Výběrové řízení na místa akademických pracovníků / pracovnic

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice

výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

  • místo vedoucího/vedoucí ústavu historických věd – profesora nebo docenta
  • místo vedoucího/vedoucí katedry literární kultury a slavistiky – profesora, docenta nebo odborného asistenta
  • místo vedoucího/vedoucí katedry religionistiky – profesora, docenta nebo odborného asistenta

Dále pro:

ústav historických věd

  • místo odborného asistenta se zaměřením na dějiny pravěku s částečným pracovním úvazkem; žádoucí jsou praktické zkušenosti z archeologických výzkumů

katedru anglistiky a amerikanistiky

  • místo odborného asistenta se zaměřením na anglickou a americkou literaturu a britská a americká kulturní studia
  • místo asistenta nebo lektora angličtiny na výuku praktického jazyka, psaného a mluveného projevu

katedru religionistiky

  • místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na dějiny náboženství a současnou religiozitu

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

Na místo profesora jmenování profesorem v příslušném oboru, na místo docenta habilitace v oboru, na místo odborného asistenta akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., na místo asistenta ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně příslušného zaměření a předpoklady pro vědeckou práci.

Uchazeč o výše uvedené pracovní pozice nemá v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty.

Na místa vedoucích kateder je minimálním požadavkem ukončené studium doktorského studijního programu, 5 let praxe vysokoškolského učitele. Uchazeči, kteří dosud nejsou akademickými pracovníky UPa, se současně přihlásí na místo akademického pracovníka – profesora, docenta nebo odborného asistenta (podle plnění kvalifikačních požadavků).

Předpokládaný nástup 18. 2. 2019 nebo dle dohody.

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Uchazeči o místa vedoucí/ho katedry/ústavu společně s přihláškou předloží vizi rozvoje příslušného pracoviště.

Přihlášku je nutno doručit do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 21.1.2019 elektronicky na adresu:

barbora.krpatova@upce.cz. Do předmětu e-mailu uveďte název pozice.

Nebo poštou na adresu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

děkanát

Barbora Krpatová

Studentská 84

532 10 Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení