Provoz na Fakultě filozofické od 22. března 2021

23. 3. 2021

Vzhledem k nelepšící se epidemické situaci v České republice a k trvání nouzového stavu vydává děkan fakulty toto opatření o provozu.

Zaměstnanci

Zaměstnancům se v období od 22. března do 1. dubna 2021 nadále doporučuje maximálně využívat práci z domova, pokud ji mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Na pracoviště může zaměstnanec vstoupit pouze v těchto případech:

  • pravidelně jednou týdně se nechá testovat na přítomnost covid-19 v místě výkonu práce (s negativním výsledkem)
  • je proti covid-19 očkován
  • prodělal onemocnění covid-19, je po ukončené izolaci a od prvního negativního testu neuplynulo více než 90 dní

Pokud zaměstnanec do práce přijíždí z jiného okresu, vyžádá si u děkana (pokud už tak dříve neučinil) podpis formuláře Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce, který distribuovali na konci února vedoucí pracovišť.

Studenti

Studenti mohou v období od 22. března do 1. dubna 2021 vstoupit na fakultu za podobných podmínek jako zaměstnanci UPa.

Mohou tak učinit pouze tehdy, když se prokáží:

  • max. tři dny starým negativním testem na přítomnost onemocnění covid-19. Tento test je možné absolvovat také v Aule UPa a je na něj možné se přihlásit prostřednictvím rezervačního systému)
  • certifikátem, že jsou očkováni proti covid-19
  • lékařským osvědčením, že prodělali onemocnění covid-19, jsou po ukončené izolaci a od prvního negativního testu neuplynulo více než 90 dní.

Výuka bude po celou dobu letního semestru probíhat distančně a on-line (nestanoví-li v budoucnu děkan jinak – v souladu s případným výrazným zlepšením epidemické situace a uvolněním vládních opatření).

Výuka v distanční formě je povinná jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty, a vztahují se na ni odst. 2–4 Opatření děkana č. 1/2021.


Zaměstnanci a studenti musejí mít při vstupu na fakultu nasazený respirátor schválený Ministerstvem zdravotnictví a při pobytu na pracovišti musejí dodržovat základní hygienická opatření zamezující šíření covid-19 (pravidlo čtyř R: respirátor, rozestupy, ruce, rozum).

Za předpokladu dodržení těchto opatření může docházet k individuálnímu kontaktnímu zkoušení a konzultacím.


Tímto se zrušuje celé Opatření č. 3/2021.
Pardubice, 22. března 2021

děkan FF UPa