Přijímací řízení

UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta filozofická
Směrnice č. 3/2016
Věc:
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice
Působnost pro:
uchazeče o doktorské studium
Účinnost od:   
1. 9. 2016
Vypracoval:  
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.,  Oddělení pro vědu a výzkum
Schválil:        
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan                                       
V souladu s § 49, § 50 a § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a článku 6 části druhé Statutu Univerzity Pardubice vyhlašuji následující pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech P7105 - Historické vědy, studijní obor 7105V021 - Historie, studijním programu P6101 Filozofie, studijní obory 6101V004 - Filozofie a 6101V014 - Religionistika na Fakultě filozofické studií Univerzity Pardubice:
I. Obecné informace o přijímacím řízení  
Termín přihlášek:
30. 4. 2017 -  pro uchazeče
ze zahraničí
31. 7. 2017 – pro uchazeče z ČR
Termín přijímacích zkoušek: na obor Filozofie, Historie, Religionistika
 4. -  15. 9. 2017
Počet studentů přijímaných v roce 2017/2018
 Studijní program
 Studijní obor
 P7105 Historické vědy
 7105V021 Historie
 10
 P6101 Filozofie
 6101V004 Filozofie
 5
 6101V014 Religionistika
 5
Přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
V přihlášce uchazeči  uvedou přesný název studijního programu a oboru studia.
Přihlášky, které nebudou podány do stanoveného termínu nebo budou mít formální nedostatky, nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.
V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku na FF, fakulta jeho přihlášku nevrací, případně ani nepřevádí na jiné školy.
Přesné datum, čas a místo konání přijímací zkoušky bude uvedeno v pozvánce, která bude uchazečům zaslána nejpozději 28 dnů před termínem  zkoušky.
Před přijímací zkouškou a na požádání i v jejím průběhu musí uchazeč prokázat svou totožnost platným osobním průkazem.
Náhradní termíny přijímací zkoušky se nevypisují.
Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči zasláno ve smyslu odst. 7 čl. 6 Statutu UPa  do 30 dnů od data konání přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení budou rovněž zveřejněny na úřední desce Fakulty filozofické a na veřejně přístupném www serveru Univerzity Pardubice.
Případnou žádost o přezkoumání rozhodnutí podává nepřijatý uchazeč do 30 dnů ode dne doručení příslušného rozhodnutí děkana.
Dodatečné přijetí přihlášek
Ve výjimečných případech lze akceptovat přijetí přihlášky i po termínu (například v případě, že uchazeč nebude žádat o studijní víza, neboť mu již byla přidělena nebo je nepotřebuje ke svému příjezdu udělit).
Stanovení výše poplatku za studium a jeho platba
Poplatek za studium není stanoven pro žádný z oborů doktorského studia.
Zápis
Přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu. Okamžikem zápisu se uchazeči stávají studenty Univerzity Pardubice se všemi právy a povinnostmi z této skutečnosti plynoucími.
II. Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorských studijních programech:
P7105 - Historické vědy, studijní obor 7105V021 - Historie
1. Uchazeč je absolventem magisterského studia ve studijním programu N7105 - Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiném studijním programu, pokud odpovídá badatelské specializaci uchazeče nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například u zahraničních vysokých škol). Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří povinnou součást přílohy přihlášky k přijímací zkoušce. Pouze pokud uchazeč vykoná státní závěrečné zkoušky až v době mezi podáním přihlášky a termínem přijímací zkoušky, může doklad o ukončeném magisterském studiu dodat nejpozději při přijímací zkoušce.
2. Součástí přijímacího řízení je zkouška z jednoho světového jazyka, odpovídajícího navrhovanému projektu doktorské práce. Uchazeč může požádat o prominutí této zkoušky na základě předloženého vysvědčení o jazykové způsobilosti stanovené úrovně, tj. nejméně úrovně základní státní jazykové zkoušky v České republice, např. CAE, CPE, DELF/DALF, FCE, TOEFL atd. Vysvědčení o jazykové způsobilosti je třeba přiložit k přihlášce.
3. K přihlášce ke studiu přikládá uchazeč v písemné podobě projekt své předpokládané budoucí doktorské práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran normovaného strojopisu. Projekt obsahuje vymezení předmětu výzkumu, zdůvodnění potřeby a využití jeho řešení, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu  k tématu. Zde uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem sám  již dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti. Dále spolu s přihláškou ke studiu v písemné podobě přikládá strukturovaný životopis, soupis publikační činnosti a případně doklad o jazykové způsobilosti, zmíněný výše v odst. 2.
