Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

2eab807e49f19da7c1de3f7b17a4189c_118162_163859.jpg

Kvalifikační práce je písemnou prací v případě bakalářské práce v rozsahu minimálně 90 000 znaků včetně mezer a u magisterské práce pak činí minimální rozsah vlastního textu 180 000 znaků včetně mezer (včetně poznámkového aparátu a seznamu použitých zdrojů, ovšem bez příloh). 

V bakalářské práci autor prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat téma způsobem odpovídajícím specifickým požadavkům historických oborů.  Analýza problému by měla obsahovat také vlastní názor autora na nejzávažnější otázky tématu. Magisterská diplomová práce pak má překračovat úroveň bakalářské práce rozsahem i hloubkou zpracování a má mít charakter rozsáhlejší teoretické studie.

Jarní termín odevzdávání kvalifikačních prací je letos stanoven na 31. 3. 2023. V případě, že jdete až na letní termín státnic, kvalifikační práce je třeba odevzdat nejdéle do 15. 6. 2023. Podzimní termín do 30.11.2023.

Kvalifikační práce na portálu STAG - Zadání

1) Vyučující zadávají návrhy témat do stagu v sekci Moje výuka – témata VŠKP (do půlky listopadu).

2) Studenti si ve stagu v sekci Moje studium - témata VŠKP d konce prosince tato témata prohlédnou a na jedno se přihlásí (opět ve stagu). Pokud chce student navrhnout vlastní téma, nejprve zajde za případným vedoucím práce a domluví se s ním. Pokud to pedagog odsouhlasí, zadá takový návrh do stagu a student se pak přihlásí.

3) Do začátku letního semestru musí všichni studenti zajít za vedoucím této práce a dohodnout se na podrobnostech, podle nichž vedoucí práce sám dodělá a upřesní vlastní zadání. Pokud se student s vedoucím práce osobně nesejde, téma mu nebude zadáno!

4) Mezi 15. 3. – 31. 3. studující vytisknou podklad pro zadání kvalifikační práce a podepsaný vedoucím práce jej odevzdají na sekretariát ÚHV.

V případě problémů napište vedoucímu své práce. 

Všichni studující na ÚHV FF UPa mají k dispozici pokyny k formální úpravě kvalifikačních prací, ke každé práci zároveň připojují čestné prohlášení o autorství textu. Z toho důvodu bude postihováno nerespektování platných citačních norem a úzu jednotným způsobem, a to takovým:

1. Vkládá-li autor bakalářské či magisterské práce jakoukoli pasáž textu z jiného zdroje (literatura, prameny, internet), je povinen odkázat na daný zdroj v poznámkovém aparátu. Neuvede-li zdroj zákonným (viz citační normy) a dohledatelným způsobem, bude k textu přistupováno jako k plagiátu. V případě ojedinělého porušení tohoto citační úzu bude navrhovaná známka snížena o jeden stupeň. Překročí-li ovšem frekvence zanedbání tohoto pravidla počet pěti případů, nebude práce vůbec doporučena k obhajobě.

2. Cituje-li autor bakalářské či magisterské práce doslovně pasáže z pramenů či literatury, je povinen citovaný text odlišit od vlastního textu práce. V takovém případě je daná pasáž odlišena uvozovkami a kurzívou. Poruší-li autor tento citační úzus, bude mu navrhovaná známka snížena o jeden stupeň. Překročí-li ovšem délka textu nesprávným způsobem vloženého do kvalifikační práce počet jedné normované strany (30 řádek), nebude práce vůbec doporučena k obhajobě.

3. Parafráze částí textu z jiných zdrojů mohou být součástí práce pouze v případě, zaujímá-li předkladatel diplomové práce k danému textu vlastní kritické stanovisko, které v textu implicitně vyjádří a na parafrázovaný text odkáže v poznámkovém aparátu. V opačném případě bude k textu přistupováno jako k plagiátu. Poruší-li autor tento citační úzus ve více než pěti případech, bude navrhovaná známka snížena o jeden stupeň. Překročí-li ovšem toto pravidlo ve více než deseti případech, nebude práce vůbec doporučena k obhajobě.

Od roku 2008 jsou bakalářské a diplomové práce přístupny jako pdf soubory nauniverzitním portále. Hledejte v části Prohlížení veřejné části portálu IS/STAG a vlevo uprostřed na liště se nachází odkaz kvalifikační práce.

Od roku 2008 jsou bakalářské a diplomové práce přístupny jako pdf soubory na https://portal.upce.cz/. Hledejte v části Prohlížení veřejné části portálu IS/STAG a vlevo uprostřed na liště se nachází odkaz kvalifikační práce.

Bakalářské práce oboru kulturní dějiny obhájené na KHV / ÚHV v letech 2002-2020 (v závorce uveden vedoucí a oponent práce, celkem 392 prací):

2020 (2)

KŘIVKOVÁ, Lenka, Dějiny obce Ostřešany do roku 1838, UPa 2020. (Pavelková Čevelová, Šebek)
MAUEROVÁ, Ivana, Dějiny Musejního spolku v Pardubicích v letech 1892 - 1910, UPa 2020. (Šebek, Šeda)

2019 (4)

MAŠEK, Daniel, Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku, UPa 2019. (Jiránek, Benda)
ŠČERBÁKOVÁ, Monika, Zdravotní a sociální péče v Chrudimi, UPa 2019. (Halířová, Rábová)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Šárka, Reprezentace středověké každodennosti v husitské trilogii Andrzeje Sapkowského, UPa 2019. (Čapský, Ptáčková)
ZLINSKÝ, Vladislav, Reprezentace městského prostoru v Kronice české Václava Hájka z Libočan, UPa 2019. (Čapský, Ptáčková)
 

2018 (12)

BALÁČEK, Tadeáš, Klub českých turistů a Krkonoše před 1. světovou válkou. UPa 2018. (Vydra – Jiránek)
HOVĚZÁK, Adam, Hospodaření města Pardubic v roce 1684, UPa 2018. (Šebek – Kubeš)
KARAFFOVÁ, Eva, Sepulkrální památky na Jičínsku v letech 1830 – 1938. UPa 2018. (Panoch – Kutová)
KAVULJAKOVÁ, Aneta, Šlechta očima lidí, UPa 2018. (Homolová – Jiránek)
KOŘÍNEK, Jan, Recepse „cizokrajnosti“ a „jinakosti“ v textech dvou cestopisů éry Jiřího z Poděbrad, UPa 2018. (Ptáčková – Čapský)
KÖSTINGER, Milan, Hospodářský život města Jičína na přelomu středověku a raného novověku ve světle testamentů. UPa 2018. (Čapský – Ptáčková)
KUNDRATOVÁ, Olga, Židé v Chrasti a okolí mezi světovými válkami, UPa 2018. (Vydra – Benda)
MUSILOVÁ, Michaela, Puberta – dějiny dospívání v 19. a 20. století. UPa 2018. (Hanulík – Lenderová)
SATRAPA, Vít, Restrukturalizace východočeského cukrovarnictví po roce 1945. UPa 2018. (Stoklasová – Jiránek)
ŠUBRTOVÁ, Veronika, Hodiny orlojové. Proměna vztahu k času v pozdně středověkých českých zemích. UPa 2018. (Čapský – Ptáčková)
ZELENÝ, Martin, Archeologický sbor Vocel v Kutné Hoře, UPa 2018. (Šebek – Halířová)
ZOUNKOVÁ, Lucie, Lidé na okraji na Pardubicku v letech 1900 – 1910. UPa 2018. (Hanulík – Halířová)
 

2017 (12)

BÁRTA, Adam, Reklamní strategie periodik v Kutné Hoře v období 1918-1938, UPa 2017. (Hanulík – Martínková)
BARTONÍČEK, Přemysl, Historie a současnost Atleticko-fotbalového klubu Pardubice, UPa 2017. (Pochobradská – Šebek)
DRAHORÁDOVÁ, Ilona, Černé duše: historická antropologie dětství z pohledu disciplinárních pramenů školských knih hanby a cti, UPa 2017. (Hanulík – Halířová)
HEGNEROVÁ, Veronika, Historie pardubických biografů do počátku 90. let 20. Století, UPa 2017. (Šebek – Jiránek)
HRADECKÝ, Lukáš, Demografický vývoj farnosti Svinčany v letech 1684-1783, UPa 2017. (Nekvapil Jirásková – Chadimová)
LEINVEBEROVÁ, Dita, Život a dílo Františka Ropka (1901-1952), UPa 2017. (Panoch – Hrubý)
MUSILOVÁ, Kateřina, Činnost městské rady v Pardubicích v letech 1678 – 1683, UPa 2017. (Šebek – Prchal)
RAMBOUSKOVÁ, Barbora , Nebezpečí přirozenosti. Dějiny porodních asistentek v Čechách v druhé polovině 20. Století, UPa 2017. (Hanulík – Lenderová)
RUSNÁK, Matouš, Každodenní život na Příbramsku za nacistické okupace, UPa 2017. (Novotný René – Vydra)
SCHOLZOVÁ, Eliška, Renesanční hudba ve východních Čechách, UPa 2017. (Židek – Marek)
STREJČEK, Radek, Hejtmanská správa pardubického panství v letech 1679 – 1681, UPa 2017. (Prchal – Vlasáková)
ZVOLENSKÁ, Lucie, Městská rada Pardubic v letech 1670 – 1700, UPa 2017. (Šebek – Vlasáková)

2016 (12)

CILEČKOVÁ, Vendula, Vztah muže a ženy: reflexe v osobní korespondenci Marie Ventové a Františka Ladislava Čelakovského, UPa 2016. (Stráníková - Lenderová)
DOLEŽALOVÁ, Martina, Poutní kostel Panny Marie na Chlumku, UPa 2016. (Hrubý - Panoch)
GERBERY, Alexander, Premena cirkevného vnímania tela v 19. storočí, UPa 2016. (Hanulík - Pavelková Čevelová)
KÁLECKÝ, Jan, Vladimír Krajina jako hlavní představitel demokratického odboje, UPa 2016. (Jiránek - Ivanov)
KIŠÁKOVÁ, Markéta, Demografický vývoj farnosti Sezemice v 18. století, UPa 2016. (Nekvapil Jirásková - Chadimová)
KLIMENTOVÁ, Kateřina, Kriminalita a delikvence dětí a mládeže v dlouhém 19. století a pokusy o její řešení, UPa 2016. (Halířová - Hrdinová)
KRČÁL, Jan, Strategie utváření identity mezi Starým a Novým světem - Parishové ze Senftenbergu, UPa 2016. (Hanulík - Vydra)
NERMUŤOVÁ, Adéla, Kolaborace ve východních Čechách za Protektorátu Čechy a Morava, UPa 2016. (Novotný René - Nečas)
RYŠAVÝ, Tomáš, Historie a proměna disciplinačních technik v závislosti na změnách politických režimů na příkladě pardubické donucovací pracovny a věznice 1981-1995, UPa 2016. (Hanulík - Jiránek)
ŠATARA, Petr, Prezident dvorské válečné rady ve 40. letech 17. století. Sonda do korespondence mezi Jindřichem Šlikem a Matyášem Gallasem, 1643 – 1646, UPa 2016. (Prchal - Marek)
VÁVRA, Filip, Diplomatův dům: Provoz a financování císařské ambasády v Moskvě a Petrohradě v letech 1728 – 1733, UPa 2016. (Prchal - Kubeš)
VÍDEŇSKÁ, Denisa, Osobní korespondence Alphonse Friedricha Mensdorf-Pouilly a Theresie Rosy Dittrichstein z pohledu osobního citu, UPa 2016. (Hanulík - Krejčová Zavadilová)
 

2015 (14)


CHUDOBOVÁ, Petra, Vývoj školních budov v českých zemích od tereziánských reforem do roku 1914 se zaměřením na Chotěbořsko, UPa 2015. (Lenderová -
KUBÍK, Jakub, Mužský pěvecký spolek Pernštýn v Pardubicích v letech 1831-1914, UPa 2015. (Halířová – Stráníková)
KUČEROVÁ, Gabriela, Tělesné tresty ve výchově dětí od poloviny 19. století do 1. světové války, UPa 2015. (Lenderová – Rýdl)
KUKALOVÁ, Barbora, Postoj Konzervativní strany Velké Británie k Evropské unii v letech 1981 – 2010, UPa 2015. (Veber – Vydra)
KUTÍLEK, Jan, Nacionalizace českého lázeňství na přelomu 19. a 20. století, UPa 2015. (Hanulík – Jiránek)
MARTINEC, Jiří, Emil Hácha a jeho místo v české politice, UPa 2015. (Veber – Novotný René)
MATYS, Ondřej, není spásy v zákoně Mahumetově: Muhammad v polemikách vysokých církevních představitelů půle 15. století, UPa 2015. (Ptáčková – Téra)
OSTROŽLÍKOVÁ, Aneta, Kolín na přelomu 19. a 20. století pohledem dobového tisku, UPa 2015. (Macková – Ivanov)
PASTUCHOVÁ, Věra, Korespondence Sidonie Nádherné a Václava Wagnera mezi léty 1942 až 1949, UPa 2015. (Císařová – Lenderová)
SEKYROVÁ, Lucie, Městečko Dašice v druhé polovině 17. století, UPa 2015. (Šebek – Maur)
SVOBODOVÁ, Barbora, Každodennost šlechtice na přelomu 19. a 20. století. Příklad barona Francise Parishe, UPa 2015. (Vydra – Jelínková)
ŠNAJDROVÁ, Barbora, Ottavio II. Piccolomini a jeho agenti v letech 1739-1752. Sonda do informační praxe kariérního vojáka barokní éry, UPa 2015. (Prchal – Maršálková)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Agáta, Architektura nekatolických sakrálních staveb na území Libereckého a Královéhradeckého kraje v letech 1900 až 1940, UPa 2015. (Panoch – Hrubý)
ZAHRADNÍČKOVÁ, Lucie, Korespondence Marie Arnoštky z Eggenberku s knížetem Ferdinandem z Dietrichštejna z let 1685-1686, UPa 2015. (Marek – Kubeš)

2014 (14)

CSEMIOVÁ, Lucia, Výchovné pojetí nového lepšího člověka a společnosti v díle a názorech P. Pittra, UPa 2014. (Halířová - Stráníková)
ČERMÁKOVÁ, Kristýna, Vrchnostenský soud na panství Jilemnice na konci 18. století, UPa 2014. (Kubeš - Siglová)
DRAHOŠOVÁ, Martina, Kožešnický průmysl ve městě Hlinsko, UPa 2014. (Jiránek - Ivanov)
JEŘÁBKOVÁ, Kamila, Postavení žen během první světové války (zaměření na Hradec Králové), UPa 2014. (Lenderová - Hanulík)
JUKLÍČKOVÁ, Iveta, Stará Boleslav – Brandýs nad Labem: Historicko – kulturní vývoj ve středověku, UPa 2014. (Stejskal - Čadková)
KOBIANOVÁ, Barbora, Výchova a socializace synů Kryštofa Václava u Nostic na konci 17. století, UPa 2014. (Kubeš - Maršálková)
KOPECKÝ, Tomáš, Počátky cyklistiky v Pardubicích, UPa 2014. (Šebek - Jiránek)
KOUTNÁ, Michaela, Obuvnictví a vývoj trendů v obuvi v první polovině 20. století, UPa 2014. (Lenderová - Macková)
NÁDVORNÍKOVÁ, Tereza, Moderní životní styl, architektura a bytová kultura na stránkách revui „Pestrý týden“ v letech 1927-1945, UPa 2014. (Panoch - Hrubý)
REINDLOVÁ, Daniela, Nová Paka a spiritismus v období první republiky, UPa 2014. (Pavelková Čevelová - Novotný René)
ŠIMONOVÁ, Tereza, Alkoholismus v Čechách v 19. století a počátkem 20. století, UPa 2014. (Halířová - Hanulík)
TOBIÁŠKOVÁ, Michaela, Architektura sokoloven ve východních Čechách, UPa 2014. (Panoch - Hrubý)
VÁŇOVÁ, Zuzana, Musejní spolek v Pardubicích v letech 1918 až 1945, UPa 2014. (Šebek - Halířová)
VODÁKOVÁ, Andrea, Obecná škola Javornice na přelomu 19. a 20. století, UPa 2014. (Stráníková - Halířová)

2013 (23)

COUFALOVÁ, Petra, Výchovní příručky a obraz dítěte v 19. století, UPa 2013. ( Halířová - Stoklasová)
DVOŘÁKOVÁ, Markéta, Lex Schwarzenberg, UPa 2013. (Veber - Homolová)
HANÁKOVÁ, Lucie, Privilegia měst a české královny, UPa 2013. (Stejskal - Čadková)
HEMMER, Daniel, Řád německých rytířů a jejich působení v Polsku a Pobaltí v letech 1226 – 1410, UPa 2013. (Stejskal - Téra)
HOLUBOVÁ, Kristýna, Moderní byt v éře mezi světovými válkami. Ideál, teorie, praxe, UPa 2013. (Panoch - Škabrada)
CHADIMOVÁ, Eliška, Demografický vývoj městečka Bystré v letech 1750 – 1849, UPa 2013. (Šikulová - Nekvapil Jirásková)
KADLECOVÁ, Renáta, architektura a urbanismus města Havlíčkův Brod v letech 1848 – 1948, UPa 2013. (Panoch - Škabrada)
KANTOROVÁ, Lenka, Hrdelní kriminalita v Ronově nad Doubravou v 16. – 18. století, UPa 2013. (Prchal - Kubeš)
KOLÁŘ, Pavel, Odbojová činnost a každodennost v 50. letech 20. století na Šumpersku, UPa 2013. (Veber - Urban)
KUNCOVÁ, Kateřina, třicetiletá válka v královském městě Rakovníku: dějiny města do saského vpádu roku 1631, UPa 2013. (Šebek - Maur)
MÁDLÍKOVÁ, Simona, „Tradiční český turnaj“ v Praze roku 1791 v představách Františka Ferdinanda Kinského a jeho přátel, UPa 2013. (Prchal - Kubeš)
MAZÁNKOVÁ, Petra, Srovnání dvou příhraničních regionů České republiky, Polska a Německa, UPa 2013. (Veber - Homola)
PALKOSKOVÁ, Lucie, „Viděno ženskýma očima“. Moderní výtvarná a bytová kultura a životní styl na stránkách časopisů Ženský svět (1916-1930) a Eva (1928-1943), UPa 2013. (Panoch - Stráníková)
PAVLÍKOVÁ, Petra, Vodárenství na Chrastecku na přelomu 19. A 20. století, UPa 2013. (Jiránek - Macková)
POSPÍŠIL, Leoš, Čeští vězni v koncentračním táboře Dachau, UPa 2013. (Vydra - Novotný René)
RICHTER, David, Zánik Opatovického kláštera a „zboží kláštera Opatovického“, UPa 2013. (Stejskal - Šebek)
ŠKORVÁNKOVÁ, Veronika, Architektura a urbanismus města Chrudimi v letech 1848 – 1948, UPa 2013. (Panoch - Škabrada)
ŠNAJBERKOVÁ, Petra, Zemská porodnice a nalezinec v době první republiky, UPa 2013. (Halířová - Hábová)
ŠVANCAR, Jiří, Systém zemských hotovostí v Čechách a na Moravě ve 2. polovině 16. a na počátku 17. století, UPa 2013. (Prchal - Vorel)
VRABCOVÁ, Lucia, Vojenské akce na území mikulovského panství za knížete Ferdinanda z Dietrichsteinu, UPa 2013. (Prchal - Kubeš)
VYSKOČILOVÁ, Renáta, Literatura pro mládež v nakladatelské produkci J.H. Pospíšila v Hradci Králové, UPa 2013. (Lenderová - Kamenická)
ŽÁK, Jindřich, Poválečné osídlování a následná kolektivizace Broumovska, UPa 2013. (Urban - Jiránek)
ŽÁKOVSKÁ, Barbora, Historie kaváren a cukráren v Pardubicích, UPa 2013. (Halířová - Macková)
 

2012 (21)

BAKEŠ, Martin, Aristokratičtí studenti na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1650 – 1750, UPa 2012. (Kubeš - Prchal)
DOSTÁLOVÁ, Martina, Lázně a lázeňské diskurzy v periodickém tisku 1860 – 1948, UPa 2012. (Hanulík - Lauerová)
HAPLOVÁ, Veronika, František Václav z Clary-Aldringenu (1706 – 1788) a jeho rodina ve světle osobní korespondence z 60. – 80. let 18. století, UPa 2012. (Kubeš - Hanulík)
HAVLÍK, Ondřej, Vojenský újezd Milovice a Mladá a invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, UPa 2012. (Jiránek - Dvořáček)
KAVALÍROVÁ, Kateřina, Historie skláren Kavalier a rodiny Kavalírovy, UPa 2012. (Jiránek - Dvořáček)
KEPKOVÁ, Veronika, Jáchym Novohradský z kolovrat. Prezident české komory a karlštejnský purkrabí, UPa 2012. (Prchal - Kubeš)
KREJČOVÁ, Aneta, Historický vývoj betléma v Hlinsku a stručné dějiny města Hlinska, UPa 2012. (Škabrada - Václavík)
KREUZMANN, Štěpán, Pronásledování katolické církve v 50. letech 20. století na Jihlavsku, UPa 2012. (Veber - Urban)
MAKOVIČKA, Jan, Reflexe regionálního tisku na okupaci sovětskými vojsky 1969-1971 na Českolipsku, UPa 2012. (Veber - Vydra)
MATIÁŠEK, Josef, Počátky Pražského hradu. Prostorové uspořádání areálu při přechodu od pohanství ke křesťanství, UPa 2012. (Stejskal - Škabrada)
MIZERA, Marek, Demografický vývoj farnosti Pěčín v 19. století, UPa 2012. (Šikulová - Maur)
NEHYBOVÁ, Eliška, Dějiny farnosti Veleliby v letech 1850 – 1920 na základě farní kroniky, UPa 2012. (Pavelková Čevelová - Macková)
NĚMCOVÁ, Kateřina, Každodenní život v šlechtické rodině v meziválečném Československu. Analýza deníkových zápisků Marie Alžběty Salm-Reifferscheidtové, UPa 2012. (Vydra - Homolová)
PAVLATA, David, Sepulkrální památky na Jablonecku v letech 1780 – 1938, UPa 2012. (Panoch - Hrubý)
PLACHÝ, Martin, Pardubická služebna gestapa jako součást nacistického perzekučního aparátu, UPa 2012. (Němeček - Jiránek)
REMEŠ, Lukáš, Jan III. Sobieski a tažení polského vojska Moravou k Vídni roku 1683 ve svědectví tehdejších pozorovatelů, UPa 2012. (Kubeš - Prchal)
SIXTOVÁ, Kristýna, Energetická politika Evropské unie, UPa 2012. (veber - Homolová)
STEHLÍKOVÁ, Barbora, Drobná kriminalita v Náchodě a okolí v první třetině 17. století, UPa 2012. (Kubeš - Siglová)
ŠEJNOVÁ, Iveta, Ve stínu staršího bratra. Hrabě Maxmilián z Ditrichštejna (1638 – 1692) ve světle korespondence se svým bratrem knížetem Ferdinandem v 50. a 60. letech 17. století, UPa 2012. (Kubeš - Prchal)
VÁVROVÁ, Veronika, Architektura školních budov v Čechách a na Moravě v letech 1880 – 1948. Ideál, teorie, praxe, UPa 2012. (Panoch - Škabrada)
VONDRÁČKOVÁ, Lucie, Měnová reforma v roce 1953, UPa 2012. (Veber - Homola)
 

2011 (25)

