Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

marek_foto1_174263.jpg

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

Tel: 466 036 210; +420 722 960 678
Kancelář: EA 12 038
pavel.marek@upce.cz

Výzkumné zaměření:

 • Politická komunikace v raném novověku
 • Dějiny diplomacie
 • Dějiny panovnického dvora v 16. a v první polovině 17. století
 • Dějiny Španělska a dějiny česko-španělských vztahů

2014 habilitační řízení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (obor iberoamerikanistika)

2000-2004 absolvoval doktorské studium v oboru české dějiny na Historickém ústavu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obhajoba doktorské práce Svědectví o ztrátě starého světa. Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a Polyxena Lobkovická z Pernštejna

1995-2000 vystudoval magisterský obor historie - španělština na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

1991-1995 Gymnázium Duchcov

Od 2019 vedoucí Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

Od 2015 docent na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

Od 2014 odborný asistent na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

2013 externí spolupráce s Ústavem historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

2010-2013 odborný asistent na Ústavu romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (výuka od 2006).

2004-2010 odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

Španělský jazyk – C2 (státní závěrečná zkouška)

Italský jazyk – B2

Německý jazyk – B1

Anglický jazyk – A1

Ruský jazyk – A1

I. Monografie (7):

 • Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba, České Budějovice 2022 (spoluautorka Anna Nováková).
 • Gesandte und Klienten. Päpstliche und spanische Diplomaten im Umfeld von Kaiser Rudolf II., Berlin-Boston 2020 (spoluautor Tomáš Černušák).
 • Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018.
 • Smrt Rudolfa II., Praha 2015 (spoluautor Václav Bůžek)
 • La embajada española en la corte imperial 1558-1641. Figuras de los embajadores y estrategias clientelares, Praga 2013.
 • Bohemia hispánica. Fondos españoles de los siglos XV a XVII en bibliotecas checas, Barcelona 2013 (spoluautoři Robert Archer a Jaroslava Kašparová). |
 • Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.

