Pravidelné konference

Ústav pravidelně pořádá dvě odborné akce:

V sudých letech se na jaře koná tzv. pardubické bienále (dvoudenní), v lichých pak před Vánoci tzv. adventní kulatý stůl (jednodenní). Příspěvky z těchto setkání většinou vycházejí tiskem.

Naši studenti se také pravidelně účastní Celostátní studentské vědecké konference Historie, která má tradici od počátku 90. let minulého století. Každé historické pracoviště na ni může vyslat maximálně dva zástupce. Pardubičtí vysokoškoláci se pravidelně dostávají do první desítky a jejich příspěvky se dostávají do odborného časopisu. Z účastníků této soutěže se také často rekrutují doktorandi.

I.  Evropa - region - kultura (13. - 14. 4. 2000) - vyšlo jako Supplementum 3 v rámci řady Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of languages and humanities, Pardubice 2000.

II. Dítě a dětství napříč staletími (4. - 5. 4. 2002) - vyšlo jako JIRÁNEK, Tomáš - KUBEŠ, Jiří (edd.), Dítě a dětství napříč staletími. Sborník příspěvků z 2. pardubického bienále 4. - 5. dubna 2002, Pardubice 2003.

III. Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby (29. - 30. 4. 2004) - vyšlo jako JIRÁNEK, Tomáš - KUBEŠ, Jiří (edd.), Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. Sborník příspěvků z III. pardubického bienále, 29.-30. dubna 2004, Pardubice 2005. ISBN 80-7194-772-5.

IV. Tzv. dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie (27. - 28. 4. 2006) - vyšlo jako ČADKOVÁ, Kateřina - LENDEROVÁ, Milena - STRÁNÍKOVÁ, Jana (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006.

V. Peníze a jejich lidé (15. - 16. 5. 2008) - vyšlo v rámci Theatrum historiae 6, v roce 2010 na s. 177-370.

VI. Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách (22. - 23. 4. 2010) - vyšlo v rámci časopisu Theatrum historiae 11, v roce 2012.

VII. Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin (Potštejn, 19. - 20. 4. 2012) - vyšlo v roce 2013 v rámci časopisu Východočeský sborník historický 23, 2013.

VIII. Město a válka (Pardubice, 24. - 25. 4. 2014) - část příspěvků vyšla v rámci časopisu Theatrum historiae 16 (2015). 

IX.  Ars Culinaria Europaea. Gastronomie v interdisciplinární perspektivě (Pardubice, 29. - 30. 4. 2016). Pořádáno ve spolupráci s KLKS FF UPa a Východočeským muzeem v Pardubicích.

X. Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky (Kutná Hora, 26. - 27. 4. 2018).

true

XI. Zakázaná sexualita a její historické proměny (8. 12. 2022).

X. Historická krajina: její proměny, výzkum a současné trendy bádání (6. 12. 2019).

IX. Migrace a emigrace jako téma moderních dějin (5. 12. 2017). 

VIII. Železnice a hospodářský rozvoj v 19. století (4. 12. 2015).

VII. Historické stavby - jejich vývoj, výzdoba, minulé a současné využití (4. 12. 2013).

VI. Cestování v 19. století: reflexe ztráty výjimečnosti (2. 12. 2011) - vyšlo jako součást 12. čísla časopisu Theatrum historiae v roce 2013.

V. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 17. - 19. století (4. 12. 2009) - vyšlo jako PRCHAL, Vítězslav a kol., Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16. - 19. století, Pardubice 2011. ISBN 978-80-7415-047-0.

IV. V zajetí veřejné prospěšnosti. Církevní řády v českých zemí v 17. - 20. století (20. 12. 2007) - vyšlo v rámci 3. čísla časopisu Theatrum historiae v roce 2008 na s. 263-344.

III. Prameny k dějinám šlechtického cestování 1550-1800 (28. 11. 2005) - vyšlo jako KUBEŠ, Jiří (ed.), Šlechtic na cestách v 16. - 18. století, Pardubice 2007. ISBN 978-80-7194-928-2.

II.  Osobní deník - snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? (11. 12. 2003) - vyšlo LENDEROVÁ, Milena - KUBEŠ, Jiří (edd.), Osobní deník - snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? Sborníček příspěvků z 2. adventního kulatého stolu, který se konal na půdě Katedry historických věd FHS Univerzity Pardubice dne 11. prosince 2003, Pardubice 2004.

I. Tolerance a obraz "druhého" (11. 12. 2001) - tiskem nevyšlo.

true

Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů mají možnost každoročně soutěžit se svými příspěvky na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie. Od roku 2002 se této akce pravidelně účastní i naši posluchači, proto jsme zřídili tuto stránku, která obsahuje základní informace, které potřebujete, pokud se rozhodnete této akce zúčastnit.