Katedra historických věd:
HOTTMAR, Ondřej, Moderní architektura ve Dvoře Králové nad Labem v letech 1900 – 1945, UPa 2011. (Panoch - Hrubý)
KUCHAŘOVÁ, Jana, Cesta hraběte Viléma Magnise do Ruska a Persie 1895 – 1896, UPa 2011. (Vydra - Jiránek)
KVĚCHOVÁ, Markéta, Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 – 1914, UPa 2011. (Vydra - Macek)


Ústav historických věd:

 ARNOŠT, Vladimír, Židovská komunita na Trutnovsku v letech 1918 – 1938, UPa 2011. (Vydra -. Jiránek)
BOROVIČKOVÁ, Martina, Komunikační strategie v dopisech Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské knížeti Metternichovi a Frederiku Lambovi, UPa 2011. (Lenderová - Stráníková)
ČENOVSKÝ, Michal, Medikalizace společnosti 19. Století?, UPa 2011. (Hanulík – Halířová)
DOBROVOLNÁ, Monika, Kolektivizace na Chotěbořsku, UPa 2011. (Urban - Horáček)
DUŠEK, Dominik, Výtvarná tvorba Petra Kiena v kontextu meziválečného umění a umění terezínského ghetta 1941-1945, UPa 2011. (Panoch - Hrubý)
HUBÁLKOVÁ, Markéta, Každodenní život karibského piráta, UPa 2011. (Šáro - Kubeš)
JEDLIČKOVÁ, Blanka, Ženy okolo ilegálního časopisu „V boj“ 1939-1942, UPa 2011. (Veber - Richter)
KŘÍŽKOVÁ, Michala, Elsnicové z Elsnic v českých zemích raného novověku. Příspěvek k dějinám nižší šlechty, UPa 2011. (Kubeš - Vodičková)
MALÁ, Kateřina, Vliv proměny vlastníka na vývoj lázní Luhačovice na přelomu 19. a 20. století, UPa 2011. (Hanulík - Macková)
MARTIŠOVÁ, Iveta, Policejní dozor a sledování hostů v lázních Grafenberg v první polovině 19. století, UPa 2011. (Hanulík - Pavelková Čevelová)
MAŤÁTKOVÁ, Petra, Sychrovská pamětní kniha. Život Rohanů na Sychrově v letech 1820 – 1892, UPa 2011. (Lenderová - Rudová)
MEJTSKÝ, Adam, Sepulkrální památky na Chrudimsku 1780 – 1938, UPa 2011. (Panoch - Škabrada)
MUSILOVÁ, Markéta, Péče o chudé a potřebné v Humpolci v letech 1850-1945, UPa 2011. (Velková - Halířová)
MUSILOVÁ, Petra, Živnostenská společenstva na Náchodsku v první polovině 20. století, UPa 2011. (Jiránek - Macková)
MUSILOVÁ, Renáta, Četnictvo a policie v Humpolci v letech 1850 – 1938, UPa 2011. (Velková - Hašková)
NOVOTNÁ, Lucie, Kolektivizace v okrese Polička, UPa 2011. (Urban - Macek
RAJLICHOVÁ, Magdalena, Ottavio I. Piccolomini a jeho vztahy k Itálii v letech 1650-1656. Vztahy Ottavia Piccolominiho s toskánskou rodinou ve světle korespondence se synovcem Francescem Piccolomini, UPa 2011. (Prchal - Kubeš)
SEVERÝN, Libor, Chrudim a války o rakouské dědictví, UPa 2011. (Kubeš - Šebek)
SKOŘEPOVÁ, Michaela, Rada tří, UPa 2011. (Veber - Vydra)
ŠEBKOVÁ, Šárka, Vyhlášené výletní místo: Jureček a jeho kouzlo se zaměřením na stejnojmenný hostinec od počátku do roku 1958, UPa 2011. (Jiránek - Cvanová)
TUZAROVÁ, Martina, Svatební smlouvy v Kopidlně v 17. století, UPa 2011. (Kubeš - Šáro)
VRBOVÁ, Kateřina, Jan Vincenc Diviš Čistecký ze Šerlinku (1848-1923), UPa 2011. (Jiránek - Stoklasová)
 

2010 (26)

AMORTOVÁ, Kateřina, Petrof – význam rodinné tradice pro rozvoj výroby klavírů v Čechách, UPa 2010. (Velková – Jelínková)
BRYCHTOVÁ, Monika, Dívčí škola v Pelhřimově, UPa 2010. (Lenderová – Halířová)
BURIÁNKOVÁ, Michaela, Vedrdugové a jejich pražští agenti v druhé půli 17. století, UPa 2010. (Kubeš – Prchal)
ČERNÁ, Klára, Činnost odbojové skupiny Parsifal se zaměřením na osobu Leopolda Chmely, zejména jeho poválečný osud. UPa 2010. (Veber – Urban)
DAŠKOVÁ, Martina, Jezuité v severovýchodních Čechách, UPa 2010. (Prchal – Maur)
DOUBÍNKOVÁ,. Michaela, Každodennost pomezního okresního města Králíky kolem r. 1900, UPa 2010. (Macková – Hašková)
DZURIK, Ondřej, Každodenní život obce Jílovice v letech 1945-1968. UPa 2010. (Veber – Vydra)
FORAL, Ondřej, Každodenní život obce Jílovice v letech 1945 – 1968, UPa 2010. (Vydra – Urban)
GAVLÍKOVÁ, Veronika, Deníky Terézy Novákové 1866 – 1875, UPa 2010. (Lenderová – Říha)
HLADÍK, Jiří, Proměna kolínského Zálabí v letech 1850 – 1945, UPa 2010. (Macková – Horáček)
KILIÁN, Lukáš, Padubice v době válek o rakouské dědictví, UPa 2010. (Šebek – Prchal)
KLIMPL, Josef, Život a dílo architekta Josefa Fanty (1856-1954) , UPa 2010. (Panoch – Škabrada)
KOLOMÁ, Jana, Neodsunutí Němci z Lanškrounska, UPa 2010. (Macková - Urban)
KRÁTKÝ, Jan, Lov a šlechtické slavnosti na panství Chlumec, UPa 2010. (Prchal – Kubeš)
KURFIŘTOVÁ, Eva, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném brodě 1920 – 2010, UPa 2010. (Lenderová – Jiránek)
KVÍČALOVÁ, Markéta, Církevní a světské stavby na panství líšnické větve pánl z Kunštátu ve 13.-15. století, UPa 2010. (Panoch – Sigl)
LÁRYŠOVÁ, Pavlína, Pardubická dívčí škola Vesna, UPa 2010. (Lenderová – Stráníková)
MARKOVÁ, Zuzana, Osobní korespondence Margarity z Ditrichštejna s její dcerou Annou de Fonseca z let 1574 – 1583, UPa 2010. (Kašpar – Prchal)
MORÁVKOVÁ, Kateřina, Ochotnický divadelní spolek v Lomnici nad Popelkou, UPa 2010. (Macková – Veber)
NĚMCOVÁ, Martina, Vznik Římských smlouv, UPa 2010. (Veber – Vydra)
NĚMEČKOVÁ, Ivana, Sociální stratifikace panství Horšovský Týn v 17. – 19. století, UPa 2010. (Velková – Maur)
PITHART, Pavel, Město v soukolí válečného stroje. Historie města Chrudimi v letech 1639 – 1650. UPa 2010. (Prchal – Šebek)
PLÍVA, Vojtěch, Kulturní život v Ústí nad Orlicí na přelomu 19. a 20. století, UPa 2010. (Macková – Lána)
RŮŽIČKA, Filip, K-231, UPa 2010. (Veber – Vydra)
ŠREINOVÁ, Lenka, Recepce románu Victora Margueritte „La garconne“ v českém prostředí, UPa 2010. (Lenderová – Halířová)
TYRKOVÁ, Veronika, Svatý Prokop, geneze „skutečného světce“, UPa 2010. (Stejskal – Čadková
 

2009 (28)

BAŠTA, Tomáš, První fáze života Visegrádské smlouvy 1991 – 1997, UPa 2009. (Veber - Kouřím)
CÍSAŘOVÁ, Jitka, Architektonická a památkářská činnost Ludvíka Lablera na Kutnohorsku, UPa 2009. (Panoch - Škabrada)
DOHNALOVÁ, Jitka, Velké Meziříčí za Lacka z Kravař, UPa 2009. (Stejskal - Čadková)
ĎULÍKOVÁ, Petra, Archeologický výzkum brumovského hradu, UPa 2009. (Sigl - Titz)
FUKALA, Zdeněk, Antisemitismus na polských univerzitách a vyších školách, 1935 – 1939, UPa 2009. (Vydra - Kouřím)
HLAVENKOVÁ, Veronika, Ženy v Baťových továrnách, UPa 2009. (Lenderová - Němcová)
HOMOLA, Zdeněk, Bitva u Malešova roku 1424, UPa 2009. (Teplý - Stejskal)
HONCŮ, Pavlína, Podještědské muzeum v Českém Dubu, UPa 2009. (3ebek - Jelínková)
HORÁK, Petr, Vojenská karanténa v Pardubicích 1914 – 1918, UPa 2009. (jiránek - Vydra)
KAMENICKÁ, Kristina, Znojmo za třicetileté války, UPa 2009. (Šebek - Vorel)
KLIMEŠOVÁ, Jana, Architektonická a památkářská činnost Bernharda Gruebera v severních Čechách, UPa 2009. (Panoch)
KOVAŘÍK, Jakub, Korespondence Jana Hulakovského (1804 – 1877), UPa 2009. (Jiránek)
KROUPA, Josef, Norbert Elias, proces civilizace a motivační faktory v příručkách dobrého chování v 16. století, UPa 2009. (Prchal - Kubeš)
KURKA, Lukáš, Boje o Slovensko 1918 – 1919 ve vojenských kronikách, UPa 2009. (Jiránek - Vydra)
MATĚJKOVÁ, Miroslava, Život a literární dílo JUDr. Karla R. Krpaty, UPa 2009. 
MIKLOVIČOVÁ, Lucie, Edice vybraných kuchařských receptů Filipiny Šlikové z let 1790 – 1843, UPa 2009. (Lenderová - Hanulík)
MINČEV, Enčo, Antický Plovdiv, UPa 2009. (Titz - Sigl)
NĚMCOVÁ, Marcela, Od historie k současnosti Polabského muzea v Poděbradech, UPa 2009. (Šebek - Habartová)
NOVÁKOVÁ, Lenka, Okresní průmyslová a hospodářská výstava v Nasavrkách 1910, UPa 2009. (Macková)
OLEHLOVÁ, Lucie, Švýcarsko očima českých cestovatelů mezi lety 1860 – 1914, UPa 2009. (Lendeová - Hanulík
ONDROVÁ, Iva, Osudy františkánského konventu v Moravské Třebové ve 20. století, UPa 2009. (Stejskal - Macková)
PEŇÁZOVÁ, Michaela, Evropská komise a její postavení v rámci institucí EU, UPa 2009. (Veber)
PODRÁBSKÁ, Iveta, Kriminalita na přelomu 19. a 20. století na příkladu Valdické věznice, UPa 2009. (Velková)
SKÁLOVÁ, Michaela, MUDr. Robert Musil, UPa 2009. (Macková - Kouřím)
SKOUMALOVÁ, Lucie, Vývoj ošetřovatelství v ČSR v 1. polovině 20. století, UPa 2009. (Lenderová - Halířová)
UHROVÁ, Veronika, Svatba jako přechodový rituál na stránkách časopisu Český lid (1892 – 1936), UPa 2009. (Lenderová - Stráníková)
VITVAROVÁ, Klára, Názory na dívčí a chlapeckou výchovu v česky psaných pedagogických časopisech v 1. polovině 19. století, UPa 2009. (Lenderová - Rýdl)
VOŽENÍLKOVÁ, Lenka, Biograf Ponrepo, UPa 2009. (Pátková - Říha)
 

2008 (34)

ADÁMIKOVÁ, Martina, Vznik a vývoj muzea v Chebu, UPa 2008. (Šebek)
BAJANOVÁ, Kristýna, Dějiny muzea ve Valašském Meziříčí, UPa 2008. (Šebek)
BAŠEK, Ondřej, Sídelní vývoj obce Chotěvice, UPa 2008. (Macková)
BERÁNEK, Jan, Periodický tisk na Pardubicku za první republiky, UPa 2008. (Novák Vlastimil)
BŘEZINA, Miloš, Interhelpo. Pomoc Československých dělníků při modernizaci Sovětského Kyrgyzstánu, UPa 2008. (Vydra)
BULENA, Pavel, Vojenský lazaret v Telči v letech 1914 – 1916, UPa 2008. (Vydra)
BUŘEŠOVÁ, Kateřina, Interpretace a dezinterpretace života sv. Pěti bratří, UPa 2008. (Stejskal)
CIMPLOVÁ, Marie, Pohorská jednota Radhošť a rozvoj turistiky na Frenštátsku (1884 – 1922), UPa 2008. (Veber)
DĚDKOVÁ, Petra, Horní Kalná 1850 – 1938, UPa 2008. (Macková)
DVOŘÁČKOVÁ, Michaela, Živnostenské společenstvo cukrářů Nový Bydžov do roku 1938, UPa 2008. (Macková)
FÁBIK, Ernest, Některé středověké opevněné objekty na rozhraní Středního a Dolního Posázaví. Současný stav, UPa 2008. (Teplý)
FUČILOVÁ, Petra, Pražské domy chlumecké linie rodu Kinských v 18. století, UPa 2008. (Kubeš)
GERČÁK, Tomáš, Československo – polské zahraniční vztahy 1919 – 1926, UPa 2008. (Vydra)
JANÁČKOVÁ, Pavla, Deníky Jany Marie Harbuval – Chamaré, rozené z Valdštejna, UPa 2008. (Lenderová) 
JIRÁSKOVÁ, Šárka, Demografický vývoj farnosti Zdechovice v 18. století, UPa 2008.(Maur)
KAŠČÁKOVÁ, Gabriela, Komunistická Jihlava v letech 1948 – 1968, UPa 2008. (Veber)
KOČOVÁ, Pavla, Historie muzea v Sedlčanech, UPa 2008. (Šebek)
KOŠŤÁLOVÁ, Iva, Vývoj pozemkové držby města Hradec Králové v letech 1450 – 1620, UPa 2008. (Vorel)
MARŠÁLKOVÁ, Lenka, Jeroným Colloredo a jeho vídenští agenti v první polovině 20. let 18. století, UPa 2008. (Kubeš)
MILEROVÁ, Helena, První Morzinové v českých zemích. K otázce společenské legitimace válečných zbohatlíků, UPa 2008. (Kubeš)
MIXÁNKOVÁ, Hana, Cestovní deník Marie Sidonie Chotkové z cest po Benátkách a Milánu (1782), UPa 2008.
MOCOVÁ, Barbora, Obraz Španělska v českých cestopisech 2. poloviny 19. století, UPa 2008. (Novák Vlastimil)
MUCHOVÁ, Hana, Škola voršilek v Brně 1890 – 1925, UPa 2008. (Macková)
NEKVAPIL, Ladislav, Náboženské poměry na Chrudimsku v polovině 17. století, UPa 2008. (Maur)
PAVLÁSEK, Michal, Pobyt v lázních Karlovy Vary ve 20. letech 20. století, UPa 2008. (Jiránek)
RICHTER, Tomáš, Rumburská vzpoura a ohlas na ni v české historiografii a kultuře, UPa 2008. (Jiránek)
SLEZÁKOVÁ, Hana, Svatební smlouvy boskovických měšťanů v letech 1601 – 1620, UPa 2008. (Kubeš)
STEJSKALOVÁ, Lenka, Koncepce zahraniční politiky agrární strany, UPa 2008. (Veber) 
ŠTECHEROVÁ, Petra, Portréty Blaníka v 19. století v krásné literatuře, UPa 2008. (Maur)
UBRYOVÁ, Gabriela, Policejní rada J. S. Grüner a jeho nástupce, UPa 2008.
UHER, Jan, Dílo Petry Hůlové a jeho místo v současném českém literárním prostředí, UPa 2008. (Novotný Vlastmil)
VALENTOVÁ, Ilona, Národnostní poměry ve Strážnici v 19. století, UPa 2008. (Velková)
VAŠÁKOVÁ, Tereza, Kultura v periodickém tisku Pardubicka, UPa 2008. (Novák Vlastimil)
ZÝBALOVÁ, Blanka, Dějiny panství Veselí nad Moravou, UPa 2008. (Velková)
 

2007 (41)

ANDRESOVÁ, Jana, Kapitoly z dějin Severočeského muzea v Liberci, UPa 2007, 97 s, (školitel PhDr. František Šebek)
BENEŠOVÁ, Petra, Reálka v Pardubicích v letech 1854 – 1918, UPa 2007, 99s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
ČIHÁK, Libor, Dějiny Československé sociálně demokratické strany dělnické v Pardubicích v letech 1919 – 1929, UPa 2007, 88s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
DUŠKOVÁ, Lucie, František Formánek – akademický sochař a vynálezce, UPa 2007, 167 s., (školitel PhDr. František Šebek)
FEICHTINGEROVÁ, Zdeňka, Dobruška 1848-1866 v pamětech, UPa 2007, 66s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
FIŠEROVÁ, Barbora, Měšťané Hradce Králové ve světle testamentů 1618 – 1648, UPa 2007, 74 s., (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
FRANKOVÁ, Hana, Mořic Daublebský ze Šterneka, UPa 2007, 71 s., (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
HAŠKOVÁ, Lada, Pohostinská živnost v Břevnově od 90. let 19. století do počátku první republiky v kontextu vývoje lokality, UPa 2007, 61 s., (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
HAVLÍČKOVÁ, Michala, Busi a.s., továrna na výrobu obuvi, UPa 2007, 94 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
HORÁČEK, Petr, Reklama v regionálním tisku v Chrudimi do první světové války, UPa 2007, 73s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
HORÁKOVÁ, Eva, Hrady Šumperska v pověstech od Franze Alexandra Hebery po Anežku Šulovou, UPa 2007, 66s., (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
HORÁKOVÁ, Monika, Vývoj města Sezemice v letech 1651 – 1713, UPa 2007, 63 s., (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
JOUKLOVÁ, Jitka, Barokní stavební a umělecké památky na šlikovských panstvích ve východních Čechách (1680 – 1740), UPa 2007, 94 s., (školitel Mgr. Pavel Panoch)
KAISEROVÁ, Jana, Obec Slavhostice za druhé světové války, UPa 2007, 82 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
KOŠŤÁLOVÁ, Iva, Dětství a válka na Královéhradecku. Dětství za první světové války na Královéhradecku, UPa 2007, 61 s., (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KOTILOVÁ, Kateřina, Božena Viková - Kunětická. První poslankyně zemského sněmu království Českého, UPa 2007. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KOVÁŘOVÁ, Markéta, Litomyšlský pěvecký spolek Vlastimil, UPa 2007, 62 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
KUBEČKOVÁ, Markéta, Genocida pardubických Židů za druhé světové války, UPa 2007, 102 s., (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
KUBÍKOVÁ, Iva, Tělo a duše – proměny vnímání ženského těla na přelomu století, UPa 2007, 80s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
LEBEDOVÁ, Monika, Baron František Ferdinand Hildprandt, Upa 2007, 64s. školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
MAN, Lukáš, Dobytí Kazaně a počátky Ruského impéria, UPa 2007, 55s. ( školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
MAŤÁTKOVÁ, Lenka, Historie muzea v Jičíně, UPa 2007, 85 s., (školitel PhDr. František Šebek)
MĚDÍLKOVÁ, Michaela, České menšinové školství v severovýchodních Čechách (80. léta 19. století – 40. léta 20. století), UPa 2007, 76s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
NOBICHT, Jakub, Lov a myslivost na panství Brtnice v letech 1725 – 1740, UPa 2007, 83s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
PECHAČOVÁ, Eva, Počátky Československa a antisemitismus v České společnosti (1918 – 1920), UPa 2007, 70s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
POKORNÁ, Simona, Okrašlovací spolek Pro domovinu Žďár nad Sázavou v letech 1894 – 1951, UPa 2007, 56 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
POSPÍŠILOVÁ, Pavla, Šlechtická manželství a jejich problémy v druhé půli 17. století, UPa 2007, 72s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
PROKEŠOVÁ, Tereza, Třicetiletá válka v královském věnném městě Chrudimi. Dějiny města do prvního švédského vpádu v roce 1639, UPa 2007, 113 s., (školitel PhDr. František Šebek)
RAIN, Jiří, Metalová hudba jako součást tuzemské rockové kultury, UPa 2007, 99 s., (školitel Mgr. Jiří Studený)
SEEMANN, Petr, Barokní kavalír na cestách. Cestovní deník Ernsta Augusta Metternicha z let 1712 – 1717, UPa 2007, 77s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
SEDLÁKOVÁ, Martina, Světová výstava v Londýně 1851. Nesnadná cesta k úspěchu, UPa 2007, 124 s., (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
SMOLA, Lukáš, Sokolovský revír 1938 – 1945, Nástin majetkoprávních změn, Upa 2007, 65s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
SOŠKOVÁ, Petra, Ochotnické divadlo ve Žďáru nad Sazávou. Sázavan – Havlíček, Upa 2007, 103s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
TELÍŠKOVÁ, Kateřina, Fotografická část pozůstalosti Jana Hlavsy, UPa 2007. 61 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
TOKÁROVÁ, Marianna, Hokejová krize (březen – duben 1969), Upa 2007, 57 s., (školitel PhDr. Jan Kalous)
VAŘEKOVÁ, Zuzana, Sídelní vývoj Sedlce v 17. – 19. století, UPa 2007, 83s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
VEJRYCHOVÁ, Jana, Vznik a vývoj muzea v Poličce do roku 1960, Upa 2007, 87s. (školitel PhDr. František Šebek)
VELICHOVÁ, Martina, Pomník bratranců Veverkových v Pardubicích, UPa 2007, 68 s., (školitel PhDr. František Šebek)
VÍTŮ, Radka, Evangelická škola Humpolec do roku 1918, UPa 2007,68 s., (školitel Phdr. Marie Macková, Ph.D.)
VODIČKOVÁ, Drahomíra, Spor mezi Adamem z Hradce a Kateřinou z Hradce, provdanou Berkovou z Dubé, na konci 16. století, UPa 2007, 59 s., (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
ZVONÍKOVÁ, Markéta, Spolek pro podporu dětské opatrovny v Polné, UPa 2007, 75 s., (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
 

2006 (34)