II. Autorský podíl na kolektivních dílech (58):

 • Ludmila z Fürstenberka a její „život na dluh“, in: Milena Lenderová – Vítězslav Prchal (edd.), Aquila fecit. Kolegové, žáci a přátelé k životnímu jubileu Petra Vorla, Pardubice 2023, s. 93-110.
 • K potěše i užitku. Zvířecí dary v habsburské diplomacii doby vlády Rudolfa II., in: Milena Lenderová (ed.), Zvířata a jejich lidé, Praha 2023, s. 292-308. 
 • Setkání se Španělskem. Kavalírská cesta Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz z let 1589-1590, in: Tomáš Boukal, Adam Horálek, Tomáš Retka (eds.), Na křídlech aztéckého orla, Staré Město pod Landštejnem 2022, s. 435-450. 
 • La duquesa, la embajadora y la abadesa. Las mujeres de la casa de Pernstein en la corte de Madrid, in: Ezequiel Borgognoni (ed.), Reinas, virreinas y aristócratas en las monarquías ibéricas: Estudios sobre mujer, cultura y diplomacia en la Edad moderna, Madrid 2022, s. 101-121.
 • Nachklänge des Dreißigjährigen Krieges im Leben von Wenzel Eusebius Popel von Lobkowicz, in: Milan Hlavačka - Johannes Kalwoda - Michael Pammer - John Rogister - Luboš Velek (edd.), „Die Heimstatt des Historikers sind die Archive.“ Festschrift für Lothar Höbelt, Wien 2022, s. 243-252.
 • Sirviendo en cautiverio. Los embajadores españoles en la corte del emperador Rodolfo II (1576-1612), in: Nahuel Vassallo – Ana M. Gonzalez Fasani - Alejandro Chiliguay (coords.), Historia moderna. Problemas, debates y perpectivas, Bahía Blanca 2022, s. 175-190.
 • Martin de Hoeff Huerta – krvavý apoštol anebo oběť černé legendy? in: Pavel Marek – Anna Nováková (edd.), Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba, České Budějovice 2022, s. 134-147.
 • Fernando I de Habsburgo, su imagen en la historiografía checa y desiderata de la investigación actual, in: Gustavo Monge Camina, Fernando I - Un advenedizo español en la corte bohemia, Córdoba 2022, s. 139-151.
 • The funerals of the emperor Rudolf II in the Spanish monarchy, 1612, in: Tibor Martí - Roberto Quirós Rosado (edd.), Eagles Looking East and West: Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg Hungary and Spain, Turnhout: Brepols 2021, s. 97-120 (= Habsburg Worlds 4) (coauthor Václav Bůžek).
 • “Signora di molta stima in questa corte”. La duquesa de Villahermosa Juana de Pernstein a través del epistolario conservado en el Archivo de la Casa de Alba, in: Bernardo J. García García – Katrin Keller - Andrea Sommer Matthis (dirs.), De puño y letra. Cartas personales en las redes dinásticas de la Casa de Austria, Madrid (Iberoamericana Editorial Vervuert) 2019, s. 275-298.
 • Vídeňská slavnost Řádu zlatého rouna z roku 1621 pohledem cestovního deníku Jeana Hervarta, in: J. rdlička – P. Král – R. Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 79-92.
 • The unity of the Habsburgs. The Empress Maria, the Ambassadors and the Dynastic Network between the Imperial and the Spanish Courts, in: V. D. Nazarov – P. J. Uvarov (edd.), Три даты трагического пятидесятилетия Европы (1598-1618-1648): Россия и Запад в годы Смуты, религиозных конфликтов и Тридцатилетней войны, Moscow 2018, p. 277-284.
 • La red clientelar española en la corte imperial en la época de Olivares, in: J. Martínez Millán, R. González Cuerva, M. Rivero Rodríguez (dirs.), La Corte de Felipe IV (1621-1665) Reconfiguración de la Monarquía católica. De la Monarquía Universal a la Monarquía Católica. La Guerra de los Treinta Años, Tomo IV, Volumen 1, Madrid, Polifemo, 2018, s. 117-172.
 • Nejstarší císařská ambasáda: zástupci rakouských Habsburků ve Španělsku, in: Jiří Kubeš a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740, Praha 2018. s. 179-208 (spolu s M. Buriánkovou).
 • Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017. (21 kapitol)
 • Die Rezeption des rudolfinischen Majestätsbriefs im Milieu des böhmischen katholischen Adels, in: Jaroslava Hausenblasová - Jiří Mikulec - Martina Thomsen (Hgg.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014, s. 117-133.
 • Lobkowitz (spolu s Petrem Kopičkou), in:  Werner Paravicini (Hgg.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren I., Ostfildern 2012 (=Residennzenforschung. Herausgegeben von der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen Band 15. IV), s. 898-933. 
 • Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011 (6 kapitol)
  • Dotyky Nového světa, s. 25-34 (spolu s K. Pražákovou)
  • Půvaby renesanční Itálie, s. 35-45
  • Protireformační politika Svatého stolce, s. 46-57 (spolu s K. Pražákovou)
  • Nizozemí, země renesanční nádhery a revolty stavů, s. 58-69 (spolu s K. Pražákovou)
  • Poslední Rožmberkové očima zahraničních diplomatů, s.  142-151.
  • Sňatkové strategie se zahraniční šlechtou, s. 152-164 (spolu s K. Pražákovou).
 • Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010 (4 kapitoly)
  • Společnost raně novověkých českých zemí – šlechta, s. 75-100 (spolu se Zdeňkem Bezecným a Pavlem Králem).
  • Kolektivní identita společenských struktur a její proměny – šlechta, s. 223-297 (spolu se Zdeňkem Bezecným a Pavlem Králem).
  • Konflikty mezi šlechtici, s. 488-520 (spolu se Zdeňkem Bezecným a Pavlem Králem).
  • Šlechta v konfliktech s ostatními společenskými skupinami, s. 583-613 (spolu se Zdeňkem Bezecným a Pavlem Králem).
 • Las damas de la emperatriz Maria y su papel en el sistema clientelar de los reyes españoles. El caso de María Manrique de Lara y sus hijas, in: José Martínez Millán – María Paula Marçal Lourenço (dirs.), Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX) I-III, Madrid 2008, zde II., s. 1003-1037.
 • La red clientelar en Praga, in: José Martínez Millán - Maria Antonietta Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III I-IV, Madrid 2008, zde IV. (Los Reinos), s. 1349-1373.
 • Úloha rodové paměti v životě prvních lobkovických knížat, in: V. Bůžek – P. Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 134-157.