4. Přijímací zkouška je  ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí dané problematiky a jeho orientaci v současném vývoji historické vědy. Dalším kritériem pro rozhodování bude soulad tématu s výzkumným zaměřením příslušné katedry a s odbornou specializací předpokládaného školitele. Bližší informace nalezne zájemce na internetových stránkách ústavu historických věd (http://khv.upce.cz). Aktuální informace o případných školitelích studentů doktorského studijního programu může v případě nejasností poskytnout vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (milena.lenderova@upce.cz).
Způsob hodnocení výsledků
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 10 nejúspěšnějších bude přijato.
 
P6101-Filozofie, studijní obor 6101V004-Filozofie
1. Uchazeč je absolventem magisterského studia ve studijním programu filozofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium magisterského studia v jiném studijním programu. Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří obligatorní součást přílohy přihlášky k přijímací zkoušce. Pouze pokud uchazeč vykoná státní závěrečné zkoušky až v době mezi podáním přihlášky a termínem přijímací zkoušky, může doklad o ukončeném magisterském studiu dodat nejpozději při přijímací zkoušce.
2. Uchazeč prokazuje aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština), případně jiného jazyka, který odpovídá navrhovanému projektu doktorské práce. Tuto znalost prokazuje vysvědčením o jazykové způsobilosti stanovené úrovně (zkouška na úrovni státní závěrečné zkoušky, např. CAE, CPE, DELF/DALF, FCE, TOEFL atd.), které přikládá k přihlášce nebo dodatečně předkládá u přijímací zkoušky. Pokud zmíněný atest nemá, je součástí přijímací zkoušky zkouška z cizího jazyka.
3. K přihlášce ke studiu předkládá uchazeč v písemné podobě projekt své předpokládané budoucí doktorské práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 normovaných stran. Projekt obsahuje vymezení předmětu bádání, jeho odůvodnění, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu k tématu. Zde uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem již dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti. Dále spolu s přihláškou ke studiu v písemné podobě přikládá strukturovaný životopis, soupis publikační činnosti a případně doklad o jazykové způsobilosti, zmíněný výše v odst. 2.
4. Přijímací zkouška je ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém projektu hloubku uchazečových znalostí a jeho orientaci ve filozofické problematice. Bližší informace nalezne zájemce na internetových stránkách katedry filozofie (http://filosofie.upce.cz/cs/).
Způsob hodnocení výsledků
Studenta nelze přijmout, pokud pro jím navržený projekt doktorské práce není možné zajistit školitele. Formou hlasování stanoví komise výsledek přijímací zkoušky (vyhověl – nevyhověl) a stanoví pořadí uchazečů, kteří vyhověli. Celkový počet studentů, kteří mohou být na základě dosaženého pořadí přijati do doktorského studijního programu, se stanovuje na každý akademický rok zvlášť dle aktuálních možností.
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 5 nejúspěšnějších bude přijato.
P6101 - Filozofie, studijní obor 6101V014 - Religionistika
1. Předpokladem přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené magisterské studium v oboru religionistika či příbuzném humanitním oboru. Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří povinnou součást přílohy přihlášky k přijímací zkoušce. Pouze pokud uchazeč vykoná státní závěrečné zkoušky až v době mezi podáním přihlášky a termínem přijímací zkoušky, může doklad o ukončeném magisterském studiu dodat nejpozději při přijímací zkoušce.
2. Uchazeč přikládá k přihlášce ke studiu v písemné podobě důkladně zpracovaný projekt své disertační práce v rozsahu nejméně 5 normovaných stran a rovněž předkládá představu o nejvhodnějších metodách a časovém rozvrhu jeho realizace. Projekt musí obsahovat rovněž vymezení předmětu výzkumu, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu  k tématu. Uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem již dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti. Dále spolu s přihláškou ke studiu v písemné podobě přikládá strukturovaný životopis.
3. Během přijímací zkoušky uchazeč rovněž musí na základě rozboru cizojazyčného textu prokázat, že ovládá na požadované úrovni minimálně jeden světový jazyk, a dále jeden pramenný jazyk v případě, že si to žádá povaha disertační práce.
4. Přijímací zkouška je  ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí dané problematiky a jeho orientaci v současném rozvoji oboru. Dalším kritériem pro rozhodování bude soulad tématu s výzkumným zaměřením příslušné katedry a s odbornou specializací předpokládaného školitele. Uchazeče nelze přijmout, pokud pro jím navržený projekt doktorské práce není možné zajistit školitele. Konzultaci o případných školitelích studentů doktorského studijního programu může poskytnout předseda oborové rady doktorského studia a vedoucí katedry.
Způsob hodnocení výsledků
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 5 nejúspěšnějších bude přijato.
17. května 2016                                                               
                                                                        prof. PhDr. Karel Rýdl,  CSc.             
                                                                                       děkan