BAAROVÁ, Eva, „Vatikánský agent“ Stanislav Zela – světící biskup olomoucký jako oběť politické perzekuce, UPa 2006, 90 s. ( školitel PhDr. Jan Kalous )
BELDÍKOVÁ, Eva, Jan Neruda – „Pro strach židovský“ Antisemitismus v české literatuře 2. poloviny 19. století, UPa 2006, 78 s. ( školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. )
BRANDEJS, Michal, Osvětlení Pardubic na přelomu 19. a 20. století, UPa 2006, 56 s. (školitel PhDr. František Šebek)
CVANOVÁ, Pavla, Politická činnost Jana Herbena do roku 1920, UPa 2006, 96 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
DANĚK, Josef, FC Hradec Králové - historie klubu 1945-2005, UPa 2006, 58 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
DIBELKOVÁ, Kateřina, Karel Václav Rais a Vysočina, UPa 2006, 82 s. (školitel PhDr. Ivo Říha)
DVOŘÁČEK, Jan, Střelecké spolky ve Svitavách a Jevíčku do roku 1918, UPa 2006, 70 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
FRONĚK, Jan, Vliv propagandy v protektorátním tisku, UPa 2006, 64 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
HŮLKOVÁ, Pavla, Jiráskův okrsek Náchod v letech 1918-1943, UPa 2006, 69 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
JAMBOROVÁ, Bohumila, Obraz Itálie na stránkách časopisu turistů 1889 – 1914, UPa 2006, 74 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KMENTOVÁ, Lenka, Škola Veliny 1811-1967, UPa 2006, 64 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
KOBLÁSOVÁ, Zuzana, Blanenská umělecká litina. Křesťanská ikonografie ve sbírce Muzea Blansko. Libreto výstavy, UPa 2006, 64 s. (školitel PhDr. František Šebek)
KOSKOVÁ, Klára, Nemocnice v Pardubicích (1857-1939), UPa 2006, 71 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KREJČÍ, Rostislav, Reakce na vydání Charty 77 očima domácího oficiálního tisku a anglosaského tisku, UPa 2006, 76 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
KRCHOVÁ, Zuzana, Bohumil V. Konečný a národopisné hnutí na Skutečsku na konci 19. století, UPa 2006, 75 s. (školitel PhDr. František Šebek)
KŘENOVÁ, Marie, Historie cenzury a snahy o omezení svobody slova v českém tisku, UPa 2006, 84 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
KUNC, Ondřej, Bohumil Lůžek. Učitel, kreslíř a kronikář Lounska, UPa 2006, 93 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
MRŇÁKOVÁ, Jana, Vilém Mathesius a jeho dílo literárněvědné, UPa 2006, 88 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
NÁPRSTEK, Ivan, Vzpomínky Němců na život v ČSR po odsunu 1946. Ve spolupráci se Střediskem setkávání K. Klostermanna v Plzni, UPa 2006, 82 s. (školitel doc. Dr. Winfried Baumann)
NEBESKÁ, Veronika, Jaroslav Valenta a organizace YMCA v domácím odboji 1939-1942, UPa 2006, 56 s. (školitel PhDr. Jan Němeček, DrSc.)
PECHÁČKOVÁ, Zuzana, Tereza Svatová, UPa 2006, 95 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
PICHOVÁ, Eva, Horní Jelení za 2. světové války, UPa 2006, 59 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
RESLOVÁ, Martina, Majetkové převody v 2. polovině 17. století ve vesnici Božanov, UPa 2006, 68 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
ŘÍČKOVÁ, Pavla, Dělení Těšínska (1918-1920), UPa 2006, 63 s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
SAMSON, Martin, Muslimové v Českých zemích ve 20. století, UPa 2006, 100 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
SLAVÍKOVÁ, Lucie, Humor a komiks v periodickém tisku, UPa 2006, 78 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
STEKLÁ, Vendula, Gymnázium v Novém Bydžově v letech 1873-1914, UPa 2006, 98 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
SVOBODOVÁ, Anna, Protireformace v Pardubicích mezi majestátem Rudolfa II. a Stavovským povstáním (1609 – 1618), UPa 2006, 73 s. (školitel PhDr. František Šebek)
ŠIKULOVÁ, Alexandra, Filharmonie Sokola Hradec Králové 1921-1955, UPa 2006, 88 s. (školitel Mgr. Věra Doležalová)
ŠIMÁKOVÁ, Veronika, Východočeské nakladatelství Kruh. Historie a vývoj, UPa 2006, 77 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
ŠTEINEROVÁ, Svatava, Divadelní fotografie královéhradecké profesionální scény 1949-2006, UPa 2006, 100 s. (školitel Mgr. Jiří Zikmund)
ŠTIFTER, Jan, Trhové Sviny v 50. letech 20. století, UPa 2006, 68 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
VELKOVÁ, Markéta, Vznik a vývoj moderního města Sezimova Ústí II., UPa 2006, 87 s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
ZEMAN, Josef, Deník československého legionáře Josefa Málka, UPa 2006, 79 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
 

2005 (25)

BABKOVÁ, Michaela, 42 let Filmového klubu Pardubice, UPa 2005, 67 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
BERÁNKOVÁ, Vendula, Výtvarná kultura na Znojemsku mezi světovými válkami, UPa 2005, 64 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
ČADKOVÁ, Anna, Střední Evropa v moderních evropských dějinách, UPa 2005, 102 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
DUŠKOVÁ, Lucie, Pamětní desky v Hradci Králové (dokumentační soupis), UPa 2005, 207 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
DVOŘÁKOVÁ, Jitka, Působení grafického zpracování tištěných médií na čtenáře, UPa 2005, 59 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
FOLTÝN, Tomáš, Kavalírské cesty a cestovní instrukce aristokracie z habsburské monarchie (1640-1740), UPa 2005, 86 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
FRANKL, Michal, Společenstvo řezníků a uzenářů na Královských Vinohradech (1888-1921), UPa 2005, 61 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
HAVELKOVÁ, Tereza, Židé na Žďársku v letech 1848-1945, UPa 2005, 67 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
JELÍNKOVÁ, Dita, Kriminalita na chlumeckém panství na přelomu 17. a 18. století, UPa 2005, 62 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
KÁPIČKOVÁ, Pavlína, Urbář opočenského panství z 80. let 16. století, UPa 2005, 89 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
KESTLEROVÁ, Zuzana, Působení Čs. delegace na konferenci v San Francisku 1945 z pohledu amerického tisku, UPa 2005, 72 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
KRÁLÍKOVÁ, Eva, Deníkové zápisky Emanuela Arnošta z Valdštejna z let 1741-1742, UPa 2005, 83 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
KUDRNOVÁ, Zdeňka, Učebnice pro elementární školy v době předbřeznové, UPa 2005, 88 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
NOVÁČKOVÁ, Vendula, Dětská populace farního obvodu Stařeč v letech 1890-1910, UPa 2005, 70 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
ONDŘEJOVÁ, Erika, Židovská komunita na Vsetínsku v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století, UPa 2005, 83 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
OTAVA, Jakub, Vývoj regionálního tisku v Pardubicích po roce 1989, UPa 2005, 76 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
PALATOVÁ, Kateřina, Spolek paní a dívek Chrudim 1869-1914, UPa 2005, 77 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
RÁZEK, Jaroslav, Střelecký spolek Pardubice v druhé polovině 19. a první polovině 20. století, UPa 2005, 74 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
ŠPAČEK, Martin, Reakce na vietnamskou válku v normalizačním denním tisku, UPa 2005, 88 s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
TOVÁREK, Michal, Panevropa Coudenhove-Kalergiho, UPa 2005, 110 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
TRUKSOVÁ, Milada, Česká herečka na přelomu 19. a 20. století (paměti jako pramen), UPa 2005, 58 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
TVRDÍKOVÁ, Alena, Rada Evropy a její působení v kulturní oblasti, UPa 2005, 78 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
URBAN, Jiří, Perzekuce samostatně hospodařících zemědělců na Královéhradecku na počátku 50. let 20. století, UPa 2005, 102 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
VODVÁŘKOVÁ, Lucie, Hudební kultura Poděbrad v první polovině 20. století, UPa 2005, 67 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra, Vývoj Evropského parlamentu, UPa 2005, 111 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
 

2004 (25)

BABKOVÁ, Teresa, Česko-německé vztahy na Jihlavsku v první polovině 20. století, UPa 2004 (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
BAUEROVÁ, Veronika, Kulturní a společenský život obcí Újezd nad Lesy, Klánovice, Běchovice a Koloděje do poloviny 20. století, Pardubice 2004, 93 s. (školitel PhDr. Martin Nechvátal)
ČERNÁ, Sylvie, Zápisky ruského legionáře Jana Bernáška, Pardubice 2004, 124 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
ČULÍKOVÁ, Klára, Sbory Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji, Pardubice 2004, 102 s. (školitel doc. PhDr. Vladimír Hrubý)
DUŠKOVÁ, Martina, Lázeňství v Poděbradech a jeho vliv na rozvoj místní kultury v první polovině 20. století, UPa 2004 (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
DVORSKÁ, Petra, Páni z Boskovic v 16. století ve světle písemných pramenů a literatury, UPa 2004. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
GREGOROVÁ, Zdeňka, Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn ve vztahu k rezidenci v Kroměříži, Pardubice 2004, 62 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
HANULÍK, Vladan, Vinzenz Priessnitz - léčitel v lázních Gräfenberg,, Pardubice 2004, 72 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
HAVLICE, Kryštof, Pozůstatky nedochovaného fortifikačního komplexu z let 1866-1925 v Praze, UPa 2004. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
HESSLEROVÁ, Tereza, Český spor o Evropu, UPa 2004. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
HUDÁKOVÁ, Andrea, Perníkáři na Ústeckoorlicku od poloviny 17. století do počátku 20. století a doklady jejich činnosti ve sbírkách muzeí, Pardubice 2004, 86 s. (školitel PhDr. František Šebek)
JELÍNKOVÁ, Lucie, Dvě období časopisu Lada, UPa 2004. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
KŘIBSKÁ, Helena, Zaniklé obce na místě Jaderné elektrárny Temelín, Pardubice 2004, 68 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
MACHOVÁ, Michaela, Sklářská škola v Novém Boru (od 90. let 19. století do roku 1945), UPa 2004. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
MAREŠOVÁ, Marie, Každodenní život barokního šlechtice Františka Václava z Trauttmansdorfu na počátku 18. století (na základě účtů), UPa 2004 (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
NAVRÁTIL, Pavel, Kulturní underground v „normalizačním“ Československu, UPa 2004, 54 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
ORNOVÁ, Zuzana, Prezentace předmětů hmotné kultury 18. a 19. století v expozici hradu Červený Újezd, Pardubice 2004, 53 s. (školitel PhDr. František Šebek)
RAISEROVÁ, Gabriela, Česko-německé vztahy na Klatovsku očima regionálního tisku v letech 1936-1945, UPa 2004. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
SALONOVÁ, Kateřina, Kavalírská cesta šlechtice z okruhu rodiny Valdštejnů v letech 1664-1665 (Na základě cestovního deníku), UPa 2004, 71 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
SLOVÁČEK, Petr, Bouřlivé události roku 1968 ve východočeských médiích, UPa 2004. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
ŠANDOVÁ, Michaela, Změna ve vybavení škol na Pardubicku v letech 1880-1910, UPa 2004. (školitel PhDr. František Šebek)
TESAŘ, Ondřej, Básnířka Lenka Chytilová, UPa 2004, 69 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
TOMÁŠKOVÁ, Petra, Móda v letech 1918-1939 a její odraz v působení oděvních živností v Pardubicích, UPa 2003, 71 s. (školitel PhDr. František Šebek)
VINTROVÁ, Lenka, Diplomatická cesta Prospera Antonína Berchtolda k tureckému sultánu v roce 1740, Pardubice 2004, 52 s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš)
VITNER, David, Židé ve Velké Bukovině. Problematika soužití Židů, Němců a Čechů ve Velké Bukovině od konce 17. století do třicátých let 20. století, Pardubice 2004, 55 s. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
 

2003 (31)

Batelka, Michal, Počestný cech starých mládenců v Červených Pečkách 1883-1950, UPa 2003, 81 s. (školitel PhDr. Martin Nechvátal, CSc.)
Bajgarová, Lucie, Vinařské etikety - scénář výstavy, UPa 2003, 67 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Blažej, Milan, Feudální sídla v poříčí Úpy a jejich dnešní stav, UPa 2003, 85 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
Bohovič, Luděk, Majetkové a sociální změny v obci Moravany ve druhé polovině 18. a v první polovině 19. století, UPa 2003, 81 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Cvrčková, Tereza, Vzdělávací činnost Sokola v Havlíčkově Brodě v letech 1868-1948, UPa 2003, 73 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Drahotušská, Zuzana, Ženské střední školství v Čechách od jeho počátků do období první světové války, UPa 2003, 71 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
Galbavá, Lucie, Východočeská výstava v Pardubicích v roce 1903, UPa 2003, 167 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Habartová, Klára, Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny v Heřmanově Městci během první světové války, UPa 2003, 84 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Hromádková, Kateřina, Karel Václav Adámek, UPa 2003, 73 s. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
Kinčlová, Zlata, Literární festival Šrámkova Sobotka, UPa 2003, 85 s. (školitel Mgr. Jiří Studený)
Kloutvorová, Zita, Prostituce v Jičíně v letech 1870-1914, UPa 2003, 75 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Koťarová, Monika, Public relations jako funkce managementu, zejména v krizových a konfliktních situacích, UPa 2003, 74 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
Kulhavá, Martina, Vznik a vývoj muzea v Litomyšli do roku 1945, UPa 2003, 72 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Levý, Jan, Vznik a vývoj přeloučského muzea, UPa 2003, 96 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Matěnová, Jana, Vyšší dívčí školství v letech 1869-1918 a vývoj pardubických vyšších dívčích škol v tomto období, UPa 2003, 76 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Mejstřík, Vít, Činnost členů pardubického Studentského divadelního sdružení v letech 1917-1928, UPa 2003, 63 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
Míčová, Klára, Koželužna v Krucemburku, UPa 2003, 77 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
Míchal, Jaroslav, Kulturní a společenský život Starého Kolína a okolí do poloviny 20. století, UPa 2003, 75 s. (školitel PhDr. Martin Nechvátal, CSc.)
Mišoňová, Anežka, Pohraniční farnosti Mladé Buky a Svoboda nad Úpou (Dějiny a vývoj organizačního spořádání dvou pohraničních farních obvodů v letech 1682 - 1918), UPa 2003, 98 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Nováčková, Lucie, Osobnost a dílo Květoslava Minaříka v kontextu dobové mystické literatury, UPa 2003, 107 s. + přílohy (školitel Mgr. Jiří Studený)
Paděra, Vítězslav, Hradec Králové v letech 1866-1914, UPa 2003, 67 s. (školitel doc. PhDr. Vladimír Hrubý)
Papíková, Leona, Stručná historie hřebčína v Kladrubech nad Labem se zvláštním přihlédnutím ke dvoru Františkov, UPa 2003, 78 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Pavlíková, Anna, Vývoj muzeí v Pardubickém kraji v letech 1865-1945, UPa 2003, 101 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Pochobradská, Renata, "Stolní společnost Salvátor" v Chrudimi v letech 1925-1949, UPa 2003, 69 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Pražáková, Romana, Sokol na Přeloučsku a jeho vývoj do roku 1948, UPa 2003, 78 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Prchal, Radim, Politické vězenkyně, UPa 2003, 70 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
Stejskal, Radim, Sňatky rodu (Clam-) Gallasů v 17. a 18. stoletá na základě svatebních smluv, UPa 2003, 75 s. (školitel Mgr. Jan Stejskal, M.A., PhD.)
Šaríková, Monika, Parishové von Senftenberg 1815-2003, UPa 2003, 80 s. (školitel Mgr. Šárka Lellková, M.A., PhD.)
Tušl, Ondřej, Obnovení TJ Sokol Pardubice a její činnost v letech 1989-1991, UPa 2003, 64 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Vintrlíková, Iva, Pardubická zástavba v letech 1890-1910, UPa 2003, 79 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Vtípil, Jan, Činnost odboru házené a wolley-ballu Sokola Pardubice I. v letech 1926-1939, UPa 2003, 71 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
 

2002 (9)

Halířová, Martina, Zdravotní a sociální péče v Pardubicích (1888-1914), UPa 2002, 88 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Hatašová, Olga, Sbírka rukopisů a starých tisků Farního úřadu v Přelouči, UPa 2002, 74 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Kaplanová, Martina, Řemeslná výroba v Chrasti u Chrudimě v 19. století, UPa 2002, 74 s. (školitel PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
Kasalová, Pavla, Historie a současnost jihlavských havířských průvodů, UPa 2002, 66 s. (školitel doc. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Mannlová, Jana, Město Žamberk v letech 1938-1945, UPa 2002, 75 s. (školitel PhDr. Marie Macková)
Mlejnek, Tomáš, Vznik a pád první republiky na Znojemsku z vojenského hlediska, UPa 2002, 55 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
Regnardová, Jitka, Střední školství na Orlickoústecku v letech 1870-1914, UPa 2002, 70 s. (školitel PhDr. Marie Macková)
Stráníková, Jana, Magdalena Dobromila Rettigová a vypovídací hodnota sbírkové dokumentace v Městském muzeu a galerii v Litomyšli, UPa 2002, 121 s. (školitel PhDr. František Šebek)
Škvorová, Kateřina, Historický vývoj a současný stav městského opevnění v Havlíčkově Brodě, UPa 2002, 93 s. (školitel PhDr. Vladimír Hrubý)
 

Magisterské práce obhájené na KHV / ÚHV v letech 2004-2020 (v závorce vedoucí a oponent práce, celkem více než 375 prací):

2020 (6)

BÁRTA, Adam, Historie každodennosti horníků v 1. polovině 20. století v Čechách, UPa 2020. (Hanulík, Jiránek)
CILEČKOVÁ, Vendula, Pokrmy na talíři všedním i svátečním, za krize i míru, aneb proměny gastronomie mezi lety 1900-1938 v českých kuchařských knihách, UPa 2020. (Lenderová, Hanulík)
ČERNÁ, Andrea, Konzervování a restaurování kovů, UPa 2020. (Hrubý, Panoch)
KOSPRDOVÁ, Lucie, Terezínské deníky a jejich komparace, UPa 2020. (Vydra, Jiránek)
LINVEBEROVÁ, Dita, Hrabě Ferdinand Johann Verdugo (1635-1672) jako hejtman Žateckého kraje, UPa 2020. (Kubeš, Marek)
ROŠKOVÁ (VLČKOVÁ), Kateřina, Odkaz a výběr z partií nejlepších československých šachových hráčů, UPa 2020. (Pochobradská, Macková)

2019 (19)

BUCHTOVÁ, Lucie Kristýna, Vývoj poutního místa P. Marie Pomocné u Zlatých Hor od počátku do 21. století, UPa 2019. (Macková, Stoklasová)
FUTEROVÁ, Aneta, Klement Gottwald – analýza kultu osobnosti v komunistickém Československu, UPa 2019. (Vydra, Homolová)
HAVRÁNKOVÁ, Alexandra, Revolver Revue mezi textem a obrazem od samizdatu po současnost, UPa 2019. (Panoch, Říha)
JANEČKOVÁ, Veronika, Poetika prostoru v díle Josefa Čapka, UPa 2019. (Poslední, Studený)
JONÁK, Pavel, Česká národní knihovna a čítárna v Belé Crkvi mezi dvěma světovými válkami, UPa 2019. (Kouba, Téra)
KHOL, Rudolf, Péče o hradní zříceniny ve východních Čechách v letech 1945-2018 v kulturně-historickém kontextu (na příkladech vybraných objektů), UPa 2019. (Hrubý, Škabrada)
KRÁTKÝ, Matouš, Archeologická sbírka městského muzea v Přelouči, její složení a dějiny, UPa 2019. (Jílek, Frolík)
KRČÁL, Jan, Nemiluj mě, tohle se nedělá: Homosexualita na Pardubicku, UPa 2019. (Hanulík, Najmanová)
KUTÍLEK, Jan, Antiseminismus v Československu v oddobí tzv. druhé republiky (1938-1939), UPa 2019. (Vydra, Jiránek)
PECHÁČEK, David, Péče o kulturní dědictví v Norském království a České republice. Historický vývoj, teoretické přístupy a komparativní případové studie, UPa 2019. (Panoch, Mariánek)
POHLOVÁ, Lada, Výtvarná kultura vesnických domů v okolí Hradce Králové od závěru 19. století do počátku 20. století, UPa 2019. (Škabrada, Panoch)
PŘIBYLOVÁ, Věra, Fara v Sudslavě a její památková obnova, UPa 2019. (Panoch, Šeda)
ROLFOVÁ, Monika, Potštejn v kulturní paměti. Historie místa, literární místopis a fikce, UPa 2019. (Pató, Macková)
RONOVSKÁ, Diana, Marie Kornelová - historická biografie, UPa 2019. (Lenderová, Stráníková)
STARÝ, Filip, Cesta na jih. Bohuslava Kecková a její lékařská praxe v Mostaru 1893-1911, UPa 2019. (Pavelková Čevelová, Lenderová)
TVARŮŽKOVÁ, Natálie, Symbolická geografie Východu a Západu v současné české literatuře, UPa 2019. (Kouba, Šrámek)
VEIGERTOVÁ, Sabina, Vývoj branné výchovy v Československu od roku 1918, UPa 2019. (Jiránek, Vydra)
VÍDEŇSKÁ, Denisa, Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století, UPa 2019. (Hanulík, Halířová)
ZELENKOVÁ, Barbora, Ivan Landsmann v literárněkulturních a historických kontextech od devadesátých let 20. století do současnosti, UPa 2019. (Říha, Poslední)

2018 (33)

BRZICA, JIŘÍ, Proměny textu povídky Slavná Nemesis Ladislava Klímy v historickém literárněkulturním kontextu, UPa 2018. (Bartůňková - Pató)
DITRICHOVÁ, Michaela, Reflexe osobností Lecha Walesy a Václava Havla v autobiografiích e memoárové literatuře, UPa 2018. (Téra – Kouba)
FIALOVÁ, Lucie, Franc Ksaver Meško a recepce jeho díla v české literární kultuře, UPa 2018. (Kozár – Przbylski)
HALABRÍNOVÁ, Lucie, 1940. Jeden rok okupace v zrcadle české literární kultury, UPa 2018. (Panoch, Říha).
HANZLOVÁ, Lucie, Péče o sakrální stavby na Orlickoústecku od poloviny 19. Století po současnost, UPa 2018. (Škabrada – Šeda)
CHVOJKOVÁ, Soňa, Petra Hůlová a Jáchym Topol prizmatem naratologických otázek, UPa 2018. (Říha – Šrámek)
KALENDOVÁ (LEINVEBEROVÁ), Marie, rozhlasové vysílání pro ženy: Radiojurnal mezi válkami a v době německé okupace, UPa 2018. (Lenderová – Ganczarczyk)
KAPROVÁ, Petra, Obrazy genderové perspektiy intimního života v diskurzu krásné literatury českého prostředí 19. století, UPa 2018. (Stráníková – Lenderová)
KEBRTOVÁ, Markéta, Ať nás pojí kutlura, aneb dědictví Polsko-česko-slovenské solidarity, UPa 2018. (Téra – Ganczarczyk)
KLOUDOVÁ, Miriam, výtvarná výzdoba na veřejných budovách v Královéhradeckém kraji ve 20. Století, UPa 2018. (Panoch, Šeda)
KOBIÁNOVÁ, Barbora, Šlechtická každodennost, rodinné vztahy a změny v postavení šlechty na příkladu života Františka Josefa z Auerspergu (1856 – 1956). UPa 2018. (Vydra – Homolová)
KOPKA, Leoš, Vývoj polského hudebního života v druhé polovině 20. Století. UPa 2018. (Téra – Židek)
MACOUNOVÁ, Klára, Matky vražedkyně v meziválečném Československu, UPa 2018. (Macková – Halířová)
MALINSKÁ, Martina, Dějiny památkové péče na Svitavsku od roku 1950 po současnost, UPa 2018. (Hrubý – Panoch)
MERTELÍK, Pavel, Československé legie v Rusku v zrcadle krásné literatury: od faktů k mýtu a zase zpět. UPa 2018. (Panoch – Poslední)
MICHALICOVÁ, Nela, Ke králi i k sejmu. Císařští diplomaté a habsburská politika vůči Sasko-polské unii v druhé půli vlády Augusta II. (1719 – 1733). (Prchal – Kubeš)
MISAŘ, Aleš, Literární skupiny a spolky v českých zemích po roce 1990. UPa 2018. (Malý – Kudláč)
MÍŠKOVÁ, Kateřina, Každodenní život britské aristokracie před 1. světovou válkou, UPa 2018. (Vydra – Homolová)
MORCHOVÁ, Nela, Hospodaření města Pardubice po skončení třicetileté války (Pardubice 1657). UPa 2018. (Kubeš – Šebek)
MRÁZOVÁ, Annamarie, Správa východočeských památkových objektů 1958 – 1992). UPa 2018. (Macková – Panoch)
PARCHANSKÁ (NETÍKOVÁ), Pavlína, Vratislav – Oranžová Alternativa jako studentský fenomén, UPa 2018. (Téra – Ganczarczyk)
PASTUCHOVÁ, Věra, Anna Macková – umělkyně, partnerka, rebelka. UPa 2018. (Lenderová – Stráníková)
RYŠAVÁ (ALVAREZOVÁ), Elizabeth, Dětství mimo svět a rozum. Institucionalizace mentálních chorob a psychopatologie dětí v 1. polovině 20. Století. UPa 2018. (Hanulík – Halířová)
SEVEROVÁ, Lucie, Kreslený humor a karikatura v době první republiky optikou genderu, UPa 2018. (Lenderová – Panoch)
STAUFČÍKOVÁ, Helena, Věznice v Brně na Cejlu jako součást komunistického represivního systému, UPa 2018. (Vydra – Homola)
ŠATALÍK, Petr, český fašismus a fašistické strany na Královéhradecku, 1918 – 1946, UPa 2018. (Vydra – Benda)
ŠIKL, Miloslav, Utváření spotřebitelské sítě a konzumní jednání ve východních Čechách v druhé polovině 20. Století, UPa 2018. (Hanulík – Jiránek)
ŠKUTA, Jakub, Americká současná etnická detektivka, UPa 2018. (Bubíková – Kudláč)
ŠŤASTNÁ, Michela, Gisa a Rudolf Saudkovi. UPa 2018. (Macková – Stoklasová)
ŠVEJCAROVÁ, Kamila, Vztah učitelů a světských kněží od 2.pol. 19. století do 1. pol. 20. století na území školního okresu Polička. UPa 2018. (Pavelková Čevelová – Lenderová)
UHLÍŘOVÁ (NOVÁKOVÁ), Marie, Architektonické dílo Čeňka Mužíka (1906 – 1988), UPa 2018. (Panoch – Hrubý)
VALTERA, Jiří, Historie včelařství na Jaroměřsku, Českoskalicku a Novoměstku na pozadí obecného vývoje oboru, UPa 2018. (Jiránek – Stoklasová)
VÁVRA, Filip, Mezi Vídní a Prahou: Komunikace Františka Josefa Černína se správcem jeho vídeňských paláců ve 20. a 30. letech 18. století. (Prchal – Kubeš)
 