III. Vědecké studie (23)

 • Le Donne di casa Pernstein tra Boemia, Spagna e Italia. La parentela femminile di Francesco Gonzaga, Civiltà Mantovana 54/147, 2019, p. 85-95.
 • El conde de Oñate y la diplomacia entre Madrid y Viena a principios de la Guerra de los Treinta Años, Manuscrits. Revista d’Història Moderna 38, 2018, p. 35-50.
 • Cardinal Purple for Maximilian of Pernstein. A Contribution to Aristocratic Women's Political Communication, Theatrum historiae 23, 2018, p. 97-112.
 • Vztahové sítě španělských a papežských diplomatů u císařského dvora na pozadí krize z let 1608-1609, Český časopis historický 115, 2017, p. 1075-1097 (with T. Černušák).
 • Krankenheiten, Sterben und Tod Kaiser Rudolfs II. in Prag, MIÖG 125 (2017), p. 54-81 (with V. Bůžek)
 • Ve službách císařovny. Jana z Pernštejna ve světle své korespondence uložené v archivu vévodů z Alby, Český časopis historický 114, 2016, p. 919-940.
 • Španělská strana na císařském dvoře? K problematice jednoho pojmu z politických dějin, Český časopis historický 113, 2015, p. 965-990.
 • Španělský válečník a jeho neoficiální českobudějovická rodina (Kodicil generála Marradase z roku 1633), Jihočeský sborník historický 82, 2013, p. 225-253 (with Tomáš Sterneck).
 • Nemoci, smrt a pohřby Rudolfa II., Český časopis historický 111, 2013, p. 1-30 (with Václav Bůžek).
 • Španělský královský dvůr očima české šlechtičny. Luisa z Pernštejna v procesu politické a kulturní komunikace mezi Prahou, Vídní a Madridem, Folia Historica Bohemica 27, 2012, p. 7-39.
 • Luisa de las Llagas. La abadesa de las Descalzas y el proceso de la comunicación política y cultural entre la corte real española y la imperial, Pedralbes: revista d´història moderna 31, 2011, p. 47-90.
 • Die Rolle der spanischen Klienten aus den Reihen des böhmischen und mährischen Adels bei der Lösung des Bruderzwistes, Opera historica 14, 2010, p. 179-209.
 • Komunikace šlechticů mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století. Teze habilitační práce, Opera historica 13, 2009, p. 427-466.
 • ¿Aliados o rivales? Apuntes sobre la colaboración política entre los embajadores españoles y los nuncios apostólicos en la corte imperial en la primera mitad del siglo XVII", Ibero-americana pragensia, Supplementum 22, 2008, p. 27-43.
 • La diplomacia española y la papal en la corte imperial de Fernando II, Studia historica. Historia moderna 30, 2008, p. 109-143.
 • Problematika šlechty a raně novověkého panovnického dvora v současné španělské historiografii, Folia Historica Bohemica 23, 2008, p. 317-337.
 • Politický vliv Španělska a papežského státu na císařském dvoře Ferdinanda II., Časopis Matice moravské 126, 2007, p. 285-318.
 • Los viajes al sur. Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y sus primeros encuentros con el mundo hispano, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 20, 2007, p. 119-136.
 • Česká katolická šlechta a centralistická politika císaře Ferdinanda II., Opera historica 12, 2007, p. 33-64.
 • Klientelní strategie španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. a počátku 17. století, Český časopis historický 105, 2007, p. 40-89.
 • Las cartas españolas de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y de su mujer Polisena nacida Pernestán, Ibero-Americana Pragensia 40, 2006, p. 91-109.
 • Roudničtí Lobkovicové a pobělohorské konfiskace, Porta bohemica 3, 2005, p. 72-85.
 • Ceremoniál jako zrcadlo hierarchického uspořádání císařského dvora Ferdinanda II, Opera historica 10, 2003, s. 371-396.

