UPCE

Nové podmínky přijímacího řízení Fakulty filozofické UPa

12. 5. 2020

PODMÍNKY PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY/PROGRAMY:

Přijímací zkoušky do bakalářského studia se v tomto akademickém roce ruší u následujících studijních programů/oborů:

 • Filosofie,
 • Historicko-literární studia,
 • Historie,
 • Kulturní dějiny,
 • Německý jazyk pro odbornou praxi,
 • Ochrana hmotných památek,
 • Religionistika,
 • Slavistická studia zemí Evropské unie,
 • Sociální a kulturní antropologie,
 • Spisová a archivní služba.

Uchazeči musí dodat kopie vysvědčení 1. pololetí 4. ročníku SŠ, které zašlou do 7. 6. 2020 na studijní oddělení Fakulty filozofické e-mailem (prijimacky.FF@upce.cz). Uchazeč musí do předmětu v e-mailu uvést název studijního programu / studijních programů, do kterého / do kterých si podával e-přihlášku).

 

Anglický jazyk – specifické podmínky:

 • jednooborové studium – specializace Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk pro vzdělávání:

Přijímací zkoušky se ruší. Uchazeči musí dodat vysvědčení 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ, které zašlou do 7. 6. 2020 na studijní oddělení Fakulty filozofické e-mailem (prijimacky.FF@upce.cz). V případě úspěšně absolvované certifikované jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2 nebo vyšší zašle uchazeč i daný certifikát. Uchazeč musí do předmětu v e-mailu uvést název studijního programu / studijních programů, do kterého / do kterých si podával e-přihlášku).

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu do každé ze specializací.

 • sdružené studium

Přijímací zkoušky se ruší. Uchazeči musí dodat vysvědčení 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ, které zašlou do 7. 6. 2020 na studijní oddělení Fakulty filozofické e-mailem (prijimacky.FF@upce.cz). V případě úspěšně absolvované certifikované jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2 nebo vyšší zašle uchazeč i daný certifikát. Uchazeč musí do předmětu v e-mailu uvést název studijního programu / studijních programů, do kterého / do kterých si podával e-přihlášku).

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 15 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu při dosažení minimálního počtu 55 bodů.

Humanitní studia

U daného studijního programu se přijímací zkoušky neruší.

Přijímací zkoušky se uskuteční dne 17. 6. 2020. Čas a místo konání přijímací zkoušky bude uvedeno v pozvánce, která bude uchazečům zaslána e-mailem nejpozději 15 dnů před termínem konání zkoušky.

 

Vysvědčení a certifikáty, které byly již zaslány e-mailem, nechá uchazeč, spolu s maturitním vysvědčením, úředně ověřit a doručí poštou nejpozději do 30. 6. 2020 na adresu studijního oddělení FF UPa.  Ve výjimečném případě v den zápisu do studia, který se bude konat ve dnech 24. – 26. 8. 2020, eventuálně do dodatečně stanoveného termínu (z důvodu maturitní zkoušky v září 2020 a odvolání). Úředně ověřené dokumenty nelze zasílat elektronicky.

Uchazeči, kteří některé z uvedených dokumentů již zaslali, nemusí tyto dokumenty znovu zasílat.

 

 

PODMÍNKY PRO MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY/PROGRAMY:

 magisterského studia se ruší ústní pohovory u těchto studijních programů:

 • Anglická filologie,
 • Sociální a kulturní antropologie,
 • Učitelství anglického jazyka.

Termín pro odevzdání projektu diplomové práce je prodloužen do 30. 5. 2020.

U oboru Kulturní dějiny (a všech jeho modulových specializací) jsou přijímací zkoušky v tomto akademickém roce pro mimořádné okolnosti prominuty.

Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu, kterými uchazeč dokládá absolvování bakalářského studijního programu, předloží uchazeč nejpozději v den zápisu do studia dne 4. 9. 2020 (absolventi FF v roce 2020 nemusí ověřovat uvedené dokumenty).

V případě konání státní závěrečné zkoušky v termínu po 4. 9. 2020 doručí tyto dokumenty nejpozději do 21. 9. 2020 na studijní odd. FF UPa (nelze zasílat elektronicky).

Uchazeči, kteří některé z uvedených dokumentů již zaslali, nemusí tyto dokumenty znovu zasílat.

 

Rozhodnutí o přijetí je uchazeči zasláno do vlastních rukou ve smyslu čl. 6 odst. 6 Statutu UPa do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení jsou rovněž publikovány na veřejně přístupném www serveru Univerzity Pardubice.