2017 (20)

BARTOŠOVÁ, Tereza, Architektura radnic na území východních Čech (1800-1938), UPa 2017. (Panoch – Šeda)
BLAŽKOVÁ, Ivana, Vánoce v kontextu polské lidové kultury (archaické motivy), UPa 2017. (Téra – Ganczarczyk)
BURDOVÁ, Lucie, Kniha, knihovna a jejich prostorové dimenze v současné české literatuře. K architektonice a plasticitě toposu knihy na přelomu milénia, UPa 2017. (Panoch – Malý)
DRAHOŠOVÁ, Martina, Kulturní a osvětová činnost v Jihlavě v 50. letech 20. Století, UPa 2017. (Jiránek – Homolová)
EXNEROVÁ, Tereza, Kunderovská stopa v české próze od osmdesátých let do současnosti, UPa 2017. (Poslední – Říha)
JADRNÍČKOVÁ ( TOPOLSKÁ), Markéta, Ženské přílohy velkých deníků v době první republiky, UPa 2017. (Lenderová – Stráníková)
JAVŮRKOVÁ, Lucie, Proměny tvorby Michala Viewegha z hlediska intertextuality a problematiky metafikce, UPa 2017. (Říha – Kudláč)
KADLECOVÁ, Barbora, Literární kultura za Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941), UPa 2017. (Poslední – Panoch)
KAREL, Jan, Poválečný odsun Němců z Havlíčkobrodska 1945-1947, UPa 2017. (Homolová – Jiránek)
KAZDA, Martin, K typologii postav socialistického realismu v české poválečné próze a v myšlení o literatuře, UPa 2017. (Novotný Vladimír – Říha)
KREJČÍK, Přemysl, Tradice a inovace žánru dystopie v české próze v období 1945-1989, UPa 2017. (Kudláč – Studený)
KREJČOVÁ, Jana, Hrady a zámky zpřístupněné veřejnosti na území Královéhradeckého kraje v letech 1945-2014, UPa 2017. (Hrubý – Panoch)
KRPÁLKOVÁ, Jana, Sídelní a stavební vývoj Jimramova od poloviny 18. století do začátku 20. Století, UPa 2017. (Škabrada – Panoch)
MARTIN, Jakub, Architektonické dílo Eduarda Sochora (1862-1947), UPa 2017. (Panoch – Škabrada)
MERTOVÁ, Kristýna, Kapisté. Polští malíři působící v Paříži dvacátých let 20. Století, UPa 2017. (Panoch – Poslední)
PROŠKOVÁ, Johana, Vývoj detektivních próz Václava Erbena na pozadí moderních českých dějin, UPa 2017. (Kudláč – Pató)
STIEGLEROVÁ, Pavla, Zdravotně sociální péče v Čechách v první polovině 20. století na příkladu středočeských léčeben tuberkulózy, UPa 2017. (Macková – Halířová)
ŠŤASTNÝ, Jakub, Vznik a problematika tzv. proletářské poezie v českých zemích ve 20. letech 20. Století, UPa 2017. (Novotný Vladimír – Pató)
TOMÁŠKOVÁ, Karolína, Působení časopisu Analogon a soudobých surrealistických autorů v kontextu vývoje surrealismu v české literatuře, UPa 2017. (Kudláč – Pató)
VESELÁ, Markéta, Mezi nebem a zemí aneb Příběh Jennie Šimkové, UPa 2017. (Pató – Téra)

2016 (26)

BÁRTOVÁ, Simona, Pojetí muže a ženy v díle Vladimíra Párala, UPa 2016. (Bartůňková - Poslední)
BOLEČKOVÁ, Iveta, Úloha akademicky vzdělaných žen v československé společnosti v letech 1918-1938, UPa 2016. (Lenderová - Pavelková Čevelová)
GOLDBERGOVÁ, Daniela, Čtyřicet let vdovou. Osudy Marie Filipíny Thun-Hohensteinové (1693-1753), UPa 2016. (Kubeš - Marek)
HOLEC, Jakub, Reflexe květnového povstání 1945 v české literatuře, UPa 2016. (Novotný Vladimír - Kudláč)
HÝSKOVÁ, Michaela, Světové lázně? Karlovy Vary 1850-1918, UPa 2016. (Hanulík - Halířová)
JÍLKOVÁ, Marie, Průběh a metody násilné kolektivizace venkova na Poličsku, UPa 2016. (Jiránek - Urban)
JUKL, Stanislav, Antisemitismus v Polsku v letech 1944-1968, UPa 2016. (Vydra - Téra)
KANTOROVÁ, Lenka, Město Chrudim a jeho soudní praxe ve druhé polovině 16. století, UPa 2016. (Maur - Šebek)
KAVALÍROVÁ, Kateřina, Kavalírská cesta Ludvíka Josefa z Kounic v letech 1740 – 1744, UPa 2016. (Kubeš - Prchal)
KLÁSEK, Štěpán, Časoprostor železničního nádraží v české próze 20. a počátku 21. století, UPa 2016. (Panoch - Pató)
KOUTNÁ, Michela, Vnímání štíhlosti a nadváhy u žen a mužů v první polovině 20. století, UPa 2016. (Lenderová - Najmanová)
KREUZMANN, Štěpán, Kolektivizace na Chotěbořsku v 50. letech a proces s Františkem Mojžíšem, UPa 2016. (Jiránek - Urban)
MACHOVCOVÁ, Tereza, Dobroslav Líbal (1911 - 2002). K teoretickému myšlení české památkové péče druhé poloviny 20. století, UPa 2016. (Panoch - Hrubý)
MAKOVIČKA, Jan, Nemravný talentovaný řemeslník: František Horáček alias Jim Čert jako tajný spolupracovník Státní bezpečnosti v prostředí českého undergroundu mezi lety 1979 až 1989, UPa 2016. (Homolová - Vydra)
MARKOVÁ, Daniela, Rozpad Jugoslávie a česká zahraniční politika, UPa 2016. (vydra - Kouba)
NEVYHOŠTĚNÝ, Pavel, Poezie Jiřiny Haukové v literární komunikaci o Skupině 42, UPa 2016. (Studený - Malý)
PAVLÍKOVÁ, Petra, Vývoj vodohospodářské činnosti na Chrudimsku a Pardubicku na přelomu 19. a 20. století, UPa 2016. (Jiránek - Stoklasová)
POKORNÁ, Zuzana, Sociokulturní specifika Sofie v letech 1878-1912. Změny v každodenní život nové metropole, UPa 2016. (Kouba - Veleva)
RÁBOVÁ, Šárka Caitlín, Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945, UPa 2016, (Hanulík - Lenderová)
ŘEHOUNKOVÁ, Jana, Bronzové a zlaté depoty z období popelnicových polí v Čechách, UPa 2016. (Jílek - Jiráň)
SEHNALOVÁ, Michaela, Ztvárnění regionálního prostoru v literárním díle Josefa Kocourka, UPa 2016. (Poslední - Pató)
ŠNAJBERKOVÁ, Petra, Obchodní školství na Kladensku a Slánsku, UPa 2016. (Stráníková - Stoklasová)
VAŠÍČKOVÁ, Andrea, Urbanistický a architektonický vývoj Jihlavy v 19. století, UPa 2016. (Panoch - Hrubý)
VYSKOČILOVÁ, Renata, Dívčí vzdělání v Hradci Králové od poloviny 19. století do konce 1. republiky s ohledem na jeho sociální a kulturní kontext, UPa 2016. (Lenderová - Stráníková)
ŽÁK, Jindřich, Poválečný spolkový a kulturní život na Broumovsku, UPa 2016. (Vydra - Jiránek)
ŽEŽULKOVÁ, Veronika, Analýza a srovnání sbírek textilií v muzeích Pardubického kraje, UPa 2016. (Jiránek - Šebek)

2015 (34)

BREJLOVÁ, Monika, Cesta do Slovinska do Evropské unie, UPa 2015. (Veber - Jelínková)
CERAL, Miroslav, Reflexe slovinské politiky v denících Edvarda Kocbeka, UPa 2015. (Kozár - Téra)
CSEMIOVÁ, Lenka, Vývoj vlasteneckých povídek J. K. Tyla ze 30. a 40. let 19. století, UPa 2015. (Bartůňková - Poslední)
ČERNÁ, Eliška, Církevní stavby ve farnosti Sadská, UPa 2015. (Škabrada - Hrubý)
DUŠKOVÁ, Michaela, Obraz ženy v předválečném díle Egona Hostovského, UPa 2015. (Bartůňková - Poslední)
DVOŘÁKOVÁ, Markéta, Perzekuce šlechty za éry komunismu v Československu (1948-1969) na příkladu vybraných příslušníků šlechty, UPa 2015. (Veber - Jelínková)
EHLOVÁ, Vendula, Projevy přírody a venkovské mentality v próze Hálka v kontextu kontrastního života ne městě a na venkově v průběhu 19. století, UPa 2015. (Bartůňková - Říha)
FÁTOROVÁ, Nikola, Dramatizace Babičky Boženy Němcové v období normalizace, UPa 2015. (Řáha - Pató
FROSCHOVÁ, Kateřina, Kultura polského sarmatizmu, UPa 2015. (Téra - Ganczarczyk)
GRABCOVÁ, Dana, Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864-1914), UPa 2015. (Macková- Strouhalová)
HAVLÍK, Ondřej, Role vládního vojska za II. Světové války a přispění jeho příslušníků k odbojové činnosti, UPa 2015. (Jiránek - Macková)
HERKLOCOVÁ, Lucie, Česky psaná preskriptivní literatura pro dívky a chlapce od druhé poloviny 19. století do roku 1938, UPa 2015. (Lenderová - Halířová)
HOLUBOVÁ, Kristýna, Žena v bytě, žena v domě. K otázkám meziválečného československého bydlení, UPa 2015. (Lenderová - Panoch)
CHADIMOVÁ, Eliška, Populační vývoj města Poličky v 19. století, UPa 2015. (Maur - Macková)
KOŇAŘÍKOVÁ, Alena, Dr. Leopold Thun - Hohenstein a jeho každodenní život, UPa 2015. (Vydra - Jelínková)
KURKOVÁ, Markéta, Genderové role v díle Tomáše Štítného, UPa 2015. (Ptáčková - Lenderová)
KUTĚJOVÁ, Eliška, Každodennost bratrstev a laiků v 15. Století a přihlédnutím k náboženskému životu ve městech, UPa 2015. (Ptáčková - Marek)
KUTOVÁ, Pavlína, Sídelní a stavební vývoj vesnice Dolní Újezd od konce 18. století do počátku 20. století, UPa 2015. (Škabrada - Hrubý)
LEJČKOVÁ, Jarmila, Metempsychóza. Recepce rané poezie Jiřího Karáska ze Lvovic z kognitivně-lingvistického hlediska, UPa 2015. (Bartůňková - Poslední)
MARTÍNKOVÁ, Zuzana, Dopis jako umělecký esej. Vybraná korespondence Josefa Váchala a Anny Mackové z let 1940 – 1962, UPa 2015. (Poslední - Panoch)
MÜLLEROVÁ, Jana, Architektura zdravotnických zařízení v Českých zemích (1850-1950). Sonda k typologii, funkci a teoretickému diskurzu. UPa 2015. (Panoch - Škabrada)
RICHTER, David, Šlechtická držba nemovitého majetku v Chrudimi v kontextu vývoje Chrudimského kraje v 16. Století, UPa 2015. (Verel - Kubeš)
ROSULKOVÁ, Kateřina, Ikonografie kachlů z hradu Lichnice, UPa 2015. (Frolík - Sigl)
ŘEHOŘ, Tomáš, Hrad Karlštejn – z pohledu teorie a praxe památkové péče ve 20. století, UPa 2015. (Hrubý - Panoch)
SLEZÁK, Ladislav, Literární ego – dokument Jiřího Ortena, UPa 2015. (Novotný Vladimír - Panoch)
STEHLÍKOVÁ, Barbora, Hospodaření poddanského města Pardubice v letech 1530-1590 ve světle knih počtů, UPa 2015. (Kubeš - Šebek
SUROVCOVÁ, Markéta, Zámek Žleby; proměny prezentace a vývoje historických interiérů od konce 19. století do současnosti.UPa 2015. (Hrubý - Panoch)
SVĚRÁK, Milan, Život Židů na Chrudimsku v první polovině 20. století, UPa 2015. (Vydra - Jiránek)
SVOBODOVÁ, Šárka, Žena ve ve světle dobových pramenů. Královna Eliška Přemyslovna a Eliška Rejčka, UPa 2015. (Ptáčková - Téra)
ŠEJNOVÁ, Iveta, Hrabě Maxmilián z Ditrichštejna (1638-1692). Osudy mladšího sourozence v 2. polovině 17. století, UPa 2015. (kubeš - Marek)
ŠIMKOVÁ, Andrea, Královna Žofie a její zapojení do duchovního vývoje v Českém království, UPa 2015.(Čadková- Šebek)
ŠPIKOVÁ, Petra, Magie a mysticismus v lidové medicíně na území Bulharska a Makedonie, UPa 2015. (Kouba - Veleva)
VEDRALOVÁ, Markéta, Moderní architektura v Jablonci nad Nisou v letech 1885 – 1935, UPa 2015. (Škarada - Panoch)
VÍŠKOVÁ, Romana, Zpracování portrétů dobra a zla v bulharských kouzelných pohádkách, UPa 2015. (Téra - Kouba)

2014 (32)

ARNOŠT, Vladimír, Bc., Židovské obce v Trutnově a v Náchodě 1867-1945. Vzestup a zánik, UPa 2014. (Vydra - Macková)
BAKEŠ, Martin, Bc., Švédsko-habsburské vztahy v letech 1685-1690. Reflexe císařského ambasadora ve Stockholmu hraběte Antonína Jana z Nostic, UPa 2014. (Kubeš - Prchal)
BOROVIČKOVÁ, Martina, Mgr., letopis pražského měšťana Františka Václava Felíře z let 1723-1756 jako historický pramen, UPa 2014. (Maur - Prchal)
BOSÁKOVÁ, Tereza, Bc., prolínání hudby a poezie v subkultuře „vlasatců“, UPa 2014. (Novotný Vladimír - Kudláč)
DOBROVOLNÁ, Monika, Bc., rok 1948 na Havlíčkobrodsku, UPa 2014. (Veber - Vydra)
FAJFROVÁ, Lucie, Bc., Náhrobní nápisy ve východních Čechách v 17. – 20. století, UPa 2014. (Panoch - Hrubý)
HLUBUČKOVÁ, Hana, Bc., Komunikační strategie v korespondenci Fráni Šrámka, UPa 2014. (Poslední - Bartůňková)
HYBNEROVÁ, Jana, Bc., Typizace dívčí hrdinky v současné české próze u vybraných mladých autorek, UPa 2014. (Novotný - Pató)
KADLEC, Jindřich, Bc., Území zaniklé Součkovy cihelny v Plotištích nad Labem v kontextu pravěkého osídlení, UPa 2014. (Sigl - Frolík)
KALÁBKOVÁ, Kateřina, Bc., Prsten v pravěku, UPa 2014. (Jiráň - Jílek)
KOTILOVÁ, Kateřina, Bc., Růžena Jesenská – život a dílo. UPa 2014. (Lenderová - Stráníková)
KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Gabriela, Bc., Dějiny sboru Českobratrské církve evangelické v Moravči od jeho založení po současnost, UPa 2014. (Macková - Stoklasová)
KUBÁTOVÁ, Barbora, Mgr., Literární obraz Novopacka na přelomu 19. A 20. století, UPa 2014. (Poslední - Pató)
LACINOVÁ, NAJMANOVÁ, Veronika, Mgr., Genderové aspekty českého eugenického hnutí v první polovině dvacátého století. UPa 2014. (Hanulík - Lenderová)
NĚMCOVÁ, Kateřina, Bc., reflexe politických událostí v šlechtických denících konce 30. let 20. století, UPa 2014. (Vydra - Jelínková)
NOVÁKOVÁ, Lenka, Bc.´, Podnikatelské aktivity Auerspergů v oblasti cukrovarnictví ve 2. pol. 19. století a v 1. polovině 20. století, UPa 2014. (Macková - Stoklasová)
NOVOTNÁ, Lucie, Bc., Poličsko v letech 1967-1970, UPa 2014. (Veber - Vydra)
PÁTKOVÁ, Simona, Mgr., Mateřská láska 19. století, UPa 2014.
PAVLATA, David, Bc., Secese a moderna v sepulkrálním umění Liberecka na počátku 20. století. (Panoch - Hrubý)
PLACHÝ, Martin, Bc., Činnost orgánů okupační správy ve východních Čechách v Protektorátu Čechy a Morava, UPa 2014. (Němeček - Jiránek)
PRAŽÁK, Ondřej, Bc., Archetyp hrdiny Vančurových Obrazů z dějin národa českého, UPa 2014. (Novotný Vladimír - Bartůňková)
REJMAN, Martin, Bc., Divadlo Járy Cimrmana – historický fenomén české kultury, UPa 2014. (Novotný Vladimír - Říha)
SEVERÝN, Libor, Bc., Letectví v Chrudimi, UPa 2014. (Teplý - Jiránek)
ŠTYSOVÁ, Karolína, Bc., Urbanistický vývoj okolí Prahy 1990-2011 se zaměřením na suburbánní zázemí, UPa 2014. (Hrubý - Škabrada)
TURAZOVÁ, Martina, Bc., Svatební smlouvy a testamenty v městečku Pecka v 18. století, UPa 2014. (Maur - Kubeš)
VOHRALÍKOVÁ, Terezie, Bc., Knihy zázraků jako zrcadla potních míst v Čechách a na Moravě, UPa 2014. (Panoch - Marek)
VRBOVÁ, Kateřina, Bc., Významní členové rodu Divišů Čisteckých ze Šerlinku a jejich působení ve východních Čechách, UPa 2014. (Macková - Jiránek)
VRBOVÁ, Michaela, Gender a feminita v rané tvorbě Aloise Jiráska, UPa, UPa 2014. (Říha – Poslední)
VYDRAŘOVÁ, Šárka, Bc., Divadlo na Říčansku v letech 1918-1948, UPa 2014. (Veber - Lenderová)
ZATLOUKAL, Michal, BC., Stavebně historický průzkum kostela sv. Antonína Velikého v Liberci, UPa 2014. (Škabrada - Panoch)
ZELENÝ, Lukáš, Bc., Josef Švejk jako kulturní fenomén, UPa 2014. (Novotný Vladimír - Bartůňková)
ŽÁČKOVÁ, Marie, Bc., Vývoj památkové péče v historických městských sídlech od roku 1945 do současnosti na území Pardubického kraje, UPa 2014. (Hrubý - Panoch)
 

2013 (39)

ADÁMKOVÁ, Veronika, Náboženské motivy ve slovinském expresionismu, UPa 2013. (Kozár - Przybylski)
BRYCHTOVÁ, Veronika, Život pelhřimovských učitelek za první republiky, UPa 2013. (Lenderová - Stráníková)
BULÍČKOVÁ (STRUŽOVÁ), Veronika, Filigrány moravských papíren na základě nových zjištění využití papíru v kanceláři olomouckých biskupů, UPa 2013. (Hrubý - Maur)
BURIÁNKOVÁ, Michaela, Šlechtické soudní spory a právnická kultura v Čechách v první polovině 18. století na příkladu sporů Anny Kateřiny Sweerts–Sporckové ve 40. letech 18. století, UPa 2013. (Kubeš - Prchal)
ČERVENKA, Michal, Škola pro nezletilé dobrovolníky československého vojska na Rusi (1919 – 1920), UPa 2013. (Veber - Jiránek)
ČÍŽEK, Martin, Protinacistický odboj v České Třebové v letech 1939 – 1945, UPa 2013. (Němeček - Jiránek)
DANIELOVÁ, Dagmar, František Petr (1863 – 1938). Život a dílo historika Havlíčkova Brodu, UPa 2013. (Macková - Ivanov)
DAŠKOVÁ, Martina, Lidová architektura na Podorlicku v kresbách Aloise Beera, UPa 2013. (Škabrada - Panoch)
DOLEJSKÁ, Pavlína, Zacházení s památkovým fondem po roce 1948 na jižní Moravě, UPa 2013. (Hrubý - Panoch)
HACHOVÁ, Veronika, Historie slovinského alpinismu, UPa 2013. (Kozár - Przybylski)
HRDINOVÁ, Veronika, Delikty proti náboženství řešené u Krajského soudu v Chrudimi v letech 1852 – 1914, UPa 2013. (Macková - Halířová)
JEDLIČKOVÁ, Blanka, Ženy na rozcestí – komparace ženských osobností okolo divadla 1939 – 1945, UPa 2013. (Němeček - Veber)
KADLECOVÁ (MAŤÁTKOVÁ), Petra, Obraz proměn československé ženy na stránkách ženských časopisů mezi lety 1948 – 1989, UPa 2013. (Lenderová - Pató)
KARBAŠ, Adam, Činnost a osud skupiny Hory Hostýnské ve třetím odboji, UPa 2013. (Veber - Vydra)
KLEČKOVÁ, Markéta, Východní partnerství, UPa 2013.  (Veber - Vydra)
KLIMPL, Josef, Stavební vývoj pivovaru v Kostelci nad Černými lesy, UPa 2013. (Škabrada - Václavík)
KNOLLOVÁ, Petra, Partyzánský pluk Ludvíka Svobody, UPa 2013. (Němeček - Vydra)
KOVAŘÍK, Jakub, Československo-angolská hospodářská a politická spolupráce v letech 1960-1989, UPa 2013. (Vydra - Jiránek)
KŘÍŽKOVÁ, Michala, Jan z Rottalu a bratři Ferdinand a Maxmilián z Ditrichštejna. Budování  společenských vazeb v osobní korespondenci po polovině 17. století. UPa 2013. (Kubeš - Prchal)
KUNC, Vojtěch, Socialistický svaz mládeže: dobrovolný posluhovač KSČ, UPa 2013. (Veber - Jiránek)
KURFIŘTOVÁ, Eva, Postavení ženského personálu v českých domácnostech od 60. let 19. století do období první republiky, UPa 2013. (Lenderová - Maur)
LACMANOVÁ, Jana, Gender a maskulinita v tvorbě májovců, UPa 2013. (Lenderová - Říha)
MALÁ, Kateřina, Česká zemská péče o mládež v Brně v první polovině 20. století, UPa 2013. (Halířová - Stráníková)
MELENOVÁ, Lucie, Lidová slovesnost v dílech Karla Aloise Vinařického a Františka Bartoše, UPa 2013. 
MINČEV, Emil, Češi v Plovdivu, UPa 2013. (Kouba - Veleva)
MUSILOVÁ, Markéta, Ženská útulna v Brně v první polovině 20. století, UPa 2013. (Halířová - Stoklasová)
MUSILOVÁ, Petra, Péče o matku a dítě v Praze 1918 – 1938, UPa 2013. (Halířová - Hanulík)
MUSILOVÁ, Renáta, Porodnictví v Brně v 19. a 20. století, UPa 2013. (Halířová - Hanulík)
NEZBEDOVÁ, Martina, Rodina a každodennost ve vybraných povídkách Ignáta Herrmanna, UPa 2013. (Poslední - Bartůňková)
NOVÁKOVÁ, Renata, „Žil(a) jsem socialismus“ – reflexe socialismu v současné bulharské próze, UPa 2013. (Kouba - Veleva)
PITHART, Pavel, Společná zemědělská politika EU a Česká republika, UPa 2013. (Veber - Vydra)
RŮŽIČKA, Filip, Vývoj klubu K 231 v československých krajích v roce 1968, UPa 2013. (Veber - Vydra)
STŘIHAVKOVÁ, Lenka, Úloha archeoparků ve vzdělání, UPa 2013. (Hrubý - Jílek)
TYRKOVÁ, Veronika, Deníky Zdeňky Šemberové, UPa 2013. (Lenderová - Stráníková)
VALOVÝ, Jiří, Náboženský život ve Slezsku ve světle reformace, UPa 2013. (Stejskal - Prchal)
VEISOVÁ, Simona, Prozaická tvorba autorů z okolí májové generace v diskurzu dobové literární kritiky, UPa 2013. (Říha - Bartůňková)
VLKOVÁ, Monika, Růžena Vojtěchová – učitelka, spisovatelka, UPa 2013. (Lenderová - Halířová)
VRBA, Jakub, Knihy Petra Šabacha a beletrie o normalizaci, UPa 2013. (Novotný Vladimír - Studený)
VYŠATOVÁ, Daniela, Fenomén všednosti a stereotypu v próze Vladimíra Párala, UPa 2013. (Novotný Vladimír - Poslední)
 

 2012 (26)

AJILI, Pavla, Anna Barbora Harbuval-Chamaré. Životní pouť šlechtičny osmnáctého století, UPa 2012. (Lenderová - Kubeš)
BAŠTA, Tomáš, Násilná kolektivizace a akce proti sedlákům na Pelhřimovsku, UPa 2012. (Veber - Urban)
CÍSAŘOVÁ, Jitka, Památková činnost Kamila Hilberta (1869 – 1933), UPa 2012. (Panoch - Hrubý)
ČERNÍNOVÁ, Jana, Soupis epigrafických a jiných památek na Vysokomýtsku v porovnání s rokem 1902, UPa 2012. (Teplý - Šebek)
DOSTÁLOVÁ, Jana, Úředníci Krajského soudu v Hradci Králové 2. poloviny 19. století a 1.poloviny 20. století , UPa 2012. (Macková - Halířová)
HUSNAJOVÁ, Marcela, Překladatelka Nives Vidrih a česká literatura u Slovinců, UPa 2012. (Kozár - Przybylski)
CHADIMOVÁ, Hana, Profil a kulturní činnost nakladatelství Paseka, UPa 2012. (Novotný Vladimír - Kudláč)
JÍLKOVÁ, Michaela, Vydavatelství pana F. M. Lenka ve Znojmě (1858 – 1884), UPa 2012. (Novotný Vladimír - Poslední)
KAMENICKÁ, Andrea, Teréza Nováková mezi romantismem a realismem, UPa 2012. (Říha - Poslední)
KUTIL, Jiří, Nápisy okresu Kolín, UPa 2012. (Teplý - Šebek)
MACÁKOVÁ, Olga, Židovští pamětníci se zkušeností holokaustu. Interpretace ego-dokumentů, UPa 2012.  (Lenderová - Vydra)
MIKULECKÝ, Jakub, Makedonský konflikt v roce 2011 a jeho reflexe v makedonském a bulharském periodickém tisku, UPa 2012. (Kouba - Téra)
NOVOTNÝ, René, Konečné řešení české otázky mezi teorií a praxí: Rasová věda a germanizační politika v Protektorátu Čechy a Morava, UPa 2012. (Vydra - Jiránek)
OLEHLOVÁ, Lucie, Obyvatelé vesnic Tovačského panství ve světle testamentů (rozbor knihy testamentů a pozůstalostních inventářů z let 1726 – 1762), UPa 2012. (Maur - Šikulová)
PÁSZTOROVÁ, Žaneta, Lokální elity v obecní samosprávě. Nechanice 1890 – 1918, UPa 2012. (Macková - Čevelová)
PELIKÁN, Čestmír, Postoje českého obyvatelstva ve vztahu k Židům v době Protektorátu, UPa 2012.(Vydra - Veber)
PEŘINOVÁ, Anna, Ladislav Lábek – písař v době 1. světové války, UPa 2012. (Jiránek - Macková)
POSKOČILOVÁ, Šárka, Literární novoromantismus v českých zemích, UPa 2012. (Novotný Vladimír - Studený)
PRCHALOVÁ, Martina, Činnost Svazu československo-sovětského přátelství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1948-1960, UPa 2012. (Macková - Veber)
SEDLÁKOVÁ, Markéta, Spodní prádlo a konstrukt feminity v období od druhého rokoka do konce třicátých let dvacátého století, UPa 2012. (Lenderová - Čevelová)
STROUHALOVÁ, Marcela, Působení finanční stráže ve východních Čechách: 1918 – 1938, UPa 2012. (Macková - Jiránek)
ŠVEC, Jiří, Vývoj zděného vesnického patrového domu na Vysokomýtsku v průběhu 19. století, UPa 2012.(Škabrada - Panoch)
UHROVÁ, Veronika, "Tatínkovi to říkat nebudeme": otcovství v dlouhém devatenáctém století ve světle memoárové literatury, UPa 2012. (Lenderová - Stráníková)
VAVREČKA, Lukáš, Ženy mají oči. Motivy a figury v české ženské poezii mezi lety 1968-1989, UPa 2012. (Novotný - Studený)
WASIAK, Anna, Postmoderní tendence v bulharské dramaturgii posledních dvaceti let, UPa 2012. (Kouba - Poslední)
ZAJÍCOVÁ, Markéta, Malířka v Čechách v 19. století: od diletantismu ke spolčování, UPa 2012. (Lenderová - Stráníková)

 

 2011 (35)

Katedra historických věd:

ADÁMIKOVÁ, Martina, České menšinové školství na Sokolovsku a Chebsku ve 20. a 30. letech 20. Století, UPa 2011, 126 s. (Jiránek – Veber)
BULENA, Pavel, Každodenní život rakouského důstojníka na ruské frontě za první světové války, UPa 2011, 113s. (Vydra – Jiránek)
BUREŠOVÁ, Kateřina, Mariánská huť v Herálci, UPa 2011, 141 s. (Macková – Jiránek)
DESENSKÝ, Michal, Postavení Arciděkanského úřadu v Pardubicích v systému církevní správy (1934-1950), UPa 2011. (Veber – Macková)
FÁBIK, Ernest, Katalog posledních roubených vesnických staveb na severním Benešovsku, UPa 2011. (Škabrada – Panoch)
HENCLOVÁ MIXÁNKOVÁ, Hana, Odraz života hraběnky Marie Sidonie Chotkové a dění v jejím okolí v osobních denících, UPa 2011. (Lenderová – Rudová)
HORÁKOVÁ, Zuzana, Dějiny drobného peněžnictví na Rychnovsku 1863 – 1918, UPa 2011. (Macková – Jiránek)
KOKEŠ, Luboš, Hana Krupková: Příběh ženy mezi dvěma totalitami, UPa 2011. (Němeček – Vydra)
KUBÍKOVÁ, Iva, Charitativní a kulturní činnost Františka Josefa I. Seilerna a jeho druhé manželky Sarolty na velkostatku Lukov a zámku Lešná v letech 18833 – 1945, UPa 2011. (Vydra – Halířová)
LJUBKOVÁ, Kristýna, Tematika smrti v drobných prózách májovců, UPa 2011. (Lenderová – Říha)
LUKÁŠOVÁ, Klára, Kulturní a společenský život v České Skalici od poloviny 19. století do poloviny 20. století, UPa 2011. (Jiránek – Stráníková)
MAN, Lukáš, ruská armáda a revoluce, 1917-1918, UPa 2011. (Vydra – Jiránek)
MARŠÁLKOVÁ, Lenka, Jeroným Colloredo v první čtvrtině 18. století. Příspěvek k informačním a sociálním sítím barokního aristokrata, UPa 2011. (Kubeš – Prchal)
MUCHOVÁ, Hana, Klášter voršilek v Kutné Hoře v letech 1918 – 1938, UPa 2011. (Macková – Čevelová)
NOVOTNÁ, Lucie, Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, UPa 2011. (Lenderová – Stoklasová)
SLOVIK, Radomír, Knihovna františkánů v Moravské Třebové v kontextu klášterních knihoven na českomoravském pomezí, UPa 2011. (Škabrada – Panoch)
SMRŽOVÁ, Adéla, Hořepničtí měšťané v 18. století ve světle svatebních smluv a testamentů, UPa 2011. (Kubeš – Maur)
ŠTECHEROVÁ, Petra, Matylda ze Schwarzenbergu. Osud neprovdané ženy s tělesným postižením v 19. století, UPa 2011. (Lenderová – Halířová)
UBRYOVÁ, Gabriela, Policejní a magistrátní rada Josef Sebastian Grüner, UPa 2011. (Macková – Stráníková)
UHER, Jan, Být součástí jejich světa: vzpomínky žen bratří Čapků, UPa 2011. (Lenderová – Jiránek)
ZÝBALOVÁ, Blanka, Architektonické dílo a památkářská činnost Františka Schmoranze st. na Chrudimsku a Pardubicku, UPa 2011.

Ústav historických věd:

DOVRTĚLOVÁ, Michala, Zobrazení ženského těla v ženské poezii mezi lety 1968-1989, UPa 2011. (Novotný Vladimír – Lenderová)
HÁBOVÁ, Dagmar, Královny, milenky, čarodějky. Ženy a moc v moderní artušovské fantastice, UPa 2011. (Lenderová – Kudláč)
HOMOLA, Zdeněk, Skupina BOZ 38. případ třetího odboje na jižní Moravě, UPa 2011. (Veber – Vydra)
KOPAL, Jan, Dr. Ferdinand Kahánek jako politický novinář, UPa 2011. (Veber – Vydra)
MATĚJKOVÁ, Miloslava, Paměti Boženy Frídové: rodinné vztahy a komunikace v pramenech osobní povahy, UPa 2011. (Lenderová – Stráníková)
MIKLOVIČOVÁ, Lucie, Obraz aristokratické kuchyně 19. století. (Rozbor šlechtických rukopisných kuchařských knih, sbírek receptů a jídelních lístků), UPa 2011. (Lenderová – Maur)
MINČEV, Emil, Sokol v Bulharsku do roku 1948, UPa 2011. (Jiránek – Kouba)
ONDROVÁ, Iva, České lékařky v letech 1918 – 1938, UPa 2011. (Lenderová – Halířová)
PODRÁBSKÁ, Iveta, věznice Valdice v proměnách času (1948-1968), UPa 2011. (Veber – Urban)
SKÁLOVÁ, Michaela, Hamzova dětská léčebna 1901 – 1961, UPa 2011. (Macková – Čevelová)
ŠVANDA, Jiří, Odraz sociálně-politických problémů USA 1. poloviny 20. století v díle Charlese Chaplina a D. W. Griffitha, UPa 2011. (Jiránek – Jelínková)
TOMÁŠKOVÁ, Helena, Historický vývoj poštovnictví a ředitelství pošt a telegrafů v Praze po roce 1918 do roku 1935, UPa 2011. (Macková – Jiránek)
VITVAROVÁ, Klára, Obraz učitele v česky psaných pedagogických časopisech vycházejících v 19. století v Čechách, UPa 2011. (Lenderová – Halířová)
WAAGEOVÁ, Eliška, Nakladatelství Kamilla Neumannová, UPa 2011. (Lenderová – Novotný Vladimír) 

 2010 (9, bohužel, seznam není kompletní)

CVANOVÁ, Pavla, Ankara hlavním městem Turecka a československo – turecké vztahy v meziválečném období, UPa 2010.
MÁLKOVÁ, Žaneta, Odbojová činnost v okrese Semily v letech 1939 – 1945, UPa 2010.
MAŤÁTKOVÁ, Lenka, Vilém Dokoupil (30. 5. 1852 – 18. 2. 1927), UPa 2010.
MRŇÁKOVÁ, Jana, Reflexe španělské občanské války v Československu, UPa 2010.
PODHRÁZSKÁ DUŠKOVÁ, Lucie, Josef Doubrava (1852 – 1921). Život královéhradeckého biskupa, UPa 2010.
SVOBODOVÁ, Anna, Rekatolizace na pardubickém panství v letech 1618 – 1680, UPa 2010.
ŠTIFTER, Jan, Karel Hlubuček (1905 – 1968), UPa 2010.
VELICHOVÁ, Martina, Spolkový život v Pardubicích v poslední čtvrtině 19. století, UPa 2010.
ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra, Klub dr. Milady Horákové, UPa 2010.

2009 (26)

ANDRESOVÁ, Jana, Kulturní život v Liberci po druhé světové válce, UPa 2009. (Veber - Vydra)
BELDÍKOVÁ, Eva, Dobříš po druhé světové válce, UPa 2009. (Vydra - Stoklasová)
BRANDEJS, Michal, Účast StB na „Akci B“ na území Čech, UPa 2009. (Veber - Urban)
DVOŘÁČEK, Jan, Československo – etiopské vztahy 1955 – 1974, UPa 2009. (Jiránek - Veber)
FOLTÝNOVÁ, Zuzana, Činnost Exportního ústavu československého ve Velké Británii v letech 1935 – 1939, UPa 2009. (Jiránek - Veber)
HAŠKOVÁ, Lada, Ženy v hostinských živnostech (cca 90. léta 19. století – 50. léta 20. století), UPa 2009. (Lenderová - Macková)
HAVLÍČKOVÁ, Michala, Koželužské organizace v Čechách do roku 1918, UPa 2009. (Macková - Jiránek)
HORÁČEK, Petr, Tisková reklama v Chrudimi v meziválečném období, UPa 2009. (Macková - Jiránek)
HORÁKOVÁ, Monika, Demografický vývoj a majetkové poměry poddaných na panství Nasavrky v 17. a 18. století, UPa 2009. (Maur - Velková)
JELÍNKOVÁ, Lucie, Zapomenutá aktivistka Pavla Moudrá, UPa 2009. (lenderová - Stráníková)
KOŠŤÁLOVÁ, Iva, Dětství a válečné konflikty, UPa 2009.  (Lenderová - Halířová)
KRČÁLOVÁ, Zdeňka, Třebíčské panství v držbě Buriana Osovského z Doubravice. S přihlédnutím k dějinám města Třebíče v letech 1556 – 1613, UPa 2009. (Vorel - Prchal)
KUNC, Ondřej, Lounské školství v druhé polovině 19. století, UPa 2009. (Lenderová - Rýdl)
LEBEDOVÁ, Monika, Šlechta v éře první republiky, UPa 2009. (Lellková - Vydra)
MĚDÍLKOVÁ, Michaela, Život české menšiny a českých menšinových škol v severovýchodních Čechách (1918 – 1938), UPa 2009. (Jiránek - Macková)
NOBICHT, Jakub, Lov a myslivost na šlechtických statcích na Moravě v 18. století, UPa 2009. (Kubeš - Prchal)
PECHAČOVÁ, Eva, Viktor Dyk – básník, politik a nacionalista (1914 – 1931), UPa 2009. (Vydra - Stoklasová)
PROKEŠOVÁ, Tereza, Konfederace politických vězňů – pobočka č. 19 Chrudim, UPa 2009. (Veber - Vydra)
RAIN, Jiří, Ženský element v rockové kultuře, UPa 2009. (Lenderová - Studený)
RESLOVÁ, Martina, Vývoj broumovského panství na základě urbářů z let 1631 – 1676, UPa 2009. (Vorel - Maur)
SEDLÁKOVÁ, Martina, Ve jménu lásky. Život a činnost řádových sester na přelomu 2. a 3. tisíciletí, UPa 2009. (Stejskal - Čadková)
SOŠKOVÁ, Petra, Mladší proměny staveb J. B. Santiniho na Žďársku, UPa 2009. (Škabrada - Panoch)
ŠIKULOVÁ, Alexandra, Demografický vývoj farnosti Libčany v „dlouhém“ 19. století (1785 – 1914), UPa 2009. (Maur)
VODIČKOVÁ, Drahomíra, Biskup politikem. Korespondence olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského s představiteli české a moravské zemské obce v letech 1579 – 1598, UPa 2009. (Kubeš - Prchal)
VTÍPIL, Jan, Výroba kávovin v pardubickém regionu v meziválečném období, UPa 2009. (Jiránek - Macková)
ZVONÍKOVÁ, Markéta, Měšťanské besedy do 1. světové války, UPa 2009.
 

2008 (21)

BUROŇ, Miloš, Stavebně historický vývoj církevních staveb ve farnosti Bernartice u Trutnova, UPa 2008. (Škabrada)
ČERNÁ, Silvie, Život ve městě za první světové války na příkladu Pardubic a Hradce Králové, UPa 2008. (Lenderová)
DANĚK, Josef, Stavební vývoj kostela sv. Filipa a Jakuba v Mlékosrbech u Chlumce nad Cidlinou, UPa 2008. (Škabrada)
DIBELKOVÁ, Kateřina, Marie Musilová a kulturní život v Chrudimi ve 2. pol. 19. a v 1. pol. 20. století, UPa 2008. (Lenderová)
FOLTÝN, Tomáš, Biografie Ferdinanda Augusta z Lobkowicz. Příspěvek k poznání výchovy, vzdělávání a počátkům kariéry barokního šlechtice, UPa 2008. (Kubeš)
HROMÁDKOVÁ, Kateřina, Karel Václav Adámek a jeho činnost muzejní a muzeologická, UPa 2008. (šebek)
JAMBOROVÁ, Bohumila, Barbora Markéta Eliášová: Nippon druhým domovem. Ženské cestování a naše první samostatná cestovatelka, UPa 2008. (Lenderová)
JELÍNKOVÁ, Dita, Šlechta v Čechách 1918 – 1938, UPa 2008. (Vydra)
KMENTOVÁ, Lenka, Hostinští v Pardubicích v první třetině 20. století, UPa 2008. (Lenderová)
KRÁLÍKOVÁ, Eva, Emanuel Arnošt z Valdštejna. Mládí barokního preláta šlechtického původu, UPa 2008. (Kubeš)
KŘENOVÁ, Marie, Odraz společenských změn v knihách kuchařských předpisů. Od 1. světové války do pádu komunismu roku 1989, UPa 2008. (Lenderová)
NECHVÍLE, Jiří, Závody Fantovy, a. s. Praha, UPa 2008. (Jiránek)
PECHÁČKOVÁ, Zuzana, Milan Maryška (1943 – 2002), UPa 2008. (Veber)
RÁZEK, Jaroslav, Vrchnostenský dvůr Dolany v 17. – 20. století, UPa 2008. (Macková)
STEKLÁ, Vendula, Fenomén ochotnických divadel a jeho proměny v čase, UPa 2008. (Macková)
TOVÁREK, Michal, Panevropská unie od počátku do současnosti, UPa 2008. (veber)
TRUKSOVÁ, Milada, Příkazy u Olomouce – historické stavební plány, UPa 2008. (Škabrada)
TVRDÍKOVÁ, Alena, Zemnice českých archeoskanzenů a srovnávací materiál z Ukrajiny, UPa 2008. (Škabrada)
URBAN, Jiří, Násilná kolektivizace královehradeckého venkova, UPa 2008. (Veber)
VONDROUŠOVÁ, Petra, Demografický vývoj městečka Pecka v 17. a 18. století, UPa 2008. (Maur)
VOPAŘILOVÁ, Miluše, Mlynáři na Litomyšlsku /2. pol. 17. stol. – 18. stol./, UPa 2008. (Vorel)
 

2007 (17)

BABKOVÁ, Teresa, Odsun a vyhnání německého obyvatelstva z jihlavského jazykového ostrova, Očima pamětníků 1945 – 1947, UPa 2007, 151s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
BAUEROVÁ, Veronika, Evropská města kultury roku 2000, UPa 2007, 143 s., (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
DUŠKOVÁ, Lucie, Život a dílo litomyšlského malíře Josefa Matičky (1893 – 1976), UPa 2007, 215 s., (školitel Mgr. Pavel Panoch)
DUŠKOVÁ, Martina, Poděbrady jako lázeňské a kulturně-společenské centrum v 1. polovině 20. století, UPa 2007, 149s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
FRANKL, Michal, Emanuel Maceška (1877 – 1966), velkouzenář a podnikatel, UPa 2007, 150 s., (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
HAVELKOVÁ, Tereza, Žďár nad Sázavou v letech 1890 -1897 ve světle pozůstalostních spisů, UPa 2007, 119s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
KRAUSOVÁ, Vendula, Obyvatelstvo farnosti Stařeč v 19. století, Upa 2007, 125s. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
KŘIBSKÁ, Helena, Jaderná energetika v Evropské unii, UPa 2007, 116s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
MACHOVÁ, Michaela, Literátské bratrstvo v Doksech, UPa 2007, 117s. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
MAREŠOVÁ, Marie, František Václav z Trauttmansdorffu (1677 – 1753). Biografie barokního šlechtice, UPa 2007, 135 s., (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
NAVRÁTIL, Pavel, Politicky motivované soudní procesy vedené proti Ivanu Jirousovi a jejich souvislosti, UPa 2007, 108s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
PALATOVÁ, Kateřina, Ženská kriminalita na Chrudimsku v 2. polovině 19. století pohledem regionálního tisku, UPa 2007, 132 s., (školitel PhDr. Alice Velková, Ph.D.)
RAISEROVÁ, Gabriela, Historie vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda na Šumavě v letech 1947 – 1991, UPa 2007, 111 s., (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, PhD.)
SALONOVÁ, Kateřina, Kavalírská cesta Bertolda Viléma z Valdštejna v letech 1664 – 1665, UPa 2007, 206s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
SUNKOVSKÁ, Jiřina, Evropská ústavní smlouva a s ní spojená komunikační politika (se zaměřením na Českou republiku), UPa 2007, 179s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
VINTROVÁ, Lenka, Diplomatická poselstva vysílaná z Vídně do Cařihradu od poloviny 17. do poloviny 18. století, UPa 2007, 108s. (školitel Mgr. Jiří Kubeš, PhD.)
ZAPLATÍLEK, Tomáš, Východní Čechy za první světové války, UPa 2007, 135s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
 

2006 (17)

BOHOVIČ, Luděk, Sebevražda a totalita, UPa 2006, 123 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
CYRUSOVÁ, Kateřina, Pardubický kraj a Evropská unie, UPa 2006, 129 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
ČULÍKOVÁ, Klára, Sbory Církve československé husitské v Královéhradecké diecézi, UPa 2006, 110 s. (školitel prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
HANULÍK, Vladan, Aristokracie v českých lázních v první polovině 19. století, UPa 2006, 177 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
HAVLICE, Kryštof, Vojenské objekty a pozemky na území Prahy v letech 1866 – 1918, UPa 2006, 121 s. (školitel prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
HESSLEROVÁ, Tereza, Český postoj k integračním tendencím Evropy v období první československé republiky, UPa 2006, 134 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
JAKUBEC, Pavel, Vývoj zvonového inventáře na Turnovsku od 15. století do současnosti, UPa 2006, 214 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
KOŤAROVÁ, Monika, Hudební underground, nezávislé iniciativy a Charta 77 ve východních Čechách, UPa 2006, 186 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
KULHAVÁ, Martina, Dýmkařství na Prosečsku, UPa 2006, 196 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
LEVÝ, Jan, Záloženský a spolkový dům v Přelouči – Občanská záložna, UPa 2006, 198 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
MACKOVÁ, Eva, České Meziříčí 1918 – 1938, UPa 2006, 152 s. (školitel PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
OUHRABKA, Martin, Kostel sv. Máří Magdaleny a lidová architektura ve Stupné, UPa 2006, 109 s. (školitel prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
PAVLÍKOVÁ, Anna, Město Chrudim v letech 1918-1927, UPa 2006, 154 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
POCHOBRADSKÁ, Renata, Sociální demokrat – Bohumil Laušman, UPa 2006, 187 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
STEJSKAL, Radim, František Václav I. Desfours (1700-1742). Šlechtic v habsburské armádě na přelomu třicátých a čtyřicátých let 18. století, UPa 2006, 101 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
ŠANDOVÁ, Michaela, Slečny učitelky. Ženy ve školství v letech 1869 – 1914 se zaměřením na Pardubicko, UPa 2006, 141 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
VITNER, David, Židé mezi Čechy a Němci ve Dvoře Králové nad Labem 1880-1945, UPa 2006, 138 s. (školitel Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.)
 

2005 (19)

BATELKA, Michal, Montánní unie. Její vznik a vývoj do římských smluv, UPa 2005, 122 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
BLAŽEJ, Milan, Bratři Mašínové a spol., UPa 2005, 115 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
DRAHOTUŠSKÁ, Zuzana, Každodennost dcery politika v druhé polovině 19. století (deník Libuše Riegrové), UPa 2005, 148 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
GALBAVÁ, Lucie, Cestovní deníky Kateřiny Jungmannové-Lauermannové z let 1841, 1845, 1849, UPa 2005, 133 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
HABARTOVÁ, Klára, Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny během první světové války ve východních Čechách, I-II, UPa 2005, 141 + 208 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
HOLUBÁŘ, Jiří, Klub československých turistů na Orlickoústecku v letech 1918-1948, UPa 2005, 146 s. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
JURÁK, Pavel, Dopady hospodářské krize 1929-1934 na každodenní život v politickém okresu Pardubice, UPa 2005, 153 s. (školitel doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
KALOUSKOVÁ, Věra, Demografický vývoj farnosti Lochenice v letech 1784-1900, UPa 2005, 163 s. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
KINČLOVÁ, Zlata, Rodinná každodennost na přelomu 19. a 20. století ve světle pamětí "matky" Běly Müllerové, UPa 2005, 134 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
MAREK, David, Dějiny řemeslnických cechů na Turnovsku, cech sladovnický a právo várečné v 16. a 17. století, UPa 2005, 208 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
MATĚNOVÁ, Jana, Venkovské mikroregiony „Svazek obcí 1866“ a „Dobrovolný svazek obcí Stráně“ (projekt Celoživotní vzdělávání), UPa 2005, 168 s. (školitel doc. PhDr. Václav Veber)
MÍČOVÁ, Klára, Politické procesy v 50. letech 20. století na Havlíčkobrodsku – procesy se zemědělci v okolí Chotěboře, UPa 2005, 130 s. (školitel PhDr. Jan Kalous)
MLEJNEK, Tomáš, Příběh jednoho soužití. Češi a Němci na Znojemsku, UPa 2005, 133 s. (školitel doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.)
PAPÍKOVÁ, Leona, Vliv sportu na ženské odívání od druhé poloviny 19. století do druhé světové války, UPa 2005, 122 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
PITZMOSOVÁ, Pavla, Demografický vývoj města Polná v 19. století, UPa 2005, 160 s. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
PRCHAL, Radim, Integrace školství pardubického kraje v rámci EU (jazykové vzdělání), UPa 2005, 118 s. (školitel Mgr. Vlastimil Novák)
PROCHÁZKA, David, "Býti osudu k dispozici". Život českého lékaře a politika Emanuela Engla (1844-1907), UPa 2005, 115 s. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
ŠKVOROVÁ, Kateřina, Fenomén reklamy na Havlíčkobrodsku v letech 1918-1945, UPa 2005, 86 s. (školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
TLUČHOŘ, Jan, Historický a stavební vývoj kostela sv. Klimenta v Dobřenicích, UPa 2005, 185 s. (školitel doc. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
 

2004 (4)

HALÍŘOVÁ, Martina, Vzpomínky M. Mužíka jako pramen k vývoji sociální péče o mládež v letech 1863-1914, UPa 2004. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
MANNLOVÁ, Jana, Město Žamberk v letech 1918-1948, UPa 2004. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
REGNARDOVÁ, Jitka, České školství na Orlickoústecku v letech 1918-1953, UPa 2004. (školitel PhDr. Marie Macková, PhD.)
STRÁNÍKOVÁ, Jana, Skutečnost a mystikikace. České spisovatelky v rámci počátků našeho národního obrození, UPa 2004. (školitel prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
 

Bakalářské práce oboru spisová a archivní služba obhájené na KHV / ÚHV v letech 2008-2020 (v závorce uveden vedoucí a oponent práce, dosud 139 prací):

2019 (5)

KŘÍŽ, JAN, Kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj (na příkladu města Dvora Králové nad Labem), UPa 2019. (Macková, Pochobradská)
PAZOUREK, Eduard, Pardubické školství za první světové války, UPa 2019. (Halířová, Stoklasová)
PLESINGER, Martin, Papežský dvůr Urbana VIII. pohledem korespondence Pietra Matty (1630-1632), UPa 2019. (Marek, Vorel)
STEHLÍKOVÁ, Kristýna, Historie Státního okresního archivu Hradec Králové od jeho počátků do současnosti, UPa 2019. (Pochobradská, Macková)
STODOLOVÁ, Lucie, Poděbradové a jejich spory o rodovou čest, UPa 2019. (Čapský, Šebek)

2018 (11)

HODICOVÁ, Lenka, Městské zbrojnice v pozděn středověkých Čechách, UPa 2018. (Čapský - Prchal)
HROMÁDKOVÁ, Ivana, Proměna krajiny ve světle josefského a stabilního katastru (na příkladu současného Trutnova), UPa 2018. (Macková - Pochobradská)
CHALOUPKOVÁ, Kristina, Římskokatolický farní úřad Stračov a jeho vztah k patronátu na přelomu 19. a 20. Století, UPa 2018. (Macková – Stoklasová)
JEŽKOVÁ, Monika, Hospodaření města Pardubic v roce 1684, UPa 2018. (Šebek – Macková)
KLEMPÍŘOVÁ, Denisa, Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat (1655-1716) a jeho diplomatické mise, UPa 2018. (Marek – Kubeš)
KVASNIČKOVÁ, Simona, Historie a současnost podniku Evona Chrudim, UPa 2018. (Pochobradská – Macková)
MALIKOVÁ, Renáta, Skartační řízení dokumentů s utajovanou informací ve světle současné legislativy, UPa 2018. (Pochobradská – Macková)
PETŘÍK, Daniel, pašování a jeho obraz ve vybraném tisku habsburské monarchie ve 2. polovině 19. Století, UPa 2018. (Macková – Chadimová)
PŮLPÁNOVÁ, Andrea, Dějiny choceňských průmyslových podniků v Chocni ve dvacátém století, UPa 2018. (Pochobradská – Stoklasová)
ROŠKOVÁ (VLČKOVÁ), Kateřina, Historie šachu a šachových oddílů na Náchodsku a okolí od konce 19. Století do současnosti. UPa 2018. (Pochobradská – Stoklasová)
SLAVÍKOVÁ, Markéta, počátky pražského evangelického sboru a. v. očima jeho členů. Edice a analýza korespondence členů pražského evangelického sboru a. v. s Michalem Institorisem Mošovským. UPa 2018. (Stoklasová – Krejčová Zavadilová).

2017 (16)

ABSOLONOVÁ, Markéta, Průmyslová škola v Pardubicích, UPa 2017. (Šebek – Halířová)
BROTÁNEK, Jaroslav, Domovské právo a jeho principy v Dašicích v letech 1918 až 1938, UPa 2017. (Macková – Grabcová)
HORÁKOVÁ, Lucie, Německé obyvatelstvo v tzv. národnostním ostrově na Brněnsku 1939 – 1945, UPa 2017. (Novotný René – Jiránek)
HUMLÍČEK, Josef, Obecní kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj, UPa 2017. (Macková – Krejčová Zavadilová)
KALČÁKOVÁ , Michaela, První světová válka pohledem kronik Kutnohorska, UPa 2017. (Strouhalová – Jiránek)
KAMENICKÁ, Radka, Mladiství jako delikventi, UPa 2017. (Macková – Hrdinová)
KAVKOVÁ, Michaela, Zpracování historie Archivu České televize od jeho počátků do současnosti se zaměřením na ukládání a archivaci specifických druhů archiválií, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
KOCIÁNOVÁ, Lucie, Katalog broumovského opatského archivu z roku 1847 v kontextu osudů broumovského kláštera, UPa 2017. (Macková – Pochobradská)
KODRLÍKOVÁ, Aneta, Odborné střední vzdělávání - Obchodní akademie Chrudim na přelomu 19. a 20. Století, UPa 2017. (Stráníková – Stoklasová)
MÁSLOVÁ, Zuzana, Historie Pojizerských bavlnářských závodů, UPa 2017. (Pochobradská – Stoklasová)
MÜLLEROVÁ, Denisa, Historie a vývoj Státního okresního archivu Pardubice do současnosti, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
NOVOTNÁ, Martina, Dějiny farnosti Holice v 19. století pohledem farní kroniky, UPa 2017. (Pavelková Čevelová – Stoklasová)
PIŽLOVÁ, Michaela, Analýza úrovně spisové služby a její porovnání u Úřadu práce Pardubice a Dětského domova Holice, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
ROSENBERGEROVÁ, Martina, Historie, současnost a výkon spisové služby ve Státním okresním archivu Šumperk, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)
RUDOLFOVÁ, Renée, Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960, UPa 2017. (Macková – Vlasáková)
ŠŤOVÍČEK, Roman, Současné české a slovenské archivnictví - od společných základů k rozdílnosti v teorii a praxi, UPa 2017. (Pochobradská – Macková)

2016 (11)

BUCHTOVÁ, Lucie Kristýna, Vývoj spisové služby na Městském úřadě Jeseník po roce 1960, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
CTIBOROVÁ, Markéta, Vzdělávání chlapců a dívek v Týnci nad Labem v 1. polovině 20. století, UPa 2016. (Stráníková - Stoklasová)
ČERNÍNOVÁ, Kateřina, Volební právo a jeho projevy v Rychnově nad Kněžnou v letech 1849-1913, UPa 2016. (Macková - Pochobradská)
HLADÍKOVÁ, Markéta, Vývoj spisové služby v českém prostředí ve 20. století, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
HRNKOVÁ, Zuzana, Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti, UPa 2016. (Pochobradská - Siglová)
KOUDELKA, Martin, Pašování a jeho odraz v tisku meziválečného Československa, UPa 2016. (Macková - Ivanov)
MRÁZOVÁ, Annamarie, Správa východočeských památkových objektů v letech 1945 – 1958, UPa 2016. (Strouhalová - Macková)
NOVÁKOVÁ, Monika, Problematika výkonu spisové služby u katastrálních úřadů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
PAULUSOVÁ, Aneta, Vznik, správní vývoj a osud státních východočeských lázní se zvláštním zřetelem na péči o archiválie, UPa 2016. (Pochobradská - Macková)
PECHOVÁ, Anna, Demografický vývoj farnosti Horní Jelení v 19. století, UPa 2016. (Nekvapil Jirásková - Macková)
ŠVEJCAROVÁ, Kamila, Elementární školství v Poličce v 19. století, UPa 2016. (Sráníková - Pavelková Čevelová)

2015 (10)

KALOUSKOVÁ, Anna, Komorní poručení jako nástroj komunikace se správou pardubického panství, UPa 2015. (Siglová - Šebek)
KOVÁRNÍKOVÁ, Eva, Patronátní právo a jeho projevy na panství a velkostatku Broumov v 19. a 20. století, UPa 2015. (Macková - Hrdinová)
KRISTENOVÁ, Sabina, Historie výroby českého trvanlivého pečiva, od Fidora k Opavii, UPa 2015. (Pochobradská - Siglová)
MALÁ, Martina, Obecní kronika jako písemnost i pramen na příkladu obecních kronik obce Libčany, UPa 2015. (Macková - Strouhalová)
MAVRU, Simona, Demografický vývoj farnosti Proseč v 18. a 19. století, UPa 2015. Šikulová - Maur)
MENCLOVÁ, Nelly, historie a současnost firmy Akciový pivovar Pardubice, UPa 2015. (Pochobradská - Jiránek)
NIKLOVÁ, Martina, Pardubice v letech 1644 - 1647 ve světle městských počtů, UPa 2015. (Šebek - Marek)
SKALA, Marek, Historie firmy Paramo, a.s., Pardubice od jejího založení až do současnosti, UPa 2015. (Pochobradská - Jiránek)
ŠPIČAN, Daniel, Výkon domovského práva v Hradci Králové v letech 1918 – 1938, Upa 2015. (Macková - Strouhalová)
VRZÁČKOVÁ, Aneta, Teoretické a praktické aspekty tvorby a významu spisových řádů u obou skupin původců, UPa 2015. (Pochobradská - Macková)
 

2014 (15)

DRÁBKOVÁ, Hana, Historie a současnost novodobých soukromých archivů, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
HAVLÍKOVÁ, Eva, Historie a současnost firmy KAROSA ve vysokém Mýtě, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
HRŮŠOVÁ, Veronika, Historie podniku Mlýny J. Voženílek, spol. s. r.o. Předměřice nad Labem, UPa 2014. (Pochobradská - Stoklasová)
KOHOUTOVÁ, Radka, Vývoj České správy sociálního zabezpečení a její péče o dokumenty od 20. století do současnosti, UPa 2014.  (Pochobradská - Macková)
KONEČNÁ, Petra, Architektura a urbanismus města Poděbrady v letech 1848-1945, UPa 2014. (Panoch - Škabrada)
KREJČOVÁ, ZAVADILOVÁ, Gabriela, Sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči jako průvodce písemností a jeho archiválie, UPa 2014. (Macková - Stoklasová)
KUCHARČÍKOVÁ, Barbora, Význam péče o dokumenty u soukromoprávních původců, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
MLČŮCHOVÁ, Barbora, Kapitoly z dějin archivu Českého rozhlasu, UPa 2014. (Macková - Pochobradská)
NOVÁKOVÁ, Klára, Tanec v Chrudimi od konce 19. století do současnosti, UPa 2014. (Macková - Strouhalová)
ONDRÁČKOVÁ, Pavlína, Historie firmy BOTAS a.s. Skuteč, UPa 2014.  (Pochobradská - Jiránek)
SLABIHOUDOVÁ, Romana, Výkon spisové služby u soukromoprávních průvodců s využitím konkrétního příkladu, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
SVĚDIROHOVÁ, Aneta, Péče o dokumenty na středních školách v Pardubicích, UPa 2014. (Pochobradská - Macková)
ŠPINKOVÁ, Lucie, Fotografickáé součásti archivních fondů, jejich původ a péče o ně na příkladu vybraných fondů ze SOA Praha, UPa 2014. (Macková - Pochobradská)
VLASÁK, Jan, Módní a obuvnická reklama v Pardubicích v meziválečném období, UPa 2014.  (Macková - Jiránek)
ZAORAL, Jan, Historie a současnost specializovaných archivů v České republice, UPa 2014. (Pochobradská - Siglová)

2013 (7)

ČERNÁ, Eliška, Patronátní právo na panství Poděbrady v 19. století, UPa 2013. (Macková - Nekvapil Jirásková)
ČERNÁ, Tereza, Zástavba a rozvoj města Pardubic v letech 1900 – 1921, UPa 2013. Šebek - Hrubý)
HÁJKOVÁ, Kamila, Návrh optimálního řešení výkonu spisové služby pro Základní školu, Základní uměleckou školu a mateřskou školu Lomnice, UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
CHOBOTSKÝ, Jakub, Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1945 – 1960, UPa 2013. (Macková - Homola)
KRUPAUEROVÁ, Nikola, Historie státního okresního archivu Chrudim, UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
LOHNISKÁ, Eva, Historie lesnického archivnictví na území východních Čech, UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
VRÁNOVÁ, Kateřina, Historie, současnost a možnosti rozvoje spisové služby Krajské nemocnice T. Bati, as., UPa 2013. (Pochobradská - Macková)
 

2012 (9)

BARTOŠOVÁ, Petra, Historie evropského archivnictví, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
GRULIŠOVÁ, Kateřina, Porovnání úrovně spisové služby u okresních soudů v jednotlivých krajích v České republice, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
CHUDĚJOVÁ, Iveta, Spisová služba v rezortu Ministerstva obrany České republiky, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
JELÍNEK, Lukáš, Problematika výkonu spisové služby u specifické skupiny soukromoprávních původců, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
KABELOVÁ, Nikola, 500. výročí vzniku finanční prokuratury v Praze 1937, UPa 2012. (Macková - Horáček)
NOVÁK, Lukáš, Diskursy sexuality a dětská sexualita 19. Století, UPa 2012. (Hanulík - Lenderová)
PRAŽÁK, Martin, Historie Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
RYŠAVÝ, Jan, Stručný pohled na současné evropské archivnictví, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
ŠAFAŘÍK, Pavel, Praktické vyřešení spisové služby obce Běrunice, UPa 2012. (Pochobradská - Macková)
 

2011 (11)

Katedra historických věd:


DANIELOVÁ, Dagmar, Rozdíl v přístupu o archiválie v podmínkách Univerzit Hradec Králové a Pardubice a jejich předchůdců, UPa 2011. (Pochobradská - Velková)
ERBANOVÁ, Aneta, Vincenc Paulus, UPa 2011. (Velková - Jirásková)
KOVÁČOVÁ, Jindřiška, Vývoj cechů na pardubickém panství se zvláštním zřetelem na cechovní heraldiku a sfragistiku, UPa 2011. (Šebek - Vorel)
RAK, Martin, Problematika výkonu spisové služby u soukromoprávních původců, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)


Ústav historických věd:

HOLAR, Tomáš, Historie a vývoj významného podnikového archivu Archiv společnosti Škoda Plzeň, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)
HRDINOVÁ, Veronika, Historie Sboru dobrovolných hasičů v Chocni od roku 1870 až do současnosti s přihlédnutím k dobovým pramenům, UPa 2011. (Pochobradská - Lána)
KARBAŠ, Adam, Historie a vývoj rezortu obrany od roku 1918 do současnosti s přihlédnutím ke spisové službě a archivnictví, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)
KORENČIKOVÁ, Kateřina, Historie podniku Povodí Labe Hradec Králové 1966 – 20006, UPa 2011. (Pochobradská - Kouřím)
MACHKOVÁ, Vendula, Vývoj okresního úřadu Vrchlabí od roku 1868 – 1960, UPa 2011. (Pochobradská - Macková)
SVOBODOVÁ, Anna, Voršilské slavnosti 1837 ve světle korespondence, UPa 2011. (Macková - Pavelková Čevelová)
ŠUPEJOVÁ, Eliška, Péče o silnice samosprávy Holic do 1. světové války, UPa 2011. (Macková - Pavelková Čevelová)

2010 (20)

BORKOVÁ, Angelika, Dějiny archivu v Kutné Hoře v letech 1352-1960, UPa 2010. (Macková - Velková)
ČERNÍNOVÁ, Jana, Epigrafické památky v okresu Pardubice v bývalém soudním okresu Holice, UPa 2010. (Teplý - Šebek)
DOSTÁLOVÁ, Jana, Vývoj spisové služby v resortu práce a sociálních věcí, UPa 2010. (Pochobradská - Macková)
HRNČÍŘOVÁ, Alena, Velkostatek Orlík nad Vltavou ve 20. století, UPa 2010. (Macková - Macek)
KADLEC, Jindřich, Správní vývoj města Jilemnice v letech 1850-1945, UPa 2010. (Macková - Pochobradská)
KNOLLOVÁ, Petra, Heřmanův Městec za 2. světové války, UPa 2010. (Němeček - Dvořáček)
KOSKOVÁ, Jana, Reklama v regionálním tisku na Pardubicku v letech 1918-1945, UPa 2010. (Macková - Horáček)
KUTIL, Jiří, Soupis epigrafických památek ve východní části okresu Kolín do roku 1850. UPa 2010. (Teplý - Šebek)
LUKEŠOVÁ, Eva, Vývoj české archivní sítě od roku 1839 do současnosti, UPa 2010. (Pochobradská - Velková)
MACHOVÁ, Markéta, Obecní úřad Pardubičky 1850-1938, UPa 2010. (Velková - Kouřím)
MICHALŮ, Alice, Problematika vývoje spisové služby v resortu ministerstva financí, UPa 2010. (Pochobradská - Velková)
NOVOTNÁ, Kateřina, Rozdrobení gruntů po roce 1869, UPa 2010. (velková - Maur)
PANÁČEK, Jan, Podmíny získání certifikátu ISO vyplývající ze zákona o archivnictví a spisové službě, UPa 2010. (Pochobradská - Hanulík)
RYŠKOVÁ, Dagmar, Správní struktura a historie sociální péče na Uherskohradišťsku (80. léta 19. stol. – 70. léta 20. stol.), UPa 2010. (Macková - Pochobradská)
SOUKOP, Zdeněk, Aplikace domovského práva v Přelouči v letech 1918-1938, UPa 2010. (Macková - Kouřím)
ŠAFÁŘOVÁ, Renata, Kriminalita na východočeském panství Stárkov v raném novověku, UPa 2014. (Kubeš - Šáro)
ŠANDOVÁ, Kateřina, Městská správa Kutné Hory od roku 1861 do roku 1913, UPa 2010. (Macková - Hašková)
ŠINDELÁŘOVÁ, Alena, Správní výoj města Trutnova 1945-1960, UPa 2010. (Macková - Pochobradská)
VLKOVÁ, Monika, Aplikace domovského práva v Novém Bydžově do roku 1914, UPa 2010. (Macková - Šikulová)
VRÁNOVÁ, Kateřina, Správa závodů Tomáše Bati, UPa 2010. (Macková - Horáček)
 