IV. Popularizační články (8)

 • Paní z Pernštejna a její salon, Živá historie 7-8, 2021, s. 75-79.
 • Láska za času nenávisti. Partnerské soužití Baltasara Marradase a Doroty rozené Öllerové, Dějiny a současnost 2014, 36, číslo 6, p. 38-41 (with Tomáš Sterneck).
 • Dcery Marie Manrique de Lara. Pernštejnské ženy jako prostřednice mezi střední Evropou a románským světem, Dějiny a současnost 34, 2012, číslo 8, p. 36-38.
 • Mezi propagandou a skutečností. Obraz Rudolfa II. v křesťanské Evropě, Dějiny a současnost 34, 2012, číslo 2, p. 35-37 (with Kateřina Pražáková).
 • Cizokrajné dálky a politika. Vzdálené světy Petra Voka z Rožmberka, Dějiny a současnost 33, 2011, číslo 4, p. 34-36.
 • Poselství lásky a osamění. Manželské soužití Zdeňka a Polyxeny z Lobkovic, Historický obzor 12, 2001, p. 114-119.
 • Matka a syn. Polyxena Lobkovická z Pernštejna a Václav Eusebius z Lobkovic, in: Česko - slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, p. 195-202.
 • Dětství a dospívání Václava Eusebia z Lobkovic ve světle španělské korespondence jeho rodičů, in: I. Barteček (ed.), Celostátní studentská konference Historie ´99, Olomouc 2000, p. 61-87.

V. Recenze (výběr)

 • Václav Bůžek, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020, 420 s. ISBN: 978-80-7422-693-9/Václav Bůžek, Tod und Begräbnisse Ferdinands I. und seiner Söhne. Repräsentation katholischen Glaubens, politischer Macht und dynastischen Gedächtnisses bei den Habsburgern, Wien - Köln - Weimar 2021, 252 stran. ISBN: 978-3-205-21294-2 (in Theatrum historiae 27, 2020, s. 154-158.
 • Jana Černá, Dál a dál za Herkulovy sloupy: přírodní tajemství Nového světa a španělská renesanční filosofie a věda, Triton, Praha – Kroměříž, 2016, p. 159, ISBN 978-80-7553-121-6 (in Theatrum Historiae 23, 2018, p. 155-157).
 • Anna Mur y Raurell, „La mancha roja“ y „La montaña blanca“. Las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara en Centroeuropa antes y después de 1620 (s. XVI–XVII), Praha, Editorial Karolinum 2018, 475 s., ISBN 978-80-246-3472-2 (in Český časopis historický 116, 2018, p. 1114-1118.
 • Alena Pazderová (ed.), Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom. I. (= Epistulae et acta Cesari Speciani 1592–1598, pars I–III /1592–1594/), Praha, Národní archiv 2016, 2073 s., ISBN 978-80-7469-045-7 a Tomáš ČERNUŠÁK (ed.), Epistulae et acta Antonii Caetani 1607–1611. Pars V (= Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. Tomus IV.) Praha, Academia 2017, 674 s., ISBN 978-80-200-2655-2. (in Český časopis historický 116, 2018, p. 215-221).
 • Jiří Chalupa, Dějiny Španělska, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 747 s., ISBN 978-80-7422-525-3 (in Theatrum historiae 22, 2018, p. 234-237).
 • Massimo Marocchi – Piervittorio Rossi (a cura di), Atraverso l’Italia del Rinascimento. Lettere di Alessandro Gonzaga ai marchesi Ludovico e Barbara (1458–1466) (= Quaderni dell’Accademia 3) Mantova 2014. (in: Český časopis historický 113, 2015, p. 1029-1030)
 • La rinascita della collana Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628 (recenze na knihu Tomáš Černušák (ed.), Epistulae et acta Antonii Caetani 1607–1611, Pars IV (September 1608 – Junius 1609), Pragae 2013 (= Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. Tomus IV), (in: Bolletino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 9, 2014, p. 221-228).
 • Tomáš Černušák (ed.), Epistulae et acta Antonii Caetani 1607–1611, Pars IV (September 1608 – Junius 1609), Pragae 2013 (= Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. Tomus IV) (in: Časopis matice moravské 133, 2014, p. 147-152).
 • Josef Forbelský, Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase, Praha 2006 (in: Český časopis historický 105, 2007, p. 172-175).
 • Manuel Rivero Rodríguez, Gattinara. Carlos V y el sueño del Imperio, Madrid, Sílex 2005, 247 s., ISBN 84-7737-123-7, (in: Český časopis historický 105, 2007, p.  754-755).
 • Jan Kilián, Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život rod a dílo defenestrovaného sekretáře, České Budějovice 2005 (in: Český časopis historický 104, 2006, p.  628-631).
 • Silvano Giordano (a cura di), Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, Volume I-III, Instructiones Pontificum Romanorum, Tübingen, Max Niemeyer Verlag 2003, 1684 s., ISBN 3-484-80163-8  (in: Český časopis historický 102, 2004, p. 638-640).
 • Thomas Winkelbauer, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II, Verlag Carl Ueberreuter, Wien 2003 (in: Jihočeský sborník historický 73, 2004)