Kde a kdy se akce koná?

Každý rok je to někde jinde, v organizaci se střídají jednotlivé katedry a ústavy historie po celé ČR (za rok 1995 Ostrava, 1996 Hradec Králové, 1997 Brno, 1998 Praha, 1999 Olomouc, 2000 Č. Budějovice, 2001 Ústí nad Labem, 2002 Opava, 2003 Pardubice, 2004 Brno, 2005 Liberec, 2006 Ostrava, 2007 Praha, 2008 Hradec Králové, 2009 Ústí nad Labem, 2010 Olomouc, 2011 Opava, 2012 Plzeň, 2013 Pardubice, 2014 Liberec, 2015/16 Brno, 2016/17 Č. Budějovice, 2017/18 Praha). Akce je dvoudenní a bývá na přelomu března a dubna. Vybraným účastníkům za naše pracoviště uhradíme cestovné a ubytování.

Jak se přihlásit?

Každé pracoviště má podle statutu konference právo vyslat pouze dva reprezentanty z řad studentů bc. či mgr. oborů (a také jednoho pedagoga do hodnotící komise), kteří se zúčastní s příspěvkem, který má max. 30 normovaných stran textu. Zájem o účast ale bývá větší, a proto je nutné uspořádat ústavní kolo soutěže, kde vybereme dva podle našeho názoru nejvhodnější reprezentanty našeho ústavu. Důraz klademe na vědeckou přínosnost studie, aktuálnost tématu a také schopnost své téma řádně ústně prezentovat. Ústavní kolo proběhne vždy v lednu, tzn. že se na něj zájemci musejí přihlásit do konce prosince předchozího roku. Přihlásit se můžete tak, že pošlete e-mail s digitální podobou své práce a jasným vyjádřením, že se chcete akce zúčastnit.

Jak má vypadat soutěžní příspěvek?

Jeho formální podobu stanovuje statut konference, který vydává pracoviště, kde se konference koná. Pravidelně to bývají tyto náležitosti: 1) může se jednat o původní studii, přepracovanou seminární práci či část bakalářské nebo diplomové práce; 2) rozsah do 30 normostran (= 30 x 1800 znaků = 54000 znaků; 12 písmo, 1,5 řádkování, písmo Times New Roman, poznámky velikost 10); 3) musí obsahovat max. 1 stránku českého resumé; 4) zahrnuje seznam použitých pramenů a literatury; 5) odevzdávají se tři výtisky svázané

Na koho se obrátit?

Pokud vás zajímají další informace o konferenci, pak kontaktujte dr. Vítězslava Prchala na vitezslav.prchal@upce.cz, nebo dr. Vladana Hanulíka na vladanhanulik@seznam.cz.

Neváhejte, stojí to za to!

Tento text je určen především studentům 3. ročníku bc. oborů a studentům mgr. oborů - neváhejte, prosím, hned na začátku zimního semestru se poraďte s vedoucím vaší bakalářské či diplomové práce a rozmyslete si, s jakým příspěvkem se chcete konference zúčastnit. Ve hře je zápočet pro všechny účastníky ústavního kola a pro dva vybrané také dvoudenní cesta za skvělou životní zkušeností. Tímto zážitkem prošla řada vašich spolužáků, kteří se už uplatnili v praxi a zde se měli možnost poprvé výrazněji zviditelnit.

Pokud chcete znát jejich jména, pak za všechny vybíráme (abecedně):

Mgr. Michaelu Buriánkovou, která soutěžila v Olomouci 2011 a je nyní naší doktorandkou.

Mgr. Tomáše Foltýna, jenž se zúčastnil konference v Liberci 2005 a nyní pracuje v Národní knihovně v Praze.

PhDr. Blanku Jedličkovou (nyní Zubákovou) soutěžící v roce 2012 v Opavě, nyní naší doktorandku a držitelku ceny Magnesia Litera za objev roku (2016).

Mgr. Marii Marešovou (nyní Mírkovou), která soutěžila v Brně 2004 a nyní pracuje ve Státním oblastním archivu v Plzni.

Mgr. Lenku Maršálkovou, která soutěžila v Hradci Králové 2009 a v roce 2017 úspěšně skončila doktorské studium na naší univerzitě.

Mgr. Enča Minčeva, Ph.D., jenž se zúčastnil akce v Ústí nad Labem 2010 a v roce 2014 úspěšně dokončil doktorské studium na našem ústavu.

Mgr. Jiřího Urbana, Ph.D., který se taktéž zúčastnil konference v Liberci 2005 a nyní pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů a zároveň vyučuje na našem pracovišti.