2009 (13)


DRAHOŇOVSKÁ, Zuzana, Kavalírská cesta Františka Leopolda a Karla Jakuba Buquoyů v letech 1726 – 1731, UPa 2009. (Kubeš)
HUŠKOVÁ, Jitka, Dějiny Národního hřebčína Kladruby nad Labem, UPa 2009. (Pochobradská - Jelínková)
KAKRDA, David, Webové stránky jako archiválie?, UPa 2009. (Pochobradská - Hanulík)
KEBRTOVÁ, Lucie, Průmysl pivovarský v Pardubicích v letech 1871 – 1948, UPa 2009. (Macková - Lána)
KUBÁTOVÁ, Martina, Cechovní heraldika a sfragistika na havlíčkobrodsku, UPa 2009. (Šebek - Teplý)
KULHÁNEK, Ladislav, Vývoj obce Břehy v letech 1650 – 1850, UPa 2009. (Macková - Maur)
NOVOTNÁ, Lenka, Právovárečné měšťanstvo Hradce Králové v letech 1531 – 1948, UPa 2009. (Macková - Lána)
PACHOLÁTKOVÁ, Iveta, Zánik královéhradecké pevnosti a její pozůstatky v současnosti, UPa 2009. (Teplý - Panoch)
PÁSZTOROVÁ, Žaneta, Dějiny správy města Nechanice 1867 – 1938, UPa 2009. (Macková - Pochobradská)
PILAŘOVÁ, Jana, Čáslav a její archiv (18. – 20. st.), UPa 2009. (Macková - Pochobradská)
PODOLSKÁ, Eva, Živnostenské společenstvo krejčích, obuvníků, kovářů a podkovářů v Nymburce, UPa 2009. (Macková)
ROPKOVÁ, Sandra, Vývoj spisové služby v resortu zdravotnictví, UPa 2009. (Pochobradská - Macková)
ŤOPEK, Martin, Iniciály – časopis pro nezadanou literaturu, UPa 2009. (Studený - Novotný vladimír)
 

2008 (11)

BALOUSOVÁ, Michaela, Vývoj spisové služby v resortu ministerstva spravedlnosti, UPa 2008.  (Pochobradská)
BARÁKOVÁ, Tereza, Proces s generálem Heliodorem Píkou – politické procesy 50. let v Československu, UPa 2008. (Veber)
ČÍŽEK, Martin, Postavení komerčních spisoven v systému předarchivní péče, UPa 2008. (Pochobradská)
DUŠEK, Jiří, České a slovenské archivnictví v jednotě a rozdílnosti, UPa 2008. (Pochobradská)
KOKEŠ, Luboš, Vývoj spisové služby v resortu ministerstva životního prostředí, UPa 2008. (Pochobradská)
KOURKOVÁ, Lucie, Městský archiv Jihlava ve 20. století, UPa 2008. (Macková)
PEŘINOVÁ, Anna, Život a dílo Ladislava Lábka, UPa 2008. (Šebek)
SOBOTKA, Roman, Atlas erbů a vlajek měst a obcí kraje Vysočina, UPa 2008. (Šebek)
STIEGLEROVÁ, Pavla, Edice Popisu státního statku Milíčeves z r. 1802, UPa 2008. (Velková)
ŠÍMOVÁ, Eva, Zvláštnosti výkonu spisové služby v krajích a obcích České republiky, UPa 2008. (Pochobradská)
TROJANOVÁ, Šárka, Vývoj spisové služby v resortu školství, UPa 2008. (Pochobradská)

Bakalářské práce oboru historie - ochrana hmotných památek a historie / slavistická studia zemí EU (2010-2020; v závorce uveden vedoucí práce a oponent, dosud 228 prací):

2020 (2)

STEINOVÁ, Jessica, František z Ditrichštejna a jeho informační síť. Korespondence se španělským vyslancem v letech 1626 až 1630, UPa 2020. (Marek, Prchal)
SVOBODA, Viktor, Sídlištní situace a nálezy z doby římské z Mikulovic u Pardubic (parc. p. č.241/56), UPa 2020. (Jílek, Kapustka)

2019 (11)

HORÁČKOVÁ, Zdeňka, Komunikace kardinála Františka z Dichtrichštejna s papežskými nuncii u císařského dvora (1621-1634), UPa 2019. (Marek, Vorel)
HŘEBÍKOVÁ, Veronika, Cesta císařského vyslance Josefa Klementa z Kounic po jižním Švédsku a Dánsku v létě 1776, UPa 2019. (Kubeš, Prchal)
CHUDÝ, Jiří, Proměny měšťanských domů historického jádra v Novém Bydžově v průběhu 19. a 20. století, UPa 2019. (Šeda, Škabrada)
JANÁČEK, Michal, Kuchyňské účty moravské větve rodiny Collalto v první polovině 18. století, v období hraběte Antonína Rombalda Collalto, UPa 2019. (Prchal, Kubeš)
JEŽDÍKOVÁ, Daniela, Cizinci v raně středověkých Čechách. Archeologické a historické doklady, UPa 2019. (Frolík, Musil)
LACINA, Martin, Stavební vývoj a hmotná kultura hradu Rabštejna, UPa 2019. (Musil, Frolík)
ROSECKÝ, Lukáš, Odbojové hnutí na Žďársku na konci 2. světové války, UPa 2019. (Němeček, Jílková)
SEDLÁČKOVÁ, Michaela, Košumberk – starý hrad a jeho vstup. Jeho podoba a vývoj na základě archeologického výzkumu, UPa 2019. (Musil, Frolík)
SEIDENGLANZOVÁ, Jarmila, Performování role vlastence v 19. století z pohledu komparativní analýzy egodokumentů, UPa 2019. (Hanulík, Stráníková)
VOSÁTKOVÁ, Veronika, Dějiny lazaretu v Pohledu za první světové války a nemocniční péče z hlediska zdravotních institucí, UPa 2019. (Hanulík, Mertelík)
VYČÍTALOVÁ, Lenka, Turnovští hledači drahých kamenů v letech 1813-1948, UPa 2019. (Hanulík, Grabcová)

2018 (24)

Historie:

BÁRTA, Václav, Měšťanský dům čp. 49v Pardubicích. Stavební a kulturní historie. UPa 2018. (Panoch – Šeda)
HÁKOVÁ, Apolena, Šarlatáni a fušeři ve stínu profesionálního lékařství. UPa 2018. (Hanulík – Lenderová)
HÝBL, Martin, Reprezentace a recepce válečné invalidity v době 1. světové války, UPa 2018. (Hanulík – Halířová)
JANOVSKÁ, Nikola, Ženské hroby z 2 století a počátku 3. století n. l. v Čechách a na Moravě, UPa 2018. ( Jílek – Musil)
JELÍNEK, Tomáš, Osídlení slezskoplatěnické kultury v obci Libišany, UPa 2018. (Jílek – Musil)
JETMAROVÁ, Kateřina, Perzekuce sedláků v Proseči a okolí v období kolektivizace. UPa 2018. ( Jiránek – Urban)
JIČÍNSKÝ, Martin, Středověké a raně novověké nálezy v Chrudimi-Štěpánkovy ul., čp. 97/1. UPa 2018. (Frolík – Musil)
KROUPOVÁ, Denisa, Charakteristika pohřebního ritu ve starším stupni doby stěhování národů v Čechách, UPa 2018. (Jílek – Musil)
MITÁŠOVÁ, Klára, Hradec Králové – motiv města ve výtvarném umění 20. století. UPa 2018. (Hrubý – Opršalová Dašková)
PCHÁLKOVÁ, Veronika, Gotické a renesanční kachle z pardubického zámku. Vybrané soubory ze sbírek VČM Pardubice. UPa 2018. (Frolík – Musil)
PLÍŠEK, Daniel, Architektura pošt a poštovních úřadů na území východních Čech v letech 1890 – 1948, UPa 2018. (Panoch – Šeda)
SCHIEBELOVÁ, Veronika, Mimořádný lidový soud v Chrudimi a proces s Wilibaldem Kühnem. UPa 2018. (Němeček – Jílková)
STINKOVÁ, Karolína, Sepulkrální památky na Mělnicku v letech 1850 – 1950, UPa 2018. (Hrubý – Panoch)
ŠIKULOVÁ, Natálie, Pochody smrti, UPa 2018. (Němeček – Novotný)
UKSOVÁ, Michaela, Drobné sakrální památky na Berounsku, UPa 2018. (Hrubý – Panoch)
ZVÁROVÁ, Adéla, Korespondence Albrechta z Fürstenberka s Vratislavem z Pernštejna a Alžbětou z Pernštejna, UPa 2018. (Marek – Vorel)

Slavistická studia:
BLÁHOVÁ, Kateřina, Dějiny a architektura jezuitského řádu v Chorvatsku. UPa 2018. (Téra – Panoch)
BŘEZOVJÁKOVÁ, Lucie, Vývoj bulharského státu v 9. století. UPa 2018. (Téra – Kouba)
HEKOVÁ, Nikola, Osudy slovinských hradů a zámků po roce 1945, UPa 2018. (Kozár – Téra)
JEDLIČKOVÁ, Irena, Plečnik v Praze, aneb méně známé kapitoly z Plečnikova působení na Českém území. UPa 2018. (Téra – Kozár)
KOSAR (PECINOVÁ), Martina, Georgi Dimitrov a jeho kult v Bulharsku a východním bloku, UPa 2018. (Vydra – Kouba)
KUŽELOVÁ, Zuzana, Krakovský Wawel jako kulturní fenomén. UPa 2018. (Téra – Ganczarczyk)
PODŽORNÝ, Jakub, Vybrané aspekty druhé světové války na Těšínsku – drama tří národů. UPa 2018. (Téra – Ganczarczyk)
RÝDLOVÁ, Aneta, Polské školství za druhé světové války. UPa 2018. (Téra – Kouba)
 

2017 (20)

Historie:

BARANOVÁ, Simona, Pohřebiště bylanské kultury v Zápech, okr. Praha-východ, UPa 2017. (Jílek – Mgr. Marek Půlpán)
BROŽKOVÁ, Aneta, Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Černožicích(okr. Hradec Králové) v kontextu mladoneolitického osídlení labského pravobřežní, UPa 2017. (Jílek – Mgr. Pavel Burgert, Ph.D.)
DOUBEK, Patrik, Architektura peněžních ústavů ve východních Čechách v období 1890-1948, UPa 2017. (Panoch – Hrubý)
JESCHKEOVÁ, Monika, Sepulkrální architektura na Mladoboleslavsku v letech 1800-1948, UPa 2017. (Panoch - Hrubý)
JOŠTOVÁ, Kateřina, Keramika ze sídliště z doby římské v Úhřeticích, okr. Chrudim, UPa 2017. (Jílek – Musil)
KLOZOVÁ, Tereza, Stavebně-historická charakteristika zámeckého areálu v Hrádku u Nechanic, UPa 2017. (Škabrada – Hrubý)
KOŠAŘOVÁ, Markéta, Raně středověké osídlení v Dražkovicích (okr. Pardubice), UPa 2017. (Frolík – Musil)
LAUEROVÁ, Zuzana, Architektura peněžních ústavů v severních Čechách v období 1880-1948, UPa 2017. (Panoch – Hrubý)
LOUMAN, Tomáš, Stavebně historická charakteristika souboru staveb v obci Libenice, UPa 2017. (Škabrada – Vařeková)
MACHARA, Filip, Depoty z doby laténské na území bývalého Československa, UPa 2017. (Jílek – Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D.)
SODOMKA, Martin, Sepulkrální památky na Náchodsku 1830-1938, UPa 2017. (Panoch – Kutová)
VOLNÁ, Petra, Sídliště bylanské kultury v Tuřanech, UPa 2017. (Jílek - Mgr. Marek Půlpán)

Slavistická studia:

HONZERA, Josef, Vislansko - Problém raně středověkých polských dějin, UPa 2017. (Téra – Čapský)
KODEŠOVÁ, Šárka, Bulharsko a roztržka Stalin – Tito, UPa 2017. (Téra – Kouba)
KOUTNÍKOVÁ, Veronika, Měšťané očima Gabriely Zapolské, UPa 2017. (Gańczarczyk – Pató)
KRÁLOVÁ, Vendula, Činnost organizace "Żegota" během druhé světové války, UPa 2017. (Téra – Vydra)
LEVINSKÝ, Petr, Akademie polských bratří v Rakowě (1601-1632), UPa 2017. (Téra – Poslední)
MAREŠOVÁ, Karolína, Proměny rytířství a role rytířských turnajů v období 13. - 15. Století, UPa 2017. (Čapský – Ptáčková)
MATĚJKOVÁ, Lucie, Titulatura slovanských vládců v raném středověku - původ a etymologie, UPa 2017. (Téra – Čapský)
NOVOTNÁ, Eliška, Lidové slavnosti v předvečer svátku Jana Křtitele v dílech polských autorů 15. a 16. Století, UPa 2017. (Téra – Čapský)

2016 (23)

Historie:

BAREŠ, Vojtěch, Klášterní život uprostřed města - příklad dominikánů v Nymburce, UPa 2016. (Ptáčková - Šebek)
BEZDÍČKOVÁ, Aneta, Středověké předměstí z pohledu archeologie na příkladu Českého Brodu, UPa 2016. (Frolík - Musil)
BŘÍZOVÁ, Veronika, Neolitické sídlištní situace a nálezy z parcel č. č. 838/1, 837/21 v Libišanech, UPa 2016. (Jílek - Bulvová)
DYTRYCHOVÁ, Jana, Škola ve Staré Pace v letech 1774-1868, UPa 2016. (Stráníková - Stoklasová)
HAMPLOVÁ, Vendula, Sídelní a stavební vývoj obce Červená Hora od 2. poloviny 18. století do 20. století, UPa 2016. (Škabrada - Hrubý)
KOČNAROVÁ, Petra, Budova tzv. Panklovny v zámeckém areálu v Ratibořicích (od poznání k opravě), UPa 2016. (Škabrada - Panoch)
KRÁTKÝ, Matouš, Kovové nálezy zajištěné ze soukromých sbírek v Regionálním muzeu v Kolíně v rozmezí let 2010-2013, UPa 2016. (Jílek - Musil)
KULTOVÁ, Jana, Každodenní život ve Velkých a Malých Svatoňovicích v letech 1918 – 1945, UPa 2016. (Jiránek - Hrdinová)
MATYSOVÁ, Klára, Kachle z kostela sv. Josefa v Chrudimi, UPa 2016. (Frolík - Musil)
MIKSOVÁ, Tereza, Spolek dobrovolných hasičů Starý Kolín od založení do současnosti, UPa 2016. (Macková - Hrdinová)
PALMIERI, Barbara, Vývoj sociální a zdravotní péče v dlouhém 19. století v Přelouči, UPa 20161. (Halířová - Hanulík)
POHLOVÁ, Lada, Reflexe výtvarné kultury ve vesnickém prostředí v okolí Hradce Králové od konce 19. století do poloviny 20. století, UPa 2016. (Hrubý - Dašková)
PŘIBYLOVÁ, Žaneta, Československá antropologie 1945-1992, UPa 2016. (Novotný René - Hanulík)
RICHTEROVÁ, Adéla, Konstrukt maskulinity 19. a 20. století, UPa 2016. (Lenderová - Borovičková)
SAMKOVÁ, Michaela, Dějiny školství v Bystřici nad Pernštejnem od roku 1850 do roku 1918, UPa 2016. (Halířová - Kubátová)
SCHMIDTOVÁ, Dominika, Doprovodné programy pro děti v archeologické expozici, UPa 2016. Šebek - Musil)
ŠATALÍK, Petr, Dozvuky první světové války na Královéhradecku v regionálním tisku, UPa 2016. (Jiránek - Novotný René)
ŠVIHÁLKOVÁ, Kateřina, Pravěké osídlení Úhřetic (okres Chrudim) (zpracování materiálu ze záchranného archeologického výzkumu 1961 a 1971), UPa 2016. (Jílek - Musil)

Slavistická studia:


KOVÁŘÍKOVÁ, Julie, recepce pronikání vlivu Sebastiana Kneippa v českých zemích, UPa 2016. (Hanulík – Najmanová)
NAJMANOVÁ, Tereza, Strach a strašidelné postavy v každodennosti pozdního středověku, UPa 2016. (Ptáčková – Téra)
HOLÍKOVÁ, Veronika, Kult sv. Jiří V Bulharské kultuře, UPa 2016, (Kouba, Veleva)
PARCHANSKÁ, Pavlína, Od Avionu do Noivy, UPa 2016, (Ganczarczyk – Téra)
ŠAMŠOVÁ, Barbora, Masopust v systému polské lidové kultury, UPa 2016, (Téra – Ganczarczyk)
 

2015 (26)

Historie:

BANKOVOVÁ, Natálie, Opevnění Českého Brodu z pohledu archeologie, UPa 2015. (Frolík – Sigl)
BRODSKÝ, Ondřej, Zoomorfní a antropomorfní plastika v době římské na území České republiky, UPa 2015. (Jílek – Horník)
DOLEŽALOVÁ, Petra, „Případ Babice“. Účast Jana Samka a Bohumila Doležala na protikomunistickém odboji, UPa 2015. (Homola - Vydra)
FORETOVÁ, Alena, Legionářské pomníky a památníky obětem 1. Světové války ve východních Čechách. Ideje, typologie, umělecké pojetí, UPa 2015. (Panoch - Hrubý)
GREGROVÁ, Nikola, Městská a obecní heraldika Jihomoravského kraje, UPa 2015. (Šebek - Prchal)
HAVLOVÁ, Andrea, Obraz české královny Elišky Rejčky v historiografii a literatuře, UPa 2015. (Ptáčková - Šebek)
HRBKOVÁ, Jana, Zpracování kosti ve středověku v Hradci Králové, UPa 2015. (Sigl – Frolík)
KAREL, Jan, Německá menšina na Německobrodsku 1939 – 1945, UPa 2015. (Novotný René - Nečas)
KOPKA, Leoš, Inspirace archaickou kulturou a pohanstvím na vznik hudebních děl v 19. a 20. století, UPa 2015. (Téra - Vydra)
KŘEPINSKÁ, Veronika, Dva objekty z doby laténské v Malých Čičovicích (okres Praha – západ) v kontextu dalších laténských nálezů v regionu, UPa 2015. (Jílek – Novák)
LIŠKA, Pavel, Kolektivizace na Svitavsku, UPa 2015. (Urban - Homola)
LUKÁŠOVÁ, Barbora, Anna Martenová – Klecandová, první česká orientalistka, UPa 2015. (Lenderová - Borovičková)
MORCHOVÁ, Nela, Pardubice v letech 1635-1636 ve světle městského počtu, UPa 2015. (Šebek - Vorel)
NOVOTNÁ, Petra, Středověké archeologické nálezy na území Předměřic nad Labem, UPa 2015. (Sigl – Frolík)
PAVLIŠOVÁ, Kristýna, Středověká stavební keramika z Chrudimi, UPa 2015. (Frolík – Sigl)
PECHÁČEK, Miroslav, První rozšíření Evropských společenství 1973, UPa 2015. (Veber - Vydra)
PLÍŠEK, Michal, Primární školství v Pardubicích v 19. století, UPa 2015. (Stráníková - Stoklasová)
REJKUBOVÁ, Veronika, Primární školství v Ronově nad Doubravou v 19. století, UPa 2015. (Stráníková - Stoklasová)
ROHLENOVÁ, Michaela, Středověká městská parcela na příkladu Chrudimi. Archeologický výzkum v Rybičkově ulici čp. 8/I, UPa 2015. (Frolík – Sigl)
SMRČINA, Michal, Kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj. (Na příkladu Náchoda), UPa 2015. (Macková - Krejčová Zavadilová)
STAUFČÍKOVÁ, Helena, Věznice v Uherském Hradišti v procesech 50. let minulého století, UPa 2015. (Veber - Vydra)
ŠIKL, Miloslav, Strategie konzumního jednání v druhé polovině dvacátého století v Hradci Králové, UPa 2015. (Hanulík - Panoch)
ŠKODOVÁ, Jana, Skauti ve třetím odboji: jejich účast v pokusech o ozbrojená povstání, UPa 2015. (Veber - Vydra)
VOLFOVÁ, Petra, Sídliště únětické kultury v Mikulovicích (okr. Pardubice), UPa 2015. (Frolík – Jílek)


Slavistická studia:

KEBRTOVÁ, Markéta, Bona Sforza a kontext polské dvorské kultury v 16. století, UPa 2015. (Macková – Lána)
MICHALICOVÁ, Nela, Habsbursko-polské vztahy ve 20. letech 18. století. Císařský vyslanec František Karel Vratislav z Mitrovic v korespondenci s říšským vicekancléřem Schönbornem, 1724-1727. UPa 2015. (Prchal – Téra)

2014 (22)

Historie:

GOLDBERGOVÁ, Daniela, Krátká cesta životem. Osudy Marie Josefy Kláry Thunové, provd. Mansfeldové (1714-1740), UPa 2014. (Kubeš - Prchal)
HABRMAN, Filip, Eneolitické osídlení Chrudimi, UPa 2014.
HAVRANOVÁ, Denisa, Zámek Hrádek u Nechanic a Chlumec nad Cidlinou jako místa paměti (1830-1948), UPa 2014. (Hanulík - Císařová)
HOLINKOVÁ, Lenka, Architektura a urbanismus města Litomyšle v letech 1848-1948, UPa 2014. (Hrubý - Panoch)
HOŘÍNKOVÁ, Aneta, Středověké a raně novověké sklo ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, UPa 2014.
IVÁNKOVÁ, Gabriela, Hřebeny z doby stěhování národů v Čechách, UPa 2014.
JANOUCHOVÁ, Marcela, Dějiny evangelických sborů Krakovany a Chcaletice a porovnání jejich vývoje, UPa 2014. (Stoklasová - Nekvapil Jirásková)
KLOUDOVÁ, Miriam, Pavel Durdík, lékař, cestovatel, feminista?, UPa 2014.
MÁLEK, Jan, Sídlištní objekty Únětické kultury v Mikulovicích – parcela 241/6, UPa 2014.
MAREŠ, Jakub, Sportovní stavby ve východních Čechách v letech 1900-2013, UPa 2014.
MÍČEK, Michal, Sídelní struktura ve starší době železné ve východních Čechách, UPa 2014.
NESIBOVÁ, Vladimíra, Slovanská, vrcholně středověká pohřebiště a raně novověké hřbitovy v Hradci Králové, UPa 2014.
NEZDAROVÁ, Michaela, Proměny východočeského cukrovarnictví ve druhé polovině 20. století, UPa 2014. (Stoklasová - Jiránek)
PÓL, Jiří, Železné středověké nálezy z Jihlavy a okolí, UPa 2014.
PROTIVÁNEK, Martin, Sepulkrální památky v Hradci Králové v letech 1780-1938, UPa 2014.
RÁBOVÁ, Šárka Caitlín, Sbírky muzeí v České republice, jejich vývoj a struktura, UPa 2014. (Šebek - Halířová)
TRUHLÁŘ, Roman, Výroční trhy (jarmarky) ve městech Chrudimského kraje v době od poloviny 15. do konce 17. století, UPa 2014. (Šebek - Maur)
VAŇKOVÁ, Pavlína, Výchova k manželství a vedení domácnosti na základě výchovné literatury v „dlouhém“ 19. století, UPa 2014. (Pavelková Čevelová - Stráníková)
VNOUČKOVÁ, Eva, Ostruhy z doby římské v Čechách, UPa 2014.
VRZÁČKOVÁ, Aneta, Josefína Kounicová – manželka šlechtice, politika a mecenáše, UPa 2014. (Lenderová - Stráníková) 