VI. Překlady

 • Maurizio Gonzaga, Od českého lva k císařské orlici. Gonzagové a jejich vztahy s pražským císařským dvorem v době Lucemburků, Genealogické a heraldické listy 43, 2012, č. 2, s. 20-32. Překlad z italštiny (spoluautor Václav Grubhoffer). 
 • Vanessa de Cruz, Korespondence Anny z Ditrichštejna, agentky a informátorky své rodiny na madridském dvoře, in: V. Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009, s. 127-156 (= Opera historica 13). Překlad ze španělštiny.
 • Człowiek w niewoli uczuć. Przyjaźń, miłość, nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej; 27.- 29. 9. 2021 Komisja Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk i Muzeum w Raciborzu, Racibórz. A paper on Podoby lásky v korespondenci poslední generace Pernštejnů. 
 • XI Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea. “Gobierno y representación en la Edad Moderna y Contemporánea.” Mesa: Representando al Rey Católico: diplomacia y cursus honorum en las cortes europeas del siglo XVII; 13.-16. 4. 2021 Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca (Argentina). A paper on Los embajadores españoles en la corte imperial y sus estrategias clientelares
 • Три даты трагического пятидесятилетия Европы (1598-1618-1648): Россия и Запад в годы Смуты, религиозных конфликтов и Тридцатилетней войны; 19. – 21. 9. 2018 Russian academy of sciences. Moscow. A paper on Единство габсбургского рода. Императрица Мария, послы и династическая сеть между императорским и испанскими королевскими дворами.
 • Francesco Gonzaga; 10. 12. 2016 Comune di Castiglione delle Stiviere. Castiglione delle Stiviere.  A paper on Le strategie matrimoniali della famiglia Pernstein. Bibiana e le sue sorelle
 • In their own hand: Personal Letters in Habsburg Dynastic Networks; 3.- 4. 12 2015 Universität Wien, ÖAW, Fundación Carlos de Amberes. Vienna. A paper on Pernstein Women of Prague, Vienna and Madrid
 • A Europe of Courts, a Europe of Factions. Un’Europa delle corti, un’Europa delle fazioni; 17. 11. - 21. 11. 2014, Deutsches Historisches Institut in Rom, Rom. A paper on Una fazione spagnola nella corte imperiale? La nobiltà di Boemia al servizio del re cattolico
 • La doble lealtad entre el servicio al Rey y la obligación a la Iglesia; 24. - 25. 10. 2013, Instituto Universitario „La Corte en Europa“ (IULCE), Madrid. A paper on La noblesa católica de Bohemia ante la patente imperial de Rodolfo II sobre el libre ejercicio de cultos (1609)
 • Félix Austria, Lazos familiares, cultura política y mecenazgo artístico entre las cortes de los Habsburgo en el contexto europeo (1516-1715); 30. 11. – 2. 12. 2010 Palatium and Fundación Carlos de Amberes, Madrid. A paper on La mujer como agente e informadora. Viena y Praga de los años veinte del siglo XVII a través del epistolario de la familia Lobkowicz
 • La dinastía de los Austria: Las relaciones entre la Monarquía Catolica y el Imperio; 2. - 4. 11. 2009,  Instituto Universitario „La Corte en Europa“ (IULCE), Madrid. A paper on Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz: la carrera de un cliente español en la corte imperial
 • La evolución de la Casa real de Castilla y la crisis de la década de 1640; 9.-10. 11. 2009, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. A paper on La evolución de la red clientelar española en la corte imperial en el siglo XVII
 • Correggio e Ottavio Bolognesi (1580-1646); 18.-19. 9. 2009, Comune di Correggio and Europa delle Corti, Correggio. A paper on  Presenze aristocratiche e diplomatiche italiane alla corte di Vienna
 • „Adel in Südwestdeutschland und in Böhmen ca. 1450 bis 1850“; 13. - 16. 5. 2009 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Sigmaringen. A paper on Zdenco Adalbert Popel von Lobkowitz: die Laufbahn eines spanischen Klienten am Kaiserhof
 • Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: Las casas de las reinas (siglos XV-XIX). Arte, música, espiritualidad y literatura; 11-14. 12 2007, Universidad Autónoma de Madrid. A paper on Las damas de la emperatriz Maria y su papel en el sistema clientelar de los reyes españoles. El caso de María Manrique de Lara y sus hijas.
 • Österreichisch – Tschechische Historikertage; 20.–21. 10. 2006. Waldviertel Akademie and Universität Wien, Waidhofen an der Thaya. A paper on Patronagepolitik der spanischen Könige Philips II. und Philips III. am Prager Kaiserhof,

