Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků / pracovnic pro:

 

Ústav historických věd

  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na gender history a dějiny těla v 19. a 20. století na částečný úvazek 0,25.

 

  • 1 místo profesora se zaměřením na politické dějiny Evropy 19. století na plný úvazek.

 

  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na historickou demografii, dějiny venkova v raném novověku na částečný úvazek 0,2.

 

  • 1 místo vedoucího ústavu.

 

Katedra filosofie a religionistiky

  • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na teorii religionistiky a antropologii náboženství na poloviční pracovní úvazek.

Podklady: videoukázka přednášky související s požadovanou odborností v délce 15 min. Plné znění publikovaného odborného textu, který bude podkladem rozhovoru při výběrovém řízení.

Vybraní uchazeči, kteří budou pozváni k výběrovému řízení, mohou být rovněž požádáni o ukázku zpětné vazby k zaslanému studentskému textu.

 

Katedra věd o výchově

  • 1 místo asistenta se zaměřením na psychologii v kombinaci se speciální pedagogikou, úvazek 0,5.

 

  • 1 místo vedoucího katedry.

 

Katedru sociální a kulturní antropologie

  • 1 místo odborného asistenta sociální a kulturní antropologie (nebo příbuzného oboru) se zaměřením na antropologii aplikovanou. Na dobu určitou, jako náhrada za mateřskou dovolenou, plný úvazek.
  • 1 místo profesora, docenta, nebo odborného asistenta sociální a kulturní antropologie (nebo příbuzného oboru), plný úvazek.

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

Na místa profesorů jmenování profesorem v příslušném oboru, na místa docentů habilitace v oboru, na místa odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., na místa asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně příslušného zaměření a předpoklady pro vědeckou práci. Uchazeč o výše uvedené pracovní pozice nemá v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty. Na místo vedoucího Ústavu historických věd je požadavkem udělená habilitace v oboru. Na místo vedoucího Katedry věd o výchově je požadavkem ukončené studium doktorského studijního programu /titul Ph.D./, min. 5 let praxe na akademickém pracovišti po ukončení doktorského studia (udělená habilitace v oboru výhodou). Uchazeči na pozice vedoucích katedry/ústavu, kteří dosud nejsou akademickými pracovníky UPCE, se zároveň přihlásí na místo vysokoškolského učitele – profesora, docenta nebo odborného asistenta (podle své dosažené kvalifikace).

 

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

 

Předpokládaný nástup: 1. září 2022 nebo dle dohody.

 

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. (Vzor přihlášky naleznete na www.upce.cz v sekci Volná místa – Podklady k výběrovému a přijímacímu řízení na pracovní místa).

 

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů doručte do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení, tj. do 8. 6. 2022 elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz  (do předmětu e-mailu uveďte název pozice). Konání samotného výběrového řízení předpokládáme v termínu 21. 6. 2022. Uchazeči budou s předstihem vyrozuměni zvláštním dopisem.

 

 

Nebo poštou na adresu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

děkanát FF

Studentská 84

532 10 Pardubice.

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false