Slavistická studia:

KOUCKÁ, Kateřina, Polská šlechtická kultura a její obraz v díle Aleksandra Fredry, UPa 2014.(Vydra – Téra)
VÍŠEK, Lukáš, Vliv severoitalské renesanční architektury na slovinskou Istrii, UPa 2014. (Panoch, Kozár)
 

2013 (28)

Historie:

BOLEČKOVÁ, Iveta, Spletitá cesta žen za uznáním. Ženy v odborném lékařství v letech 1900 – 1939 a odraz jejich akceptace v odborném a mediálním diskursu, UPa 2013. (Hanulík – Halířová)
ČERNÁ, Hana, Osudy archeologických památek v malých městských muzeích na příkladu městského muzea v Dašicích, okr. Pardubice, UPa 2013. (Jílek - Frolík)
DIMLOVÁ, Veronika, Dějiny evangelického sboru Klášter nad Dědinou, UPa 2013. (Stokalsová – Macková)
DOBRUSKÁ, Martina, Sídlištní komplex Lány u Chrudimi (okr. Chrudim), UPa 2013. (Jiráň - Jílek)
HERKLOCOVÁ, Lucie, Pedagogické časopisy pro děti a mládež v 19. století, UPa 2013. (Halířová - Lenderová)
CHLÁDKOVÁ, Veronika, Čeští zemští patroni ve výtvarném umění – okres Ústí nad Orlicí, UPa 2013. (Hrubý – Panoch)
JAKLOVÁ, Iva, Hrádek u Šárovcovy Lhoty, UPa 2013.(Sigl – Frolík)
JELÍNKOVÁ, Monika, Anežka Česká v paměti středověku a současnosti, UPa 2013. (Čadková – Šebek)
JUKL, Stanislav, Otroctví ve starověkém Římě v době republiky, UPa 2013.(Titz – Jiránek)
KOŘENSKÁ, Magdalena, Albína Dratvová a ženská otázka, UPa 2013. (Lenderová – Hábová)
KRPÁLKOVÁ, Jana, Architektura a urbanismus města Poličky v letech 1800 – 1914, UPa 2013. (Škabrada – Panoch)
KUTĚJ, Jan, Středověké keramické poháry ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, UPa 2013. (Sigl - Frolík)
MACHOVCOVÁ, Tereza, Malířské dílo Jakuba Pischela pro augustiniánský klášter v Havlíčkově Brodě, UPa 2013. (Panoch – Hrubý)
MENŠÍKOVÁ, Klára, Sídlištní komplex Stolany – Sobětuchy (okr. Chrudim), UPa 2013. (Jiráň - Jílek)
NOVOTNÁ, Lenka, Příspěvek k dějinám Chrudimi za třicetileté války – léta 1639 – 1850. UPa 2013. (Šebek – Prchal)
PETRLOVÁ, Iveta, Duchovní rytířské řády na území Českých zemí do 1. čtvrtiny 14. století. UPa 2013. (Čadková – Šebek)
PONČÍKOVÁ, Štěpánka, Každodenní život hradiště v Chrudimi v 9.-11. století, UPa 2013. (Frolík – Sigl)
RAVINGEROVÁ, Eliška, Obraz krále Václava II. od 13. do 20. století, UPa 2013. (Stejskal – Čadková)
ŘEHOUNKOVÁ, Jana, Nálezové okolnosti bronzových depotů v mladší a pozdní době bronzové, UPa 2013. (Jiráň – Jílek)
SÜSSEROVÁ, Anna, Městská a obecní heraldika okresů Jičín, Trutnov a Náchod, UPa 2013. (Šebek – Kubeš)
ŠPRINCOVÁ PITHARTOVÁ, Monika, Sakrální architektura na Orlickoústecku v letech 1780 – 1850, UPa 2013. (Panoch – Hrubý)
ŠRŮTEK, Filip, Válečné vzpomínky Josefa Malocha jako historický pramen, UPa 2013. (Němeček – Kokeš)
VAŠÍČKOVÁ, Andrea, Vojenský lékař František Půža, UPa 2013. (Jiránek – Richter)
 

Slavistická studia:

MERTOVÁ, Kristýna, Idea slovanství v díle Alfonse Muchy, UPa 2013. (Panoch – Kouba)
PIŇOSOVÁ, Michaela, Jugoslávský typ socialismu ve slovinském prostředí, UPa 2013. (Vydra – Macek)
POKORNÁ, Zuzana, Každodenní život volyňských Čechů na přelomu 19. a 20. Století, UPa 2013. (Jiránek – Homola)
SALAVCOVÁ, Zuzana, Ženská čeleď na Královéhradecku v 17. Století, UPa 2013. (Maur – Šikulová)
VÍŠKOVÁ, Romana, Společenské postavení žen v 1. republice. Srovnání několika osobností. UPa 2013. (Lenderová – Waageová)

2012 (32)

Historie:

BARTOŠOVÁ, Tereza, Neolitický šperk, UPa 2012.
BREBEROVÁ, Stanislava, Doklady her a hraček v archeologických nálezech v Hradci Králové, UPa 2012.
GRECMANOVÁ, Andrea, Keramická výbava v hrobech kultur popelnicových polí, UPa 2012.
CHARVÁTOVÁ, Aneta, Novoměstské předměstí v Chrudimi na základě archeologických nálezů, UPa 2012.
KADLEC, Jindřich, Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945, UPa 2012.
KOŇAŘÍKOVÁ, Alena, Šlechta v českých zemích v letech 1918-1945. Osudy a postoje Thun- Hohensteinů po roce 1918 a jejich vazby k národnímu socialismu, UPa 2012.
KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Gabriela, Toleranční sbor v Moravči do roku 1848, UPa 2012. (Macková – Stoklasová)
KUHNOVÁ, Kristýna, Továrnická rodina sochorů ze Dvora Králové nad Labem a její spolupráce s českými umělci v době mezi světovými válkami, UPa 2012. (Panoch – Škabrada)
KUTĚJOVÁ, Eliška, Nálezy odpadní jímky v areálu bývalé šatlavy v Hradci Králové, UPa 2012. (Sigl – Frolík)
KUTOVÁ, Pavlína, Kultura v Litomyšli ve 20. letech 20. století, UPa 2012. (Veber – Hašková)
MATOUŠKOVÁ, Ludmila, Vojtěch Václav Sternberg (1868-1930) – politik a básník, UPa 2012. (Lenderová – Jelínková)
MIKLÁŠOVÁ, Veronika, Opevnění velkomoravského Starého Města u Uherského Hradiště, UPa 2012. (Frolík – Sigl)
NOVÁK, Jan, Počátky vsi Stíčany (okr. Chrudim) ve světle archeologických nálezů, UPa 2012. (Frolík –Sigl)
PEŠTA, Matěj, Ladislav Langner (1874-1946). Maloměstský obchodník a úředník v míru a ve válce, UPa 2012. (Jiránek – Macková)
PODOLAN, Zdeněk, Lidová architektura na jihovýchodní Moravě, UPa 2012. (Škabrada – Vařeková)
ROSULKOVÁ, Kateřina, Hmotná kultura hradu Lichnice, UPa 2012. (Sigl – Frolík)
ŘEHOŘ, Tomáš, Karlštejn. Stavební proměny hradu během puristické rekonstrukce architektem Josefem Mockerem, UPa 2012.(Panoch – Škabrada)
SCHNEIDER, Jan, Zbraně z doby laténské v Čechách, UPa 2012. (Jiráň – Titz)
SUROVCOVÁ, Markéta, Historické proměny interiérů zámku Slatiňany a jejich současná obnova, UPa 2012. (Panoch – Hrubý)
SVĚRÁK, Milan, Sídlištní komplex Bylany (okr. Chrudim), UPa 2012. (Jiráň – Jílek)
SVOBODOVÁ KOLDROVÁ, Dita, Sídliště únětické kultury v Mikulovicích, UPa 2012 (Jiráň – Jílek)
ŠIMKOVÁ, Andrea, Počátky obce Vejvanovice (okres Chrudim), UPa 2012. (Frolík – Sigl)
ŠÍR, Jakub, Doklady kožedělné výroby v nálezech z Hradce Králové, UPa 2012. (Sigl – Frolík)
VOHRALÍKOVÁ, Tereza, Poutní místo Kostelní Vydří: od baroka do současnosti, UPa 2012. (Panoch – Hrubý)

Slavistická studia:

BREJLOVÁ, Monika, Podobné a shodné prvky v sumerských a starozákonných příbězích, UPa 2012. (Titz – Antalík)
ČERMÁK, Pavel, Židovské obyvatelstvo ve východních Čechách na konci 18. století (pro Chrudimský, Hradecký a Bydžovský kraj), UPa 2012. (Maur – Nekvapil)
GRANDIČ, Ondřej , Vývoj pohraniční stráže v prvním desetiletí její existence, UPa 2012. (Veber – Urban)
HRON, Jiří, Českoslovenští legionáři v Rusku – obraz skutečných událostí v jejich dílech, UPa 2012. (Veber – Richter)
HÝSKOVÁ, Michaela, Konec exkluzivity? Komparativní analýza návštěvnosti nejvýznamnějších lázeňských lokalit 19. století v Čechách, UPa 2012. (Hanulík – Rudová)
KLVAŇOVÁ, Alena, Komparativní analýza způsobu života v oblasti Valašska a Goreňska na přelomu 18. a 19. století, UPa 2012.
KURKOVÁ, Markéta, Dílo Tomáše Štítného: Ženy, děti a rodinný prostor v díle Tomáše Štítného, UPa 2012. (Čadková – Stejskal)
MAZÁNKOVÁ, Ladislava, Secesní výtvarná kultura v Hradci Králové v letech 1895-1914, UPa 2012. (Panoch – Hrubý)

2011 (30)

Katedra historických věd:

ČERNÁ, Eliška, pravěké osídlení na Nymbursku, UPa 2010. (Jiráň – Sigl)
KORNELAKOVÁ, Radka, Pohřebiště knovízského okruhu, UPa 2011, (Frolík – Jiráň)
POSKOČILOVÁ, Šárka, Církevní architektura a menší sakrální stavby na Opočensku, UPa 2011. (Panoch – Škabrada)
STŘIHAVKOVÁ, Lenka, Hrobová výbava v době římské v Čechách, (Jiráň – Titz)
SVOBODOVÁ, Petra, Pravěká hradiště ve východních Čechách, Upa 2011. (Jiráň – Titz)
ŠPRYNAROVÁ, Anna, Pohanské pověry ve středověkých českých pramenech, UPa 2011. (Čadková – Stejskal)
ŠTARK, Marek, Kamenné artefakty v době bronzové, UPa 2011. (Jiráň – Titz)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie, Kostel svatého Jakuba v Rané a počátky středověkého osídlení na Hlinecku, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
ŠTYSOVÁ, Karolína, Osídlení z doby římské v Praze – Letňanech, Upa 2011 (Jiráň – Titz)
VEDRALOVÁ, Markéta, Historie poutního místa Hejnice, UPa 2011. (Panoch – Prchal)
VOSÁHLOVÁ, Tereza, Neznášov – Habřina – Rotemberk, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
ŽÁČKOVÁ, Marie, Vývoj osídlení lokality Skalice nad Svitavou, UPa 2011. (Jiráň – Titz)


Ústav historických věd:

BAŽANT, Jan, Historie Terezína od konce 2. světové války až do současnosti z pohledu památkové péče, UPa 2011. (Panoch – Škabrada)
BORTHOVÁ, Žaneta, Středověké opevněné sídlo v poloze Habřina – Vražba, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
CEJNAROVÁ, Markéta, Pravěké osídlení Poděbradska, UPa 2011. (Jiráň – Titz)
GOL, Tomáš, Posádkové město Litoměřice v letech 1918 – 1938, UPa 2011. (Jiránek – Horáček)
HOLUBEC, Miloš, Historie farnosti Poniklá na přelomu 19. a 20. století, UPa 2011. (Čevelová – Stráníková)
HRŮŠOVÁ, Lucie, Renesanční a barokní kachle ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, UPa 2011. (Sigl – Hrubý)
HUKALOVÁ, Kateřina, Esoterické zájmy v životě Leopolda hraběte Thun-Hohensteina (1888-1944), UPa 2011. (Hanulík – Jelínková)
HURAJČÍKOVÁ, Veronika, Každodenní život na hradišti Budeč, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
HUSÁKOVÁ, Jana, Vývoj archeologického bádání na Pardubicku (konec 19. století až polovina 20. století), UPa 2011. (Šebek – Frolík)
HUŠKOVÁ, Ivana, Středověké osídlení na Chrudimsku na příkladu obce Tuněchody, UPa 2011. (Frolík – Sigl)
CHALUPNÍKOVÁ, Barbora, Vývoj zahradní architektury 1. poloviny 20. století se zaměřením na zahradního architekta Josefa Vaňka, UPa 2011. (Panoch – Hrubý)
KALÁBKOVÁ, Kateřina, Šperk doby laténské, UPa 2011. (Jiráň – Titz)
KREJČÍČKOVÁ, Hana, Použití dřevěného materiálu ve středověké Ostravě, UPa 2011. (Frolík – Sigl) 

Slavistická studia:

BRANDEJSOVÁ, Barbora, Každodenní život polské aristokracie ve světle pamětí kněžny Matyldy Sapiehové rozené Windischgrätzové (1837-1968), UPa 2011. (Vydra – Jelínková)
PATERMANOVÁ, Jaroslava, Čeští a Slovinští vojáci za první světové války na italské frontě – v osobních svědectvích, UPa 2011. (Jiránek – Dvořáček)
POLÁKOVÁ, Tereza, Státní zámek Žleby: jeho historie, umělecká výzdoba a stylové interiéry, UPa 2011. (Panoch – Hrubý)
ROUSKOVÁ, Aneta, Varšava, město hříchu? Kriminalita, antisemitismus a veřejná morálka v polském velkoměstě, 1905-1914. UPa 2011. (Vydra – Halířová)
ŘEHÁK, Miroslav, Válečný deník českého vojáka Jiřího Vopařila z let 1915 – 1918. UPa 2011. (Jiránek – Vydra)
 

2010 (10)

Ochrana hmotných památek:

KOZOVÁ, Monika, Drobná středověká opevněná sídla na Chrudimsku, UPa 2010. (Sigl – Frolík)
KUNC, Vojtěch, Pravěké osídlení Rakovnicka, UPa 2010. (Titz – Jiráň)
MĚDÍLKOVÁ, Michaela, České menšinové školy na Žamberecku (1904-1938), UPa 2010.
NOVOTNÝ, René, Vzestup a pád nordické rasové teorie v nacistickém Německu: Vliv H. F.K. Günthera a dalších na nacisticku rasovou ideologii, UPa 2010. (Vydra – Jiránek)
RAUBICOVÁ, Veronika, Zřícenina hradu Lichnice (k. ú. Podhradí, Chrudim) UPa 2010. (Lenderová – Halířová)
REJCHRTOVÁ, Jana, Josef Pekař na cestách, UPa 2010. (Teplý – Veber)
ROZSYPALOVÁ, Hana, Chrudim v 9. a 10. století na základě archeologických výzkumů, UPa 2010. (Sigl – Frolík)
STROUHALOVÁ, Marcela, Hrabě Jan Adam Hrzán z Harasova. Zrození barokního kavalíra?, UPa 2010. (Kubeš – Nobicht)
VALOVÝ, Jiří, Církevní instituce na (českém) Těšínsku ve středověku, UPa 2010. (Čadková – Stejskal)

Slavistická studia:

ADÁMKOVÁ, Veronika, Vznik a vývoj první české školy v německém městě Frýdku v letech 1894-1924, UPa 2010. (Lenderová – Němcová)

Disertační práce obhájené na ÚHV FF UPCE (2009-2022, dosud 38 prací)

2022 (2)

38 RICHTER, David, Politický a ekonomický kontext změn v sociální struktuře drobné šlechty v Čechách na počátku raného novověku (se zvláštním zřetelem k Chrudimskému kraji) (školitel: prof. Petr Vorel)

37 VLASÁKOVÁ, Zuzana, Mezi normou a každodenní praxí. Správa komorních panství Pardubice, Poděbrady a Kolín v letech 1614-1702 (školitel: doc. Marie Macková)

2021 (2)

36 ZEMANOVÁ URBANOVÁ, Berenika, Hrabě hraje divadlo. Leopold II. Lažanský z Bukové (1854-1891) (školitel: prof. Milena Lenderová)

35 RÁBOVÁ, Šárka Caitlín, Etablování sociální choroby: tuberkulóza a společnost v 19. a 20. století (školitel: prof. Milena Lenderová)

2020 (2)

34 KORÁBKOVÁ, Kateřina, Medializace literatury v meziválečném českém tisku (školitel: doc. Petr Poslední + doc. Jana Bartůňková)

33 HOMOLA, Zdeněk, Způsob fungování komunistických bezpečnostních složek se zvláštním zřetelem ke Krajskému velitelství Státní bezpečnosti Gottwaldov, resp. Uherské Hradiště v letech 1949-1952 (školitel: doc. Václav Veber + dr. Zbyněk Vydra)

2019 (5)

32 KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Gabriela, Kolektivní paměť českých evangelíků v zahraničí aneb "Biblu donesli ze sebou..." (školitel: doc. Marie Macková)

31 NOVOTNÝ, René, Národnost, rasa a pospolitost. Německé obyvatelstvo v Protektorátu Čechy a Morava (školitel: doc. Tomáš Jiránek)

30 NEKVAPIL, Ladislav, Čeleď a čelední služba ve východních Čechách v 17. a 18. století (školitel: prof. Eduard Maur)

29 IVANOV, Jan, Podnikání Jana Adolf II. ze Schwarzenbergu v Dráze císaře Františka (školitel: doc. Tomáš Jiránek)

28 KOKEŠ, Luboš, Vznik, vývoj a fungovaní Státní bezpečnosti na Pardubicku v letech 1945-1953 (školitel: doc. Václav Veber + dr. Zbyněk Vydra)

2018 (3)

27 DVOŘÁČEK, Jan, Československo-etiopské vztahy 1945-1974 (školitel: doc. Tomáš Jiránek)

26 BAKEŠ, Martin, Diplomatem v půlnoční zemi. Zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650-1730 (školitel: doc. Jiří Kubeš)

25 NOVÁ, Eliška, Klasicistní stavitelství v Litoměřicích a jeho doznívání 1800-1870. Od zednického mistra ke stavebnímu podnikateli (školitel: prof. Jiří Škabrada)

2017 (7)

24 STRÁNSKÁ, Zuzana, K vývoji metodiky a současným možnostem plošných průzkumů na vesnici (školitel: prof. Jiří Škabrada)

23 NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Šárka, Populační vývoj a majetkový transfer v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v letech 1700-1849 (školitel: prof. Eduard Maur)

22 MARŠÁLKOVÁ, Lenka, Walter Xaver z Dietrichsteina (1664-1738). Aristokrat, který nechtěl být duchovním (školitel: doc. Jiří Kubeš)

21 VLČKOVÁ, Olga, Ruth Klinger. Svědkyně jedné epochy (školitel: doc. Zuzana Augustová)

20 MOLKOVÁ, Michaela, Slovo jako zbraň. Projevy nacionalismu ve vybraných českých novinách a časopisech 19. století (školitel: doc. Jana Bartůňková)

19 VELEVA, Sevdalina, Parodie v české středověké literatuře (doc. Petr Poslední)

18 ŠŤASTNÁ, Denisa, Nenechaly se vyšachovat. Příspěvek k tématu feminizace české scénografie 20. století (školitel: prof. Milena Lenderová)

2016 (3)

17 RUDOVÁ, Hana, Za boha, krále a krásná umění. Buquoyové a vizuální umění v "dlouhém" 19. století (školitel: prof. Milena Lenderová)

16 MINČEV, Emil, Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska v roce 1878 do konce druhé světové války. Dějiny, procesy, osobnosti, společenský a každodenní život (doc. Vladimír Penčev)

15 NOBICHT, Jakub, Lov a myslivost na jižní a západní Moravě v 18. století (školitel: prof. Eduard Maur)

2015 (3)

14 URBAN, Jiří, Sociální recepce kolektivizace venkova v horním Polabí: od fenoménů k aktérům a jejich motivacím (školitel: doc. Václav Veber)

13 MOJSEJOVÁ, Kateřina, Profesní a soukromý život divadelních hereček od 60. let 19. století do roku 1918 (školitel: prof. Milena Lenderová)

12 JELÍNKOVÁ, Dita, Šlechta v proměnách: transformace sociálních, politických a ekonomických struktur v letech 1918 až 1948 (školitel: doc. Václav Veber)

2014 (3)

11 STOKLASOVÁ, Hana, Katolické přechodové rituály v "dlouhém" 19. století (školitel: prof. Milena Lenderová)

10 MINČEV, Enčo, Československo-bulharské hospodářské vztahy v meziválečném období (1918-1939) (školitel: prof. Jan Rychlík)

9 CHODĚJOVSKÁ, Eva, Obraz Prahy v raném novověku. Ikonografie jednoho evropského města (školitel: prof. Petr Vorel)

2013 (1)

8 HANULÍK, Vladan, Nekonvenční léčebné taktiky v době profesionalizace medicíny: vznik a vývoj lázní Gräfenberg v 1. polovině 19. století (školitel: prof. Milena Lenderová)

2012 (1)

7 POCHOBRADSKÁ, Helena, Vývoj správy státních zemědělských podniků na území východních Čech po roce 1945 se zvláštních zřetelem na vývoj státních statků (školitel: doc. Marie Macková)

2011 (2)

6 KYNCL, Vojtěch, Nacistický teror druhého stanného práva v pramenech poválečné justice. Zločiny 20. pluku pořádkové policie Böhmen po atentátu na Reinharda Heydricha (školitel: doc. Jan Němeček)

5 ČADKOVÁ, Kateřina, Kateřina za Sieny a její duchovní průvodci. Geneze vzoru ženské svatosti ve vrcholném středověku (školitel: doc. Jan Stejskal)

2010 (2)

4 TRIFONOV, Trifon Ančev, Inovační "synchronizace" pracovních činností v oblasti kulturního dědictví (možnosti implementace pokročilých vědeckých a technologických řešení pro jeho ochranu, výzkum a prezentaci) (školitel: prof. Petr Vorel)

3 STRÁNÍKOVÁ, Jana, Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti: genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 (školitel: prof. Milena Lenderová)

2009 (2)

2 ČEVELOVÁ, Zuzana, Gender, víra a manželství v "dlouhém" 19. století. Možnosti interpretace katolických normativních pramenů (školitel: prof. Milena Lenderová)

1 HALÍŘOVÁ, Martina, Sociální patologie a ochrana dětství od dob osvícenství do roku 1914. Disciplinace jako součást ochrany dětství (školitel: prof. Milena Lenderová)