2017-2019 řešitel projektu Relational networks of Apostolic nuncios and Spanish envoys in the milieu of the imperial court at the turn of the 16th and 17th century (s Tomášem Černušákem) GAČR (GA17-06049S)

2015-2017 hlavní řešitel projektu Women as mediators between two Hapsburg Empires. Noblewomen in client networks of Spanish kings in the 16 th and 17 th centuries, GAČR (GA15-08531S)

2012-2016 člen řešitelského týmu projektu Inscenace moci Habsburků v raném novověku a jejich obrazy, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

2010-2014 hlavní řešitel projektu Komunikace šlechty mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století, GAČR P405/10/0347

2006-2008 hlavní řešitel projektu Kariéry a myšlení českých katolických šlechticů bělohorské doby na příkladu biografie Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, GAČR 404/06/P186

2005-2012 člen řešitelského týmu výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – struktury individua, vztahy, instituce moci MSM 6007665807

2018-2022  člen řešitelského týmu projektu  The House Vasa and House of Austria. Crrespondence from the Years 1587 to 1668, hlavní řešitel profesor Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski, Katowice).

Od 2014 koordinátor výzkumného týmu La facción española Las relaciones de la Casa de Austria a través de grupos informales. Více na http://faccion.hypotheses.org

2010 člen řešitelského týmu projektu URJC-CM-2010-CSH-5662 – Casa de las Reinas Hispanas S. XIV-XVI, hlavní řešitel profesor Félix Labrador Arroyo (Universidad Rey Juan Carlos v Madridu).

2008-2010 člen řešitelského týmu projektu  Sólo Madrid es Corte. La Construcción de la Monarquía Católica (siglos XVII-XVII)- Ref. P2007/HUM-0425, hlavní řešitel profesor José Martínez Millán (Universidad Autónoma v Madridu).

 • Člen (investigador de referencia) univerzitního institutu „La Corte en Europa“ (IULCE), Universidad Autónoma, Madrid 
 • Člen redakční rady časopisu Ibero-Americana Pragensia (vydavatel Středisko ibero-amerických studií FF UK).
 • Člen redakční rady časopisu Theatrum historiae
 • Člen oborové rady oboru iberoamerikanistika (Středisko ibero-amerických studií FF UK)
 • Člen oborové rady doktorského studia historie na FF JU v Českých Budějovicích
 • Člen oborové rady doktorského studia historie na FF Univerzity Pardubice

2018 cena rektora Univerzity Pardubice za prestižní monografii – oceněna kniha Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie (NLN, Praha 2018).

2012 cena rektora Jihočeské univerzity za knihu Světy posledních Rožmberků, Praha 2011 (ed. Václav Bůžek).

2007 cena Josefa Pekaře, kterou vypisuje Sdružení historiků České republiky a Pekařova společnost Českého ráje za práci Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.

2007 cena rektora Jihočeské univerzity za knihu Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.

 

2022 (21. 4.) přednáška na Universidad Complutense de Madrid

2018 (24. 10. - 8. 11.) výukový pobyt na Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo v Pachuce (Mexiko)

2017 (únor) výukový pobyt Erasmus + na Universidad Pablo de Olávide (Sevilla)

2016 (říjen) zvaná přednáška na historickém semináři prof. Manuela Rivero Rodrígueze na Universidad Autónoma de Madrid

2015 (listopad) hostující profesor na Università degli Studi di Cagliari (Itálie)

2013 (květen) výukový pobyt na Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo v Pachuce (Mexiko)

2008 výukový pobyt na Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà delle Lingue e Letterature Straniere Moderne (program Socrates-Erasmus)

2006 (březen-červen) Archivo General de Simancas, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Stipendium udělené Ministerstvem zahraničních věcí Španělského království; Becas MAE-AECI.

