Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zásady vycházejí z paragrafů 73, 74, 75 a 78 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a ze směrnice č. 3/2007  „Rámcová pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Pardubice,“ která stanoví, že kritéria pro posuzování vědecké úrovně a pedagogické způsobilosti uchazeče určuje fakulta, jež má akreditaci pro příslušné obory habilitačního a jmenovacího řízení.

U uchazeče o habilitační řízení se předpokládá nejméně tříletá vysokoškolská pedagogická praxe v kategorii odborný asistent, vedení bakalářských a diplomových prací a podíl na výchově doktorandů.

Uchazeč o habilitační řízení předloží seznam:

  1. nejméně jedné knižní monografie (nesmí být totožná s vydanou disertační prací) o minimálním rozsahu 150 s. vydané v domácím nebo zahraničním nakladatelství. Touto knižní monografií nesmí být předložená habilitační práce;
  2. nejméně 15 původních vědeckých prací publikovaných jako studie v domácích recenzovaných časopisech a recenzovaných sbornících. Může jít rovněž o jednotlivé kapitoly jako součásti knižních monografi;
  3. nejméně 5 původních vědeckých prácí publikovaných jako studie v zahraničních recenzovaných časopisech nebo sbornících. Může jít rovněž o jednotlivé kapitoly jako součásti knižních monografií;
  4. seznam dalších odborných publikací: vysokoškolských učebnic nebo učebních textů (mohou být ve formě studijních materiálů v elektronické podobě), případně hesel v encyklopediích a slovnících, odborných a uměleckých překladů a recenzí;
  5. citací vědeckých prací, odkazů na ně, a to nejméně 15 v domácích a 3 v zahraničních publikacích.

Dále vykáže půlroční souvislý pobyt na některém ze zahraničních vědeckých nebo vysokoškolských pracovišť a pravidelnou aktivní účast na domácích i mezinárodních konferencích.

Uchazeč o habilitační řízení musí být úspěšným řešitelem nejméně 2 vědeckých projektů.

Uchazeči z jiných univerzit musí prokázat vědeckou nebo pedagogickou spolupráci s FF UPa.

Členem habilitační komise nebo oponentem habilitační práce musí být aspoň jeden zahraniční odborník (profesor nebo docent).

U uchazeče o řízení ke jmenování profesorem se předpokládá nejméně pětiletá vysokoškolská pedagogická praxe v kategorii docent, podíl na výchově doktorandů, přičemž alespoň dva z doktorandů vedených uchazečem musí mít úspěšně ukončené studium.

Uchazeč o řízení ke jmenování profesorem předloží seznam:

  1. nejméně 2 původních vědeckých prací publikovaných jako knižní monografie v domácích nakladatelstvích a 10 původních vědeckých prací publikovaných jako studie v domácích recenzovaných časopisech;
  2. nejméně 5 původních vědeckých prací publikovaných jako knižní monografie v zahraničních nakladatelstvích nebo jako studie v zahraničních recenzovaných časopisech nebo sbornících;
  3. seznam vědeckých a vzdělávacích grantů, kde byl řešitelem nebo spoluřešitelem;
  4. minimálně 5 zvaných přednášek na mezinárodním fóru;
  5. citace z vědeckých prací a ohlasů na ně, a to min. ve 20 domácích a 10 zahraničních publikacích.

Dále vykáže aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích.

Zahájení profesorského řízení musí být podpořeno alespoň jedním doporučujícím dopisem od zahraničního profesora a jeden zahraniční profesor musí být členem jmenovací komise.

Dle Směrnice č. 11/2018 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

V Pardubicích 10. září 2018                               

                                                                                            prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                             děkan Fakulty filozofické

Rozšířit fotografii: 
false