Časopis Theatrum historiae

Jedná se o vědecký časopis, který byl založen na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v roce 2006. Tehdy vycházel jednou ročně, od roku 2009 se ale objevují dvě čísla ročně. Od roku 2015 vychází jedno číslo v českém jazyce (léto) a druhé v jazyce anglickém (zima). V roce 2008 byl časopis zařazen mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika a na jaře 2011 byl zapsán do databáze ERIH (European Reference Index for the Humanities), dnes ERIH+.

Časopis není specializovaný na žádné dějinné období a je otevřen takovým příspěvkům v rozsahu okolo 20 stran, které se zabývají interdisciplinárními tématy v širším - geograficky i historiograficky myšleno - (středo)evropském kontextu. Rozhodně tedy nepřijímá k otištění drobné regionální marginálie, které postrádají širší zakotvení jak v odborné literatuře, tak historickém kontextu.

ISSN 1802-2502 (Print)

ISSN 2571-0621 (Online)

REDAKCE ČASOPISU

Od roku 2021 tvoří vlastní redakci časopisu vedoucí redaktor prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice), zástupce vedoucího redaktora prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (HÚ AV ČR Praha) a výkonná redaktorka Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D. (Univerzita Pardubice).

Vědecká rada časopisu:

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci); Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů); prof. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl (Univerzita Karlova); doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové); prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích); doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (Univerzita Pardubice); prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice); doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Pardubice); prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. (Univerzita Pardubice); Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem); PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (Univerzita Pardubice).

Kontakt na redakci: sarka.nekvapiljiraskova@upce.cz

true

Rukopisy o velikosti přibližně 15-30 stran A4 se stránkovým resumé (ideálně v němčině či angličtině) odevzdávejte ve vytištěné i v digitální podobě na adresu Šárka Nekvapil Jirásková, Ústav historických věd FF UPa, Studentská 84, Pardubice 532 10. Digitální podobu můžete poslat též e-mailem na sarka.nekvapiljiraskova@upce.cz. Použijte standardní textové editory (nejlépe Word).

 

Podrobnější informace:

Posílejte příspěvky ve fontu Times New Roman, řádkování 1, velikost písma 12. Používejte průběžně číslované poznámky pod čarou (velikost písma 10), ovšem nepište nic do záhlaví a zápatí. Nenastavujte žádné zjednodušující úpravy (jako např. pevné mezery po předložkách, automatické číslování, nepoužívejte dělení slov...). V českém textu používejte zásadně české uvozovky („ “), ne anglické. Je nutno označit odstavce. Po interpunkci musí být bezpodmínečně mezera (pouze uvnitř závorek bez mezer po a před závorkou).

Pokud zařadíte obrazový materiál, posílejte jej buď v kvalitní digitální reprodukci (nejlépe formát TIF, aspoň 300 dpi), nebo jej dodejte v kvalitní předloze. Svolení k otištění obrázku zajišťuje autor studie a jeho kopii musí dodat redakci: bez tohoto povolení nebude žádný obrázek, na nějž se vztahují autorská práva, publikován.

 

Citace

Citování je shodné se zavedeným systémem v časopise Český časopis historický. Srov. https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/vydavatelska_cinnost/periodika/cesky_casopis_historicky/cch_periodikum/pokyny_pro_autory_cch.pdf.

 

Vzor citací v poznámkách:

1.       Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19.

2.       Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.

3.       Petr VOREL, Hofmistrovská instrukce Vratislava z Pernštejna z roku 1555, Východočeský sborník historický 6, 1997, s. 165-182.

4.       Zdeněk BENEŠ, Mezi pragmatikou a konceptualizací (Dějiny československé Josefa Pekaře jako historický text), in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 159; TÝŽ, Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví, Praha 1993, s. 28.

5.       Tamtéž, s. 122n., 128nn.

6.       Martin KOLÁŘ, Chotek z Chotkova a Vojnína, in: Ottův slovník naučný, XII, Praha 1897, s. 370.

Při opakování odkazu stačí uvést:

7.       J. PEKAŘ, Bílá hora, s. 13.

Při citacích archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, název fondu a dále bližší určení pramene.

 

Zkratky a označení

Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů se uvádějí arabskými, díly vícesvazkových zpracování a edic římskými číslicemi. Pokud jsou dokumenty v edicích číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo.

Vzor: Codex diplomaticus Bohemiae II, s. 328, č. 324.

 

Recenzní řízení

Recenzní řízení zajišťují dva vyžádaní specialisté z České republiky i zahraničí. Na základě jejich posudků je studie přijata k publikování, přijata po úpravách nebo nepřijata. Jména recenzentů jsou až do zveřejnění prací utajena. Příspěvky, recenze a zprávy jsou přijímány celoročně, ideálně ale v termínu do konce ledna (pro červencové číslo), resp. do konce srpna (pro prosincové číslo).

true
Soubory ke staženíVelikost
Microsoft Office document icon Formulář na posudky30.5 KB
true
Rozšířit fotografii: 
false