2003 (září) vědecký pobyt ve Vídni (Institut für Geschichte – Universität Wien, Österreichische Nationalbibliothek y Haus, Hof und Staatsarchiv Wien)

2002 (únor-září) studijní pobyt Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà delle Lingue e Letterature Straniere Moderne (program Socrates-Erasmus)

Vedení diplomových prací (11)

 • Markéta Beranová, Mexiko a hispánská střední Amerika pohledem českých cestovatelů, České Budějovice 2009, 104 s. (diplomová práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Kamila Prochásková, Hispánská bádání v Čechách a na Moravě, České Budějovice 2010, 86 s. + 22 s. přílohy (diplomová práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Jana Elexhauserová, Dvorská moralistní literatura a španělská urozená společnost Zlatého věku, České Budějovice 2010, 87 s. (diplomová práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Ondřej Janeček, Postavení Indiánů v Mexiku v 19. a 20. století, České Budějovice 2012, 104 s. (diplomová práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Šubrtová Veronika, Španělská vyslanecká mise Františka Eusebia z Pöttingu pohledem jeho korespondence Ditrichštejnům, Pardubice 2021.
 • Zelený, Martin, Verdugové a česká šlechtická společnost ve dvacátých letech 17. století. Odraz pobělohorských konfiskací v korespondenci mezi Guillermem Verdugo a Baltazarem de Cigogna, Pardubice 2021.
 • Horáčková, Zdeňka, Spor o Piombino a jeho reflexe na císařském dvoře v první polovině 17. století, Pardubice 2021, 88 s. (= diplomová práce ÚHV UPCE).
 • Hřebíková, Veronika, Obraz habsburské dynastie v symbolické řeči slavností konaných ve Francii Karla IX., Pardubice 2022, 96 s. (= diplomová práce ÚHV UPCE).
 • Plesinger, Martin, „Nejvýznačnější a nejctihodnější pane, patrone nejshovívavější kníže“. Pier Francesco Paoli: římský informátor a kuriální agent Františka kardinála z Ditrichštejna. Edice pramene z ditrichštejnské korespondence, Pardubice 2022, 383 s. (= diplomová práce ÚHV UPCE).
 • Lašová, Kateřina, Královny zdobené korunou. Korunovace českých královen v 16. a 17. století, Pardubice 2023, 98 s. (= diplomová práce ÚHV UPCE).
 • Kryštof Halamek, Ve víru trojí loajality. Diplomatická mise knížete Maxmiliána II. z Dietrichsteinu do Polska roku 1645, Pardubice 2023, 124 s. (= diplomová práce ÚHV UPCE).

Vedení bakalářských prací (27)

 • Hana Jandíková, Minulost a současnost na Svatojakubské cestě aneb Od tradiční křesťanské pouti k alternativní turistické stezce, České Budějovice 2009, 59 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Martina Olecká, Změny provedené v kubánském hospodářství po nástupu Fidela Castra k moci a jejich dopad na současnou situaci, České Budějovice 2009, 42 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Markéta Benešová, Hospodářský vývoj ve Španělsku po pádu frankistického režimu v roce 1975, České Budějovice 2009, 69 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Michaela Čermáková, Instituto Cervantes a jeho role při šíření španělské kultury, České Budějovice 2010, 47 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Zuzana Janušíková, Česko-španělské obchodní vztahy ve 20. století, České Budějovice 2010, 42 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Michal Kušnierik, Velká hospodářská krize (1929) a její vliv na hospodářský a politický život Latinské Ameriky, České Budějovice 2010, 62 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Miroslava Pártlová, Španělská ústava z roku 1978, České Budějovice 2011, 60 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Adéla Janušová, Baskický nacionalismus, České Budějovice 2011, 57 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Adéla Vondrušová, Vývoj vztahů Svatého stolce k moderní Itálii, České Budějovice 2011, 40 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Martina Hříbalová, Cestovní ruch v České republice a ve Španělsku – paralely a odlišnosti, České Budějovice 2011, 58 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Leona Mikundová Fešarová, Società Dante Alighieri a její význam pro šíření italské kultury, České Budějovice 2012, 52 s. + přílohy (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Barbora Nyklíčková, Corrida de Toros – její  místo v kultuře, historii a ekonomice Španělska, České Budějovice 2012, 89 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Klára Olivová, Španělský módní průmysl a jeho místo ve světě, České Budějovice 2012, 54 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Tereza Svobodová, Role Juana Carlose Bourbonského během španělského přechodu k demokracii, České Budějovice 2012, 50 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Pavlína Dušková, Minulost a současnost Španělska pohledem českých hispanistů, České Budějovice 2012, 71 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Štěpán Remeš, Levicový terorismus v Itálii – Brigate rosse a Nuove brigate rosse, České Budějovice 2012, 59 s. (bakalářská práce FF JU).
 • Jana Pérez Medrano, Kult Benita Mussoliniho v současné Itálii, České Budějovice 2013, 46 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Barbora Dohnalová, Kult boha Quetzálcoatla v indiánských civilizacích Mezoameriky, České Budějovice 2013, 70 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Alena Beníšková, Literární turismus v oblasti Veneta, České Budějovice 2014, 54 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Lucie Zahradníčková, Léto kněžny z Eggenberku. Korespondence Marie Arnoštky z Eggenberku s nejvyšším císařským hofmistrem Ferdinandem z Ditrichštejna, Pardubice 2015.
 • Jana Pérez Medrano, Reflexe občanské války a éry frankismu v současném Španělsku, České Budějovice 2015, 68 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).
 • Denisa Klempířová, Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat (1655-1716) a jeho diplomatické mise, Pardubice 2017, 66 s. (bakalářská práce UHV FF UPCE).
 • Adéla Zvárová, Korespondence Albrechta z Fürstenberka s Vratislavem z Pernštejna a Alžbětou z Pernštejna, Pardubice 2018, 64 s. (bakalářská práce UHV FF UPCE).
 • Martin Plesinger, Papežský dvůr Urbana VIII. pohledem korespondence Pietra Matty (1630-1632), Pardubice 2019, 63 s. (bakalářská práce UHV FF UPCE).
 • Horáčková Zdeňka, Komunikace kardinála Františka z Ditrichštejna s papežskými nuncii u císařského dvora (1621 1634), Pardubice 2019, 98 s. (= bakalářská práce ÚHV UPCE).
 • Steinová, Jessica, František z Ditrichštejna a jeho informační síť. Korespondence se španělským vyslancem v letech 1626 až 1630, Pardubice 2020, 54 s. (= bakalářská práce ÚHV UPCE).
 • Lašová, Kateřina, Františka Slavatová z Meggau. Konstrukce obrazu zbožné šlechtické vdovy barokní doby, Pardubice 2020, 42 s. (= bakalářská práce ÚHV UPCE).

Pernstein Women and the Europe

(spoluautor Mgr. Tomáš Libánek)

16. 9. - 1. 10. 2020, Sál Rady Evropy Štrasburk

27. 10. 2022 - 1. 11.  2022, Velvyslanectví České republiky v SRN, Berlín

29. 11. 2022 - 31. 12. 2022, Plzeňský dům, Brusel

Las damas de Pernstein y Europa

(spoluautor Mgr. Tomáš Libánek)

21. 4. 2022 - 31. 5. 2022, Facultad de Filología de la Universidad Complutense, Madrid

Pernštejnské ženy a Evropa

(spoluautor Mgr. Tomáš Libánek)

18. 5. - 3. 10. 2021, VČM Zámek Pardubice

3. 6. - 31. 8. 2021, Zámek Nelahozeves

16. 11. - 29. 11. 2021, Senát ČR, Chodba místopředsedů, Praha

31. 3. – 26. 6. 2022, Muzeum a galerie v Prostějově

1.7. – 30. 9. 2022, Městské muzeum Nové Město nad Metují

6. 10. - 20. 11. 2022, Městské muzeum Ústí nad Orlicí

25. 11. 2022- 15. 1. 2023, Zámek Choceň – Orlické muzeum

Krajina míru, pole války. Třicetiletá válka v západních Čechách

(spoluautoři Mgr. Veronika Pilná, Ph.D., doc. PhDr. Jan Kilián, PhD.)

od 1. 6. 2021 stálá výstava na hradě Velhartice