Religionistika

Forma studia: prezenční

 

Počet přijímaných 2019/2020: 20

Charakteristika oboru:

 • teoretická průprava: dějiny náboženských systémů, pramenné jazyky: arabština, hindština, hebrejština, japonština, sanskrt, filozofie náboženství, sociologie náboženství, psychologie náboženství, antropologie náboženství, metody terénního výzkumu, náboženství a právo, církve a stát, současná náboženská scéna, nová náboženská hnutí a sekty, mezináboženská a mezikulturní spolupráce, náboženské konflikty
 • praktická aplikace: státní a veřejná správa, neziskové organizace, média, tlumočení, poradenství, výzkum
 • vazba na praxi: exkurze, zadávání bakalářských prací

Profil a uplatnění absolventa:

 • státní a veřejné správa - odbory církví a náboženských organizací, odbory spravující nebo dozorující církevní památky, atd.
 • neziskové organizace zabývajících se náboženstvími a mezikulturní spoluprací, jako je Člověk v tísni, Arnika, Česká katolická charita
 • média - ČT, soukromé televize, ČRo, velké i regionální deníky, internetová média
 • tlumočení a překlady - aktuálně v souvislosti s uprchlíky, pro policii, legislativu, apod.
 • poradenství - konzultace pro politiky, legislativu, policii, cizineckou polici, atd.
 • výzkumu - pracoviště univerzit a AV ČR

Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška zahrnuje písemnou část, která je uspořádána takto:

 • humanitní vědomosti, historie, geografie, literatura, politika (15 otázek)
 • schopnosti logického myšlení (5 otázek)
 • znalost terminologie humanitních oborů (10 otázek)
 • znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského vzdělání a informací z hromadných sdělovacích prostředků (20 otázek)

Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu:

Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek další v pořadí podle počtu bodů (maximálně 50) od nejlepšího do celkového počtu 20.

Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:

Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje následující podmínky a doloží je úředně ověřenými kopiemi vysvědčení. Uchazeč má průměr známek z dále uvedených předmětů na střední škole (pokud se tyto předměty vyskytují) do 1,60 včetně (při běžném pětistupňovém známkování). Jde o tyto předměty: čeština (resp. vyučovací jazyk), cizí jazyky, dějepis, základy společenských věd, religionistika, přičemž průměr je počítán ze známek minimálně ze tří různých předmětů. Průměr se počítá z výročních vysvědčení prvních tří ročníků a pololetního čtvrtého ročníku. Student zašle ověřené kopie těchto dokladů na studijní oddělení FF UPa.

Rozšířit fotografii: 
false