Protiepidemická opatření na Fakultě filozofické od 1. 11. 2021

1. 11. 2021

V souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a rektorátu Univerzity Pardubice vydává děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice toto opatření.

S účinností ode dne 1. listopadu 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek naplňující stanovené technické požadavky, ve všech vnitřních prostorech fakulty.

Zákaz se nevztahuje na:

  1. studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
  2. akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
  3. studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
  4. akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  5. zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  6. osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby (v odůvodnění mimořádného opatření se uvádí, že pokud jsou zaměstnanci od sebe vzdáleni minimálně 1,5 metru, nemusejí používat ochranný prostředek dýchacích cest),
  7. osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo roušku, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Z důvodu snahy o eliminaci rizika šíření nákazy onemocněním covid-19 vedení fakulty doporučuje používat ochranu dýchacích cest i během výuky.

Studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

Pro pobyt na univerzitní koleji a pro konání hromadných akademických obřadů platí jiná opatření.


Tímto se zrušuje celé Opatření č. 10/2021.


Pardubice, 1. listopadu 2021
děkan FF UPCE