Informace o jednotlivých ročnících soutěže:

Historie 2021 

Za ÚHV se zúčastnily:

 • Anna Adamčíková, Pronikání vlivů Chansons de geste do díla Andrease Capellana a otázka jinakosti třetí knihy: Traktát De Amore v kontextu francouzské tvorby druhé poloviny 12. století.
 • Daniela Hynková, Výměnek jako forma sociálního zabezpečení na vesnici na konci 18. a v první polovině 19. století na příkladu panství Chrast.

Historie 2020/21  - online konference se uskutečnila ve dnech 22.-23. října 2020 v Praze na půdě Filozofické fakulty UK.

 Za ÚHV se zúčastnily: 

 • Veronika Hřebíková, Císařský vyslanec Josef Klement z Kounic na cestě po jižním Švédsku a východním pobřeží Dánska v létě roku 1776. (v soutěži získala 2. místo a zvláštní cenu v soutěži o hlavní Cenu Josefa Šusty!)
 • Zdeňka Horáčková, Kardinál Ditrichštejn a jeho vztahy k římské kurii ve světle dopisů tří papežských nunciů. (v soutěži získala 5. místo!)

Historie 2018/19  - konference se uskutečnila ve dnech 17.-18. dubna 2019 v Brně na půdě Pedagogické fakulty MU.

Za ÚHV se zúčastnil: 

 • Jan Krčál, Nemiluj mě, tohle se nedělá: Homosexualita na Pardubicku v 1. polovině 20. století. 

Historie 2017/18 - konference se uskutečnila ve dnech 11. - 12. dubna 2018 v Praze na půdě Pedagogické fakulty UK.

   Za ÚHV se zúčastnily: 

 •         Denisa VÍDEŇSKÁ, Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století (za práci získala Cenu Josefa Šusty!).
 •         Věra PASTUCHOVÁ, Antonín Kryštofek. Osud jednoho slezského chlapce.
   

Historie 2016/17 - konference se uskutečnila ve dnech 6. - 7. dubna 2017 v Českých Budějovicích

    Za ÚHV se zúčastnili:

 •         Jan KAREL,Sběrné středisko Bedřichov v letech 1945–1947 aneb Internační zařízení pro Němce na Havlíčkobrodsku.
 •         Filip VÁVRA,V hlavní roli ambasáda. Diplomatův dům a problematika jeho držby na příkladu ruské mise Františka Karla hraběte Vratislava z Mitrovic v letech 1728–1733 (soutěž vyhrál!).

       

Historie 2015/16 - konference se uskutečnila na půdě FF Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 21. - 22. dubna 2016.

   Za ÚHV se zúčastnila:

 •        Nela MICHALICOVÁ, Vyslanec hofmistrem - hofmistr vyslancem. Jeden rok o dvojí roli hraběte Františka Karla Vratislava z Mitrovic u sasko-polského dvora v roce 1726. 

Historie 2014 - akce (jubilejní 20. ročník) se uskutečnila ve dnech 23. - 24. 4. 2015 v Liberci.

   Za ÚHV se zúčastnila:

 •        Daniela GOLDBERGOVÁ, Krátký život barokní šlechtičny. Na příkladu Marie Josefy Kláry Thun-Hohensteinové, provdané Mannsfeldové (1714-1740).

Historie 2013 - akce se uskutečnila u nás v Pardubicích ve dnech 3. - 4. 4. 2014.

   Za ÚHV se zúčastnily:

 •        Tereza MACHOVCOVÁ, Velké dílo „malého“ malíře Jakuba Pischela pro bývalý augustiniánský klášter v Havlíčkově Brodě.
 •        Veronika NAJMANOVÁ, Gender jako užitečná kategorie historické analýzy na příkladu českého eugenického diskurzu.

Historie 2012 - akce se uskutečnila v Plzni ve dnech 11. - 12. 4. 2013.


   Za ÚHV se zúčastnily:

 •       Terezie VOHRALÍKOVÁ, Barokní kniha zázraků z poutního místa Kostelní Vydří.
 •       Gabriela KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Toleranční sbor v Moravči do roku 1848.

Historie 2011 (Opava, 30.–31. 3. 2012)


   Za ÚHV se zúčastnily:

 •       Martina BOROVIČKOVÁ, Komunikační strategie v dopisech Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské knížeti Metternichovi a Frederiku Lambovi.
 •       Blanka JEDLIČKOVÁ, České ženy v protinacistickém odboji? Vznik ženských odbojových aktivit v kontextu zrodu domácího demokratického protinacistického odboje na příkladu ilegálního časopisu „V boj“.

Historie 2010 (Olomouc, 30.–1. dubna 2011)
  

Za ÚHV se zúčastnily:

 •      Michaela BURIÁNKOVÁ, Pražský agent hraběte Ferdinanda Jana Verduga v druhé půli 17. století.

     Lucie MIKLOVIČOVÁ, Pověz mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi. Analýza šlechtických rukopisných kuchařských knih.

true
Rozšířit fotografii: 
false