Vzhledem k dlouhodobě nepříznivému vývoji epidemické situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19, Fakulta filozofická UPa upravuje vyhlášené podmínky přijetí ke studiu.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Změny se týkají následujících bakalářských studuijních programů: Anglický jazyk se specializacemi a Humanitní studia. Podrobnosti níže. 

ANGLICKÝ JAZYK
specializace Anglický jazyk pro odbornou praxi, Anglický jazyk pro vzdělávání

Přijímací zkoušky se ruší

Uchazeči jsou povinni dodat jako přílohu e-přihlášky v termínu do 20. dubna 2021:

 1. naskenované kopie vysvědčení ze střední školy 1., 2. a 3. ročníku z obou pololetí ve formátu pdfNEBO kopii certifikátu jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2 nebo vyšší, uvedené v seznamu MŠMT dostupném zde. Jiné, než v seznamu uvedené certifikáty nezasílejte!

  Certifikát nahrazuje vysvědčení. Kopii certifikátu dokládejte ve formátu pdf.
   

 2. odkaz na motivační video monolog dle stanovených podmínek – viz níže.

Pokud se uchazeč hlásí do více studijních programů Anglického jazyka, vytvoří jenom jedno video, které použije pro všechny přihlášky.

Formát a délka videa: 60 – 70 vteřin, bez animačních a zvukových efektů, v anglickém jazyce.

 

Contents (you must address all the following areas):

 1. Introduce yourself
 2. Your journey to English (you must relate the description to your own personal experience)
 3. What do you expect from your studies at the university?
 4. What else do you want us to know about you?
true
 1. Přihlásíte se na svůj YouTube účet.
 2. V pravém horním panelu budete mít ikonu nahrání nového obsahu.
 1. Zvolte „Nahrát video.“
 2. Zobrazí se Vám dialogové okno, které Vás požádá o výběr souboru.
 3. Po výběru souboru Vás YouTube požádá o vyplnění informací o videu. Zde prosím vypište název ve formátu „jméno příjmení_ff“
 4. Níže je povinná položka „Publikum.“ Zde zvolte možnost „Ne, není určeno pro děti“.

   
 5. Proklikejte se tlačítkem „Další“ až na výběr viditelnosti. Zde zvolte možnost „Neveřejné.“ Tím zajistíte, že se k videu dostane pouze ten, který k němu má odkaz.Tento odkaz zkopírujte.
 6. Zkopírovaný odkaz prosím vložte do své e-přihlášky (pole Poznámka). Pokud podáváte e-přihlášky do více studijních programů Anglického jazyka, zkopírovaný odkaz prosím vložte do všech těchto e-přihlášek.
true

Body jsou přidělovány na základě následujících kritérií:

 • maximálně 70 bodů na základě průměru známek z předmětu Anglický jazyk (v pěti bodových pásmech přepočtených podle tohoto průměru); v případě úspěšně absolvované certifikované jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2 nebo vyšší, uvedené v seznamu MŠMT dostupném zde, získává uchazeč tento maximální počet bodů (70);
 • maximálně 30 bodů dle hodnocení motivačního videa.

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu do každé ze specializací.

true

Forma a podmínky přijímacího řízení i způsob hodnocení jsou shodné se studijním programem Anglický jazyk se specializacemi. Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří získají minimálně 55 bodů.

true

HUMANITNÍ STUDIA

Přijímací zkoušky se ruší

Uchazeči jsou povinni dodat jako přílohu e-přihlášky v termínu do 20. dubna 2021:

 • naskenovanou kopii katalogového listu (obsahující výsledky studia z 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy) ve formátu pdf.
   
 • Uchazeči, kteří maturovali v předchozích letech dodají kopii vysvědčení 3. a 4. ročníku střední školy ve formátu pdf.

Body jsou přidělovány na základě celkového studijního průměru z 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy.

Na základě získaných bodů (maximálně 50) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 60 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.

true

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Pokud je součástí přihlášky projekt diplomové práce uchazeč jej elektornicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2021.

Doporučujeme, abyste své projekty k plánovaným diplomovým pracím odevzdali v doporučeném jednotném formátu (projekt je nutné odevzdat spolu s přihláškou)
Prosíme, abyste název souboru upravili dle vzoru: KSKA_Novák_2021 (resp. rok, kdy se hlásíte ke studiu).

Pro první kolo je možné odeslat přihlášku mezi 1. lednem až 30. dubnem. Následně budete informováni o termínu konání ústních pohovorů. Cílem pohovoru je zjistit více podrobností o Vašem plánovaném projektu, jak se orientujete v sociálně-vědních teoriích a metodách výzkumu a jak vysoké kompetence máte v anglickém jazyce.

true

DOKTORSKÉ STUDIUM
Změny termínů konání přijímacích zkoušek do doktorského studia:

Termín podání přihlášek do anglických studijních programů: 30. 4. 2021
Termín podání přihlášek do českých studijních programů: 30. 6. 2021
Termín přijímacích zkoušek do anglickcýh studijních programů: 17. – 21. 5. 2021
Termín přijímacích zkoušek do českých studijních programů: 1. – 11. 9. 2021

Místo konání přijímacích zkoušek: Univerzita Pardubice a on-line

 

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ SE STÁTNÍM OBČANSTVÍM JINÉHO STÁTU

Uchazeči o studium na FF Univerzity Pardubice se státním občanstvím jiným než České republiky přijímáni ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními uchazeči, pokud:

 • jim bylo dosažené vzdělání uznáno za vzdělání požadované zákonem pro přijetí do daného typu studijního programu (tzv. nostrifikace),
 • vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče,
 • nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu prokázali jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce,
 • jazykovou způsobilost cizinci prokazují dokladem o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka na úrovni alespoň B1 podle Společného evropského referenčního rámce,
 • prokázání jazykové způsobilosti se nevyžaduje, je-li cizinec občan Slovenské republiky, dosáhl-li středního vzdělání s maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice, ukončil-li vysokoškolské studium v kterémkoliv typu studijního programu uskutečňovaného v českém nebo slovenském jazyce.

Při přijímání cizinců ke studiu je přihlíženo k mezinárodním smlouvám a dohodám, kterými je Česká republika vázána. 

Rozšířit fotografii: 
false