example of the village Stružinec in north-eastern Bohemia), Historia Slavorum Occidentis 32, 2022, č. 1, s. 137–161.

https://doi.org/10.15804/hso220106

Kmotrovství v „protoindustriálních“ oblastech východních Čech v polovině 17. století, Východočeský sborník historický 38, 2020, s. 23–50. (spolu s L. Nekvapil)

Protoindustrializace a možnosti studia populačního vývoje v oblasti severovýchodních Čech, Český časopis historický 113, 2015, č. 1, s. 27–49.

Protoindustrializace v dosavadním výzkumu evropských dějin, in: X. sjezd českých historiků: Ostrava, 14.–16. 9. 2011. Svazek 4, Ostrava 2015, s. 209–218.

Vývoj obyvatelstva farnosti Zdechovice v letech 1790–1899, Historická demografie 36, 2012, č. 1, s. 65–114.

Obec Zdechovice na přelomu 18. a 19. století (obraz věkové a sociální struktury obyvatel), Východočeský sborník historický 19, 2011, s. 171–183.

Demografický vývoj farnosti Zdechovice v 18. století, Historická demografie 33, 2009, s. 109–144.

Recenze:

Jaroslav ČECHURA, Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750. Tradiční společnost raného novověku v Čechách, Praha 2021, 496 s., rec. Theatrum historiae 30, 2022, s. 98–100.

Pavla JIRKOVÁ, „Větší-li se, či menší mor“. Raně novověké morové epidemie v českých zemích, Praha 2019, 302 stran + 1 mapová příloha, rec. Historická demografie 45, 2021, č. 2, s. 203–204.

Milena LENDEROVÁ a kol., Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století, Praha 2019, 488 s., rec. Theatrum historiae 25, 2019 (2020), s. 145–147.

Markéta SKOŘEPOVÁ, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785–1855), České Budějovice 2016, 432 s., rec. Opera historica 18, 2017, č. 1, s. 158–160.

Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ, Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police. Praha 2015, 504 s., rec.  Historická demografie 40, 2016, č. 1, s. 113–115.

Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ – Ivo CERMAN a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, 801 s., rec.  Historická demografie 38, 2014, č. 1, s. 113–115.

Michael MITTERAUER, Sozialgeschichte der Familie: Kulturvergleich und Entwicklungsperspektiven, Wien 2009, 155 s., rec. Historická demografie 36, 2012, č. 1, s. 137–139.

Eduard MAUR – Alice VELKOVÁ (edd.), Rodina a domácnost v 16.–20. století, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2, 2006, Praha 2010, rec. Theatrum historiae 8, 2011, s. 331–333.

Ediční počin:

Eduard MAUR et al., Historik bez hranic. Z díla profesora Eduarda Maura, ed. Šárka Nekvapil Jirásková, Pardubice 2017.

Vedení diplomových prací

Daniela KLVAŇOVÁ, Vdovy na výměnku na konci 18. a v první polovině 19. století na příkladu panství Chrast, UPa 2022.

Aneta ZÁŘECKÁ, Sňatečnost a sňatková migrace ve farnosti Jilemnice od konce 18. do počátku 20. století, UPa 2022.

Andrea VOTRUBOVÁ, Demografický vývoj farnosti Hlinsko v 19. století, UPa 2022.

Veronika SCHIEBELOVÁ, Sociální struktura a životní poměry obyvatel Pardubic na počátku Československé republiky, UPa 2021.

Vedení bakalářských prací

Martina ČÍŽKOVÁ, Demografický vývoj farnosti Heřmanův Městec od pol. 17. do pol. 18. století, UPa 2023.

Lucie SEDLÁČKOVÁ, Demografický vývoj farnosti Vápno v letech 1721–1849, UPa 2021.

Daniela HYNKOVÁ, Forma sociálního zabezpečení na venkově na konci 18. a v první polovině 19. století na příkladu panství Chrast, UPa 2020.

Andrea VOTRUBOVÁ, Nemanželské děti v Hlinsku v 19. století, UPa 2020.

Aneta ZÁŘECKÁ, Nemanželské děti v Jilemnici v letech 1765–1913, UPa 2020.

Lukáš HRADECKÝ, Demografický vývoj farnosti Svinčany v letech 1684–1783, UPa 2017.

Markéta KIŠÁKOVÁ, Demografický vývoj farnosti Sezemice v 18. století, UPa 2016.

Anna PECHOVÁ, Demografický vývoj farnosti Horní Jelení v 19. století, UPa 2016.

Výkonná redaktorka časopisu Theatrum historiae

Členka České demografické společnosti